Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of InvestmentIncentives on Migrations: The Region of TR33

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2041 - 2064, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259553

Öz

Statespromote in differentproportionsandtypesinvestmentincentives in regionsandsectorstoachievethevarioussocio-economicobjective. The main purpose of theseincentives is todeveloptheregionorsectorandtoavoidthemigrationthatsocialunrest is causing. Social, economicandculturalstructure of regionareintendedto be strengthenedbypublicinvestmentandinvestmentincentivesandthus it is aimedpreventionthemigration. Instudythat TR33 region (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak) wasexaminedwasdwelled on how it affectsmigration in theregion of publicinvestment, andinvestmentincentives. Theanalysis of thetablesthatwasconstitutedbypopulationstructure, urban-ruralratio, sectoralstructure, employment, publicinvestment, investmentincentivesandmigratin has made a deductionthatpublicinvestmentandinvestmentincentiveshave had a verylimitedeffecttoeliminatethecauses of migrationandimmigrationorientation.  Continouousincrease in publicinvestmentandinvestmentincentivesbyyears, although not permanent, have not contributedtoemploymentandhave not preventedmigration in region.

Kaynakça

 • Akkayan, T.(1979). Göç ve Değişme, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları,1979, No: 2573
 • Akdeve, E. ve Tanas Karagöl, E.(2013). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler Ve Ülke Uygulamaları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 37 – Temmuz 2013
 • Başel, H.(2007). Türkiye'de Nüfus Hareketlerinin Ve İç Göçün Nedenleri, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 53.
 • Çelik, F.(2005). İç Göçler: Teorik Bir Analiz, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2005, s.167-184
 • Çelik, F.(2006). İç Göçlerin İtici Ve Çekici Güçler Yaklaşımı İle Analizi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 27, Temmuz-Aralık 2006, ss. 149-170.
 • Eser, E.(2011). Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik Öneriler, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Uzmanlık Tezi.
 • Gülmez, M. ve Yalman, İ. N.(2010). Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Sivas İli Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2.
 • İçduygu, A. Ve Ünalan, T.(1998). Türkiye’de İçgöç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri, Türkiye’de İçgöç (Türkiye’de İçgöç ve Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı, 6-8 Haziran 1997, Bolu-Gerede) (Ed. Ahmet İçduygu), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.
 • İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (Sege-2011)
 • Kentleşme Şurası.(2009), Kent, Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar, Ankara: T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
 • Kurt, Hacı.(2006). Göç Eğilimleri Ve Olası Etkileri, Yönetim Bilimleri Dergisi (4: 1)
 • Kutbay, H. ve Aslan, R.(2015). Türk Mali Mevzuatında Yatırımları Teşvik Eden Yasal Düzenlemeler ve Ekonomik Etkileri, 30. Türkiye maliye sempozyumu, ss. 737-765.
 • Larrison, J. ve Murrugarra, Edmundo.(2010). Migration andPoverty : TowardsBetter Migration OpportunitiesforthePoor. World Bank Publications.
 • Murat, S.(1996). Gelişmekte Olan Ülkelerde Gençlerin Sosyo-Demografik, İstihdam ve Eğitim Özellikleri, İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası, 46. Cilt, 38/13-93, (1996), s. 319.
 • Öztürk, M. ve Altuntepe, N.(2008). Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent Ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması, Journal of Yasar University, 3(11), 1587-1625.
 • Sarı, A.(2008). Türkiye'de İç Göç: Fiziksel, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları, Sosyoloji Konferansları Dergisi (IstanbulJournal of SociologicalStudies), Sayı 37.
 • Serdengeçti, T.(2000). Teşviklerin Genel Bir Değerlendirmesi, Ekonomik Gelişme, Teşvikler Ve Sivas, (Ed: Erdinç Telatar), Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara.
 • Şen, Mustafa.(2014). Türkiye’de İç Göçlerin Neden ve Sonuç Kapsamında İncelenmesi Çalışma ve Toplum, 2014/1
 • Tascı, Faruk.(2009). Bir Sosyal Politika Sorunu Olarak Göç, Kamu-İş; C:10, S:4/2009
 • Tekeli, İ.(1998). Türkiye’de İçgöç Sorunsalı Yeniden Tanımlama Aşamasına Geldi, Türkiye’de İçgöç (Türkiye’de İçgöç ve Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı, 6-8 Haziran 1997, Bolu-Gerede) (Ed. Ahmet İçduygu).
 • T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tr33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak)
 • Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması.(2013), Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara,
 • Yılmaz, M.; İsmail GÖKTÜRK ve Dündar KÖK, (2007), Kahramanmaraş’ta 1980 Sonrası Tarım Ve Sanayi Politikalarının İçgöç Ve Kentsel İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 12 Yıl 9 Haziran 2007.
 • TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı
 • TÜİK (2016). Bölgesel İstatistikler. http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/menuAction.do
 • TÜİK (2016). Veritabanları. http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=vt
 • TÜİK (2016). İşgücü İstatistikleri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul
 • http://www.kalkinma.gov.tr
 • http://www.ekonomi.gov.tr
 • http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/menuAction.do

Yatırım Teşviklerinin Göçler Üzerindeki Etkisi: TR33 Bölgesi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2041 - 2064, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259553

