Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Role of Tax Policies in Preventing Middle Income Trap Abstract

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1905 - 1915, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259397

Öz

Middle Income Trap (MIT), which can be regarded as the main problems of positive growth in sustainability of developing countries, is one of the current research subjects. Although MIT does not have a specific definition, it can be expressed as settlement middle-income countries to certain income level in terms of Gross National Product (GNP) per person or not being able to cross to an upper segment. In literature, there are numerous policies for MIT. In the research, first theoretical framework of MIT is explained and then possible solutions caused by MIT are investigated. Later from the solutions, ‘tax policies’ which are effective in increasing savings is tried to be explained. Applications of non-MIT countries are mentioned. As a result, in order to have a positive tendency of economic growth, importance of saving volume is emphised and policy subjects on increasing saving volume of tax policies is explained.

Kaynakça

 • Alçın, S. ve Güner, B. (2015). Orta Gelir Tuzağı Üzerine Bir Değerlendirme, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, 37, 27–45.
 • Ataç, B. (1999). Maliye Politikası, Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları; No:118, Eskişehir.
 • Ay, H.M. ve Talaşlı E. (2008). Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri ve Vergi Yapıları Arasındaki İlişki, Maliye Dergisi, 154, 135–155.
 • Aydın, M. ve Türgay, T. (2011). Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikası ve Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(1), 249–274.
 • Bozkurt, E., Demir, S., Özdemir, D. ve Çakmak, E. (2014). Maliye Dergisi, 167, 22–39.
 • Cai, F. (2012). Is There a “Middle Income Trap”? Theories, Experiences and Relevance to China, China & World Economy, 20(1), 49–61.
 • Demircan, E. S. (2003). Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 23, 97–116.
 • Durkaya, M. ve Ceylan, S. (2006). Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme, Maliye Dergisi, 150, 79-89.
 • Eğilmez, M. (2012). Tasarruf, Yatırım ve Büyüme, http://www.mahfiegilmez.com, Erişim: 31.05.2016.
 • Eichengreen, B. , Park, D. & Shin, K. (2011). When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implicationsfor China, NBER Working Paper, No:16919.
 • Eker, A., Altay, A. ve M. Sakal (1996). Maliye Politikası, Takav Matbaacılık, İzmir.
 • Gürsel, S. ve Soybilgen, B. (2013). Türkiye Orta Gelir Tuzağının Eşiğinde, Betam Araştırma Notu 13/154.
 • Islam, N. (2013). Beyond the Middle Income Trap: What Kind of High Income Country can China Become?, ICSEAD Working Paper, Vol. 2013–20.
 • Kharas, H.& Kohli, H. (2011). ”What Is the Middle Income Trap, Why do Countries Fall into It, and How Can It Be Avoided?”, Global Journal of Emerging Market Economies, 3(3), 281–289.
 • Kızılot, Ş. (2004). Vergiler Dolaylı Geliyor, Hürriyet Gazetesi, 7 Ekim.
 • Koçak, E. ve Bulut, Ü. (2014). Orta Gelir Tuazağı: Teorik Çerçeve, Ampirik Yaklaşımlar ve Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama, Maliye Dergisi, 167, 1–21.
 • Kritayanavaj, B., Woo, K.I., Fangchanda, S., Satthaworasit, V., Chientachakul, A. & Tummanon, A. (2012). Breaking Out of Middle Income Trap, Asia-Pacific Housing Journal, 6(20), 90–96.
 • Kurtoğlu, Y. (2014). Orta Gelir Tuzağından Çıkış, Ekonomik Yaklaşım, 25(90), 71–90.
 • Lin, J. Y. (2003). Devalopment Strategy, Viability and Economic Convergence, Economic Development and Cultural Change, 51(2), 277–308.
 • Mintz, J. (2003). Growth and Taxes: Some Implications for Developing Economies. J. Martinez-Vazquez & J. Alm (Eds.) Public Finance in Developing and Transitional Countries: Essays in Honour of Richard Bird, (pp. 205–231), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA
 • Robertson, P. E. & Ye, L. (2013). On The Existence of Middle Income Trap, Business School University of Western Australia, Discussion Paper No:13.12.
 • Soydal, H. ve Yılmaz, M. (2009). Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Vergiler ve Ekonomiye Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 12(1–2), 295–308.
 • Tanzi, V. & Howell Z. H. (2000). Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries, International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, IMF Working Paper, WP/05/35, 1–35.
 • TÜSİAD (2012). Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları, Yayın No: TÜSIAD-T/2012–10/532, Sis Matbaacılık, İstanbul.
 • World Bank. (2012). World Development Report 2013: Jobs. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978–0–8213–9575–2.
 • Yaşar, E. ve Gezer, M. A. (2014). Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağına Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri, Maliye Dergisi, 167, 126–148.
 • Yıldız, A. (2015). Orta Gelir Tuzağı ve Orta Gelir Tuzağından çıkış Stratejileri, Fırat Üniversitesi SBE Dergisi, 25(2), 155–170.

