Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 5, Sayfalar 357 - 370 2018-12-29

The Effect of Psychological Capital and Job Satisfaction on Performance: A Research in the Technology Sector
Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma

Saadet Ela PELENK [1]

54 116

The rapid changes in work life requires that employees should improve their capabilities. The concept of psychological capital, which was introduced to the literature by Seligman (1990), is a positive behavior that focuses on the abilities of the employee with the factors of “hope, optimism, endurance and self-efficacy”. However,  difficulties of work life sometimes jeopardize an employee in terms of psychological and physical. At this point, if the supervisor focuses on the negative characteristics of the employee and does not support the employee, his job satisfaction and performance will decrease. Psychological capital, which is a positive emotion, can affect  the job satisfaction and performance. The aim of the research  is to examine the effect of psychological capital and job satisfaction on performance. The datas were gathered from 154 employees of the technology sector using survey method. According to the research results, it is seen that psychological capital and job satisfaction influence the performance positively and significantly.

İş hayatında yaşanan hızlı değişimler, çalışanların yeteneklerini geliştirmelerini gerektirmektedir. Seligman (1990) tarafından literatüre kazandırılan psikolojik sermaye kavramı, “umut, iyimserlik, dayanıklılık ve öz yeterlilik” faktörleri ile çalışanın yeteneklerine odaklanan, pozitif bir davranıştır.  Ancak iş hayatının zorlukları, bazen çalışanı psikolojik ve fiziksel açıdan zor durumda bırakmaktadır. Bu noktada amiri, çalışanın sürekli olumsuz özelliğine odaklanıp, destek vermezse çalışanın iş tatmini ve performansı azalacaktır. Çünkü pozitif bir duygu olan psikolojik sermaye, iş tatmini ve performansı etkileyebilir. Araştırmanın amacı,  psikolojik sermaye ve iş tatmininin performansa etkisini incelemektir. Araştırmada anket yöntemi ile teknoloji sektörünün 154 çalışanından veriler toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre, psikolojik sermaye ve iş tatmini performansı pozitif ve anlamlı şekilde etkilemektedir.