Öz

Devletler çeşitli sosyo-ekonomik amaçlara ulaşmak için bölgelere veya sektörlere farklı oran ve türlerde yatırım teşvikleri vermektedir. Bu teşviklerin ana amacı bölgenin veya sektörün ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak ve toplumsal bir huzursuzluğa neden olan göçleri önlemektir. Kamu yatırımları ve yatırım teşvikleri ile bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel yapısı güçlendirilmek istenmekte ve bunun sonucu olarak göçlerin önlenmesi hedeflenmektedir. TR33 Bölgesinin (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak) incelendiği çalışmada kamu yatırımları ve yatırım teşviklerinin bölgedeki göçleri nasıl etkilediği üzerinde duruldu. Nüfus yapısı, kır-kent oranı, sektörel yapı, istihdam, kamu yatırımları, yatırım teşvikleri ve göç için oluşturulan tabloların analizi sonucunda kamu yatırımları ve yatırım teşviklerinin göçü yönlendirmeye ve göçün nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik çok sınırlı bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur. Kamu yatırımları ve yatırım teşviklerinin yıllar itibariyle dalgalı da olsa sürekli bir artış göstermesi istihdama çok fazla bir katkı yapmamış ve bölgenin göç vermesini önleyememiştir.

Kaynakça

 • Akkayan, T.(1979). Göç ve Değişme, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları,1979, No: 2573
 • Akdeve, E. ve Tanas Karagöl, E.(2013). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler Ve Ülke Uygulamaları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 37 – Temmuz 2013
 • Başel, H.(2007). Türkiye'de Nüfus Hareketlerinin Ve İç Göçün Nedenleri, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 53.
 • Çelik, F.(2005). İç Göçler: Teorik Bir Analiz, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2005, s.167-184
 • Çelik, F.(2006). İç Göçlerin İtici Ve Çekici Güçler Yaklaşımı İle Analizi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 27, Temmuz-Aralık 2006, ss. 149-170.
 • Eser, E.(2011). Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik Öneriler, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Uzmanlık Tezi.
 • Gülmez, M. ve Yalman, İ. N.(2010). Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Sivas İli Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2.
 • İçduygu, A. Ve Ünalan, T.(1998). Türkiye’de İçgöç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri, Türkiye’de İçgöç (Türkiye’de İçgöç ve Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı, 6-8 Haziran 1997, Bolu-Gerede) (Ed. Ahmet İçduygu), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.
 • İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (Sege-2011)
 • Kentleşme Şurası.(2009), Kent, Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar, Ankara: T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
 • Kurt, Hacı.(2006). Göç Eğilimleri Ve Olası Etkileri, Yönetim Bilimleri Dergisi (4: 1)
 • Kutbay, H. ve Aslan, R.(2015). Türk Mali Mevzuatında Yatırımları Teşvik Eden Yasal Düzenlemeler ve Ekonomik Etkileri, 30. Türkiye maliye sempozyumu, ss. 737-765.
 • Larrison, J. ve Murrugarra, Edmundo.(2010). Migration andPoverty : TowardsBetter Migration OpportunitiesforthePoor. World Bank Publications.
 • Murat, S.(1996). Gelişmekte Olan Ülkelerde Gençlerin Sosyo-Demografik, İstihdam ve Eğitim Özellikleri, İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası, 46. Cilt, 38/13-93, (1996), s. 319.
 • Öztürk, M. ve Altuntepe, N.(2008). Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent Ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması, Journal of Yasar University, 3(11), 1587-1625.
 • Sarı, A.(2008). Türkiye'de İç Göç: Fiziksel, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları, Sosyoloji Konferansları Dergisi (IstanbulJournal of SociologicalStudies), Sayı 37.
 • Serdengeçti, T.(2000). Teşviklerin Genel Bir Değerlendirmesi, Ekonomik Gelişme, Teşvikler Ve Sivas, (Ed: Erdinç Telatar), Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara.
 • Şen, Mustafa.(2014). Türkiye’de İç Göçlerin Neden ve Sonuç Kapsamında İncelenmesi Çalışma ve Toplum, 2014/1
 • Tascı, Faruk.(2009). Bir Sosyal Politika Sorunu Olarak Göç, Kamu-İş; C:10, S:4/2009
 • Tekeli, İ.(1998). Türkiye’de İçgöç Sorunsalı Yeniden Tanımlama Aşamasına Geldi, Türkiye’de İçgöç (Türkiye’de İçgöç ve Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı, 6-8 Haziran 1997, Bolu-Gerede) (Ed. Ahmet İçduygu).
 • T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tr33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak)
 • Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması.(2013), Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara,
 • Yılmaz, M.; İsmail GÖKTÜRK ve Dündar KÖK, (2007), Kahramanmaraş’ta 1980 Sonrası Tarım Ve Sanayi Politikalarının İçgöç Ve Kentsel İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 12 Yıl 9 Haziran 2007.
 • TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, T.C. Zafer Kalkınma Ajansı
 • TÜİK (2016). Bölgesel İstatistikler. http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/menuAction.do
 • TÜİK (2016). Veritabanları. http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=vt
 • TÜİK (2016). İşgücü İstatistikleri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul
 • http://www.kalkinma.gov.tr
 • http://www.ekonomi.gov.tr
 • http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/menuAction.do

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice DAYAR
0000-0003-1186-5125


Ulvi SANDALCI

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Dayar, H. & Sandalcı, U. (2016). Yatırım Teşviklerinin Göçler Üzerindeki Etkisi: TR33 Bölgesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2041-2064 . DOI: 10.15869/itobiad.259553
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.