PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 991 - 1011, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.60374

Öz

-

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Amato, P. R., & Cheadle, J. (2005). The long reach of divorce: Divorce and child well‐being across three generations. Journal of Marriage and Family, 67(1), 191-206.
 • Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's reasons for divorcing gender, social class, the life course, and adjustment. Journal of family issues, 24(5), 602-626.
 • Arıkan, Ç. (1992). Yoksulluk evlilikte geçimsizlik ve boşanma: Yayl. y.
 • Arıkan, Ç. (1996). Halkın boşanmaya ilişkin tutumları araştırması: TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.
 • Arpaci, F., & Tokyürek, Ş. (2012). Boşanmış Bireylerin Yeniden Evlilik Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-15.
 • Battal, A. (2008). Boşanma sebepleri. TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İstanbul.
 • Bloom, B. L., Niles, R. L., & Tatcher, A. M. (1985). Sources of marital dissatisfaction among newly separated persons. Journal of family issues, 6(3), 359-373.
 • Bodenmann, G., Charvoz, L., Bradbury, T. N., Bertoni, A., Iafrate, R., Giuliani, C., . . . Behling, J. (2006). Attractors and barriers to divorce: A retrospective study in three European countries. Journal of Divorce & Remarriage, 45(3-4), 1-23.
 • Chancellor, L. E., & Monahan, T. P. (1955). Religious preference and interreligious mixtures in marriages and divorces in Iowa. American Journal of Sociology, 233-239.
 • Cherlin, A., & Walters, P. B. (1981). Trends in United States men's and women's sex-role attitudes: 1972 to 1978. American Sociological Review, 453-460.
 • Chesser, E. (1957). The sexual, marital and family relationships of the English woman: Roy Publishers.
 • Cleek, M. G., & Pearson, T. A. (1985). Perceived causes of divorce: An analysis of interrelationships. Journal of Marriage and the Family, 179-183.
 • Glenn, N. D., & Supancic, M. (1984). The social and demographic correlates of divorce and separation in the United States: An update and reconsideration. Journal of Marriage and the Family, 563-575.
 • Goode, W. J. (1956). After divorce: Free Press New York.
 • Kır, İ., & Bülbül, Ö. (2012). İslâhiye İlçesinde Boşanma Olgusu Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2).
 • Kitson, G. C., & Holmes, W. M. (1992). Portrait of divorce: Adjustment to marital breakdown: Guilford Press.
 • Knoester, C., & Booth, A. (2000). Barriers to Divorce When Are They Effective? When Are They Not? Journal of family issues, 21(1), 78-99.
 • Landis, J. T. (1949). Marriages of mixed and non-mixed religious faith. American Sociological Review, 14(3), 401-407.
 • Larson, L. E., & Goltz, J. W. (1989). Religious participation and marital commitment. Review of Religious Research, 387-400.
 • Levinger, G. (1965). Marital cohesiveness and dissolution: An integrative review. Journal of Marriage and the Family, 19-28.
 • Levinger, G. (1966). SOURCES OF MARITAL DISSATISFACTION AMONG APPLICANTS FOR DIVORCE*. American journal of orthopsychiatry, 36(5), 803-807.
 • Locke, H. J. (1951). Predicting adjustment in marriage: a comparison of a divorced and a happily married group.
 • Meder, M., & Gültekin, M. (2012). TÜRKİYE’DE 2001-2009 YILLARI ARASINDAKİ BOŞANMA EĞİLİMLERİ. HÜTAD(17).
 • Monahan, T. P., & Kephart, W. M. (1954). Divorce and desertion by religious and mixed-religious groups. American Journal of Sociology, 454-465.
 • Polat, F., & Karslı, B. EVLİLİĞE İLİŞKİN TÜRK TELEVİZYON PROGRAMLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ.
 • Thornton, A. (1985). Changing attitudes toward separation and divorce: Causes and consequences. American Journal of Sociology, 856-872.
 • Vatandaş, C. (2012). SEKAM ARAŞTIRMASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE AİLE YAPISI VE PROBLEMLERİ,SAVRULAN DÜNYADA AİLE SEMPOZYUMU(SORUNLAR-İMKANLAR-ÇÖZÜMLER). SEKAM, iSTANBUL, 49-101.
 • Wuthnow, R. (1979). The religious dimension: New directions in quantitative research: Academic Pr.
 • Yıldırım, N. (2004). Türkiye’de boşanma ve sebepleri. bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), 1(28), 59-81.
 • Yurtkuran Demirkan , S., Günindi Ersöz, A., Beder Şen, R., Ertekin, E., Sezgin, Ö., Turgut, A. M., & Şehitoğlu, N. (2009). Boşanma nedenleri araştırması: Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları.

