Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 490 - 514 2019-03-30

Allegory In Hadiths
Hadislerde Kinayeli Kullanım

Avnullah Enes ATEŞ [1] , Abdullah AYDIN [2]

22 166

The Prophet (s.a.v.) used the language and literature skills of the Arab community in which he was born and raised in the Islamic Communiqué. While inviting the people to god, he explained his intent with many literary styles such as simile, metaphor and allegory. He also expressed the fascinating influence of the word on the effective speech. Thus, it is possible to understand the verbal invitation and the hadiths of the Messenger of Allah (s.a.v.) properly only through knowing the structure of the Arabic language and literature of that period. It is a must to embrace and study the hadiths in this direction. Although the hadith commentaries mention the literary aspects of the hadiths, sometimes there is a confusion of concepts. There are great problems, especially in terms of the concept of allegory. In addition, it will be of a greater benefit to examine the hadiths, which are embraced in a scattered way from all aspects, in a neat and single way. Therefore, this study will first handle this problem in the detection of allegory from commentaries and then refer to the allegory uses of the Messenger of Allah (s.a.v.). 

Hz. Peygamber (s.a.v.) İslam’ı tebliğinde, içerisinde doğup büyüdüğü Arap toplumunun dil ve edebiyat becerilerini iyi bir şekilde kullanmıştır. Onları hakka davet ederken teşbih, mecaz, kinaye gibi birçok edebi üsluplarla meramını anlatmıştır. Etkili konuşma noktasında sözün büyüleyici bir etkisi olduğunu da yine kendileri dile getirmişlerdir. Bu nedenle Allah Resulünün (s.a.v.) sözlü davet yönünün ve hadislerinin doğru ve iyi anlaşılması o dönemin Arapça dil ve edebiyat yapısının bilinmesiyle mümkündür. Hadislerin bu yönde ele alınarak çalışılması bir zorunluluktur. Hadis şerhlerinde hadislerin edebi yönlerine değinilse de kimi zaman kavram kargaşası yaşanmaktadır. Özellikle kinaye terimi konusunda büyük problemler bulunmaktadır. Ayrıca bütün yönleriyle dağınık bir şekilde ele alınan hadislerin derli toplu ve tek bir meseleye yönelerek incelenmesi daha büyük bir yarar sağlayacaktır. Bundan dolayı bu çalışma, kinayenin şerhlerden tespitindeki bu problemi ele alacak, sonra da Allah Resulünün (s.a.v.) kinayeli kullanımlarına değinecektir.

