İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-1185 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com


“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2020'de yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." 
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 3-6 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın yayınlanabilmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Anlayışınız için teşekkürler.

Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilmektedir. Genişletilmiş Özet desteği için Polen Dil Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Dergimizin Güncel İstatistiği

2012 Senesinden günümüze (Yılda 4 Sayı - 8 yılda 9 Özel Sayı)   İtobiad Dergisi'nde 1041 makale yayını yapılmış 527 makale ise reddedilmiştir. (05.02.2020) 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2147-1185 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Kapak Resmi


“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2020'de yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilmektedir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde Etik Kurulu  raporu istenecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." 
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 3-6 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın yayınlanabilmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Anlayışınız için teşekkürler.

Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilmektedir. Genişletilmiş Özet desteği için Polen Dil Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Dergimizin Güncel İstatistiği

2012 Senesinden günümüze (Yılda 4 Sayı - 8 yılda 9 Özel Sayı)   İtobiad Dergisi'nde 1041 makale yayını yapılmış 527 makale ise reddedilmiştir. (05.02.2020) 
Cilt 8 - Sayı 4 - 31 Ara 2019
 1. Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Gerede Doğumlu Devlet Memurları
  Sayfalar 2367 - 2393
  Tahir BİLİRLİ
 2. Kamu Değeri Yapımı Çerçevesinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
  Sayfalar 2394 - 2423
  Serkan ÖKTEN
 3. Abdülmecid Efendi'nin Hayatı Ve Halife Seçilmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yaşanan Tartışmalar
  Sayfalar 2424 - 2440
  Zekeriya AKMAN
 4. 1935 Nüfus Sayımı Bağlamında Ağrı Nüfusunun Potansiyel Durumu
  Sayfalar 2441 - 2455
  Bilal TUNÇ
 5. Doğalgaz Fiyat Hareketlerindeki Değişimlerin Yaygın Olarak Kullanılan Teknik Analiz Göstergeleriyle Tahmin Edilme Gücünün Test Edilmesi
  Sayfalar 2456 - 2471
  Hakan YILDIRIM
 6. Kazak Hikâyeci Marhabat Baygut’un ‘Geyik Otu’ Adlı Hikâyesinde Köy ve Şehir Çatışması
  Sayfalar 2472 - 2484
  Yılmaz BACAKLI
 7. İş Yaşamı Yalnızlığının Çalışma Ortamını Değerlendirme Üzerindeki Etkileri: Hemşire Meslek Grupları Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 2485 - 2500
  Emrah BİLGENER , Muhammet ÇANKAYA
 8. Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde Şeriat , Tarikat ve Hakikat
  Sayfalar 2501 - 2521
  Öncel DEMİRDAŞ
 9. Lifelong Learning and Student Awareness
  Sayfalar 2522 - 2544
  Okan SARIGÖZ
 10. Göç Türküleri: Yunanistan Mübadilleri Örneği
  Sayfalar 2545 - 2563
  Mehmet SÖYLEMEZ
 11. 16. Yüzyıl Tezkirelerinde “Eş‘âr” ve “Güftâr” Terimlerinin Şiir Takdimlerindeki Anlam ve İşlevlerine Dair
  Sayfalar 2564 - 2574
  Selim GÖK
 12. Doğu Slav Kozmogonisinde Farklı Kültürlerin Etkisi
  Sayfalar 2575 - 2590
  Şir Muhammed DUALI
 13. Evliliği Kolaylaştırmak: Geç Dönem Osmanlı’da İzdivaç İlanları
  Sayfalar 2591 - 2609
  Fatma TUNÇ YAŞAR
 14. Artikülasyon ve Yay Kullanımı: İlhan Baran’ın “Bir Bölümlü Sonatina”sı Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 2610 - 2625
  Özgül GÖK
 15. The Approach of Political Parties to Sport in the General Election Declaration of June 24, 2018
  Sayfalar 2626 - 2641
  Yaşar AKÇA , Şaban ESEN
 16. Kişilik ile Ayrışma Bireyleşme Arasında Akran İlişkilerinin Aracılığı
  Sayfalar 2642 - 2671
  İlhan ÇİÇEK , Ayşe Esra ASLAN
 17. 5-10 Yaş Arası Çocuk Tüketicilerin Giysi Tercihleri ve Giysi Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörler
  Sayfalar 2672 - 2690
  Duygu ERCAN , Hatice HARMANKAYA
 18. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Güven Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 2691 - 2712
  Ali İNAN
 19. Ermeni Alfabesinin Dil, Din ve Kimlik Üçgeninde Tarihi Gelişimi
  Sayfalar 2713 - 2727
  Melek SARI GÜVEN
 20. Yeme Tutumunun, Ebeveyn Bağlanma Tarzları ve Vücut Kitle İndeksi İle İlişkisinin Araştırılması
  Sayfalar 2728 - 2753
  Pervin TUNÇ
 21. Toksik Liderlik: Kavramsal Bir Çözümleme
