Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Research For Environmental Accounting Perception In Business Organizations: Diyarbakır Example

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1743 - 1756, 29.10.2016

Öz

Environment, in terms of all living creatures, is an important element for sustaining life. Even so, it has been greatly damaged due to intense industrialization, rapid population growth and irregular urbanization. In accordance with the principle of social responsibility, the company has introduced environmental accounting as a model that considers environmental factors in the accounting process.To this respect, environmental accounting was introduced as a means to firms to consider environmental factors in their accounting process. It has been possible for firms both to minimize environmental problems by care about the environmental costs as well as to hold in the business world dominated by intense competition. The object of this study is to investigate the approach of the firms operating in the industrial sector in Diyarbakir province to environmental issues and environmental accounting based on a survey data. A variety of statistical tests and methods (frequency distribution, factor analysis, t test, Anova, correlation) have been applied to the data obtained in the context of this study, using SPSS 18.0 statistical software.

Kaynakça

 • Bulca, Aydan, (2000). Çevre Sorunlar. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çalış, Y. E., (2013). Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, C.34, S.1, s. 175 – 190.
 • Çetin, E. (2011). “Üretim İşletmelerinin Sosyal bir Sorumluluk Olarak Çevre Muhasebesine Verdikleri Önem: Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Esmeray, M., ve Tanç, Ş.G., (2009). Çevresel Maliyetlerin Mamullere Yüklenmesinde Kullanılan Dağıtım Anahtarlarının Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, S.2, s. 241- 260.
 • Gupta, V.K. (2011). Environmental Accounting and Reporting – An Analysis of Indian Corporate Sector. http://www.wbiconpro.com/110-Gupta.pdf (27.01.2016).
 • Jing, H. and Songqing, L. (2011). The Research of Environmental Costs Based on Activity Based Cost. Procedia Environmental Sciences, 10, 147-151.
 • Karacan, A. R., (2012). Çevre Ekonomisi ve Politikası: Ekonomi, Politika, Uluslararası ve Ulusal Çevre Koruma Girişimleri. İzmir: EÜ Yayınları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No:6.
 • Kurşunel, F., Büyükşalvarcı, A., Alkan, A. T., (2006). Muhasebe Meslek Mensuplarının Çevre Muhasebesi Hakkındaki Görüşleri: Konya İli Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 11, Yıl:9 s.83.
 • Pramanik, A. K., SHİL, N. C., DAS, B., (2008). Enviromental Accounting and Reporting whit Special Referance to India. MPRA Paper No. 7712. Sayfa: 1-27.
 • Schaltegger, S. & Burritt, R., (2000). Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice. Greenleaf Publishing, Sheffield, UK.

İş Örgütlerinde Çevre Muhasebesi Algısına Yönelik Bir Araştırma: Diyarbakır İli Örneği

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 1743 - 1756, 29.10.2016

Öz

Çevre canlılar adına hayatın sürdürülmesinde önemli bir unsurdur. Söz konusu önemine rağmen çevre, yoğun sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve düzensiz kentleşme gibi faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Sosyal sorumluluk ilkesi gereğince, işletmelerin muhasebe sürecinde çevresel etkenleri gözetebileceği bir model olarak çevre muhasebesi ortaya konulmuştur. Çevre muhasebesi ile birlikte işletmelerin hem çevresel maliyetleri önemseyerek çevresel sorunlarını minimize edebilmesi hem de yoğun rekabetin hüküm sürdüğü iş dünyasında tutunabilmesi mümkün olmaktadır. Bu çalışma, Diyarbakır sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerinin çevresel konulara ve çevre muhasebesine ilişkin algılarını ankete dayalı bir uygulama ekseninde sunmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik metot ve test teknikleri (frekans dağılımı, tanımlayıcı faktör analizi, t testi, Anova, korelasyon) kullanılarak SPSS 18.0 istatistik paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir.            

Kaynakça

 • Bulca, Aydan, (2000). Çevre Sorunlar. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çalış, Y. E., (2013). Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, C.34, S.1, s. 175 – 190.
 • Çetin, E. (2011). “Üretim İşletmelerinin Sosyal bir Sorumluluk Olarak Çevre Muhasebesine Verdikleri Önem: Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren Üretim İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Esmeray, M., ve Tanç, Ş.G., (2009). Çevresel Maliyetlerin Mamullere Yüklenmesinde Kullanılan Dağıtım Anahtarlarının Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, S.2, s. 241- 260.
 • Gupta, V.K. (2011). Environmental Accounting and Reporting – An Analysis of Indian Corporate Sector. http://www.wbiconpro.com/110-Gupta.pdf (27.01.2016).
 • Jing, H. and Songqing, L. (2011). The Research of Environmental Costs Based on Activity Based Cost. Procedia Environmental Sciences, 10, 147-151.
 • Karacan, A. R., (2012). Çevre Ekonomisi ve Politikası: Ekonomi, Politika, Uluslararası ve Ulusal Çevre Koruma Girişimleri. İzmir: EÜ Yayınları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No:6.
 • Kurşunel, F., Büyükşalvarcı, A., Alkan, A. T., (2006). Muhasebe Meslek Mensuplarının Çevre Muhasebesi Hakkındaki Görüşleri: Konya İli Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 11, Yıl:9 s.83.
 • Pramanik, A. K., SHİL, N. C., DAS, B., (2008). Enviromental Accounting and Reporting whit Special Referance to India. MPRA Paper No. 7712. Sayfa: 1-27.
 • Schaltegger, S. & Burritt, R., (2000). Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice. Greenleaf Publishing, Sheffield, UK.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulkadir BİLEN


Osman SEYİTOĞULLARI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Bilen, A. & Seyitoğulları, O. (2016). İş Örgütlerinde Çevre Muhasebesi Algısına Yönelik Bir Araştırma: Diyarbakır İli Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 1743-1756 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/259090
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.