 • Ahmed b. Hanbel. (1995-2001). el-Müsned. (thk: Şuayb el-Arnavut ve Adil Mürşid), I-L. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle.
 • Ali Bulut. (2015). Belâgat Meânî - Beyân - Bedî‛. İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
 • Ateş. (2018). Avnullah Enes. Kur’an Yorumunda Beyan İlmi. İstanbul: Kitâbî Yayınları.
 • Aynî. (t.y.). Ebû Muhammed (Ebu’s-Senâ) Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed b. Musa el-Ayntâbî.‛Umdetü’l-Kārî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‛Arabî.
 • _________ . (1999). Şerhu Süneni Ebi Davud, Riyad: Mektebetü’r-Rüşd.
 • Bezzâr. (1998). Ebû Bekir Ahmed b. Ömer. el-Bahru’z-zehhâr / el-Müsned.(thk. Mahfûzurrahmân Zeynullah). I-XIII. Medîne.
 • Buhârî. (1422), Muhammed b. İsmail Ebu Abdullah el-Cufî, el-Camiu’l-Müsnedü’s-Sahih, (thk. Muhammed Züheyr b. Nasır), Daru tavku’n-Necât
 • Cürcânî. (1999). Abdülkāhir. Delâilü’l-İ‛câz fî İlmi’l-Me‛ânî. (thk: Muhammed et-Tancî). Beyrut: Daru’l-Kütüb.
 • Dinçoğlu. (2013). Mehmet. “Hz. Peygamber’in Günlük İstiğfar Sayılarıyla İlgili Hadislerinin Yorumunda Hakikat-Kinaye İkilemi”. İslâmî İlimler Dergisi. Cilt: VIII, Sayı: 1, s. 271-293.
 • Ebû Dâvûd. (t.y.), Süleyman b. Eşas b. İshak b. Beşir, Sünen, (thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid), Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye.
 • Halîl b. Ahmed. (t.y.). Ebû Abdirrahmân el-Ferâhîdî. Kitâbu’l-‛Ayn. Beyrut: Dâru’l-Hilâl.
 • Hâşimî. (t.y.). Ahmed b. İbrâhîm b. Mustafâ. Cevâhiru’l-Belâğati fi’l-Me‛ânî ve’l-Beyâni ve’l-Bedî‛. Beyrut: el-Mektebetü’l-‛Asriyye.
 • Hatîb el-Kazvînî. (2002). Celâluddîn Muhammed b. Abdirrahmân. Telhîsu’l-Miftâh fi’l-Me‛ânî ve’l-Beyâni ve’l-Bedî‛. Beyrut: el-Mektebetü’l-‛Arsiyye.
 • Hattâbî. (1988). Ebû Süleymân Hamd (Ahmed) b. Muhammed b. İbrâhîm. A‛lâmu’l-Hadâs. (thk. Muhammed b. Sa‛d b. Abdirrahmân). Suudi Arabistan: Câmi‛atü Ümmi’l-Kurâ.
 • İbn Battâl. (2003). Ebu’l-Hasen Ali b. Halef el-Kurtubî. Şerhu Sahîhi’l-Buhârî. (thk. Ebû Temîm Yâsir b. İbrâhîm). Riyad: Mektebetü’r-Rüşd.
 • İbn Fâris. (1986). Ebu’l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ. Mücmilu’l-Luğa. (thk. Zübeyr Abdülmuhsin Sultân). Beyrut: Müessesetü’r-Risâle.
 • ________. (1979). Mu‛cemu Mekāyîsi’l-Luğa. Beyrut: Dâru’l-Fikr.
 • İbn Hacer. (1379). Ebu’l-Fadl Şihâbuddîn Ahmed b. Ali el-‛Askalânî. Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî. Beyrut: Dâru’l-Ma‛rife.
 • İbn Mâce. (t.y.). Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvini, Sünen, (thk. Muhammed Fuad Abdülbaki), Haleb: Daru İhyai’l-Kütüb
 • Kādî‛ Iyâz. (1998). Ebu’l-Fadl‛Iyâz b. Mûsâ b. ‛Iyâz el-Yahsûbî. İkmâlu’l-Mu‛lim bi Fevâidi Müslim. (thk. Yahyâ İsmâ‛îl). Mısır: Dâru’l-Vefâ.
 • Kastallânî. (1323). Ebu’l-Abbâs ŞihâbuddînAhmed b. Muhammed. İrşâdu’s-Sârî Şerhi Sahîhi’l-Buhârî. Mısır: el-Matba‛atü’l-Kübrâ’l-Emîriyye.
 • Kazan. (2013). Ramazan. Edebi Üslup Açısından Hadis Metinleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kirmânî. (1981). Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Yûsuf b. Ali. el-Kevâkibu’d-Derârî fî Şerhi Sahîhi’l-Buhârî. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‛Arabî.
 • Kôrânî. (2008). Ahmed b. İsmâîl b. Osmân b. Muhammed. el-Kevseru’l-Cârî ilâ Riyâdı Ehâdîsi’l-Buhârî. (thk. Ahmed Azv İnâye). Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-‛Arabî.
 • Köktaş. (2001). Yavuz. “Hadislerin Anlaşılmasında Mecaz Bilgisi: eş-Şerîf er-Radî ve el-Mecâzâtü’n-Nebeviyye”. Ekev Akademi Dergisi. c. 3, s. 2.
 • Meydânî. (1996). Abdurrahmân b. Hasen el-Habenneke. el-Belâğatü’l-‛Arabiyye. Dimeşk: Dâru’l-Kalem.
 • Mübârekpûrî. (t.y.). Ebu’l-‛Ulâ Muhammed Abdurrahmân b. Abdirrahîm. Tuhfetü’l-Ahvezî. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‛İlmiyye.
