Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 424 - 432 2015-04-16

Turkish Form of Life Engagement Test: A Validity and Reliability Study
Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Erol UĞUR [1] , Ahmet AKIN [2]

457 1846

The aim of the present study is to examine the validity and reliability of the The Life Engagement Test (Scheier et al., 2006). Participants were 295 university students from Marmara and Sakarya Universities. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the six items loaded on one factor: x²= 11.50, df= 8, RMSEA= .039, GFI= .99, AGFI= .97, IFI= .99, NFI= .97, NNFI= .98, CFI= .99, RFI= .94 ve SRMR= .032.  Factor loadings ranged from .22 to .82 and the corrected item-total correlations ranged from .22 to .60. Cronbach Alpha internal consistency reliability coefficient was .74. According to these results it can be argued for that the Life Engagement Test is a valid and reliable instrument.

Bu çalışmanın amacı Yaşam Bağlılığı Ölçeği’ni (Scheier ve diğerleri, 2006) Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma Marmara ve Sakarya Üniversitelerinde öğrenim gören 295 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde 6 maddeden ve tek boyuttan oluşan modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 11.50, sd= 8, RMSEA= .039, GFI= .99, AGFI= .97, IFI= .99, NFI= .97, NNFI= .98, CFI= .99, RFI= .94 ve SRMR= .032). Yaşam Bağlılığı Ölçeği’nin faktör yükleri .22 ile .82, düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları ise .22 ile .60 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .74 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre Yaşam Bağlılığı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
 • Adler, A. (2014). Yaşamın anlamı. (Çev.). Ankara: Tutku Yayınevi.
 • Başkaya, D., B. (2013). Hayatın anlamı ve ölüm: Albert Camus’den yaşam dersleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30(2), 19-28.
 • Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları: Theory and practice of counseling and psychotherapy. (Çev. Tuncay Ergene). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Çevik, N., K., & Korkmaz, O. (2014). Türkiye’de yaşam doyumu ve iş doyumu arasındaki ilişkinin iki değişkenli sıralı probit model analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 126-145.
 • De Klerk, J., J., Boshoff, A., B., & Wyk, R., V. (2009). Measuring meaning in life in South Africa: validation of an instrument developed in the USA. South African Journal of Psychology, 39(3), 314-325.
 • Eryılmaz, A. (2011a). İhtiyaç doyumu ve yaşam amaçları belirleme: Lise öğrenimi gören ergenler için bir öznel iyi oluş modeli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1747-1764.
 • Eryılmaz, A. (2011b). Ergen öznel iyi oluşunun, öznel iyi oluşu arttırma stratejilerini kullanma ile yaşam amaçlarını belirleme açısından incelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 44-51.
 • Eryılmaz, A. (2012). Pozitif psikoterapi bağlamında yaşam amaçları belirleme ölçeğinin üniversite öğrencileri üzerinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri, 15, 166-174.
 • Eryılmaz, A. (2014).Yaşama anlam yükleme-yaşam amaçları belirleme: madde bağımlısı olan ve olmayan gençlerin karşılaştırılması. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 5(42), 235-243.
 • Hu, L., T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analy¬sis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 • İlhan, T., & Özbay, Y. (2010). Yaşam amaçlarının ve psikolojik ihtiyaç doyumunun öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 109-118.
 • Joreskog, K., G., & Sorbom, D. (1996). LISREL 8 reference guide. Lincolnwood, IL: Scien¬tific Software International.
 • Matthews, K., A., Owens, J., F., Edmunowicz, D., & Kuller, L., H. (2005). Positive and negative affect/cognitions and risk for coronary and aortic calcification in healthy women. Psychosomatic Medicine, 68(3), 355-361.
 • McKnight P. E., & Kashdan, T., B. (2009). Purpose in life as a system that sustains health and well-being: An integrative, testable theory. Review of General Psychology, 13, 242-251.
 • Scheier, M., F., Wrosch, C., Baum, A., Cohen, S., Martire, L., M., Matthews, K., A,. Schulz, R., & Zdaniuk, B. (2006). The life engagement test: assessing purpose in life. Journal of Behavioral Medicine, 29(3), 291-298.
 • Sezer, S. (2012). Yaşamın anlamı konusuna kuramsal ve psikometrik çalışmalar açısından bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 209-227.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E., S., & Çinko, M. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstan¬bul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., & Şahin Fırat, N. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri, üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration:
 • Yüksel, R. (2013). Genç yetişkinlerde aşk tutumları ve yaşamın anlamı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi.
 • Wrosch, C., Scheier, M., F., Carver, C., S., & Schulz, R. (2003a). The importance of goal disengagement in adaptive self-regulation: When giving up is beneficial. Self Identity, 2, 1-20.
 • Wrosch, C., Scheier, M., F., Miller, G., E., Schulz, R., & Carver, C., S. (2003b). Adaptive self-regulation of unattainable goals: Goal disengagement, goal re-engagement, and subjective well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1494-1508.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erol UĞUR

Yazar: Ahmet AKIN

Bibtex @ { itobiad109469, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {424 - 432}, doi = {10.15869/itobiad.57244}, title = {Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {UĞUR, Erol and AKIN, Ahmet} }
APA UĞUR, E , AKIN, A . (2015). Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 424-432. DOI: 10.15869/itobiad.57244
MLA UĞUR, E , AKIN, A . "Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (2015): 424-432 <http://www.itobiad.com/issue/8766/109469>
Chicago UĞUR, E , AKIN, A . "Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (2015): 424-432
RIS TY - JOUR T1 - Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Erol UĞUR , Ahmet AKIN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.15869/itobiad.57244 DO - 10.15869/itobiad.57244 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 424 EP - 432 VL - 4 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.57244 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.57244 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Erol UĞUR , Ahmet AKIN %T Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2015 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 4 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.57244 %U 10.15869/itobiad.57244
ISNAD UĞUR, Erol , AKIN, Ahmet . "Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Nisan 2015): 424-432. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.57244