Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 2232 - 2256 2018-09-30

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi
An Analysis of the Empathic Behaviour and Attitudes of Turkish Citizens Towards Syrian Refugees and Their Perception of These Refugees

Hasan ÇİFTÇİ [1]

214 343

Suriye’de meydana gelen iç savaşın ardından en fazla sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Buna bağlı olarak çok sayıda Suriyelinin savaş bittikten sonra da Türkiye’de kalacakları öngörülmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tutum/algı ve empatik yaklaşımlarının ölçülmesidir. Araştırmanın evrenini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. Çalışma toplamda 1614 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yüz yüze görüşülerek anket veri toplama tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmada veriler Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Genel olarak Suriyeli sığınmacılara yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının önyargılı olmadıkları, Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışma hakkı verilmesi/suça meyilli olmamaları konularında daha olumlu tutum/algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. Öte yandan, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık hakkı verilmesi/birlikte yaşama ve empati kurma konularında ise daha olumsuz tutum/algıya sahip oldukları saptanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Suriyeli sığınmacılarla eşit haklarda yaşayabilme duyarlılığı vardır.                         

After the civil war broke out in Syria, Turkey began hosting a great number of Syrian refugees. This study aims to evaluate the empathic attitudes of Turkish citizens toward Syrian refugees who live under temporary protection in Turkey, and their perception of these refugees. The universe of the study consists of citizens of the Republic of Turkey. The study was carried out with a total of 1614 people. The data were collected through questionnaire method, meeting each person face-to-face in April and May 2018. It has been determined that Turkish citizens are generally not biased against Syrian refugees and have some positive views about them. They think the refugees are not prone to crime and should be granted the right to work. On the other hand, it has been ascertained that they have more negative attitude towards Syrian refugees with regard to granting them citizenship, living together and feeling empathy for them. It may be concluded that Turkish citizens have a sensitivity over the possibility of living together with Syrian refugees who enjoy equal rights.

