Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Comparison of Financial Performances of Depository Banks by Multi-Cretaria Decision Making Methods: An Application on the Banks Traded in Borsa Istanbul (2004-2014)

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1766 - 1776, 29.10.2016

Öz

In this study, financial performances of the 12 deposit banks which are traded in BIST, have been examined with multi-criteria decision-making methods. In this study Gray Relational analysis, TOPSIS and VIKOR analysis methods were used.

According to GRA methods Vakıfbank has the highest financial performance whereas Şekerbank has the lowest. Also according to TOPSIS analysis, it can be seen that Vakıfbank still has the highest financial performance. However, according to the TOPSIS analysis, Şekerbank has the lowest financial performance. In VIKOR method Denizbank has the highest financial performance and Tekstil Bank has the lowest.

Kaynakça

 • Albayrak, Y.E. (2004). Hizmet Sektöründe Performans Odaklı Çok Amaçlı Karar Verme: Banka Performans Ölçümünde Analitik Hiyerarşi Süreci Uygulaması. (Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Albayrak, Y.E. ve Erkut, H. (2005). Banka Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Süreç Yaklaşımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Dergisi, Cilt:4, Sayı:6.
 • Apak, S. ve Açıkgöz, A.F. (2011). “Türkiye’de Katılım Bankacılığının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Finansal İstikrara Katkısı”, MUFİTAD Dergisi, Sayı 1.
 • Bağcı, H. (2013). Ticari Bankalar İle Katılım Bankalarının Karlılık Performanslarının Topsis Yöntemi İle Karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Bayrakdaroğlu, A. ve Ege, İ. (2008). Türkiye’deki Bankaların Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi, TÜİK- 17. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
 • Çetin, A.C. ve Bıtırak İ.A. (2010). Banka Karlılık Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi: Ticari Bankalar ile Katılım Bankalarında Bir Uygulama, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayi:2.
 • Demireli, E. (2010). TOPSİS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5:1.
 • Dinçer, H. ve Görener, A. (2011). “Analitik Hiyerarşi Süreci ve Vikor Tekniği ile Dinamik Performans Analizi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10, Sayı:19.
 • Ertuğrul, İ. ve Karakaşoğlu, N. (2009). Banka Şube Performanslarının VIKOR Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt:20, Sayı:1.
 • Kandemir, T., Arıcı, D.N. (2013). Mevduat Bankalarında CAMELS Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı:1.
 • Köse, A. ve Bülbül, S. (2009). 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performans Analizi, Uluslararası Finans Sempozyumu: Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışlar. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü. 16 Ekim , İstanbul.
 • Kula, V. ve Baykut, E. (2014). Re-Ranking Of Corporate Governance Ratings of BIST XKURY Companies Based on TOPSIS Method of Ordering, International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 2(1), 103-110.
 • Kula, V. ve Baykut, E. (2014). Do The Depository Banks in Borsa İstanbul Corporate Governance Index Have Better Market Performance Following Their Entry to The Index?, Research Journal of Finance And Accounting, Vol 5.
 • Özden, Ü.H. (2009). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Performansları:Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Analiz, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özgür, E. (2008). Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, X (1).
 • Peker, İ. ve Baki, B., (2011), Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü, International Journal of Economic and Administrative Studies, 4(7).
 • Seçme, N.Y., Bayrakdaroğlu, A. ve Kahraman C. (2009). Fuzzy Performance Evaluation in Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS, Expert Systems with Applications, 36(9).
 • Usta süleyman, T. (2009), “Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: AHS-TOPSİS Yöntemi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 69, s.33-43.
 • Yayar, R. ve Baykara, H.V. (2012). “TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama”, Business and Economics Research Journal, Volume 3, Number 4, 21-42.
 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB), https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59.

Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile İncelenmesi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama (2004-2014)

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1766 - 1776, 29.10.2016

Öz

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören 12 mevduat bankasının 2004-2014 yılları arasındaki finansal performansları Çok Değişkenli Karar Verme yöntemleriyle incelenmiştir. Çalışmada Gri ilişkisel analiz, TOPSIS ve VIKOR analiz yöntemleri kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda; Gri İlişkisel Analiz yöntemine göre, en yüksek finansal performansa sahip banka Vakıfbank, en düşük finansal performansa sahip banka ise Şekerbank olarak tespit edilmiştir. Vakıfbank TOPSIS analizine göre de finansal performansı en yüksek banka olarak tespit edilmiştir. En düşük performansa sahip banka ise yine Şekerbank olmuştur. Son olarak VIKOR  yöntemine göre ise en yüksek performans Denizbank’a aittir. VIKOR yöntemine göre performansı en düşük banka ise Tekstil Bank olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Albayrak, Y.E. (2004). Hizmet Sektöründe Performans Odaklı Çok Amaçlı Karar Verme: Banka Performans Ölçümünde Analitik Hiyerarşi Süreci Uygulaması. (Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Albayrak, Y.E. ve Erkut, H. (2005). Banka Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Süreç Yaklaşımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Dergisi, Cilt:4, Sayı:6.
 • Apak, S. ve Açıkgöz, A.F. (2011). “Türkiye’de Katılım Bankacılığının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Finansal İstikrara Katkısı”, MUFİTAD Dergisi, Sayı 1.
 • Bağcı, H. (2013). Ticari Bankalar İle Katılım Bankalarının Karlılık Performanslarının Topsis Yöntemi İle Karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Bayrakdaroğlu, A. ve Ege, İ. (2008). Türkiye’deki Bankaların Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi, TÜİK- 17. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
 • Çetin, A.C. ve Bıtırak İ.A. (2010). Banka Karlılık Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi: Ticari Bankalar ile Katılım Bankalarında Bir Uygulama, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayi:2.
 • Demireli, E. (2010). TOPSİS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5:1.
 • Dinçer, H. ve Görener, A. (2011). “Analitik Hiyerarşi Süreci ve Vikor Tekniği ile Dinamik Performans Analizi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10, Sayı:19.
 • Ertuğrul, İ. ve Karakaşoğlu, N. (2009). Banka Şube Performanslarının VIKOR Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt:20, Sayı:1.
 • Kandemir, T., Arıcı, D.N. (2013). Mevduat Bankalarında CAMELS Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı:1.
 • Köse, A. ve Bülbül, S. (2009). 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performans Analizi, Uluslararası Finans Sempozyumu: Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışlar. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü. 16 Ekim , İstanbul.
 • Kula, V. ve Baykut, E. (2014). Re-Ranking Of Corporate Governance Ratings of BIST XKURY Companies Based on TOPSIS Method of Ordering, International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 2(1), 103-110.
 • Kula, V. ve Baykut, E. (2014). Do The Depository Banks in Borsa İstanbul Corporate Governance Index Have Better Market Performance Following Their Entry to The Index?, Research Journal of Finance And Accounting, Vol 5.
 • Özden, Ü.H. (2009). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Performansları:Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Analiz, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özgür, E. (2008). Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, X (1).
 • Peker, İ. ve Baki, B., (2011), Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü, International Journal of Economic and Administrative Studies, 4(7).
 • Seçme, N.Y., Bayrakdaroğlu, A. ve Kahraman C. (2009). Fuzzy Performance Evaluation in Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS, Expert Systems with Applications, 36(9).
 • Usta süleyman, T. (2009), “Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: AHS-TOPSİS Yöntemi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 69, s.33-43.
 • Yayar, R. ve Baykara, H.V. (2012). “TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama”, Business and Economics Research Journal, Volume 3, Number 4, 21-42.
 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB), https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğrul KANDEMİR


Hilal KARATAŞ

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Kandemir, T. & Karataş, H. (2016). Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile İncelenmesi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama (2004-2014) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 1766-1776 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/259145
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.