 • Müslim. (t.y.), el-Haccâc Ebu’l-Huseyn el-Kuşeyrî, el-Müsnedü’s-Sahih, (thk. Muhammed Fuad Abdülbaki). Beyrut: Daru İhyai’t-Türas
 • Nesâî. (1986). Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali el-Horasani, (thk. Abdülfettah Ebu Gudde). Haleb: Mektebetü’l-Matbuati’l-İslamiyye
 • Nevevî. (1392). Ebû Zekeriyyâ Muhyiddîn Yahyâ b. Şeref. el-Minhâc Şerhu Sahîhi Müslim ibni’l-Haccâc. Beyrut: Dâruİhyâi’t-Türâsi’l-‛Arabî.
 • Öztürk. (2003). Mustafa.“Kur’an Dilinde Örtük Anlatım: Kinaye ve Ta‛rîz”.Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi. c.3, s.2, Temmuz-Aralık.
 • Sekkâkî. (1987). Ebû Ya‛kûb Yûsuf b. Ebî Bekir b. Muhammed. Miftâhu’l-‛Ulûm. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‛İlmiyye.
 • Suyûtî. (1996). Abdurrahman b. Ebi bekir, Celaleddin, ed-Dîbâc ala Sahihi Müslim b. Haccac, (thk. Ebu İshak el-Huveynî el-Eserî), Suud: Daru İbn Affan
 • Şâhîn. (2002). Musa Lâşîn. Fethu’l-Mun‛im Şerhu Sahîhi Müslim. Beyrut: Dâru’ş-Şurûk.
 • Teftâzânî. (1960). Sa‛düddîn. Muhtasaru’l-Me‛ânî. İstanbul: Eser Kitabevi.
 • Tîbî. 1997, Şerefüddin el-Huseyin b. Abdullah, Şerhu’tîbî ala mişkati’l-Mesâbih (thk: Abdulhamid Hindâvî) Riyad: Meketebetü Nizar Mustafa.
 • Tirmîzi. (1975). Muhammed b. İsa b. Sevra b. Musa, Sünen (Thk. Ahmed Muhammed Şakir 1ve 2. Cilt, Muhammed Fuad Abdülbaki 3.cilt, İbrahim Atva 4 ve 5. Cilt), Mısır: Mektebetü’l-Mustafa el-Babî.
 • Yeniel Necati, Kayapınar Hüseyin. (t.y.). Sünen-i Ebû Davud Terceme ve Şerhi. İstanbul: Şâmil Yayınevi.
 • Zekeriyyâ el-Ensârî. (2005). Ebû Yahyâ Zekeriyyâ b. Muhammed Ahmed es-Süneykî. Minhatü’l-Bârî bi-Şerhi Sahîhi’l-Buhârî. (thk. Süleymân b. Derî‛). Riyâd: Mektebetü’r-Rüşd.
 • Zemahşerî. (1971). Cârullâh Ebu’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. Ahmed. el-Fâik fi Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser. (thk. Ali Muhammed Bicâvi). Beyrut: Daru’l-Ma‛rife.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4909-9203
Author: Avnullah Enes ATEŞ (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1863-8622
Author: Abdullah AYDIN (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { itobiad515675, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {490 - 514}, doi = {10.15869/itobiad.515675}, title = {Hadislerde Kinayeli Kullanım}, key = {cite}, author = {ATEŞ, Avnullah Enes and AYDIN, Abdullah} }
APA ATEŞ, A , AYDIN, A . (2019). Hadislerde Kinayeli Kullanım. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 490-514. DOI: 10.15869/itobiad.515675
MLA ATEŞ, A , AYDIN, A . "Hadislerde Kinayeli Kullanım". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 490-514 <http://www.itobiad.com/issue/43055/515675>
Chicago ATEŞ, A , AYDIN, A . "Hadislerde Kinayeli Kullanım". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 490-514
RIS TY - JOUR T1 - Hadislerde Kinayeli Kullanım AU - Avnullah Enes ATEŞ , Abdullah AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.515675 DO - 10.15869/itobiad.515675 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 490 EP - 514 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.515675 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.515675 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Hadislerde Kinayeli Kullanım %A Avnullah Enes ATEŞ , Abdullah AYDIN %T Hadislerde Kinayeli Kullanım %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15869/itobiad.515675 %U 10.15869/itobiad.515675
ISNAD ATEŞ, Avnullah Enes , AYDIN, Abdullah . "Hadislerde Kinayeli Kullanım". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (March 2019): 490-514. https://doi.org/10.15869/itobiad.515675
AMA ATEŞ A , AYDIN A . Hadislerde Kinayeli Kullanım. itobiad. 2019; 8(1): 490-514.
Vancouver ATEŞ A , AYDIN A . Hadislerde Kinayeli Kullanım. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(1): 514-490.