Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Component Based Analysis ForTaxes On PrivateConsumptionExpenditure: OECDCountries

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1916 - 1932, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259450

Öz

Taxes that tax payer have  payedaretaxes on income, wealth and expenditures. It is generally accepted in the literature that the most effective types of taxes on consumption expenditure are taxes on income and expenditures. In this study, it was analyzied relationship between private consumption expenditure, incometax, value-added tax and excise duty in OECD countries for 1990-2014 period by using Panel FMOLS test and Dumitrescu-Hurlin (2012) panel Grangercausality test. According to the research results, there is causal relationship between taxes and private consumption expenditure. Panel FMOLS test results show that there is positive relationship between private consumption expenditure and excise duties, there is negative relationship between value-added tax and income tax. According to the panel general empricial findings of study, the increase in excise duty have a positive effect on private consumption expenditure, the increase in value-added tax and income tax have a negative effect on private consumption expenditure. 

Kaynakça

 • Alm, J. & El-Ganainy, A. (2012). Value-addedTaxationandConsumption.TulaneEconomicsWorkingPaper Series, WorkingPaper 1203, July 2012.
 • Altunöz, U.(2014) Tüketim Fonksiyonu ve Türkiye için Gelir-Tüketim İlişkisinin Ampirik Analizi, International Conference on EurasianEconomies 2014, http://avekon.org/papers/1047.pdf, (Erişim Tarihi: 16.09.2015).
 • Andrikopoulos, A.A.,Brox, J.A., &Georgakopoulos, T.A.(1993). A Short-runAssessment of theEffects of VAT on ConsumptionPatterns: TheGreekExperience”, AppliedEconomics, 25 (6), pp. 617-626.
 • Barrell, R. & Martin W.(2009).TheEconomics of a Reduction in VAT, NationalInstitute of EconomicandSocialResearch, 2, London SW1P 3HE NationalInstituteDiscussionPaper No: 325.
 • Bozoklu, Ş. & Yılancı, V.(2013). Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Analiz, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), ss. 161-187.
 • Duesenberry, J.(1949). Income, SavingandtheTheory of Consumer Behavior, Harvard UniversityPress, Cambridge.
 • Edizdoğan, N. & Çelikkaya, A.(2012). Vergilerin Ekonomik Analizi, Dora yayınları, 2. Baskı, Bursa
 • Egeli, H. & Özen, A.(2013). Teori ve Uygulamada Bütçe Politikası, Altın Nokta Yayınevi, 2. Baskı, İzmir.
 • Egeli, H. A. & Egeli P.(2007). İhracat-Millî Gelir İlişkisi: Asya Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi ICANAS 38, http://www.ayk.gov.tr/icanas38, (Erişim Tarihi: 03.08.2015).
 • Gülmez, A. &Yardımcıoğlu, F.(2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010), Maliye Dergisi, Sayı: 163, Temmuz-Aralık 2012, ss. 335-353.
 • Gülmez, A.2015). OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Ve Hava Kirliliği İlişkisi: Panel Veri Analizi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Eylül 2015, Sayı: 9, ss. 18-30.
 • Kattai, R., Kerem, K., Keres, K. &Randveer M.(2004). FiscalPolicy as a Determinant of ConsumptionExpenditure: TheEstonian Case.WorkingPapers in Economics.School of Economicsand Business Administration,TallinnUniversity of Technology (TUTWPE) No: 04/111, pp. 117-138, http://deepthought.ttu.ee/majandus/tekstid/TUTWPE_04_111.pdf, (Erişim Tarihi: 13.09.2015).
 • Kaya, A. & Şen, H.(2015). TaxesandPrivateConsumptionExpenditure: A Component Based Analysis forTurkey. MPRA Paper No. 61857, February 2015, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61857/, (Erişim Tarihi: 30.09.2015).
 • Mertens, K. &Ravn, M.O.(2012). TheDynamicEffects of PersonalandCorporateIncomeTaxChanges in the United States.AmericanEconomicReview, 103(4), pp.1212-1247.
 • Miki, B.(2011). TheEffect of the VAT Rate Change on AggregateConsumptionandEconomicGrowth. Center on JapaneseEconomyand Business CJEB WorkingPaperWorkingPaper Series No: 29.
 • Nipers, A.,Pilvere I. &Kozlinskis V.(2013). Effects of Reducingthe Value AddedTax Rate on Food in Latvia.In: WMSCI 2013, The 17th World Multi-Conference on Systemics, CyberneticsandInformatics, July 9-12, 2013-Orlando, Florida, USA, Proceedings, Volume II, pp. 124.-129.
 • Özdemir, G. Z.(2013). Tüketici Güveninin Tüketim Harcamaları İle İlişkisi ve Öngörü Gücü: Türkiye Örneği, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ankara.
 • Parasız, İ.(2006). Makro Ekonomi, Ezgi Kitabevi Yayınları, 9. Baskı, Bursa.
 • Schclarek, A.(2004). ConsumptionandKeynesianFiscalPolicy. CESIFO WorkingPaper No: 1310, http://SSRN.com/abstract=617901, (Erişim Tarihi: 26.11.2015).
 • Schclarek, A.(2005). FiscalPolicyandPrivateConsumption in IndustrialandDevelopingCountries.Journal of Macroeconomics, 29(4), pp. 912–939.
 • Sivri, U. & Hakan E.(2010). Rasyonel Beklentiler-Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezinin Testi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 11, ss.90-99.
 • Sivri, U.(2009). Mevsimsel Rasyonel Beklentiler Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezinin Testi. Ankara Üniver”sitesi SBF Dergisi, 64 (4), ss. 175-193.
 • Steindel, C.(2001). TheEffect of TaxChanges on Consumer Spending.CurrentIssues, in Economıcsand Finance, 7(11), pp. 1-6.
 • Sümbüloğlu, K. & Akdağ, B.(2007). Regresyon Yöntemleri ve Korelasyon Analizi, Hatiboğlu Yayınevi, 1.Baskı, Ankara.
 • Tarı, R. ve Şadan Ç.(2005). Kocaeli İlinde Tüketimin Gelir Hipotezlerinin Analizi. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), ss. 1-19, file:///C:/Users/user139/Downloads/3639-14365-1-PB.pdf, (Erişim Tarihi: 20.10.2015).
 • Van Aarle, B. &Garretsen, G.(2003). Keynesian, Non-Keynesianor No Effects of FiscalPolicyChange? The EMU Case.Journal of Macroeconomics, 25, pp.635-640.
 • Watanabe, K.,Watanabe, T. &Watanabe, T.(1999). TaxPolicyand Consumer Spending: EvidenceFromJapaneseFiscalExperiments.NationalBureau of EconomicResearch NBER WORKING PAPER SERIES, No: 7252, http://www.nber.org/papers/w7252.pdf, (Erişim Tarihi: 03.11.2015).
 • Yardımcıoğlu, F.(2013). Eğitim ve Sağlık İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), ss. 49-74.
 • Ziliak, J.P. &Kniesner, T.J.(2005). TheEffect of IncomeTaxationon ConsumptionandLaborSupply.Journal of LaborEconomics, 3(4), pp. 769-796.

