Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tax Law and Accounting: A Study On Tax Courses in the Department of Accounting at School of Applied Sciences

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2000 - 2016, 29.10.2016

Öz

The accountancy profession is the most popular profession nowadays. To provide training for this profession within the universities, accounting departments were opened. However, in recent years, those who work in this field or to be an accountant, a four-year school of Applied Science has been preferred. This study is well-equipped to become a member of a profession, intensive accounting of the secret, they say, and especially emphasizes that courses should be taught tax law and systems. For this, located in our surroundings, four of the accounting department of the School of Applied Sciences course curriculum or elective courses about tax law and Turkish tax system and the scanned of hours per week or less, it is revealed that they are.  to become a financial advisor and a knowledgeable accountant, accounting information, tax law knowledge is also required. Also face to face interview technique is used where a field study in which professionals in addition to accountants and Financial Advisors, department heads, faculty members were asked questions and their answers in the light of a team of tax education in the curriculum in the proposal have been taken.

Kaynakça

 • Açık, Serap. "Muhasebede Hata ve Hilelerin Vergi Hukuku Açısından İncelenmesi/Investigation of Accounting FaultandFraud in Terms of TaxLaw."Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16.3 (2012).
 • Akdoğan, Nalan. "Muhasebe Standartlarına Toplu Bakış Muhasebe Uygulaması-Vergi İlişkisi." Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı IV Bildirileri, Ankara (2004): C1.
 • Aisbitt, Sally. "Taxandaccountingrules: somerecentdevelopments."European Business Review 14.2 (2002): 92-97.
 • Blake, John, et al. "Therelationshipbetweentaxandaccountingrules-theSwedishcase." European Business Review 97.2 (1997): 85-91.
 • Cuzdriorean, Dan Dacian, andDumitruMatis. "TherelationshipbetweenaccountingandtaxationinsighttheEuropeanUnion: theinfluence of theinternationalaccountingregulation." AnnalesUniversitatisApulensis Series Oeconomica 14.1 (2012): 28-43.
 • Dacian, Cuzdriorean Dan. "TheRelationshipBetween Accounting AndTaxation: A Brief International LiteratureReview." Annals of Faculty of Economics 1.1 (2010): 496-502.
 • Dacian, Cuzdriorean Dan, AlbuCatalinNicolae, andAlbu Nadia. "Therelationshipbetweenaccountingandtaxation–theRomanianaccountingenvironment." Annals of Faculty of Economics 1.1 (2012): 894-900.
 • Elitaş, Cemal, Feyyaz Yıldız, and Mustafa Üç. "Muhasebe Biliminin Çevresi: AngloSakson ve Kıta Avrupa Karşılaştırması." (2011). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 11 - Sayı/No: 2 : 1–18 (2011)
 • Engin, D. İ. N. Ç. "Muhasebe ve Vergi Kuralları Arasındaki İlişki ve Gelir Vergileri (TMS 12) Standardının Muhasebe Uygulamalarına Etkisi." Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28.28 (2007).s. 21-48
 • Gallego, Isabel. "Theaccountingandtaxationrelationship in Spanish listedfirms." Managerial Auditing Journal 19.6 (2004): 796-819.
 • Gökbunar, Ali Rıza. "Türk Vergi Sisteminde Reform Gereği." DEÜ İİBF Maliye Bölümü Yayını, İzmir (1997): 301-324.
 • GÖKGÖZ, Ahmet, andÖğr Gör Mustafa ZEYTİN. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri: Bilecik ve Yalova İlleri Uygulaması." Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17.1 (2012).
 • Greasley, K.,Ashworth, P. (2007). ThePhenomenology of “approachtostudying”: TheUniversityStudent’sStudieswithintheLifework. British EducationalResearchJournal, 32, 819-843.
 • Hodder, I. (2002). TheInterpretation of DocumentsandMaterialCulture. In D. Weinberg (Eds.). QualitativeResearchMethods. (s. 266-279). Oxford: Blackwell Publications.
 • Leech, N. L.,Onwuegbuzie, A. J. (2007). An Array of Qualitative Data Analysis Tools: A Call For Data Analysis Triangulation. School PsychologyQuarterly, 22, 557-584.
 • Maxwell, Joseph A. Qualitativeresearchdesign: An interactiveapproach: An interactiveapproach. Sage, 2012.
 • Organ, İbrahim, And Baki Yegen. "Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana Örneği." Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 27.4 (2013).
 • Özbirecikli, Mehmet, and Tülin Ural. "Muhasebe mesleğinde yaşanan etikdışı davranışların tespiti ve etiksel değerlendirmesi: Türkiye örneği." IktisatIsletme ve Finans 21.248 (2006): 102-119.
 • Tugay, Osman, and Vesile Ömürbek. "Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma." Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7.3 (2014): 53-74.
 • Yıldırım, Murat, and Murat Özdemir. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp Ve Kaçağı İle Mücadeledeki Rolü Üzerine Bir Araştırma: Giresun Örneği." Asos Journal (2014).

