İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-1185 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com


“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur."

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2147-1185 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Kapak Resmi


“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur."
Cilt 9 - Sayı 2 - 30 Haz 2020
 1. Turkey's Foreign Trade Barriers
  Sayfalar 754 - 776
  Selminaz ADIGÜZEL
 2. Türk Kamu Yönetimi Sistemi İçindeki Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşlarının Yönetim Anlayışının Değişimi
  Sayfalar 777 - 800
  Bekir GÜZEL
 3. İnsanın Üç Yüzü; Homoeconomicus, Homoislamicus ve True Man: “Takva” Filmi Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 801 - 827
  Esra KILIÇ , Mehmet Mubarek ALAN
 4. Siyasi Tartışmalar Bağlamında Türkiye'de Kamusal Alanın Evrimi
  Sayfalar 828 - 852
  Nureddin NEBATİ
 5. Akademisyenlerin İngilizce Öğrenme Süreçlerine İlişkin Sosyo-kültürel ve Çevresel Faktörler
  Sayfalar 853 - 878
  Kadir BERK , Nurgül ÖZBAY
 6. Dijital Din Araştırmalarında Konu ve Yaklaşımlar
  Sayfalar 879 - 902
  Mehmet HABERLİ
 7. Afet ve Acil Durum Lojistiği Kapsamında Acil Durum Toplanma Merkezi Seçiminde AHP Yöntemi: Kahramanmaraş On İki Şubat Belediyesinde Bir Uygulama
  Sayfalar 903 - 930
  Zümrüt Hatice ŞEKKELİ
 8. Dijital Aktivizmde Sosyal Medya Kullanımı: Bir Çevrimiçi Hacktivist Ağının Analizi
  Sayfalar 931 - 965
  Merve BOYACI
 9. Relationship Between Success and Competition: The Analysis of Selected European Football Leagues
  Sayfalar 966 - 988
  Serkan DİLEK , Hayrettin KESGİNGÖZ
 10. Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Sonra Orta Asya’da Gerçekleşen Yeni Büyük Oyun
  Sayfalar 989 - 1015
  Aysel ERDOĞAN
 11. Milliyetçilik Üzerine Retrospektif Bir Değerlendirme ve Ulus Devletin Geleceği
  Sayfalar 1016 - 1038
  Süleyman Çağrı GÜZEL
 12. 1919 Paris Barış Konferansı’nda Türk Tezleri
  Sayfalar 1039 - 1064
  Hanefi YAZICI
 13. Garp Ocaklarında Birliğin Bozulması: 18. Yüzyılda Cezayir-Tunus-Trablusgarp İlişkileri
  Sayfalar 1065 - 1091
  Abdullah Erdem TAŞ
 14. Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde CHP’nin Siyasal Politikası Üzerine Bir Değerlendirme (1938-1950)
  Sayfalar 1092 - 1126
  Mustafa SALEP
 15. İran Kürtleri (23.12.1946 Tarihli Sovyet Raporuna Göre)
  Sayfalar 1127 - 1148
  Marziye MEMMEDLİ
 16. Özelleştirmeye Karşı Alternatif Yaklaşımlar: Osmanlı Devleti Vakıf Müessesesi Örneği
  Sayfalar 1149 - 1172
  Nurullah ALTUN , Yunus Emre YAYLA
 17. Modern İslam Düşüncesinde Eğitim Anlayışı (Fazlur Rahman Muhammed İkbal ve Cemaleddin Afgani Örneği)
  Sayfalar 1173 - 1199
  Tülay YÜCEL
 18. Selçuklu Dönemi Tefsir Hareketleri, Eğitim Kurumları ve Tarihî Arka Plân
  Sayfalar 1200 - 1222
  Ahmet KÜÇÜK
 19. Sofistlerde Tanrı ve Din Düşüncesi
  Sayfalar 1223 - 1246
  Zeki AKTAŞ
 20. İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1247 - 1262
  Mustafa TEKKE , Aysegul UCMAN , Ceyda SUVAY
 21. Liderlik Etme Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
  Sayfalar 1263 - 1288
  Mahmut POLATCAN , Ramazan CANSOY
 22. Yasal Düzenlemelerin ve Kamu Spotlarının Sigara Bağımlıları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1289 - 1314
  Emrah ARĞIN
 23. Dış Ticaretin Finansmanında Alıcı Kredisi Garanti ve Sigorta Uygulamaları