Vergilerin Özel Tüketim Harcamaları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Uygulama: OECD Ülkeleri Örneği

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1916 - 1932, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259450

Öz

Bireylerden alınan vergi türleri gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler olarak sıralanmaktadır. Tüketim harcamaları üzerinde en etkili olan vergi türlerinin ise gelir ve harcamalar üzerinden alınan vergiler olduğu mali ye yazınında genel Kabul görmüş bir yaklaşımdır. Bu çalışmada, 1990-2014 döneminde OECD ülkelerin de özel tüketim harcamaları ile kişisel gelir vergisi, katmadeğer vergisi ve özel tüketimvergisi arasındaki ilişki panel FMOLS yöntemi ve Dumitrescu-Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırma sonucundavergiler ile özel tüketim harcamaları arasında nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Panel FMOLS test sonuçlarında ise, özel tüketim harcamaları ile özel tüketimvergileri arasındapozitif, katmadeğer vergisi ve gelir vergisi arasında ise negative bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Panel genelinde uzun dönemde özeltüketimvergisindeki artış, özeltüketim harcamalarını pozitif, katma değer vergisindeki artış ile gelir vergisindeki artış ise.

Kaynakça

 • Alm, J. & El-Ganainy, A. (2012). Value-addedTaxationandConsumption.TulaneEconomicsWorkingPaper Series, WorkingPaper 1203, July 2012.
 • Altunöz, U.(2014) Tüketim Fonksiyonu ve Türkiye için Gelir-Tüketim İlişkisinin Ampirik Analizi, International Conference on EurasianEconomies 2014, http://avekon.org/papers/1047.pdf, (Erişim Tarihi: 16.09.2015).
 • Andrikopoulos, A.A.,Brox, J.A., &Georgakopoulos, T.A.(1993). A Short-runAssessment of theEffects of VAT on ConsumptionPatterns: TheGreekExperience”, AppliedEconomics, 25 (6), pp. 617-626.
 • Barrell, R. & Martin W.(2009).TheEconomics of a Reduction in VAT, NationalInstitute of EconomicandSocialResearch, 2, London SW1P 3HE NationalInstituteDiscussionPaper No: 325.
 • Bozoklu, Ş. & Yılancı, V.(2013). Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Analiz, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), ss. 161-187.
 • Duesenberry, J.(1949). Income, SavingandtheTheory of Consumer Behavior, Harvard UniversityPress, Cambridge.
 • Edizdoğan, N. & Çelikkaya, A.(2012). Vergilerin Ekonomik Analizi, Dora yayınları, 2. Baskı, Bursa
 • Egeli, H. & Özen, A.(2013). Teori ve Uygulamada Bütçe Politikası, Altın Nokta Yayınevi, 2. Baskı, İzmir.
 • Egeli, H. A. & Egeli P.(2007). İhracat-Millî Gelir İlişkisi: Asya Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi ICANAS 38, http://www.ayk.gov.tr/icanas38, (Erişim Tarihi: 03.08.2015).
 • Gülmez, A. &Yardımcıoğlu, F.(2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990-2010), Maliye Dergisi, Sayı: 163, Temmuz-Aralık 2012, ss. 335-353.
 • Gülmez, A.2015). OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Ve Hava Kirliliği İlişkisi: Panel Veri Analizi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Eylül 2015, Sayı: 9, ss. 18-30.
 • Kattai, R., Kerem, K., Keres, K. &Randveer M.(2004). FiscalPolicy as a Determinant of ConsumptionExpenditure: TheEstonian Case.WorkingPapers in Economics.School of Economicsand Business Administration,TallinnUniversity of Technology (TUTWPE) No: 04/111, pp. 117-138, http://deepthought.ttu.ee/majandus/tekstid/TUTWPE_04_111.pdf, (Erişim Tarihi: 13.09.2015).
