Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 5, Sayfalar 304 - 327 2018-12-29

An Investigation of the Effects of a Science Camp on the STEM Achievements, Science Motivations and Metacognitive Awareness of 8th Grade Students
Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi

Mustafa ÇEVİK [1] , Cihat ABDİOĞLU [2]

35 88

The present study aims to investigate the effects of STEM activities conducted in a science camp on the STEM achievements, science motivations and metacognitive awareness of 8th grade students. Target population of the study consists of 26 students from different parts of the city of Karaman, Turkey. In this study, one-group pretest-posttest pattern was used which is one of the pre-test models. STEM AT, SMTSQ, MAS were used as data collection tools. Levels of significance were tested in SPSS 24 by using t-test, while for the effect values and effect sizes of STEM activities, Cohen values were searched. In order to ascertain the relationship between STEM success, science motivation and metacognitive awareness Pearson correlation was used; and to reveal the power of meta-cognitive awareness and science motivation to predict STEM success, linear multiple regression analysis was made. Based on the study, it may be said that (1) STEM activities significantly increased STEM achievement; (2) STEM achievement, science motivation and metacognitive awareness had a high correlation; and (3) metacognitive awareness had an important effect on predicting STEM success.

Bu araştırmanın amacı, TÜBİTAK- 4004 desteği ile gerçekleştirilen bir bilim kampındaki STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin STEM başarılarına, fene yönelik motivasyonlarına ve üstbilişsel farkındalıklarına etkisini incelemektir. Araştırmanın hedef kitlesini Karaman ilinin farklı beldelerinden 26 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada deneme öncesi modellerden tek grup ön test son test deseni; veri toplama aracı olarak ise STEM Başarı Testi, Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (FÖYMÖ) ve Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜFÖ) kullanılmıştır. Verilerin SPSS 24 programında bağımlı t-testi kullanılarak anlamlılık düzeyleri test edilmiş, STEM etkinliğinin etki değerleri ve büyüklüğü için ise Cohen değerlerine bakılmıştır. STEM başarısı, fen motivasyonu ve üstbilişsel farkındalık arasındaki ilişki için Pearson korelasyonuna, fen motivasyonu ile üstbilişsel fakındalığın STEM başarısını yordama gücünü ortaya koymak için ise doğrusal çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda, STEM etkinliklerinin STEM başarısını anlamlı düzeyde artırdığı, STEM başarısı ile fen motivasyonu ve bilişüstü farkındalığın yüksek düzeyde bir korelasyona ve üstbilişsel farkındalığın STEM başarısını yordamada anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur.            

 • Akın, A., Abacı, R., & Çetin, B. (2007). Bilişötesi farkındalık envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Sciences: Theory & Practice, 7 (2), 655-680.
 • Akıncı, B., Uzun, N., & Kışoğlu, M. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1189-1215.
 • Akpınar, B., Batdı, V., & Dönder, A. (20139. İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi öğrenimine yönelik motivasyon düzeylerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1): 15-26.
 • Amir, N. (2014). Show casing the creative talents in science of the academically less-inclined students through a values-driven toy story-telling project. In: Lennex LC, Nettleton KF (eds), Cases on instructional technology in gifted and talented education. IGI Global Publishing, USA, pp 141–179.
 • Atay, A. D. (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin ve üstbilişsel farkındalıklarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydın, A. (2011). Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin bazı matematik kavramlarına yönelik hatalarının ve bilgi eksiklerinin tespit edilmesi. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1), 78-87.
 • Bağçeci, B., Döş, B., & Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16): 551-566.
 • Bakaç, M., Kesercioğlu, T., Durmuş, S. H., & Akçay, H. (1996). Türkiye genelinde ilköğretim okullarının II. kademesinde fen eğitiminin geleceğine yönelik bir çalışma. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri, 10-17.
 • Baki, A. (2009). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (5. Baskı). Ankara: Harf Eğitim.
 • Balcı, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balbağ, M. Z., & Karaer, G. (2016). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen öğretiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-11.
 • Balbağ, M. Z., Leblebiciler, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & Erkan, Ö. (2016). TÜRKİYE’de fen eğitimi ve öğretimi sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 12-23.
 • Balım, A. G., Çeliker, H. D., Türkoğuz, S., & Kaçar, S. (2013). The effect of reflections of science on nature project on students’ science process skills. Journal of Research in Education and Teaching, 2(1), 149-157.