  Sayfalar 1315 - 1339
  Mehmet YEŞİLYAPRAK
 24. Kripto Para Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi
  Sayfalar 1340 - 1367
  Binali Selman EREN , Mustafa EREK , Ayşe Nur BUYRUK AKBABA
 25. Türkiye’de Ekonomik Kriz Dönemlerinde ÖTV İndirimlerinin Etkileri: Otomobil Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1368 - 1393
  Vildan YAVUZ , Alaattin KIZILTAN
 26. Destek Vektör Makineleri ile Borsa Endekslerinin Tahmini
  Sayfalar 1394 - 1418
  Cem KARTAL
 27. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan Eğitim Programlarında Anahtar Yeterlilikler
  Sayfalar 1419 - 1451
  Özge Ceren ÇELİK , Mehmet TAŞPINAR
 28. Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü
  Sayfalar 1452 - 1469
  Hüseyin ASLAN
 29. Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 1470 - 1486
  Fatih KANDEMİR
 30. Çevrimiçi İkinci-el Giyim Eşyası Satın Almaya Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 1487 - 1519
  Elif DENİZ
 31. Tek Parti Döneminde Kayyım Uygulamaları
  Sayfalar 1520 - 1547
  Resul KÖSE
 32. Tam Öğrenme Yaklaşımı
  Sayfalar 1548 - 1580
  Etem YEŞİLYURT
 33. İslâm Düşüncesinde Allah'ın Sıfatlarını Anlama Sorunu
  Sayfalar 1581 - 1609
  Furat AKDEMİR
 34. Rus Siyasal Hayatına Yön Veren Düşünce Akımlarının Tarihsel Kökenleri
  Sayfalar 1610 - 1637
  Halit HAMZAOĞLU
 35. KOMB (VUCA) Dünyası ve Yeni Liderlik Becerileri
  Sayfalar 1638 - 1664
  Engin YURDASEVER , Yahya FİDAN
 36. Bağlamada Eser Yorumlama Tekniklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1665 - 1683
  Ali Kerem APAYDIN , Soner ALGI
 37. II. Dünya Savaşı Yıllarında İngiliz Büyükelçiliği’nin Erken Cumhuriyet Devri Lider Kadrosu Üzerine Değerlendirmeleri (23 Kasım 1942)
  Sayfalar 1684 - 1704
  Orhan TURAN
 38. The Effect of Nature Education on Students' Motivations towards Science Learning and Socialization Skills
  Sayfalar 1705 - 1725
  Gülbin ÖZKAN , Ünsal UMDU TOPSAKAL
 39. Türk’ün Bengü Değerleri: Bilge Kağan’ın Sözünde Liyakat ve Erdem
  Sayfalar 1726 - 1741
  Eyup Sertaç AYAZ
 40. Unutulmuş Bir Hüseyin Dilaver Türküsü “Edelum Bir Eğlence”
  Sayfalar 1742 - 1756
  Sedat TAMAY
 41. Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik
  Sayfalar 1757 - 1771
  Sibel POLAT
 42. Avşar Bozlağı’na Yapılan Dört Farklı “Açış” İcrâÖrneğinin Motif Tabanlı Biçim Tahlîli
  Sayfalar 1772 - 1803
  Gülçin Yahya KAÇAR , Aytunç AYDIN
 43. Halep’in Haçlılara Karşı Direnişinde Kadı Ebu’l-Fazl b. el-Haşşab’ın Rolü
  Sayfalar 1804 - 1827
  Gülşen İSTEK
 44. Fahreddîn er-Râzî’nin Câmi‘u’l-‘Ulûm’unda Tefsir İlmi
  Sayfalar 1828 - 1853
  Mehmet ÇİÇEK
 45. Binali Selman’ın Mey Açışlarına Yönelik Biçim Tâhlili
  Sayfalar 1854 - 1878
  Gülçin Yahya KAÇAR , Can DOĞAN
 46. Bir Dönüşüm: Cahiliye Yağmacılığından Bedir Gazvesi Ganimetlerine
  Sayfalar 1879 - 1901
  Mehmet Nadir ÖZDEMİR
 47. Roma Din Anlayışı Bağlamında Hıristiyanların Ateistlikle Suçlanması ve Hıristiyan Apologların Karşı Cevapları
  Sayfalar 1902 - 1935
  Zekiye SÖNMEZ
 48. Türkiye’de Krizin İşsizlik Üzerinde Kalıcı Etkisi: Global Kriz Dönemi
  Sayfalar 1936 - 1956
  Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
 49. 19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Bir Salgın ve Alınan Önlemler: Çanakkale Çatalçam Köyü
  Sayfalar 1957 - 1975
  Tahir BİLİRLİ
Dizinler
Instagram Hesabımız

itobiad

Twitter Hesabımız