  Sayfalar 2754 - 2766
  Mevsim ZENGİN
 22. Suçun Sosyo-ekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analizi
  Sayfalar 2767 - 2784
  Halil TUNCA
 23. İletişim Perspektifinden Siyasal İletişim ve Seçim Kampanyaları
  Sayfalar 2785 - 2809
  Elif Asude TUNCA
 24. Siyasal Pazarlama Açısından Siyaset Kurumu İmajının Seçmenler Tarafından Algılanması ve Iğdır İline Yönelik Bir İnceleme
  Sayfalar 2810 - 2836
  Ali TATAR
 25. Gelir Eşitsizliği ve Finansallaşma Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 2837 - 2875
  Onur ÖZDEMİR
 26. Trump’ın Kudüs Kararının Bir Analizi
  Sayfalar 2876 - 2905
  Mehmet ÖZTÜRK
 27. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Gidilen Süreçte Nihat Erim ve Kıbrıs (1956-1960)
  Sayfalar 2906 - 2922
  Melih DUMAN
 28. Yaşam Memnuniyeti Yönteminin Tam Kamusal Mallar Özelinde Teorik ve Literatürel Bir İncelemesi
  Sayfalar 2923 - 2956
  Sevilay Ece GÜMÜŞ ÖZUYAR , Alparslan Aburrahman BAŞARAN , Necmiddin BAĞDADİOĞLU
 29. Türkiye Özelinde İntihar Olgusunun Sosyolojik Açıdan Analizi
  Sayfalar 2957 - 2974
  Tuğça POYRAZ , Aykut ÇALIŞKAN
 30. Batman Yerel Basınında Göçmenlerin Temsili Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 2975 - 3000
  Emrullah TÜRK
 31. Yeni Toplumsal Hareketler ve Dijital Ağlarda İletişim: Eleştirel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 3001 - 3020
  Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ
 32. Okul Öncesi Dönemde Çocuk Oyunlarındaki Değer Unsurları: Sınıf Yönetimine Yansımaları
  Sayfalar 3021 - 3053
  Ertuğ CAN , Mustafa GÜNAYDI
 33. Alçakgönüllülük Ölçülebilir mi? Alçakgönüllülüğün Kavramsallaştırılması ve Ölçülmesinde Karşılaşılan Güçlükler
  Sayfalar 3054 - 3083
  Yunus Emre TEMİZ
 34. Temel Sanat Eğitimi Dersinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimindeki Yeri ve Önemi
  Sayfalar 3084 - 3095
  Evrim ÇAĞLAYAN
 35. The Perception of Employees on Psychological Contract and Its Relation with Innovative Work Behavior
  Sayfalar 3096 - 3113
  Yasemin ÜLKER
 36. BİST Şehir Endekslerinde Ay İçi ve Ay Dönümü Anomalilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 3114 - 3133
  İhsan Erdem KAYRAL , Nisa Şansel TANDOĞAN
 37. Selçuklulara Başkaldıran İlk Halife: Müsterşid Billah (512-529/1118-1135)
  Sayfalar 3134 - 3151
  Fatih GÜZEL
 38. Gelişmekte Olan Doğu Avrupa Ülkelerinde Kredi Genişlemesi ve Borçlanmanın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Panel Veri Analizi
  Sayfalar 3152 - 3166
  Mehmet İSLAMOGLU
 39. Bir Osmanlı Paşasının Kaleminden Hz. Peygamber (sav) ve Râşid Halifeler Dönemi: Abdüllatif Subhi Paşa ve Hakâiku’l-Kelâm fî Târîhi’l-İslâm adlı Eseri
  Sayfalar 3167 - 3185
  Selim ARGUN
 40. Kayırmacılık Kavramının İslam Ekonomisi Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 3186 - 3210
  Serkan DİLEK , Recep ÖZDİREK , Hayrettin KESGİNGÖZ
 41. Çiftlerde, Kişilik Yapıları ve Psikopatolojik Özellikler ile Yardım Aldıkları Problem Alanları Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 3211 - 3229
  Zeynep SET
 42. İşletmelerin Stratejik Yönelimleri ve Etkin İş Sürekliliği Yönetimi Arasındaki İlişkiler: İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2015 Birinci 500 Sanayi Kuruluşu Üzerinde Yapılan Araştırma
  Sayfalar 3230 - 3251
  Kasım YILMAZ , Abdullah KARAKAYA
 43. The New Opportunities in Space Economy
  Sayfalar 3252 - 3271
  Ayşe Meriç YAZICI , Sefer DARICI
 44. Yaşam Doyumunu Artıran Motivasyon Kaynağı: Düşünme-Anlama İhtiyacı
  Sayfalar 3272 - 3288
  Ahmet Sait ÖZKUL , Ali Murat ALPARSLAN
 45. Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Irak Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama
  Sayfalar 3289 - 3313
  Mohammed ALALWANİ , Faruk DAYI
 46. KOBİ’lerin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Kars İli Örneği
  Sayfalar 3314 - 3336
  Ceyda YERDELEN KAYGIN , Tuncer YILMAZ
 47. Is Rural Out Migration Constructive for Sustainable Development? A Case of Mountain Community of Kıbrıscık, Turkey
  Sayfalar 3337 - 3352
  Ashfak Ahmad KHAN , Mehmet SOMUNCU
 48. Mâturîdî’nin Kitâbü’t-Tevhid İsimli Eserinde Budizm’e Atıflar: Sümeniyye Örneği
  Sayfalar 3353 - 3371
  Hammet ARSLAN
 49. Akıl-Vahiy İlişkisinde Bir Denge Filozofu (Aydınlanma Çağının Farklı Bir Yüzü Olarak John Toland)
  Sayfalar 3372 - 3389
  Ergin ÖGCEM
 50. DİA, "Üsküdârî, Mehmet Emin" Maddesinde Müellifin Tefsir Eserlerine Dair
  Sayfalar 3389 - 3393
  Tuğrul TEZCAN
Dizinler
Twitter Hesabımız
itobiad

13999

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi

13874