 • Balım, A., & İnel, D. (2011). Kavram karikatürleri destekli probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1): 169-188.
 • Barlia, L. (1999). High School Students’ Motivation to Engage in Conceptual Cahnge Learning in Science. The Ohio State University, Ph. D. Thesis (Unpublished), Ohio.
 • Baykul, Y. (2014). Ortaokulda matematik öğretimi (5-8. Sınıflar), yeni programa uygun geliştirilmiş 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Birinci - Konur, K., Şeyihoğlu, A., Sezen, G., & Tekbıyık, A. (2011). Bir bilim kampı uygulamasının değerlendirilmesi: gizemli dünyanın eğlenceli keşfi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1589-1608.
 • Bozan, M. (2008). Problem çözme etkinliklerinin 7.sınıf öğrencilerinin basınç konusuyla ilgili başarı tutum ve üstbiliş becerilerinin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Brown, R., Brown, J., Reardon, K., & Merrill, C. (2011). Understanding STEM: Current perceptions. Technology and Engineering Teacher, 70 (6), 5-9.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (15.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E, Akgün, Ö. E., Karadeniz, E., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bybee, R. (2000). Teaching science as inquiry. In J. Minstrel & E. H. Van Zee (Eds.), Inquiring into inquiry learning and teaching in science (pp. 20-46). Wasington, DC: American Association for the Advancement of Science (AAAS).
 • Bybee, R. W. (2010) Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30–35.
 • Cengiz, E., Uzoğlu, M., & Daşdemir, İ. (2012). Öğretmenlere göre fen ve teknoloji dersindeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 393-418.
 • Ceylan, S., & Özdilek, Z. (2015). Improving a sample lesson plan for secondary science courses within the STEM education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 223 – 228.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Çavaş, B. (2002). İlköğretim 6. ve 7. sınıflarda okutulan matematiğe dayalı fen konularında yaşanan sorunlar, matematiğin bu sorunlar içerisindeki yeri ve bu sorunların giderilmesinde teknolojinin rolü ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Çelik, İ. (2012). Bir bilim kampından notlar. TUBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 538, 15-19.
 • Çevik, M. (2018). Impacts of the project based (PBL) science, technology, engineering and mathematics (STEM) education on academic achievement and career interests of vocational high school students. Pegem Journal of Education and Instruction, 8(2), 281.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demir, R., Öztürk, N., & Dökme, İ. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik motivasyonlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23): 1-21.
 • Demirel, M., & Turan, B., (2010). Probleme dayalı öğrenmenin başarıya, bilişötesi farkındalık ve güdü düzeyine etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 38: 55-66.
 • Deveci, Ö. (2010). İlköğretim altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesinde fen-matematik entegrasyonunun akademik başarı ve kalıcılık üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Dugger, E. W. (2010). Evolution of STEM in the United States. 6th Biennial International Conference on Technology Education Research. Australia. Web site: http://www.iteea.org/Resources/PressRoom/AustraliaPaper.pdf tarihinden 20 Mart 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Durmaz, H. (2004). Nasıl bir fen eğitimi istiyoruz. Yaşadıkça Eğitim, (83/84), 38-40.
 • Dursun, Ş., & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Emrahoğlu, N., & Öztürk, A.(2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Bilişsel Farkındalığın Etkisi: Bir Nedensel Karşılaştırma Araştırması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,19, 2, 18-30.
 • Even, R. & Tirosh, D. (2002). Teacher knowledge and understanding of students’ mathematical learning. In L. English (Ed.), Handbook of international research in mathematics education (pp. 219-240). Mahwah, NJ: Laurence Erlbaum.
 • Geçer, A., & Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1-26.
 • Genshaft, J., & Naglieri, J. (1987). A mindset for math. techniques for ıdentifying and working with math-anxious girls.
 • Gökbayrak, S., & Karışan, D. (2017). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin FeTeMM Temelli Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Alan Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-40.
 • Green, A. (2012). The integration of engineering design projects into the secondary science classroom. Master’s Thesis. Michigan State University, Michigan.
 • Hendel, D. D. (1980). Experiential and affective correlates of math anxiety in adult women. Psychology of Women Quarterly, 5(2), 219-230.
 • Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. (Eds) (2014). STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research. National Academy of Engineering and National Research Council. Washington DC: National Academies Press.
