Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 382 - 407 2019-03-30

A Research on Decision-Making Styles of Veiled University Students during Modest Dress Shopping
Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma

Elif DENİZ [1]

37 164

Among women’s clothing market, modest dress market has become a highly promising market due to the rise of Muslim population across the world, the influence of fashion and the development of Islamic consumption practices. Examining the veiled youth at university age which is the most important consumer group supporting this market closely is highly important for understanding the dynamics of the market. In this research, the ‘’Consumer-Style Scale’’ by Sproles and Kendall (1986) was used to analyze decision-making styles of veiled university students during modest dress shopping and it was aimed to analyze the relationships between decision-making styles and demographic variables of students and their attitudes toward purchase with the data obtained from a sample group of 337. According to the findings acquired, veiled youth show tendencies based on perfectionism, quality, fashion and entertainment during shopping and as their income rises, they tend towards more branded and designed products and attach a greater importance to online and fast shopping. As a consequence, it is believed that recognizing the tendencies and needs of veiled youth closely will be quite useful for firms addressing the market to develop more effective marketing mixes and strategies.    

Kadın giyim pazarı içinde tesettür giyim pazarı dünya genelinde Müslüman nüfusun artması, modanın etkisi ve İslami tüketim pratiklerinin gelişmesiyle oldukça gelecek vaat eden bir pazar haline gelmiştir. Bu pazarı besleyen en önemli tüketici grubu olan üniversite çağındaki tesettürlü gençleri yakından incelemek pazara ait dinamikleri anlamada oldukça önemlidir. Bu çalışmada tesettürlü üniversite öğrencilerinin tesettür giyim alışverişlerinde karar verme tarzlarının incelenmesi için Sproles ve Kendall (1986)’ın “Tüketici Tarzı Ölçeği’’ kullanılmış, 337 kişilik bir örneklem grubundan elde edilen verilerle öğrencilerin karar verme tarzı ile demografik değişkenleri ve satın almaya karşı tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre tesettürlü gençler alışverişlerinde mükemmeliyetçi, kalite, moda ve eğlence bilinçli bir eğilim göstermekte, gelir seviyeleri yükseldikçe daha markalı ve tasarım ürünlere yönelmekte, online ve hızlı alışverişe önem vermektedir. Sonuç olarak tesettürlü gençlerin eğilimlerini ve ihtiyaçlarını yakından tanımanın pazara hitap eden firmaların daha etkin pazarlama karması ve stratejileri geliştirmeleri açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