Vergi Hukuku ve Muhasebe: Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının Muhasebe Bölümlerinde Okutulan Vergi Dersleri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2000 - 2016, 29.10.2016

Öz

Muhasebeci ve mali müşavirlik mesleği günümüzün en gözde meslekleri içerisindedir. Bu mesleğin eğitimini vermek üzere üniversitelerimiz içerisinde fakülteler, yüksek okullar ve meslek yüksek okulları bünyesinde bölümler açılmıştır. Ancak son yıllarda muhasebeci ve mali müşavir olmak veya bu alanda çalışmak isteyenlerin dört yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları içerisinde açılan muhasebe bölümlerini tercih ettikleri gözlemlenmektedir. Bu çalışma, donanımlı bir meslek mensubu olmak için muhasebe bölümlerinde okutulan yoğun muhasebe derleri yanında özellikle vergi hukuku ve sistemi derslerinin gerekliliğini konu edinmektedir. Bunun için, yakın çevremizde bulunan dört Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Muhasebe Bölümlerinin ders müfredatları taranmış ve vergi hukuku ve Türk Vergi Sistemi’ni anlatan derslerin ya seçmeli oldukları ya da haftalık ders saatlerinin az olduğu saptanmıştır. Donanımlı bir muhasebeci ve mali müşavir meslek mensubu olmak veya bu alanda çalışmak isteyenler için muhasebe bilgi sistemleri yanında vergi mevzuatına hakim olunması kaçınılmaz bir gerçektir. Ayrıca yüz yüze görüşme tekniğinin kullanıldığı alan çalışmasında, meslek mensupları olan muhasebeci ve mali müşavirler yanında, bölüm başkanları, bölüm öğretim elemanlarına bir takım sorular yöneltilmiştir ve verdikleri cevaplar ışığında, vergi eğitiminde ders müfredatı önerisinde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Açık, Serap. "Muhasebede Hata ve Hilelerin Vergi Hukuku Açısından İncelenmesi/Investigation of Accounting FaultandFraud in Terms of TaxLaw."Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16.3 (2012).
 • Akdoğan, Nalan. "Muhasebe Standartlarına Toplu Bakış Muhasebe Uygulaması-Vergi İlişkisi." Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı IV Bildirileri, Ankara (2004): C1.
 • Aisbitt, Sally. "Taxandaccountingrules: somerecentdevelopments."European Business Review 14.2 (2002): 92-97.
 • Blake, John, et al. "Therelationshipbetweentaxandaccountingrules-theSwedishcase." European Business Review 97.2 (1997): 85-91.
 • Cuzdriorean, Dan Dacian, andDumitruMatis. "TherelationshipbetweenaccountingandtaxationinsighttheEuropeanUnion: theinfluence of theinternationalaccountingregulation." AnnalesUniversitatisApulensis Series Oeconomica 14.1 (2012): 28-43.
 • Dacian, Cuzdriorean Dan. "TheRelationshipBetween Accounting AndTaxation: A Brief International LiteratureReview." Annals of Faculty of Economics 1.1 (2010): 496-502.
 • Dacian, Cuzdriorean Dan, AlbuCatalinNicolae, andAlbu Nadia. "Therelationshipbetweenaccountingandtaxation–theRomanianaccountingenvironment." Annals of Faculty of Economics 1.1 (2012): 894-900.
 • Elitaş, Cemal, Feyyaz Yıldız, and Mustafa Üç. "Muhasebe Biliminin Çevresi: AngloSakson ve Kıta Avrupa Karşılaştırması." (2011). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 11 - Sayı/No: 2 : 1–18 (2011)
 • Engin, D. İ. N. Ç. "Muhasebe ve Vergi Kuralları Arasındaki İlişki ve Gelir Vergileri (TMS 12) Standardının Muhasebe Uygulamalarına Etkisi." Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28.28 (2007).s. 21-48
 • Gallego, Isabel. "Theaccountingandtaxationrelationship in Spanish listedfirms." Managerial Auditing Journal 19.6 (2004): 796-819.
 • Gökbunar, Ali Rıza. "Türk Vergi Sisteminde Reform Gereği." DEÜ İİBF Maliye Bölümü Yayını, İzmir (1997): 301-324.
 • GÖKGÖZ, Ahmet, andÖğr Gör Mustafa ZEYTİN. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri: Bilecik ve Yalova İlleri Uygulaması." Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17.1 (2012).
 • Greasley, K.,Ashworth, P. (2007). ThePhenomenology of “approachtostudying”: TheUniversityStudent’sStudieswithintheLifework. British EducationalResearchJournal, 32, 819-843.
 • Hodder, I. (2002). TheInterpretation of DocumentsandMaterialCulture. In D. Weinberg (Eds.). QualitativeResearchMethods. (s. 266-279). Oxford: Blackwell Publications.
 • Leech, N. L.,Onwuegbuzie, A. J. (2007). An Array of Qualitative Data Analysis Tools: A Call For Data Analysis Triangulation. School PsychologyQuarterly, 22, 557-584.
 • Maxwell, Joseph A. Qualitativeresearchdesign: An interactiveapproach: An interactiveapproach. Sage, 2012.
 • Organ, İbrahim, And Baki Yegen. "Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana Örneği." Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 27.4 (2013).
 • Özbirecikli, Mehmet, and Tülin Ural. "Muhasebe mesleğinde yaşanan etikdışı davranışların tespiti ve etiksel değerlendirmesi: Türkiye örneği." IktisatIsletme ve Finans 21.248 (2006): 102-119.
 • Tugay, Osman, and Vesile Ömürbek. "Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Derslerinin Uygulamada Kullanılma Düzeyi ve Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma." Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7.3 (2014): 53-74.
 • Yıldırım, Murat, and Murat Özdemir. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp Ve Kaçağı İle Mücadeledeki Rolü Üzerine Bir Araştırma: Giresun Örneği." Asos Journal (2014).

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakkı ODABAŞ


Murat AYDIN

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Odabaş, H. & Aydın, M. (2016). Vergi Hukuku ve Muhasebe: Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının Muhasebe Bölümlerinde Okutulan Vergi Dersleri Üzerine Bir Araştırma . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2000-2016 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/259523
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.