 • Hopkins, W. G. (2014). New view of statistics. Retrieved, October 30, 2018 from http://www.sportsci.org/resource/stats/effectmag.html
 • Howe, C., Nunes, T., & Bryant, P. (2011). Rational number and proportional reasoning: Using intensive quantities to promote achievement in mathematics and science. International Journal of Science and Mathematics Education, 9(2), 391-417.
 • İnel Ekici, D., Kaya, K., & Mutlu, O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1): 13-26.
 • Kahraman, N., & Sungur, S. (2011). Öğrencilerin güdüsel inançlarının üst-biliş strateji kullanımına katkısı. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36(160): 3-10.
 • Kangas, M. (2010). Creative and playful learning: learning through game co-creation andgames in a playful learning environment. Think Skills Creativity, 5(1), 1–15.
 • Kapa, E. (2001). A support metacognitive during the process of problem solving in a computerized environment. Educational Studies In Mathematics, 47:317-336.
 • Karadeniz, İ., & Karadağ, E. (2014). Kırsal bölgelerdeki ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı ve tutumları: korelasyonel bir araştırma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 5(3), 259-273.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi (28. Baskı). Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Keklikci, H., & Yılmazer, Z. (2013). İlköğretim öğrencilerinin matematik korku düzeyleriyle matematik öğretmenlerine yönelik görüşleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 210-216.
 • Knox, K. L., Moynihan, J. A., & Markowitz, D. G. (2003). Evaluation of short-term impact of a high school summer science program on students' perceived knowledge and skills. Journal of Science Education and Technology, 12(4), 471-478.
 • Koç, C., & Karadağ, S. (2013). İlköğretim ikinci kademe (6-8. sınıf) öğrencilerinin biliş üstü yetileri ile başarı yönelimlerinin incelenmesi (Bingöl İli Örneği). NWSA-Education Sciences, 8(2): 308-322.
 • Kutluca K., Alpay, N. F., & Kutluca S. (2015). 8. Sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzenlerine etki eden faktörlerin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 25, 202-214.
 • Lou, S. J., Tsai, H. Y., Tseng, K. H., & Shih, R. C. (2014). Effects of ımplementing STEM-I project-based learning activities for female high school students. International Journal of Distance Education Technologies, 12(1), 52-73.
 • Markowitz, D. G. (2004). Evaluation of the long-term impact of a university high school summer science program on students' interest and perceived abilities in science. Journal of Science Education and Technology, 13(3), 395-407.
 • McKillup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (Second edition). United States: Cambridge University Press.
 • Means, B., Wang, H., Young, V., Peters, V. L., & Lynch, S. J. (2016). STEM-focused high schools as a strategy for enhancing readiness for post-secondary STEM programs. Journal of Research in Science Teaching, 53(5), 709–736.
 • MEB, (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB, (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1,2,3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Meyer, D. (2012). Designing design challenges - getting the details right: using engineering problems to enact inquiry learning. Science Teacher, 79(2), 58–62.
 • National Academy of Engineering [NAE]. (2010). Standards for K-12 engineering education. Washington, DC: National Academies Press.
 • National Research Council [NRC]. (2012). A Framework for k-12 science education: practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington DC: The National Academic Press.
 • Özdemir, N. (2006). İlköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Park, S.J., & Yoo, P.K., (2013). The Effects of the learning motive, interst and science process skills using the “Light” unit in science-based STEAM. Elementary Science Eucation, 32(3): 225-238.
 • Polat, S., & Uslu, M. (2012). Fen ve teknoloji dersinde üstbiliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının 5. sınıf öğrencilerinin erişilerine etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 28-43.
 • Prokop, P., Tuncer, G., & Kvasničák, R. (2007). Short-term effects of field programme on students’ knowledge and attitude toward biology: a Slovak experience. Journal of Science Education and Technology, 16(3), 247-255.
 • Rabitoy, E. R., Hoffman, J. L., & Person, D. R. (2015). Supplemental instruction: the effect of demographic and academic preparation variables on community college student academic achievement in stem-related fields. Journal of Hispanic Higher Education, 14(3), 240-255.
 • Roberts, A. (2012). A justification for STEM education. technology and engineering teacher, Retrieved May 11, 2014, from http://www.iteaconnect.org/mbrsonly/Library/TTT/TTTe/04- 12roberts.pdf.
 • Ruffell, M., Mason, J., & Allen, B. (1998). Studying attitude to mathematics. Educational Studies in Mathematics, 35(1), 1-18.
 • Şahin, A., Ayar, M. C., & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okulsonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 14(1), 1-26.