 • ‘Pew: İslam 2070’e kadar ‘dünyanın en büyük dini olabilir’’, (2017), https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39127472, (Erişim Tarihi: 26.11.18).
 • Akdoğan, A. ve Sungur, E. (2016). Postmodern Ortamda Dindarın Değişen Giyim Anlayışı (Başörtüsü ve Tesettür Örneği Üzerinden Kimlik Tartışması), Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE), 9 (1), 67-78.
 • Aslan, E.Ş. ve Alkan, F. (2017). Tüketici Satın Alma Davranışının Marka Tercihine Etkisi: Kadınlar Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (5), 52-67.
 • Bae, S. ve Miller, J. (2009). Consumer Decision-Making Styles for Sport Apparel: Gender Comparisons between College Consumers, ICHPER-SD Journal of Research, 4 (1), 40-45.
 • Bakewell, C. ve Mitchell, V-W. (2003). Generation Y Female Consumer Decision-Making Styles’, International Journal of Retail & Distribution Management, 31 (2), 95-106.
 • Berg, B. L. (2001). Qualitative Research Methods For Social Scientists, Fourth Edition, Allyn & Bacon.
 • Birol, M. (2014). Tüketim Alışkanlıkları Çerçevesinde Kadınların Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 21, 81-95.
 • Casill, N. L. ve Drake, M. F. (1987). Apparel Selection Criteria Related to Female Consumers’ Lifestyle, Clothing and Textiles Research Journal, 6 (1), 20-28.
 • Ceylan, H. H. (2013). Tüketici Tipleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 41-58.
 • Chen-Yu, J.H. ve Seock, Y-K. (2002). Adolescents’ Clothing Purchase Motivations, Information Sources, and Store Selection Criteria: A Comparison of Male/Female and Impulse/Nonimpulse Shoppers, Family and Consumer Sciences Research Journal, 31 (1), 50-77.
 • Çivitci, Ş. (2011). Kırgızistan ve Türkiye Gençlerinin Giysi Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması, Bilig, 59, 97-122.
 • Çubukçuoğlu, M. E. ve Haşıloğlu, S. B. (2012). Dindarlık Olgusunun Satın Alma Davranışı Faktörleri Üzerinde Etkisi, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 1-18.
 • Demirezen, İ. (2016). Türkiye’de Muhafazakâr Kesimin Değişen Hayat Tarzı, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 547-559.
 • Deniz, E. (2013). Veiling Fashion, Consumption Culture and Identity: A Qualitative Analysis for Interpreting The Veiled Turkish Women’s Changing Clothing Practices’, içinde Proceedings of SOCIOINT14- International Conference on Social Sciences and Humanities, 8-10 September 2014, Istanbul, Turkey, 275-284.
 • Dursun, İ. Alnıaçık, Ü., Tümer Kabadayı, E. (2013). Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı ve Boyutları, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 293-304.
 • Engizek, N. ve Şekerkaya, A. (2016). X ve Y Kuşağı Kadınlarının Karar Verme Tarzları Bakımından İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (36), 242-271.
 • Hafstrom, J. L., Chae, J. S., Chung, Y. S. (1992). Consumer Decision-Making Styles: Comparison Between United States and Korean Young Consumers, The Journal of Consumer Affairs, 26 (1), 146-158.
 • Hansen, T. ve Jensen, J. M. (2009). Shopping Orientation and Online Clothing Purchases: The Role of Gender and Purchase Situation, European Journal of Marketing, 43 (9/10), 1154-1170.
 • Hanzaee, K. H. ve Aghasibeig, S. (2008). Generation Y Female and Male Decision-Making Styles in Iran: Are They Different?, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 18 (5), 521–537.
 • Janmohamed, S. (2011), ‘Muslim fashion goes global’,https://muslimvillage.com/2011/09/28/15152/muslim-fashion-goes-global/, (Erişim Tarihi: 26.11.18).
 • Kamaruddin, A. R. ve Mokhlis, S. (2003). Consumer Socialization, Social Structural Factors and Decision-Making Styles: A Case Study of Adolescents in Malaysia, International Journal of Consumer Studies, 27 (2), 145–156.
 • Kavalcı, K. ve Ünal, S. (2016). Y ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1033-1050.
 • Kavas, A. ve Yeşilada, F. (2007). Decision Making Styles of Young Turkish Consumers, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 9, 73-81.
 • Kawabata, H. ve Rabolt, N.J. (1999). Comparison of Clothing Purchase Behaviour Between US And Japanese Female University Students, Consumer Studies & Home Economics, 23 (4), 213-223.
 • Koca, E., Pamuk, B., Koç, F. (2009). Toplumsal Statü Açısından Kadının Giysi Tercihlerini Etkileyen Etmenler, içinde Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi 2009: Değişim ve Güçlenme, Ekim 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir, Türkiye, 1-11.
 • Kwan C. Y., Yeung K. W., Au K. F. (2004). Decision-Making Behaviour Towards Casual Wear Buying: A Study of Young Consumers in Mainland China, Journal Of Management & World Busıness Research, 1 (1), 1-10.
 • Leng, C. Y. ve Botelho, D. (2010). How Does National Culture Impact on Consumers’ Decision-Making Styles? A Cross Cultural Study in Brazil, the United States and Japan, Brazilian Administration Review, 7 (3-3), 260-275.