Orta Gelir Tuzağını Önlemede Vergi Politikalarının Rolü

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1905 - 1915, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.259397

Öz

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme trendinin pozitif yönlü sürdürülebilirliğinin önündeki temel sorunlardan biri olarak görülen Orta Gelir Tuzağı (OGT) güncel araştırma konuları arasında yer almaktadır. OGT’nin temel belirgin bir tanımı olmamakla beraber, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) açısından orta gelir seviyesine gelmiş ülkelerin belirli bir gelir bandında yerleşmesi, daha açık bir ifadeyle, bir üst gelir düzeyine geçememesi olarak ifade edilebilecektir. Literatürde, OGT’den çıkış için pek çok politika önerisi yer almaktadır. Çalışmada öncelikle, OGT’nin teorik çerçevesi açıklanmış ve bu olumsuz durum için getirilen çözüm önerilerine değinilmiştir. Daha sonra, söz konusu öneriler arasından tasarrufları arttırma yönlü etkisinin yadsınamayacağı “vergi politikaları” açıklanmaya çalışılmıştır. OGT’den çıkan ülkelerin uygulamalarına da değinilmiştir. Sonuç olarak, ekonomik büyüme eğiliminin pozitif yönlü olabilmesi için tasarruf hacminin arttırılması gereği vurgulanmış ve vergi politikalarının tasarruf hacmini arttırıcı yönlü nasıl uygulanması gerektiği konusunda politika önerilerine yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Alçın, S. ve Güner, B. (2015). Orta Gelir Tuzağı Üzerine Bir Değerlendirme, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, 37, 27–45.
 • Ataç, B. (1999). Maliye Politikası, Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları; No:118, Eskişehir.
 • Ay, H.M. ve Talaşlı E. (2008). Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri ve Vergi Yapıları Arasındaki İlişki, Maliye Dergisi, 154, 135–155.
 • Aydın, M. ve Türgay, T. (2011). Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikası ve Türkiye, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(1), 249–274.
 • Bozkurt, E., Demir, S., Özdemir, D. ve Çakmak, E. (2014). Maliye Dergisi, 167, 22–39.
 • Cai, F. (2012). Is There a “Middle Income Trap”? Theories, Experiences and Relevance to China, China & World Economy, 20(1), 49–61.
 • Demircan, E. S. (2003). Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 23, 97–116.
 • Durkaya, M. ve Ceylan, S. (2006). Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme, Maliye Dergisi, 150, 79-89.
 • Eğilmez, M. (2012). Tasarruf, Yatırım ve Büyüme, http://www.mahfiegilmez.com, Erişim: 31.05.2016.
 • Eichengreen, B. , Park, D. & Shin, K. (2011). When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implicationsfor China, NBER Working Paper, No:16919.
 • Eker, A., Altay, A. ve M. Sakal (1996). Maliye Politikası, Takav Matbaacılık, İzmir.
 • Gürsel, S. ve Soybilgen, B. (2013). Türkiye Orta Gelir Tuzağının Eşiğinde, Betam Araştırma Notu 13/154.
 • Islam, N. (2013). Beyond the Middle Income Trap: What Kind of High Income Country can China Become?, ICSEAD Working Paper, Vol. 2013–20.
 • Kharas, H.& Kohli, H. (2011). ”What Is the Middle Income Trap, Why do Countries Fall into It, and How Can It Be Avoided?”, Global Journal of Emerging Market Economies, 3(3), 281–289.
 • Kızılot, Ş. (2004). Vergiler Dolaylı Geliyor, Hürriyet Gazetesi, 7 Ekim.
 • Koçak, E. ve Bulut, Ü. (2014). Orta Gelir Tuazağı: Teorik Çerçeve, Ampirik Yaklaşımlar ve Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama, Maliye Dergisi, 167, 1–21.
 • Kritayanavaj, B., Woo, K.I., Fangchanda, S., Satthaworasit, V., Chientachakul, A. & Tummanon, A. (2012). Breaking Out of Middle Income Trap, Asia-Pacific Housing Journal, 6(20), 90–96.
 • Kurtoğlu, Y. (2014). Orta Gelir Tuzağından Çıkış, Ekonomik Yaklaşım, 25(90), 71–90.
 • Lin, J. Y. (2003). Devalopment Strategy, Viability and Economic Convergence, Economic Development and Cultural Change, 51(2), 277–308.
 • Mintz, J. (2003). Growth and Taxes: Some Implications for Developing Economies. J. Martinez-Vazquez & J. Alm (Eds.) Public Finance in Developing and Transitional Countries: Essays in Honour of Richard Bird, (pp. 205–231), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA
 • Robertson, P. E. & Ye, L. (2013). On The Existence of Middle Income Trap, Business School University of Western Australia, Discussion Paper No:13.12.
 • Soydal, H. ve Yılmaz, M. (2009). Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Vergiler ve Ekonomiye Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 12(1–2), 295–308.
 • Tanzi, V. & Howell Z. H. (2000). Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries, International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, IMF Working Paper, WP/05/35, 1–35.
 • TÜSİAD (2012). Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları, Yayın No: TÜSIAD-T/2012–10/532, Sis Matbaacılık, İstanbul.
 • World Bank. (2012). World Development Report 2013: Jobs. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978–0–8213–9575–2.
 • Yaşar, E. ve Gezer, M. A. (2014). Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağına Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri, Maliye Dergisi, 167, 126–148.
 • Yıldız, A. (2015). Orta Gelir Tuzağı ve Orta Gelir Tuzağından çıkış Stratejileri, Fırat Üniversitesi SBE Dergisi, 25(2), 155–170.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gül KAYALIDERE


Pelin MASTAR ÖZCAN


Umut TEPEKULE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Kayalıdere, G. , Mastar Özcan, P. & Tepekule, U. (2016). Orta Gelir Tuzağını Önlemede Vergi Politikalarının Rolü . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 1905-1915 . DOI: 10.15869/itobiad.259397
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.