Boşanma Nedenlerine Yönelik Tutumlar: Boşanmayı Artırıcı veya Engelleyici Faktörlere Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması I

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 991 - 1011, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.60374

Öz

     Öz

Bu araştırmanın amacı halkın boşanma nedenlerine yönelik tutumlarının araştırılmasıdır. Bu amaçla Türkiye genelini kapsayan 33 ilde Şubat 2014 tarihinde  araştırma yapılmıştır. Örneklem genişliği %95 güvenle  ve %2.4 hata payı ile 1667 kişi bulunmuştur. Bu 33 ilde 18 yaş ve üzeri 1667 kişiye  rastgele (randomsamplin ) yöntemi ile yüz yüze görüşülerek anket uygulaması yapılmıştır. Verilerin faktör yapısını belirlemek amacıyla   açımlayıcı faktör analizi uygulanmış  ve analiz sonucunda cevapların dört faktörde toplandığı görülmüştür. Bunlardan birinci faktör "Uyumlu (Conformist)", ikinci faktör "Dindar", üçüncü faktör "Şiddet Karşıtı " ve dördüncü faktör de "Medya Etkisine Tepkili" olarak adlandırılmıştır. Dört faktör  toplam varyansın %70,867'sini açıklamaktadır.

Anahtar kelimeler: boşanma, tutum, aile, boşanma nedenleri, boşanma tutum ölçeği

 

 

The Attitudes  towards the Reasons for Divorce: A study for development of attitude scale  towards the factors attracting or preventing the divorce I

 

Abstract

The aim of this study is to analyze the manners of the society towards the reasons for divorce. For this reason, a research was realized in 33 provinces which comprises the whole Turkey in February 2014.  The width of the sample was 1667 people with 95% confidently and 2.4% error of margin. A face to face questionnaire was conducted by the random sampling method on 1667 people who were over 18 years old in these 33 provinces.  In order to determine the factor structure of the data, an exploratory factor analysis was implemented and according to the result of the analysis, it is seen that the responses were gathered in four factors. The first factor is the “”Conformist”, the second one is the“religionist”, the third one is the “anti-violence” and the fourth one is the “reactive against the media effect”.  These four factors are explaining the 70,867% of the total variance.

Keywors: Divorce, attitude, family, reasons for divorce, divorce attitude scale

 