 • Lysonski, S. ve Durvasula, S. (1996). Consumer Decision-Making Styles: A Multi-Country Investigation, European Journal of Marketing, 30 (12), 10-21.Mandhlazi, L., Dhurup, M., Mafini, C. (2013). Generation Y Consumer Shopping Styles: Evidence from South Africa, Mediterranean Journal of Social Sciences, 4 (14), 153-164.
 • Meşe, İ. (2015). İslami Bir Moda Dergisi Örneğinde Moda ve Tesettür: Ne Türden Bir Birliktelik?, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 7 (1), 146-158.
 • Mitchell, V-W ve Walsh, G. (2004). Gender Differences in German Consumer Decision-Making Styles, Journal of Consumer Behaviour, 3 (4), 331–346.
 • Nakip, M. ve Yaraş, E. (2017). SPSS Uygulamalı Pazarlamada Araştırma Teknikleri, (4. Baskı), Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Peker, A. E. ve Poyraz, A. (2018). Muhafazakâr Kadınlarda Tüketici Davranışı ve Marka Algısı Üzerine Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21 (1), 107-116.
 • Sinkovics, R. R., Leelapanyalert, K. M., Yamin, M. (2010). A Comparative Examination of Consumer Decision Styles in Austria, Journal of Marketing Management, 26 (11–12), 1021–1036.
 • Siu, N. Y. M., Wang, C. C. L., Chang, L. M. K., Hui, A. S. Y. (2001). Adapting Consumer Style Inventory to Chinese Consumers: A Confirmatory Factor Analysis Approach, Journal of International Consumer Marketing, 13 (2), 29-47.
 • Sproles G. B. ve Kendall, E. L. (1986). A Methodology for Profiling Consumers’ Decision-Making Styles, The Journal of Consumer Affairs, 20 (2), 267-279.
 • Sproles, B. G. (1983). From Perfectionism to Fadism: Measuring Consumers’ Decision-Making Styles, Proceedings, American Council on Consumer Interests, 31, 79-85.
 • Sproles, E. K. ve Sproles, B. G. (1990). Consumer Decision-Making Styles as a Function of Individual Learning Styles, The Journal of Consumer Affairs, 24 (1), 134-147.
 • Ünal, S. ve Erciş, A. (2007). Genç Pazarın Satın Alma Tarzlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (1), 321-336.
 • Ünal, S. ve Erciş, A. (2008). The Role of Gender Differences in Determining The Style of Consumer Decision-Making, Boğaziçi Journa, 22 (1-2), 89-106.
 • Yasin, B. (2009). The Role of Gender on Turkish Consumers' Decision-Making Styles, içinde AP - Asia-Pacific Advances in Consumer Research, 8, eds. Sridhar Samu, Rajiv Vaidyanathan, and Dipankar Chakravarti, Duluth, MN: Association for Consumer Research, 301-308.
 • Yeniçeri, T. ve Özal, H. (2016). Tüketici Karar Verme Tarzlarının Cinsiyet Kimliğine Göre İncelenmesi, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 18, 135‐168.
 • Yeşilada, F. ve Kavas, A. (2008). Understanding The Female Consumers’ Decision Making Styles, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 9 (2), 167-185.
 • Yıldırım, S., Aydın, K., Ustaahmetoğlu, E. (2015). Female Decision-Making Styles For Ready-Made Clothing, içinde 1st Annual International Conference on Social Sciences, 23 May 2015, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey, 424-438.
 • Yıldırım, S., Aydın, K., Ustaahmetoğlu, E. (2016). Segmentation of Female Apparel Market Through Consumer Decision-Making Styles, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (9), 115-130.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6873-5757
Author: Elif DENİZ (Primary Author)
Institution: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { itobiad494553, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {382 - 407}, doi = {10.15869/itobiad.494553}, title = {Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {DENİZ, Elif} }
APA DENİZ, E . (2019). Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 382-407. DOI: 10.15869/itobiad.494553
MLA DENİZ, E . "Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 382-407 <http://www.itobiad.com/issue/43055/494553>
Chicago DENİZ, E . "Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 382-407
RIS TY - JOUR T1 - Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma AU - Elif DENİZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.494553 DO - 10.15869/itobiad.494553 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 382 EP - 407 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.494553 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.494553 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma %A Elif DENİZ %T Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15869/itobiad.494553 %U 10.15869/itobiad.494553
ISNAD DENİZ, Elif . "Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (March 2019): 382-407. https://doi.org/10.15869/itobiad.494553
AMA DENİZ E . Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma. itobiad. 2019; 8(1): 382-407.
Vancouver DENİZ E . Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(1): 407-382.