PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ku’ran-ı Kerim Bağlamında Kader-İmtihan İlişkisi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 780 - 800, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.60995

Öz

Bu çalışmada, Kur’an’da, kader-imtihan ilişkisi ele alınmıştır. İmtihan, insanın bireyselleşme sürecinde yaşadığı olgu ve olaylara karşı tutumunu ve sorumluluğunu ifade eden bir kavramdır. Bu yönüyle Kur’an’da, insan hayatının tümü, bir denenme alanı olarak belirlenmiştir. İmtihan konusunda temel ilkeleri belirlemek, kader ile olan ilişkisinin doğru ifade edilmesiyle mümkündür. Bu çerçevede, Kur’an’da imtihan kavramı, ilişkili olduğu kader, fitne, bela, mihne, şükür, sabır, tevekkül ve tövbe gibi anlam örüntüsü içinde ele alınacaktır. Makalede, söz konusu kelimeler arasındaki ilişkiler, kader-imtihan bağlamı, insanın dünya hayatında denenmeye tabi tutulması, denenmenin mahiyeti, denenme alanları ve tutumları açısından Kur’an çerçevesinde irdelenecektir.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Akbulut, Ahmet Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Ankara: Pozitif Matbaası, 2001.
 • ……………, “Kur’an-ı Kerim Açısından Egemenlik Meselesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 8, (1995): 149-195.
 • Abdülbaki, M. Fuad, Mu’cemu’l-Müfehres Li- elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, İstanbul: Çağrı Yay., 1990.
 • Altıntaş, Mücteba, "Kur’an’da Kitap Kavramı", Doktora Tezi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • Atay, Hüseyin Kur’an’da İman Esasları, Ankara: Atay Yay., 1998.
 • -
 • …………….. , Cehaletin Tahsili, Ankara, Atay ve atay Yay.,2004
 • ……………..., (1998). “Kur’an’a Göre Tövbe ya da Bilinci Yenilemenin İmkânı”, İslamiyât, 1,(1998): 93-104.
 • Ay, Mahmut, “Dua, Kaza ve Kader”, Sistematik Kelam, edt. Ahmet Akbulut, Ankara: Ankara Ü. Uzaktan Eğitim Yay., 2011.
 • Beydavi, Abdullan b. Ömer, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, İstanbul, Matbaatu’l-Amire, 1320.
 • Düzgün, Şaban Ali, “Kader Mes’elesi”, Kader Mes’elesi, İstanbul, Ensar Yay., 2011.
 • Güler, İhami, Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, Ankara, Ankara Okulu Yay., 1998.
 • İbn Manzur, Lisanu’l Arab, Beyrut, Daru’-Sadr, 1956.
 • İsfehani, Ragıb, el-Müfredat fi Ğaribi’l-Kur'ân, Tahran, Çaphane-i Haydari, 1373.
 • İslamoğlu, Mustafa, Hasan el-Basrî’nin Kader Risalesi ve Şerhi, 13. Bs., İstanbul: Düşün Yay., 2015.
 • İşler, Emrullah (1999). “Fitne Katilden Beter mi?- Fitne Kelimesi ve Türkçe’ye Çeviri Sorunu-”, İslamiyat, C. II, Sayı: 2, ss:137-153.
 • Kaya, Süleyman, Kur’an’da İmtihan, İstanbul, İnsan Yay., 2003
 • Kur’an-ı Kerim.
 • Mâtürîdî, Ebu Mansur, Te’vilâtu’l-Kur’an, Yay. haz. Ahmet Vanlıoğlu, İstanbul, Mizan Yay., 2005
 • Özsoy, Ömer, Sünnetullah, Ankara, Fecr Yay., 1999.
 • Salisbury, Edward E. “Materials for the History of the Muhammadan Doctrine of Predestination and Free Will”, Journal of the American Oriental Society, 8, (1866):105-182.
 • Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dinin Kur’an Dili, Akçağ Yay., trsz.
 • Yeşilyurt, Temel “Kadere İman Mes’elesi”, Kader Meselesi, İstanbul, Ensar Yay., 2011.
 • Zemahşerî, Muhammed b. Ömer, Keşşaf, Beyrut, Daru’l-Kütübi’l-Arabi.

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 780 - 800, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.60995