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Amato, P. R., & Cheadle, J. (2005). The long reach of divorce: Divorce and child well‐being across three generations. Journal of Marriage and Family, 67(1), 191-206.
 • Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's reasons for divorcing gender, social class, the life course, and adjustment. Journal of family issues, 24(5), 602-626.
 • Arıkan, Ç. (1992). Yoksulluk evlilikte geçimsizlik ve boşanma: Yayl. y.
 • Arıkan, Ç. (1996). Halkın boşanmaya ilişkin tutumları araştırması: TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.
 • Arpaci, F., & Tokyürek, Ş. (2012). Boşanmış Bireylerin Yeniden Evlilik Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-15.
 • Battal, A. (2008). Boşanma sebepleri. TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İstanbul.
 • Bloom, B. L., Niles, R. L., & Tatcher, A. M. (1985). Sources of marital dissatisfaction among newly separated persons. Journal of family issues, 6(3), 359-373.
 • Bodenmann, G., Charvoz, L., Bradbury, T. N., Bertoni, A., Iafrate, R., Giuliani, C., . . . Behling, J. (2006). Attractors and barriers to divorce: A retrospective study in three European countries. Journal of Divorce & Remarriage, 45(3-4), 1-23.
 • Chancellor, L. E., & Monahan, T. P. (1955). Religious preference and interreligious mixtures in marriages and divorces in Iowa. American Journal of Sociology, 233-239.
 • Cherlin, A., & Walters, P. B. (1981). Trends in United States men's and women's sex-role attitudes: 1972 to 1978. American Sociological Review, 453-460.
 • Chesser, E. (1957). The sexual, marital and family relationships of the English woman: Roy Publishers.
 • Cleek, M. G., & Pearson, T. A. (1985). Perceived causes of divorce: An analysis of interrelationships. Journal of Marriage and the Family, 179-183.
 • Glenn, N. D., & Supancic, M. (1984). The social and demographic correlates of divorce and separation in the United States: An update and reconsideration. Journal of Marriage and the Family, 563-575.
 • Goode, W. J. (1956). After divorce: Free Press New York.
 • Kır, İ., & Bülbül, Ö. (2012). İslâhiye İlçesinde Boşanma Olgusu Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2).
 • Kitson, G. C., & Holmes, W. M. (1992). Portrait of divorce: Adjustment to marital breakdown: Guilford Press.
 • Knoester, C., & Booth, A. (2000). Barriers to Divorce When Are They Effective? When Are They Not? Journal of family issues, 21(1), 78-99.
 • Landis, J. T. (1949). Marriages of mixed and non-mixed religious faith. American Sociological Review, 14(3), 401-407.
 • Larson, L. E., & Goltz, J. W. (1989). Religious participation and marital commitment. Review of Religious Research, 387-400.
 • Levinger, G. (1965). Marital cohesiveness and dissolution: An integrative review. Journal of Marriage and the Family, 19-28.
 • Levinger, G. (1966). SOURCES OF MARITAL DISSATISFACTION AMONG APPLICANTS FOR DIVORCE*. American journal of orthopsychiatry, 36(5), 803-807.
 • Locke, H. J. (1951). Predicting adjustment in marriage: a comparison of a divorced and a happily married group.
 • Meder, M., & Gültekin, M. (2012). TÜRKİYE’DE 2001-2009 YILLARI ARASINDAKİ BOŞANMA EĞİLİMLERİ. HÜTAD(17).
 • Monahan, T. P., & Kephart, W. M. (1954). Divorce and desertion by religious and mixed-religious groups. American Journal of Sociology, 454-465.
 • Polat, F., & Karslı, B. EVLİLİĞE İLİŞKİN TÜRK TELEVİZYON PROGRAMLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ.
 • Thornton, A. (1985). Changing attitudes toward separation and divorce: Causes and consequences. American Journal of Sociology, 856-872.
 • Vatandaş, C. (2012). SEKAM ARAŞTIRMASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE AİLE YAPISI VE PROBLEMLERİ,SAVRULAN DÜNYADA AİLE SEMPOZYUMU(SORUNLAR-İMKANLAR-ÇÖZÜMLER). SEKAM, iSTANBUL, 49-101.
 • Wuthnow, R. (1979). The religious dimension: New directions in quantitative research: Academic Pr.
 • Yıldırım, N. (2004). Türkiye’de boşanma ve sebepleri. bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), 1(28), 59-81.
 • Yurtkuran Demirkan , S., Günindi Ersöz, A., Beder Şen, R., Ertekin, E., Sezgin, Ö., Turgut, A. M., & Şehitoğlu, N. (2009). Boşanma nedenleri araştırması: Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları.

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4, 991 - 1011, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.60374