  • Kaynakça/Referance
  • Akçay, V. H. (2012). Pozitif Psikolojik Sermayenin İş Tatmini ile İlişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1, 123-140.Akdoğan, A. ve Polatçı S. (2013). Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki Etkisinde İş Aile Yayılımı ve Psikolojik İyi Oluşun Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 273-293.Araz, Y. (2013). ‘Pozitif Psikolojik Sermayenin İş Yaşamına Etkisi Üzerine Yapılmış Çalışmaların İçeriksel Analizi. (Erişim Tarihi:30.07.2015), http://gmba.org.tr/dosya/3417.pdf.Bandura, A. (1994). Self-efficacy. Encyclopedia of Human Behavior, 4, 71-81.Begenirbaş, M. ve Çalışkan, A. (2014). Duygusal Emeğin İş performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü, Business and Economics Research Journal, 5(2), 109-127.Buchanan, D. A.,& A. Bryman (2009).The Sage Handbook of Organizational Research Methods, London: Sage Publications.Çetin, F. ve Varoğlu, A.K. (2015). Psikolojik Sermaye, Performans, Ayrılma Niyeti ve İş Tatmini Etkileşimi: Cinsiyetin Düzenleyici Rolü, İş ve İnsan Dergisi, 2(2), 105-113.Erkmen, T. ve Esen, E. (2013). Psikolojik Sermaye Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Öneri Dergisi, 10(39), 23-30.Erkuş, A. ve Afacan Fındıklı, M. (2013). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), 302-318.Farrell, D. (1983). Exit, Voice, Loyalty and Neglect As Responses to Job Dissatisfaction: Multidimensional Scaling Study, Academy Of Management Journal, 26(4), 596-607.Gibson J.L., Ivancevich, J.M. ve Donnelly, J.H. (1997). Organization. Ninth Edition, Irwin: Mcgraw-Hill.Iaffaldano, M. T. ve Muchinsky, P. M. (1985). Job Satisfaction and Job Performance: A Meta-Analysis, Psychological Bulletin, 97, 251-273. Judge, T.A., Thoresen, C.J., Bono, J.E. ve Patton, G.K. (2001). The Job Satisfaction/The Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review , Psychological Bulletin, 127 (3), 376-407.Karahan, F. (2015). Kamu Kurumlarında Çalışan Memurların Motivasyon Düzeyinin İş Tatminine Etkilerine Yönelik Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi.Karasar. N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.Keleş, N. H. (2011). Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Örgüt Yönetimine Etkileri, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2),345-350.Kutanis, R. ve Oruç, E. (2014). Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerinde Kavramsal Bir İnceleme, The Journal of Happiness and Well-Being, 2 (2),145-159.Larson, M.D., Norman, S.M., Hughes, L.W., & Avey, J.B. (2013). Psychological Capital: A New Lens For Understanding Employee Fit And Attitudes, International Journal Of Leadership Studies 8(1), 28-43.Locke, E.A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. In: Dunnette, M.D., Ed., Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 1, 1297-1343.Luthans F. (2002). The Need For and Meaning of Positive Organizational Behavior. Journal of Organizational Behavior, 23, 695–706.Luthans F. ve Youssef C.M. (2004). Human, Social and Now Positive Psychological Capital Management: Investing In People For Competitive Advantage, Organizational Dynamics, 33(2),143-160.Luthans F., Avolio B. J., Walumbwa F. O., & Li W. (2005). The Psychological Capital of Chinese Workers: Exploring the Relationship with Performance. Management and Organization Review, 1(2), 249–271.Luthans, Fred, Vogelgesang, G. R., & Lester, P. B. (2006). Developing the Psychological Capital of Resiliency, Human Resource Development Review,5(1), 25-44.Luthans, F., Youssef, C.M. ve Avolio, B.J. (2007). Psychological Capital: Developing The Human Competitive Edge, London:Oxford University PressNelson D. Ve Cooper CL. (2007). Positive Organizational Behavior: Accentuating The Positive At Work. CA: Sage.Saari L. M. ve Judge, T. A. (2004). Employee Attitudes and Job Satisfaction, Human Resource Management,43(4), 395–407.Özer, S. P., Topaloğlu, T. ve Timurcanday Özmen, Ö. (2013). Destekleyici Örgüt İkliminin, Psikolojik Sermaye ile İş Doyumu İlişkisinde Düzenleyici Etkisi. Ege Akademik Bakış, 13(4), 437-447.Özgen, H. , Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi. Adana: Nobel Kitabevi.Peterson, S. J., Luthans F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O. ve Zhangi Z. (2011). Psychological Capital and Employee Performance: A Latent Growth Modeling Approach. Personnel Psychology, 64, 427–450.Polat, A. (2014). Egzersiz Yapan ve Yapmayan Emniyet Mensuplarının Yaşam Doyumu İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.Roberts, L. M. (2006). Shifting the Lens on Organizational Life: The Added Value of Positive Scholarship. Academy of Management Review, 31, 292-305.Seligman M.E.P. (1998). Learned optimism. New York: Pocket Books.Shore, L. M. ve Martin H. J. (1989). Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intentions, Human Relations, 42(7), 625-638.Stajkovic, A.D. ve Luthans, F. (1998) .Self Efficieny and Work Related Performance: A Meta Analysis, Pyshological Bulletin, 124, 240-261.Sutcliffe, Kathleen M. ve Vogus, Timothy J. (2003). “Organizing for Resilience”, K. Cameron, Dutton, J. Quinn, Robert E. (Ed.), Positive Organizational Scholarship, (p.94-110), San Francisco: Berrett-Koehler.Topçu, M. K. ve Ocak M. (2012). Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Algısı Üzerine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Türkiye ve Bosna-Hersek Sağlık Çalışanları Örneği. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir.Vecchıo, R. P (1988). Organizational Behavior, Orlando: The Dreyden Press.Walumbwa F. O., Luthans F., Avey J. B., & Oke A. (2011). Retracted: Authentically Leading Groups: The Mediating Role of Collective Psychological Capital and Trust. Journal of Organizational Behavior, 32(1), 4-24.Wright TA. (2003). Positive Organizational Behavior: An Idea Whose Time Has Truly Come. Journal of Organizational Behavior, 24, 437–442.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8068-5518
Yazar: Saadet Ela PELENK
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad466760, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {357 - 370}, doi = {10.15869/itobiad.466760}, title = {Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {PELENK, Saadet Ela} }
APA PELENK, S . (2018). Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (5), 357-370. DOI: 10.15869/itobiad.466760
MLA PELENK, S . "Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 357-370 <http://www.itobiad.com/issue/41845/466760>
Chicago PELENK, S . "Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 357-370
RIS TY - JOUR T1 - Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma AU - Saadet Ela PELENK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.466760 DO - 10.15869/itobiad.466760 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 357 EP - 370 VL - 7 IS - 5 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.466760 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.466760 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma %A Saadet Ela PELENK %T Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 5 %R doi: 10.15869/itobiad.466760 %U 10.15869/itobiad.466760
ISNAD PELENK, Saadet Ela . "Psikolojik Sermayenin ve İş Tatmininin Performans Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 5 (Aralık 2018): 357-370. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.466760