  • A World at School (2015). Partnering for a better future: Ensuring educational opportunity for all Syrian refugee children and youth in turkey. http://www.aworldatschool.org. adresinden ulaşılmıştır.Apak, H. (2015). Suriyeli Göçmenlerin Gelecek Beklentileri: Mardin Örneği. Birey ve Toplum, 5, 125-142.Balcı, Ali. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma, Ankara: Pegem Yayıncılık.Barem 2016.. Mülteciler Sorunu Dünyayı Böldü. Erişim Adresi: http://www.barem.com.tr/multeciler-sorunu-dunyayi-boldu/.Braber, N. (2004). Language and intercultural communication problems. Leeds Working Papers, 10, 1-10.Byram, M. & Feng, A.W. (Ed.) (2006). Living and studying abroad: Research and practice. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. Byram, M., Nichols, A. ve Stevens, D. (2001). Developing intercultural competence in practice. USA: Multingual Matters Ltd.Demirkan, M. (2007). Kültürler arası iletişim problemlerine sebep olan başlıca faktörlerin çalışanların demografik özellikleri bakımından incelenmesi: Uluslararası bir örgütte uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Yayınları.Goshylyk, V. ve Goshylyk, N. (2010). A Glossary of Intercultural Communication. Vasyl Stephanyk Precarpathian National University, 14-31.Gülyaşar, M. (2017). Suriyeliler ve vatandaşlık: Yerel halk ve Suriyeli sığınmacılar çerçevesinde bir değerlendirme. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13),, 676-705.Hamburg, I. (2011). Intercultural learning and collaboration aspects in communities of practice. WEBIST, 503-506. Albarracín, B. T. Johnson ve M. P. Zanna (Ed.), The Handbook of Attitudes Mahwah, NJ: Erlbaum.İçduygu, A., Erder, S. ve Gençkaya, Ö. F. (2014). Türkiye’nin uluslararası göç politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet oluşumundan ulus-ötesi dönüşümlere. MiReKoc Araştırma Raporları, 1, 2014, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi.Kağnıcı, D. Y. (2017). Suriyeli Mülteci Çocukların Kültürel Uyum Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarına Düşen Rol ve Sorumluluklar. Elementary Education Online, 16(4), 1768-1776Kalaycı, Ş, (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Karakas, A. (2013). Intercultural attitudes of Turkish students studying in a UK university. Journal of Intercultural Communication, 31.Karataş, M. (2015). Türk yazılı basınında Suriyeli sığınmacılar ile halk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 112-151.Kartarı, A. (2006). Farklılıklarla Yaşamak Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün Yayınları.Krosnick, J. A., Judd, C. M. ve Wittenbrink, B. (2005). The measurement of attitudes. The handbook Of Attitudes, 21, 76.Osch, J. M. J. V. ve Brugelmans, S.M. (2011). Perceived Intergroup Difference as an Organizing Principle of Intercultural Attitudes and Acculturation Attitudes. Journal of Cross-cultural Psychology. XX (X): 1-21. Özdemir, E. (2017). Suriyeli mülteciler krizinin Türkiye’ye etkileri. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(3). 114-140Özdemir, E. (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye'deki Algıları. Journal of Defense Sciences/Savunma Bilmleri Dergisi, 16(1), 115-136.Özdemir, E. (2017). Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki algıları. Journal of Defense Sciences/Savunma Bilmleri Dergisi, 16(1). 115-136Paksoy, A. F. ve Şentöregil, M. (2018). Türk basınında Suriyeli sığınmacılar: ilk beş yılın analizi (2011-2015). Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(1), 237-256.Sandal, E. K., Hançerkıran, M. ve Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Gaziantep ilindeki yansımaları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 461-483.Saçan, S., Cizdan G. ve Tabak Hikmet D. (2017). Aydın halkının Suriyeli göçmenlere yönelik bakış açısının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 28-38.Stepanoviene, A. (2011). Exchange Students’ Experiences in Intercultural Communication. Studies about Languages, 18, 60-64. The Association of International Education Counsellors (AIEC). Erişim Adresi: http://www.ued.org.tr/en/default.asp Topkaya, Y. ve Akdağ, H. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Suriyeli sığınmacılar hakkındaki görüşleri (Kilis 7 Aralık Üniversitesi örneği). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 767-786.Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci Davranişi ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi 2(2). 29 – 63Tümtaş, M. S. (2018) Toplumsal Dışlanmadan Vatandaşlık Tartışmalarına Suriyeli Kent Mültecileri. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(37), 26-47.Wiwczaroski, T. B. (2011). Student Attitudes and Intercultural Communication Studies. English for Specific Purposes World, 32: 1-10. İnternet kaynaklarıAFAD, (2017). Geçici Barınma Merkezleri. Erişim Adresi: https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/21_05_2018_Suriye_GBM_Bilgi_Notu.pdf Uluslar Arası Mülteci Hakları Derneği (2018). Erişim Adresi: https://www.umhd.org.tr/ UNHCR, (2018). Total persons of concern, Erişim Adresi: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2018). Yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. Erişim Adresi: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713.Kalkınma Bakanlığı (2014). Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). Göç. Erişim Adresi: http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/15961/oik_goc.pdf .
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5595-5726
Yazar: Hasan ÇİFTÇİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Harran Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad450230, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {2232 - 2256}, doi = {10.15869/itobiad.450230}, title = {Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi}, key = {cite}, author = {ÇİFTÇİ, Hasan} }
APA ÇİFTÇİ, H . (2018). Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 2232-2256. DOI: 10.15869/itobiad.450230
MLA ÇİFTÇİ, H . "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 2232-2256 <http://www.itobiad.com/issue/37678/450230>
Chicago ÇİFTÇİ, H . "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 2232-2256
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi AU - Hasan ÇİFTÇİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.450230 DO - 10.15869/itobiad.450230 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2232 EP - 2256 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.450230 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.450230 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi %A Hasan ÇİFTÇİ %T Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.450230 %U 10.15869/itobiad.450230
ISNAD ÇİFTÇİ, Hasan . "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Tutum, Algı ve Empatik Eğilimlerinin Analizi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 2232-2256. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.450230