Öz

-

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Akbulut, Ahmet Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Ankara: Pozitif Matbaası, 2001.
 • ……………, “Kur’an-ı Kerim Açısından Egemenlik Meselesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 8, (1995): 149-195.
 • Abdülbaki, M. Fuad, Mu’cemu’l-Müfehres Li- elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, İstanbul: Çağrı Yay., 1990.
 • Altıntaş, Mücteba, "Kur’an’da Kitap Kavramı", Doktora Tezi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • Atay, Hüseyin Kur’an’da İman Esasları, Ankara: Atay Yay., 1998.
 • -
 • …………….. , Cehaletin Tahsili, Ankara, Atay ve atay Yay.,2004
 • ……………..., (1998). “Kur’an’a Göre Tövbe ya da Bilinci Yenilemenin İmkânı”, İslamiyât, 1,(1998): 93-104.
 • Ay, Mahmut, “Dua, Kaza ve Kader”, Sistematik Kelam, edt. Ahmet Akbulut, Ankara: Ankara Ü. Uzaktan Eğitim Yay., 2011.
 • Beydavi, Abdullan b. Ömer, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, İstanbul, Matbaatu’l-Amire, 1320.
 • Düzgün, Şaban Ali, “Kader Mes’elesi”, Kader Mes’elesi, İstanbul, Ensar Yay., 2011.
 • Güler, İhami, Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, Ankara, Ankara Okulu Yay., 1998.
 • İbn Manzur, Lisanu’l Arab, Beyrut, Daru’-Sadr, 1956.
 • İsfehani, Ragıb, el-Müfredat fi Ğaribi’l-Kur'ân, Tahran, Çaphane-i Haydari, 1373.
 • İslamoğlu, Mustafa, Hasan el-Basrî’nin Kader Risalesi ve Şerhi, 13. Bs., İstanbul: Düşün Yay., 2015.
 • İşler, Emrullah (1999). “Fitne Katilden Beter mi?- Fitne Kelimesi ve Türkçe’ye Çeviri Sorunu-”, İslamiyat, C. II, Sayı: 2, ss:137-153.
 • Kaya, Süleyman, Kur’an’da İmtihan, İstanbul, İnsan Yay., 2003
 • Kur’an-ı Kerim.
 • Mâtürîdî, Ebu Mansur, Te’vilâtu’l-Kur’an, Yay. haz. Ahmet Vanlıoğlu, İstanbul, Mizan Yay., 2005
 • Özsoy, Ömer, Sünnetullah, Ankara, Fecr Yay., 1999.
 • Salisbury, Edward E. “Materials for the History of the Muhammadan Doctrine of Predestination and Free Will”, Journal of the American Oriental Society, 8, (1866):105-182.
 • Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dinin Kur’an Dili, Akçağ Yay., trsz.
 • Yeşilyurt, Temel “Kadere İman Mes’elesi”, Kader Meselesi, İstanbul, Ensar Yay., 2011.
 • Zemahşerî, Muhammed b. Ömer, Keşşaf, Beyrut, Daru’l-Kütübi’l-Arabi.

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 780 - 800, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.60995

Öz

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Akbulut, Ahmet Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Ankara: Pozitif Matbaası, 2001.
 • ……………, “Kur’an-ı Kerim Açısından Egemenlik Meselesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 8, (1995): 149-195.
 • Abdülbaki, M. Fuad, Mu’cemu’l-Müfehres Li- elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, İstanbul: Çağrı Yay., 1990.
 • Altıntaş, Mücteba, "Kur’an’da Kitap Kavramı", Doktora Tezi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • Atay, Hüseyin Kur’an’da İman Esasları, Ankara: Atay Yay., 1998.
 • -
 • …………….. , Cehaletin Tahsili, Ankara, Atay ve atay Yay.,2004
 • ……………..., (1998). “Kur’an’a Göre Tövbe ya da Bilinci Yenilemenin İmkânı”, İslamiyât, 1,(1998): 93-104.
 • Ay, Mahmut, “Dua, Kaza ve Kader”, Sistematik Kelam, edt. Ahmet Akbulut, Ankara: Ankara Ü. Uzaktan Eğitim Yay., 2011.
 • Beydavi, Abdullan b. Ömer, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, İstanbul, Matbaatu’l-Amire, 1320.
 • Düzgün, Şaban Ali, “Kader Mes’elesi”, Kader Mes’elesi, İstanbul, Ensar Yay., 2011.
 • Güler, İhami, Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, Ankara, Ankara Okulu Yay., 1998.
 • İbn Manzur, Lisanu’l Arab, Beyrut, Daru’-Sadr, 1956.
 • İsfehani, Ragıb, el-Müfredat fi Ğaribi’l-Kur'ân, Tahran, Çaphane-i Haydari, 1373.
 • İslamoğlu, Mustafa, Hasan el-Basrî’nin Kader Risalesi ve Şerhi, 13. Bs., İstanbul: Düşün Yay., 2015.
 • İşler, Emrullah (1999). “Fitne Katilden Beter mi?- Fitne Kelimesi ve Türkçe’ye Çeviri Sorunu-”, İslamiyat, C. II, Sayı: 2, ss:137-153.
 • Kaya, Süleyman, Kur’an’da İmtihan, İstanbul, İnsan Yay., 2003
 • Kur’an-ı Kerim.
 • Mâtürîdî, Ebu Mansur, Te’vilâtu’l-Kur’an, Yay. haz. Ahmet Vanlıoğlu, İstanbul, Mizan Yay., 2005
 • Özsoy, Ömer, Sünnetullah, Ankara, Fecr Yay., 1999.
 • Salisbury, Edward E. “Materials for the History of the Muhammadan Doctrine of Predestination and Free Will”, Journal of the American Oriental Society, 8, (1866):105-182.
 • Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dinin Kur’an Dili, Akçağ Yay., trsz.
 • Yeşilyurt, Temel “Kadere İman Mes’elesi”, Kader Meselesi, İstanbul, Ensar Yay., 2011.
 • Zemahşerî, Muhammed b. Ömer, Keşşaf, Beyrut, Daru’l-Kütübi’l-Arabi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rabiye ÇETİN

Yayımlanma Tarihi 11 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 9 Şubat 2016
Kabul Tarihi 20 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Çetin, R. (2016). Ku’ran-ı Kerim Bağlamında Kader-İmtihan İlişkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 780-800 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238016

Cited By

TASAVVUFTA BELÂ ve İMTİHAN TELAKKİSİ
AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi
Muammer CENGİZ
https://doi.org/10.46231/akademiar.900423
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.