PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 850 - 871, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.82105

Öz

-

Kaynakça

 • Bahçekapılı, M. (2012). Türkiye'de Din Eğitiminin Dönüşümü. İstanbul: İlke.
 • Bahçekapılı, M. (2013). Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri. İstanbul: İlke.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (11 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Baykan, E. (2013). Yeni Türkiye'de Seçmeli Ders Uygulamaları: Din ve Eğitimi Sorunu. Y. Y. Üniversitesi (Dü.), Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu içinde (s. 4-7). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Bilgin, B. (1981). Din Eğitiminin Genel Eğitimdeki Yeri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24 (1), 469-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon.
 • Eğri, O. (2003). Eğitimin Genel Amaçları Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Desleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 44 (1), 271-291.
 • Gündoğdu, Y. B. (2015). Seçmeli Din Derslerini Tercih Eden Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ordu Örneği. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 15 (2), 121-155.
 • http://ttkb.meb.gov.tr/www/suralar. (2015). Eylül 11, 2015 tarihinde ttkb.meb.gov.tr. adresinden alındı
 • Karagözoğlu, N. (2015). Ortaokul 5. Sınıflarda Tercih Edilen Seçmeli Dersler ve Tercih Nedenlerinin Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (1), 69-94.
 • Katipoğlu, İ. (2015). Liselerde (9 ve 10. Sınıf) Seçmeli Olarak Okutulan Hz. Muhammed'in Hayatı Dersinin Öğremen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Samsun Örneği). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, M. (2015). Ortaokul Seçmeli Dersler Uygulamasının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Gebze Örneği). İstanbul: Yedi Tepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Koçak, M. (1999). İlköğretim Değerler Eğitimi ve Öğretimi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kur'an-ı Kerim Dersi (5-8.Sınıf) Öğretim Programı. (2012). http://ttkb.meb.gov.tr. adresinden alınmıştır
 • Meydan, H. (2013). Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerin Öğrenci Görüşleri Doğrultursunda Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (40), 219-250.
 • Meydan, H. (2015). Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerinde Karşılaşılan Problemler ( Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma). Turkish Studies, 10 (3), 673-694.
 • Nazıroğlu, B. (2011). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında Vatandaşlık Eğitimi. Din Bilimleri Akademik Araştırma, 11 (2), 73-95.
 • Türkan, M. (2015). Türkiye’de Din Eğitimi Alanı’nda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İçerik ve Yöntem Açısında İncelenmesi. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Tok, İ. (2015). Ortaöğretimde Bazı Seçmeli Dini Derslere İlişkin Öğrenci Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Tozlu, N. (2014). Eğitimden Felsefeye (Cilt 1). Bayburt: Bayburt Üniversitesi.
 • Yılmaz, H. (2005). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve Barış Eğitimi. EKEV (22), 35-48.
 • Yılmaz, N. (2015). Din Eğitim ve Öğretiminde Mevcut Duruma Genel Bir Bakış, Din Eğitim ve Öğretiminin Geleceği Vizyonu Çalıştayı Sunum, Darıca. Ankara: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.
 • Yorulmaz, B. (2014). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Seçmeli Kuranı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler Derslerine İlişkin Öz Algıları. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11 (41), 301-324.

Öğrencilere Göre Seçmeli Kur’an-ı Kerim Dersi: Artvin İli Örneği

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 850 - 871, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.82105

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, seçmeli Kur’an-ı Kerim dersini seçen öğrencilerin, dersi tercih etme ya da etmeme nedenlerini, dersi seçen öğrencilerin dersten memnuniyet düzeylerini, dersin amaçlarının gerçekleşme düzeyini ve dersin eğitim-öğretim sürecine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Bu amaçla veri toplama aracı olarak anket formu hazırlanmıştır. Artvin il merkezinde 7. sınıfa devam eden toplam 308 öğrenci araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin daha önceki sınıflarda dersi seçip seçmemeleri araştırmanın bağımsız değişkeni olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin dersi seçmelerine etki eden en önemli faktör, kendi ilgi ve merakları ile ailelerinin yönlendirmesidir. Bunun yanında öğrenciler dersi seçmekten memnun olduklarını ifade etmiştir. Dersin amaçlarının büyük bir oranda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Öte yandan dersin eğitim-öğretim sürecine ilişkin öğrenci görüşlerinin olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Kaynakça

