Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 64 - 90 2019-03-30

A Comparison of 2016 İzmir and 2011 Turkey Data by TIMSS 2011 Science Test
TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması

Suat TÜRKOĞUZ [1] , Ali Günay BALIM [2] , Vefa BARDAKÇI [3]

41 138

This study aims to compare 2016 İzmir data and 2011 Turkey data collected through the 8th grade Science Test (TIMSS11FBT8). This study is a descriptive research model. Data were gathered by 80 questions of TIMSS11FBT8. The participants were 775 students at elementary schools in İzmir, 2016. Data were analyzed by descriptive statistical techniques. Additionally; reliability and correlational values were examined. According to the results of the study, the reliability of 2011 Turkey data in TIMSS11FBT8 is lower by 2016 İzmir data. Moreover, it shows that 2016 Turkey data are consistent with 2016 İzmir data by the cognitive domains of TIMSS11FBT8. Compared to the others, the physic learning area is low. Additionally; through a comparison of 2016 İzmir data and 2016 Turkey data with regard to the cognitive levels of TIMSS11FBT8, it may be seen that the results bear similarity. The reasoning area of TIMSS11FBT8 is low compared to other areas. In this context, learning activities should be supported by reasoning activities. 

Bu çalışmada, TIMSS (Trends in International Science and Mathematics Study) 2011 sekizinci sınıf Fen bilimleri testi (TIMSS11FBT8) aracılığıyla 2016 yılında İzmir’de tekrar toplanan verilerle 2011 yılında Türkiye’de toplanan verilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla TIMSS11FBT8’nin seçenekli 80 sorusu 2016 yılında İzmir’de 775 ortaokul sekizinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Veriler, betimsel istatistik teknikleriyle analiz edilmiş; güvenirlik ve korelasyonel değerlerine bakılmıştır. Çalışma sonucunda, TIMSS11FBT8 2011 yılı Türkiye verilerine göre güvenirliği 2016 yılı İzmir verilerine göre biraz daha düşük bulunmuştur. Ayrıca TIMSS11FBT8 2011 yılı Türkiye verilerine göre öğrenme alanı ortalaması 2016 yılı İzmir verilerine göre tutarlı olduğu söylenebilir. Fizik öğrenme alanı diğer öğrenme alanlarına göre düşük düzeyde kalmaktadır. Buna ek olarak; TIMSS11FBT8’nin bilişsel, uygulama ve sorgulama düzeylerine ilişkin 2016 yılı Türkiye ve 2011 yılı İzmir verileri karşılaştırıldığında sonuçların benzer olduğu görülmektedir. Sorgulama düzeyi diğer düzeylere göre düşük kalmaktadır. Bu kapsamda öğrenme alanlarının sorgulama etkinlikleri ile desteklenmesi gerekmektedir. 

