PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1143 - 1163, 18.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.27620

Öz

-

Kaynakça

 • Akgöz, Semra, İlker Ercan ve İsmet Kan, “Meta-Analizi”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004, 30/2, ss. 107-112.
 • Bahadır, Abdülkerim “Dindarlığı Etkileyen Faktörler”, Din Psikolojisi, (Ed: Hayati Hökelekli), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010.
 • Bakırcı, Mustafa, Din ve Kültürel Değerlerin Taşıyıcısı olarak Üç Nesil (Giresun Örneği), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2010.
 • Bakırcı, Mustafa, Giresun’da Dinî Hayat, Geçmişten Günümüze Giresun’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu -I (25-27 Ekim 2013), 2013, s. 329-336.
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı (2014-2018), T.C. Kalkınma Bakanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.
 • Karaca, Faruk Psiko-Sosyal Açıdan Yabancılaşma ve Dinî Hayat, İstanbul: Bil Yayınları, 2001.
 • Özcan, Zeynep, Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2014, cilt: III, sayı: 2, s. 60-87.
 • YAPICI, Asım, Ruh Sağlığı ve Din, Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık, Karahan Kitabevi, Adana, 2007.
 • YAPICI, Asım, “Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri (Çukurova Üniversitesi Örneği)”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 9 Say. 2 Temmuz-Aralık 2009.
 • YAPICI, Asım, Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması: Bir Meta-Analiz Denemesi, Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi 17:2 2012, ss. 1-34.
 • YAPICI, Asım, Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirme, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi 12:2 (2012), Ss. 1-40;
 • Yıldırım, Ömer (2004), Trabzon’da Dinî Hayat, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sivas, 2004.

A Meta-Analytical Study On Religiosity The Eastern Black Sea Sample

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1143 - 1163, 18.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.27620

Öz

In this study, “the religiosity aspect and density of the Eastern Black Sea region” will be tried to be revealed. The sub-studies done in the region sampling will be put together. While the religiosity aspect and density are examined, the meta-analytical method will be tried to be used.  The data are limited to the years of 2002 - 2015.  6 sub-studies whose sampling number reaches 5008 and which try to determine the belief level of the region, 8 sub-studies whose sampling number reaches 5493 and which try to determine the prayer life, 6 sub-studies whose sampling number reaches 3948 and which analyze the level of religiosity, and 9 sub-studies whose total sampling number is 5833 have been examined. According to the findings obtained, the relationship of the people in the region to the institutional religion has been going on strongly. But sub-studies for whole of  the region and each province in the region was found to be inadequate. In particular, about Artvin not reached any suitable studies that its measures are identified.

Kaynakça

 • Akgöz, Semra, İlker Ercan ve İsmet Kan, “Meta-Analizi”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004, 30/2, ss. 107-112.
 • Bahadır, Abdülkerim “Dindarlığı Etkileyen Faktörler”, Din Psikolojisi, (Ed: Hayati Hökelekli), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010.
 • Bakırcı, Mustafa, Din ve Kültürel Değerlerin Taşıyıcısı olarak Üç Nesil (Giresun Örneği), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2010.
 • Bakırcı, Mustafa, Giresun’da Dinî Hayat, Geçmişten Günümüze Giresun’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu -I (25-27 Ekim 2013), 2013, s. 329-336.
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı (2014-2018), T.C. Kalkınma Bakanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.
 • Karaca, Faruk Psiko-Sosyal Açıdan Yabancılaşma ve Dinî Hayat, İstanbul: Bil Yayınları, 2001.
 • Özcan, Zeynep, Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2014, cilt: III, sayı: 2, s. 60-87.
 • YAPICI, Asım, Ruh Sağlığı ve Din, Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık, Karahan Kitabevi, Adana, 2007.
 • YAPICI, Asım, “Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri (Çukurova Üniversitesi Örneği)”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 9 Say. 2 Temmuz-Aralık 2009.
 • YAPICI, Asım, Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması: Bir Meta-Analiz Denemesi, Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi 17:2 2012, ss. 1-34.
 • YAPICI, Asım, Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirme, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi 12:2 (2012), Ss. 1-40;
 • Yıldırım, Ömer (2004), Trabzon’da Dinî Hayat, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sivas, 2004.

Dindarlık Üzerine Meta-Analitik Bir Çalışma: Doğu Karadeniz Örmeği

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 1143 - 1163, 18.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.27620

Öz

Bu çalışmada “Doğu Karadeniz bölgesinin dindarlık yönü ve yoğunluğu” araştırılacaktır. Ayrıca bölge örnekleminde yapılan çalışmalar bir arada aktarılacaktır. Dindarlığın yönü ve yoğunluğu araştırılırken Meta-analiz yöntemi kullanılmaya çalışılacaktır. Veriler 2002-2015 yıllarıyla sınırlanmıştır. Bölgenin inanç düzeyini tespite çalışan örneklem sayısı 5008’e ulaşan 6 çalışma; ibadet hayatını tespite çalışan örneklem sayısı 5493’e ulaşan 8 çalışma; genel anlamda dindarlık düzeyini analiz eden örneklem sayısı 3949’ye ulaşan 6 çalışma ve toplamda örneklem sayısı 5833’e ulaşan 9 çalışma incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre bölge insanının kurumsal dinle ilişkisi kuvvetli bir şekilde devam etmektedir.

Kaynakça

 • Akgöz, Semra, İlker Ercan ve İsmet Kan, “Meta-Analizi”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004, 30/2, ss. 107-112.
 • Bahadır, Abdülkerim “Dindarlığı Etkileyen Faktörler”, Din Psikolojisi, (Ed: Hayati Hökelekli), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010.
 • Bakırcı, Mustafa, Din ve Kültürel Değerlerin Taşıyıcısı olarak Üç Nesil (Giresun Örneği), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2010.
 • Bakırcı, Mustafa, Giresun’da Dinî Hayat, Geçmişten Günümüze Giresun’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu -I (25-27 Ekim 2013), 2013, s. 329-336.
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı (2014-2018), T.C. Kalkınma Bakanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.
 • Karaca, Faruk Psiko-Sosyal Açıdan Yabancılaşma ve Dinî Hayat, İstanbul: Bil Yayınları, 2001.
 • Özcan, Zeynep, Psiko-Sosyal Açıdan İnönü Dönemi Dinî Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2014, cilt: III, sayı: 2, s. 60-87.
 • YAPICI, Asım, Ruh Sağlığı ve Din, Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık, Karahan Kitabevi, Adana, 2007.
 • YAPICI, Asım, “Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri (Çukurova Üniversitesi Örneği)”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 9 Say. 2 Temmuz-Aralık 2009.
 • YAPICI, Asım, Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması: Bir Meta-Analiz Denemesi, Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi 17:2 2012, ss. 1-34.
 • YAPICI, Asım, Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirme, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi 12:2 (2012), Ss. 1-40;
 • Yıldırım, Ömer (2004), Trabzon’da Dinî Hayat, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sivas, 2004.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed KIZILGEÇİT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 18 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 30 Mart 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Kızılgeçit, M. (2016). Dindarlık Üzerine Meta-Analitik Bir Çalışma: Doğu Karadeniz Örmeği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 1143-1163 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238029
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.