 • Kaya, A. & Şen, H.(2015). TaxesandPrivateConsumptionExpenditure: A Component Based Analysis forTurkey. MPRA Paper No. 61857, February 2015, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61857/, (Erişim Tarihi: 30.09.2015).
 • Mertens, K. &Ravn, M.O.(2012). TheDynamicEffects of PersonalandCorporateIncomeTaxChanges in the United States.AmericanEconomicReview, 103(4), pp.1212-1247.
 • Miki, B.(2011). TheEffect of the VAT Rate Change on AggregateConsumptionandEconomicGrowth. Center on JapaneseEconomyand Business CJEB WorkingPaperWorkingPaper Series No: 29.
 • Nipers, A.,Pilvere I. &Kozlinskis V.(2013). Effects of Reducingthe Value AddedTax Rate on Food in Latvia.In: WMSCI 2013, The 17th World Multi-Conference on Systemics, CyberneticsandInformatics, July 9-12, 2013-Orlando, Florida, USA, Proceedings, Volume II, pp. 124.-129.
 • Özdemir, G. Z.(2013). Tüketici Güveninin Tüketim Harcamaları İle İlişkisi ve Öngörü Gücü: Türkiye Örneği, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ankara.
 • Parasız, İ.(2006). Makro Ekonomi, Ezgi Kitabevi Yayınları, 9. Baskı, Bursa.
 • Schclarek, A.(2004). ConsumptionandKeynesianFiscalPolicy. CESIFO WorkingPaper No: 1310, http://SSRN.com/abstract=617901, (Erişim Tarihi: 26.11.2015).
 • Schclarek, A.(2005). FiscalPolicyandPrivateConsumption in IndustrialandDevelopingCountries.Journal of Macroeconomics, 29(4), pp. 912–939.
 • Sivri, U. & Hakan E.(2010). Rasyonel Beklentiler-Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezinin Testi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 11, ss.90-99.
 • Sivri, U.(2009). Mevsimsel Rasyonel Beklentiler Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezinin Testi. Ankara Üniver”sitesi SBF Dergisi, 64 (4), ss. 175-193.
 • Steindel, C.(2001). TheEffect of TaxChanges on Consumer Spending.CurrentIssues, in Economıcsand Finance, 7(11), pp. 1-6.
 • Sümbüloğlu, K. & Akdağ, B.(2007). Regresyon Yöntemleri ve Korelasyon Analizi, Hatiboğlu Yayınevi, 1.Baskı, Ankara.
 • Tarı, R. ve Şadan Ç.(2005). Kocaeli İlinde Tüketimin Gelir Hipotezlerinin Analizi. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), ss. 1-19, file:///C:/Users/user139/Downloads/3639-14365-1-PB.pdf, (Erişim Tarihi: 20.10.2015).
 • Van Aarle, B. &Garretsen, G.(2003). Keynesian, Non-Keynesianor No Effects of FiscalPolicyChange? The EMU Case.Journal of Macroeconomics, 25, pp.635-640.
 • Watanabe, K.,Watanabe, T. &Watanabe, T.(1999). TaxPolicyand Consumer Spending: EvidenceFromJapaneseFiscalExperiments.NationalBureau of EconomicResearch NBER WORKING PAPER SERIES, No: 7252, http://www.nber.org/papers/w7252.pdf, (Erişim Tarihi: 03.11.2015).
 • Yardımcıoğlu, F.(2013). Eğitim ve Sağlık İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), ss. 49-74.
 • Ziliak, J.P. &Kniesner, T.J.(2005). TheEffect of IncomeTaxationon ConsumptionandLaborSupply.Journal of LaborEconomics, 3(4), pp. 769-796.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fazlı YILDIZ
0000-0003-1387-7883


Ulvi SANDALCI

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Yıldız, F. & Sandalcı, U. (2016). Vergilerin Özel Tüketim Harcamaları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Uygulama: OECD Ülkeleri Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 1916-1932 . DOI: 10.15869/itobiad.259450
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.