Öz

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Amato, P. R., & Cheadle, J. (2005). The long reach of divorce: Divorce and child well‐being across three generations. Journal of Marriage and Family, 67(1), 191-206.
 • Amato, P. R., & Previti, D. (2003). People's reasons for divorcing gender, social class, the life course, and adjustment. Journal of family issues, 24(5), 602-626.
 • Arıkan, Ç. (1992). Yoksulluk evlilikte geçimsizlik ve boşanma: Yayl. y.
 • Arıkan, Ç. (1996). Halkın boşanmaya ilişkin tutumları araştırması: TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.
 • Arpaci, F., & Tokyürek, Ş. (2012). Boşanmış Bireylerin Yeniden Evlilik Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-15.
 • Battal, A. (2008). Boşanma sebepleri. TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İstanbul.
 • Bloom, B. L., Niles, R. L., & Tatcher, A. M. (1985). Sources of marital dissatisfaction among newly separated persons. Journal of family issues, 6(3), 359-373.
 • Bodenmann, G., Charvoz, L., Bradbury, T. N., Bertoni, A., Iafrate, R., Giuliani, C., . . . Behling, J. (2006). Attractors and barriers to divorce: A retrospective study in three European countries. Journal of Divorce & Remarriage, 45(3-4), 1-23.
 • Chancellor, L. E., & Monahan, T. P. (1955). Religious preference and interreligious mixtures in marriages and divorces in Iowa. American Journal of Sociology, 233-239.
 • Cherlin, A., & Walters, P. B. (1981). Trends in United States men's and women's sex-role attitudes: 1972 to 1978. American Sociological Review, 453-460.
 • Chesser, E. (1957). The sexual, marital and family relationships of the English woman: Roy Publishers.
 • Cleek, M. G., & Pearson, T. A. (1985). Perceived causes of divorce: An analysis of interrelationships. Journal of Marriage and the Family, 179-183.
 • Glenn, N. D., & Supancic, M. (1984). The social and demographic correlates of divorce and separation in the United States: An update and reconsideration. Journal of Marriage and the Family, 563-575.
 • Goode, W. J. (1956). After divorce: Free Press New York.
 • Kır, İ., & Bülbül, Ö. (2012). İslâhiye İlçesinde Boşanma Olgusu Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2).
 • Kitson, G. C., & Holmes, W. M. (1992). Portrait of divorce: Adjustment to marital breakdown: Guilford Press.
 • Knoester, C., & Booth, A. (2000). Barriers to Divorce When Are They Effective? When Are They Not? Journal of family issues, 21(1), 78-99.
 • Landis, J. T. (1949). Marriages of mixed and non-mixed religious faith. American Sociological Review, 14(3), 401-407.
 • Larson, L. E., & Goltz, J. W. (1989). Religious participation and marital commitment. Review of Religious Research, 387-400.
 • Levinger, G. (1965). Marital cohesiveness and dissolution: An integrative review. Journal of Marriage and the Family, 19-28.
 • Levinger, G. (1966). SOURCES OF MARITAL DISSATISFACTION AMONG APPLICANTS FOR DIVORCE*. American journal of orthopsychiatry, 36(5), 803-807.
 • Locke, H. J. (1951). Predicting adjustment in marriage: a comparison of a divorced and a happily married group.
 • Meder, M., & Gültekin, M. (2012). TÜRKİYE’DE 2001-2009 YILLARI ARASINDAKİ BOŞANMA EĞİLİMLERİ. HÜTAD(17).
 • Monahan, T. P., & Kephart, W. M. (1954). Divorce and desertion by religious and mixed-religious groups. American Journal of Sociology, 454-465.
 • Polat, F., & Karslı, B. EVLİLİĞE İLİŞKİN TÜRK TELEVİZYON PROGRAMLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ.
 • Thornton, A. (1985). Changing attitudes toward separation and divorce: Causes and consequences. American Journal of Sociology, 856-872.
 • Vatandaş, C. (2012). SEKAM ARAŞTIRMASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE AİLE YAPISI VE PROBLEMLERİ,SAVRULAN DÜNYADA AİLE SEMPOZYUMU(SORUNLAR-İMKANLAR-ÇÖZÜMLER). SEKAM, iSTANBUL, 49-101.
 • Wuthnow, R. (1979). The religious dimension: New directions in quantitative research: Academic Pr.
 • Yıldırım, N. (2004). Türkiye’de boşanma ve sebepleri. bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), 1(28), 59-81.
 • Yurtkuran Demirkan , S., Günindi Ersöz, A., Beder Şen, R., Ertekin, E., Sezgin, Ö., Turgut, A. M., & Şehitoğlu, N. (2009). Boşanma nedenleri araştırması: Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şahin DOĞAN

Yayımlanma Tarihi 11 Nisan 2016
Başvuru Tarihi 15 Şubat 2016
Kabul Tarihi 20 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Doğan, Ş. (2016). Boşanma Nedenlerine Yönelik Tutumlar: Boşanmayı Artırıcı veya Engelleyici Faktörlere Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması I . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 991-1011 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/22155/238011
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.