 • Abazaoğlu, İ., Yıldızhan, Y. ve Yıldırım, O. (2014). TIMSS 2011 Türkiye 8. Sınıf Fen Bilimleri Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 278-288. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/027.abazaoglu.pdf adresinden alındı.
 • Aksu, F. (2015). Öğrencilerinin Ev Temelli Fen Öğrenme Etkinliklerine Aile Katılımı. Erzincan Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 456-476.
 • Atar, B. (2010). Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile Hiyerarşik Doğrusal Modeller Analizinin Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 78-84.
 • Bayraktar, Ş. (2010). Uluslararası Fen ve Matematik Çalışması (TIMSS 2007) Sonuçlarına Göre Türkiye’de Fen Eğitiminin Durumu. Selçuk Ü.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi(30), 249-270.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş. ve Atar, H. (2014). TIMSS 2011 Fen ve Matematik Ulusal Raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-8-Sinif.pdf adresinden alındı.
 • Ceylan, E. (2009). PISA 2006 Sonuçlarına Göre Türkiye'de Fen Okuryazarlığnda Düşük ve Yüksek Performans Gösteren Okullar Arasındaki Farklar. Yüzüncü Yıl Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 55-75.
 • Ceylan, E. ve Berberoğlu, G. (2007). Factors Related With Students' Science Achievement: A Modeling Study. Eğitim ve Bilim, 32(144), 36-48. https://search.proquest.com/docview/1009842194?accountid=10527 adresinden alındı.
 • Çeken, R. (2011). "Bu Benim Eserim" Öğrenci Projelerinin Okul Türü Bakımından Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi(22), 1-14. http://hdl.handle.net/11672/211 adresinden alındı.
 • Delil, A. ve Tetik, B. (2015). 8. Sınıf Merkezi Sınavlardaki Matematik Sorularının TIMSS-2015 Bilişsel Alanlarına Göre Analizi. Celal Bayar Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 165-184.
 • Deniz, K. (2007). Psikolojik Ölçme Aracı Uyarlama. Ankara Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 1-16.
 • Duru, S. ve Çöğmen, S. (2017). İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri ile Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online Dergisi, 16(1), 354-365.
 • Erkuş, A. (2012). Varolan Ölçek Geliştirme Yöntemleri ve Ölçme Kuramları Psikolojik Ölçek Geliştirmede Ne Kadar İşlevsel: Yeni Bir Öneri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 279-290.
 • Ersoy, Y. (2018, 4 22). TIMSS-2007: Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması-II: Başarıyı Etkileyen Örtük Değişkenler ve Genel Eğilimler. Fen/Fizik Eğitimi Etkinlkleri: http://www.f2e2-ogretmen.com/dagarcigimiz/f2e2-52.pdf adresinden alındı.
 • Harlow, A. & Jones, A. (2004). Why Students Answer Tımss Science Test Items the Way They Do. Research in Science Education, 34(2), 221-238. https://link.springer.com/article/10.1023/B:RISE.0000033761.79449.56 adresinden alındı.
 • Kan, A. (2008). Psikolojik Değişkenleri Ölçmek İçin Kullanılan Ölçekleme Yaklaşımları Üzerine Bir Karşılaştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 4(1), 2-18. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/63249 adresinden alındı.
 • Karamustafaoğlu, O. ve Sontay, G. (2012). Bir TIMSS Sınavının Ardından: TIMMS 2011’e Katılan Öğrenci ve Uygulayıcı Öğretmenlerin Görüşleri. UFBMEK-10 (s. 1-11). Niğde: Niğde Üniversitesi. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2405-30_05_2012-16_16_04.pdf adresinden alındı.
 • Kelly, D. (2002). The TIMSS 1995 International Benchmarks of Mathematics and Science Achievement: Profiles of World Class Performance at Fourth and Eighthgrades. Educational Research and Evaluation, 8(1), 41-54.
 • Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları Ve Etkinlikler. 2(1), 28-35.
 • Öztürk, D. ve Uçar, S. (2010). TIMSS Verileri Kullanılarak Tayvan ve Türkiye’deki 8 Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Çukurova Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 241-256. http://cu.dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/4385/60225 adresinden alındı.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin, H. (1991). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Uzun, N., Gelbal, S. ve Öğretmen, T. (2010). TIMSS-R Fen Başarısı Ve Duyuşsal Özellikler Arasındaki İlişkinin Modellenmesi ve Modelin Cinsiyetler Bakımından Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 531-544. http://www.kefdergi.com/pdf/18_2/18_2_13.pdf adresinden alındı.
 • Yıldırım, H., Yıldırım, S., Ceylan, E. ve Yetişir, M. (2013). Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Tedmem Analiz Dizisi I.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7850-2305
Author: Suat TÜRKOĞUZ (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2010-1696
Author: Ali Günay BALIM
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2707-8599
Author: Vefa BARDAKÇI
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 30, 2019

Bibtex @research article { itobiad469696, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {64 - 90}, doi = {10.15869/itobiad.469696}, title = {TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {TÜRKOĞUZ, Suat and BALIM, Ali Günay and BARDAKÇI, Vefa} }
APA TÜRKOĞUZ, S , BALIM, A , BARDAKÇI, V . (2019). TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 64-90. DOI: 10.15869/itobiad.469696
MLA TÜRKOĞUZ, S , BALIM, A , BARDAKÇI, V . "TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 64-90 <http://www.itobiad.com/issue/43055/469696>
Chicago TÜRKOĞUZ, S , BALIM, A , BARDAKÇI, V . "TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019): 64-90
RIS TY - JOUR T1 - TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması AU - Suat TÜRKOĞUZ , Ali Günay BALIM , Vefa BARDAKÇI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.469696 DO - 10.15869/itobiad.469696 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 90 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.469696 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.469696 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması %A Suat TÜRKOĞUZ , Ali Günay BALIM , Vefa BARDAKÇI %T TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 1 %R doi: 10.15869/itobiad.469696 %U 10.15869/itobiad.469696
ISNAD TÜRKOĞUZ, Suat , BALIM, Ali Günay , BARDAKÇI, Vefa . "TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (March 2019): 64-90. https://doi.org/10.15869/itobiad.469696
AMA TÜRKOĞUZ S , BALIM A , BARDAKÇI V . TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması. itobiad. 2019; 8(1): 64-90.
Vancouver TÜRKOĞUZ S , BALIM A , BARDAKÇI V . TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(1): 90-64.