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Factors affecting students’ achievement in mathematics. İnönü Unıversıty Journal Of The Faculty Of Educatıon, 11(1), 113-132.
 • Schraw, G., & Sperling-Dennison, R. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-470.
 • Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (Complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591-611.
 • Siew-Eng, L., Kim-Leong, L., & Siew-Ching, L. (2010). Mathematics camp model for primary school. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8(C), 248-255.
 • Sözer, Y. (2013). Doğada gerçekleştirilen bir matematik yaz kampının lise öğrencileri üzerindeki etkilerinin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-18.
 • Şengül, S., & Cantimer Gerez, G. (2016). Öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarı ve başarısızlık nedenlerine yönelik görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 51, 383-400.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education.
 • Tan, Ş. (2006). Öğretimi planlama ve değerlendirme. (10. Baskı). Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Tan, Ş., Kayabaşı, Y. & Erdoğan, A. (2002). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tekbıyık, A., & Akdeniz, A. R. (2010). A meta-analytical investigation of the influence of computer assisted instruction on achievement in science. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(2), 1-22.
 • Telli, A., Yıldırım, H. İ., Şensoy, Ö., & Yalçın, N. (2004). İlköğretim 7. sınıflarda basit makinalar konusunun öğretiminde laboratuar yönteminin öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 291-305.
 • Teong, S. K. (2003). The effects of metacognitive training on mathematical word problem solving. Journal Of Computer Assisted Learning, 19: 45-46.
 • Tseng, C. H., Tuan, H. L., & Chin, C. C. (2009). Investigating the influence of motivational factors on conceptual change in a digital learning context using the dual-situated learning model. International Journal of Science Education, 32(14): 1853-1875.
 • Tuan, H.L., Chin, C.C., & Shieh, S.H. (2005). The development of a questionnaire to measure students’ motivation towards science learning. International Journal of Science Education, Vol 27(6), 634-659.
 • Yamak, H. Bulut, N., & Dündar, S. (2014). The impact of STEM activities on 5th grade students’ scientific process skills and their attitudes towards science. GEFAD, 34(2), 249-265.
 • Yaman, S., & Dede, Y. (2007). Öğrencilerin fen ve teknoloji ve matematik dersine yönelik motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 52: 615-638.
 • Yavuz, M., Gülmez, D., & Özkaral, T. C. (2016). Meslek lisesi öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal özellikleri. Eğitim ve Bilim, 41(187), 29-44.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2017). An experimental research on effects of STEM applications and mastery learning. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 183-210.
 • Yıldız, E. (2008). 5E modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üstbilişin etkileri: 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yılmaz, H., & Çavaş, P. (2007). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6 (3), 430-440. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ilkonline/issue/8603/107159.
 • Yurdakul, B. & Demirel, Ö. (2011). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin üstbiliş farkındalıklarına katkısı. Uluslarası Eğtim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1): 71-85.
 • Usta, N. (2014). Bartın ili ortaokullar arası matematik yarışmasına katılan öğrencilere göre matematikte başarılı olmalarını sağlayan faktörler. Journal of Faculty of Education, 3(2), 153-173.
 • Uzun, N., & Keleş, Ö. (2010). Fen öğrenmeye yönelik motivasyonun bazı demografik özelliklere göre değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2): 561-584.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5064-6983
Yazar: Mustafa ÇEVİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7874-2392
Yazar: Cihat ABDİOĞLU
Kurum: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad477163, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {304 - 327}, doi = {10.15869/itobiad.477163}, title = {Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇEVİK, Mustafa and ABDİOĞLU, Cihat} }
APA ÇEVİK, M , ABDİOĞLU, C . (2018). Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (5), 304-327. DOI: 10.15869/itobiad.477163
MLA ÇEVİK, M , ABDİOĞLU, C . "Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 304-327 <http://www.itobiad.com/issue/41845/477163>
Chicago ÇEVİK, M , ABDİOĞLU, C . "Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 304-327
RIS TY - JOUR T1 - Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi AU - Mustafa ÇEVİK , Cihat ABDİOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.477163 DO - 10.15869/itobiad.477163 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 304 EP - 327 VL - 7 IS - 5 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.477163 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.477163 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi %A Mustafa ÇEVİK , Cihat ABDİOĞLU %T Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 5 %R doi: 10.15869/itobiad.477163 %U 10.15869/itobiad.477163
ISNAD ÇEVİK, Mustafa , ABDİOĞLU, Cihat . "Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 5 (Aralık 2018): 304-327. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.477163