 • Bahçekapılı, M. (2012). Türkiye'de Din Eğitiminin Dönüşümü. İstanbul: İlke.
 • Bahçekapılı, M. (2013). Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri. İstanbul: İlke.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (11 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Baykan, E. (2013). Yeni Türkiye'de Seçmeli Ders Uygulamaları: Din ve Eğitimi Sorunu. Y. Y. Üniversitesi (Dü.), Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu içinde (s. 4-7). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Bilgin, B. (1981). Din Eğitiminin Genel Eğitimdeki Yeri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24 (1), 469-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon.
 • Eğri, O. (2003). Eğitimin Genel Amaçları Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Desleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 44 (1), 271-291.
 • Gündoğdu, Y. B. (2015). Seçmeli Din Derslerini Tercih Eden Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ordu Örneği. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 15 (2), 121-155.
 • http://ttkb.meb.gov.tr/www/suralar. (2015). Eylül 11, 2015 tarihinde ttkb.meb.gov.tr. adresinden alındı
 • Karagözoğlu, N. (2015). Ortaokul 5. Sınıflarda Tercih Edilen Seçmeli Dersler ve Tercih Nedenlerinin Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (1), 69-94.
 • Katipoğlu, İ. (2015). Liselerde (9 ve 10. Sınıf) Seçmeli Olarak Okutulan Hz. Muhammed'in Hayatı Dersinin Öğremen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Samsun Örneği). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, M. (2015). Ortaokul Seçmeli Dersler Uygulamasının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Gebze Örneği). İstanbul: Yedi Tepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Koçak, M. (1999). İlköğretim Değerler Eğitimi ve Öğretimi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kur'an-ı Kerim Dersi (5-8.Sınıf) Öğretim Programı. (2012). http://ttkb.meb.gov.tr. adresinden alınmıştır
 • Meydan, H. (2013). Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerin Öğrenci Görüşleri Doğrultursunda Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (40), 219-250.
 • Meydan, H. (2015). Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerinde Karşılaşılan Problemler ( Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma). Turkish Studies, 10 (3), 673-694.
 • Nazıroğlu, B. (2011). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında Vatandaşlık Eğitimi. Din Bilimleri Akademik Araştırma, 11 (2), 73-95.
 • Türkan, M. (2015). Türkiye’de Din Eğitimi Alanı’nda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İçerik ve Yöntem Açısında İncelenmesi. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Tok, İ. (2015). Ortaöğretimde Bazı Seçmeli Dini Derslere İlişkin Öğrenci Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Tozlu, N. (2014). Eğitimden Felsefeye (Cilt 1). Bayburt: Bayburt Üniversitesi.
 • Yılmaz, H. (2005). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve Barış Eğitimi. EKEV (22), 35-48.
 • Yılmaz, N. (2015). Din Eğitim ve Öğretiminde Mevcut Duruma Genel Bir Bakış, Din Eğitim ve Öğretiminin Geleceği Vizyonu Çalıştayı Sunum, Darıca. Ankara: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.
 • Yorulmaz, B. (2014). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Seçmeli Kuranı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler Derslerine İlişkin Öz Algıları. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11 (41), 301-324.

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 850 - 871, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.82105

Öz

Kaynakça

 • Bahçekapılı, M. (2012). Türkiye'de Din Eğitiminin Dönüşümü. İstanbul: İlke.
 • Bahçekapılı, M. (2013). Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri. İstanbul: İlke.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (11 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Baykan, E. (2013). Yeni Türkiye'de Seçmeli Ders Uygulamaları: Din ve Eğitimi Sorunu. Y. Y. Üniversitesi (Dü.), Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu içinde (s. 4-7). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Bilgin, B. (1981). Din Eğitiminin Genel Eğitimdeki Yeri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24 (1), 469-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon.
 • Eğri, O. (2003). Eğitimin Genel Amaçları Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Desleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 44 (1), 271-291.
 • Gündoğdu, Y. B. (2015). Seçmeli Din Derslerini Tercih Eden Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ordu Örneği. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 15 (2), 121-155.
 • http://ttkb.meb.gov.tr/www/suralar. (2015). Eylül 11, 2015 tarihinde ttkb.meb.gov.tr. adresinden alındı
 • Karagözoğlu, N. (2015). Ortaokul 5. Sınıflarda Tercih Edilen Seçmeli Dersler ve Tercih Nedenlerinin Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5 (1), 69-94.
 • Katipoğlu, İ. (2015). Liselerde (9 ve 10. Sınıf) Seçmeli Olarak Okutulan Hz. Muhammed'in Hayatı Dersinin Öğremen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Samsun Örneği). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, M. (2015). Ortaokul Seçmeli Dersler Uygulamasının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Gebze Örneği). İstanbul: Yedi Tepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Koçak, M. (1999). İlköğretim Değerler Eğitimi ve Öğretimi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kur'an-ı Kerim Dersi (5-8.Sınıf) Öğretim Programı. (2012). http://ttkb.meb.gov.tr. adresinden alınmıştır
 • Meydan, H. (2013). Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerin Öğrenci Görüşleri Doğrultursunda Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (40), 219-250.
 • Meydan, H. (2015). Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerinde Karşılaşılan Problemler ( Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma). Turkish Studies, 10 (3), 673-694.
 • Nazıroğlu, B. (2011). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında Vatandaşlık Eğitimi. Din Bilimleri Akademik Araştırma, 11 (2), 73-95.
 • Türkan, M. (2015). Türkiye’de Din Eğitimi Alanı’nda Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İçerik ve Yöntem Açısında İncelenmesi. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Tok, İ. (2015). Ortaöğretimde Bazı Seçmeli Dini Derslere İlişkin Öğrenci Öğretmen ve Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Tozlu, N. (2014). Eğitimden Felsefeye (Cilt 1). Bayburt: Bayburt Üniversitesi.
 • Yılmaz, H. (2005). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve Barış Eğitimi. EKEV (22), 35-48.
 • Yılmaz, N. (2015). Din Eğitim ve Öğretiminde Mevcut Duruma Genel Bir Bakış, Din Eğitim ve Öğretiminin Geleceği Vizyonu Çalıştayı Sunum, Darıca. Ankara: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.
 • Yorulmaz, B. (2014). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Seçmeli Kuranı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler Derslerine İlişkin Öz Algıları. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11 (41), 301-324.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacı Yusuf ACUNER

Yayımlanma Tarihi 11 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 22 Mart 2016
Kabul Tarihi 19 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Acuner, H. Y. (2016). Öğrencilere Göre Seçmeli Kur’an-ı Kerim Dersi: Artvin İli Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 850-871 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238018
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.