Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1940 - 1968 2018-09-30

Experiential Value at Shopping Malls: Definition, Dimensions, and Measurement
Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü

İnci DURSUN [1] , Cansu GÖKMEN KÖKSAL [2] , Mehmet TIĞLI [3]

94 190

Flourishing competition compels shopping malls to increase the value provided to consumers by creating unique and memorable experiences. Therefore, it is vital for managers to measure and manage the elements that comprise the shopping mall experiential value. The research aims to offer a comprehensive, valid and reliable scale for the measurement of the shopping mall experiential value in Turkey. The data was collected through a survey of 739 consumers living in 20 different cities in different geographical regions of Turkey and visited about 90 different shopping mall. A multi-step analysis process revealed that shopping mall experiential value is mainly measured by “emotional value” with four sub-dimensions and “cognitive value” with five sub-dimensions. The emotional and cognitive dimensions, which strongly interrelated, were found to have strong supportive effects on the shopping mall loyalty indicators. 

Günümüzün artan rekabet ortamı AVM’lerin eşsiz ve unutulmaz deneyimler yaratarak tüketiciye sağladıkları değeri artırmalarını zorunlu kılmaktadır. Bunun için AVM yöneticilerinin deneyimsel değeri oluşturan unsurları ölçmesi ve yönetmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de AVM deneyimsel değerinin ölçümüne imkân verecek kapsamlı, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir ölçek önerisinde bulunmaktır.  Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerindeki 20 farklı şehirde yaşayan, yaklaşık 90 farklı AVM’yi ziyaret eden 739 tüketiciden anket yöntemi veri toplanmıştır. Yürütülen çok aşamalı analiz sürecinin bulguları AVM deneyimsel değerinin temelde 4 alt boyuta sahip “duygusal değer ” ile 5 alt boyuta sahip “bilişsel değer” boyutları aracılığıyla ölçülmesinin uygunluğuna işaret etmiştir.  Aralarında güçlü bir ilişki olan duygusal değer ve bilişsel değer boyutlarının; alışveriş merkezine bağlılık göstergeleri üzerinde güçlü destekleyici etki gösterdiği bulunmuştur. 

 • Ailawadi, K.L. & Keller, K.L. (2004). Understanding retail branding: conceptual insights and research priorities. Journal of Retailing, 80(4), 331-342.Akkuş, G., Yapraklı, Ş. & Akkuş, Ç. (2014). Online müşteri deneyiminin güvene etkisi: Online alışveriş yapan tüketiciler üzerine bir araştırma. International Journal of Social Science, 29, 403-425.
 • Alemdar, M. Y. (2010). Deneyimsel Pazarlamada Alışveriş Atmosferinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Alışveriş Merkezleri (AVM) ve Yatırımcıları Derneği (2018, 16 Mayıs). AVM Endeksi. Erişim adresi: http://www.ayd.org.tr /TR /AVMindex.aspxAltunışık, R. & K. Mert, (2001). Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerindeki Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Saha Çalışması: Tüketiciler Kontrolü Yitiriyor Mu? 6. Ulusal Pazarlama Kongresi Kitabı, Erzurum, 145-152.
 • Anselmsson, J. (2006). Sources of customer satisfaction with shopping malls: a comparative study of different customer segments. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 16(1), 115-138.
 • Arslan, F., & Bakır, N. (2014). Tüketicilerin İlgilenim Düzeylerine Göre Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri Ve Sadakate Etkisi. MÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 227-259.
 • Atulkar, S., & Kesari, B. (2017). Satisfaction, loyalty and repatronage intentions: Role of hedonic shopping values. Journal of Retailing and Consumer Services, 39, 23-34.
 • Avello, M., Gavilan, D., Abril, C. & Manzano, R. (2011). Experiential shopping at the mall: influence on consumer behaviour. China-USA Business Review, 10(1),16-24. Babin, B., Darden, W. & Griffin, M. (1994). Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value. Journal of Consumer Research, 20(4), 644-656. Baker, J., Parasuraman, A., Grewal, D. & Voss, G. B. (2002). The influence of multiple store environment cues on perceived merchandise value and patronage intentions. Journal of Marketing, 66(2), 120-141.
 • Bearden, W. (1977). Determinant Attributes of Store Patronage: Downtown Versus Outlying Shopping Areas, Journal of Retailing, 53(2), 15-22.
 • Bloch, P. H., Ridgway, N. M. & Dawson, S. A. (1994). The shopping mall as consumer habitat. Journal of Retailing, 70(1), 23-42. doi:10.1016/0022-4359(94)90026-4.
 • Bloemer, J. M. M., & Odekerken-Schröder, G. J. (2002). Store satisfaction and store loyalty explained by customer-and store related factors.
 • Cengiz, E. & B. Özden (2002). Perakendecilikte Büyük Alışveriş Merkezleri ve Tüketicilerin Büyük Alışveriş Merkezleri ile İlgili Tutumlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Siyasi Bilimler Dergisi, 3, 65-78.
 • Chandon, P., Wansink, B. & Laurent, G. (2000). A benefit congruency framework of sales promotion effectiveness. Journal of Marketing, 64(4), 65-81.
 • Chebat, J.-C., Sirgy, M. J. & Grzeskowiak, S. (2010). How can shopping mall management best capture mall image? Journal of Business Research, 63, 735-740.
 • Çilingir, Z., Yildiz, S. & Kurtuldu, H. S. (2010). Kulaktan Kulağa İletişim: Alışveriş Merkezi Müşterileri Üzerinde Bir Pilot Çalışma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3).
 • Davis, L. Y. & Dyer, B. (2012). Consumers' value perceptions across retail outlets: shopping at mass merchandisers and department stores. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 22(2), 115-142.
 • Demiray, B. (2016). Mağaza deneyiminde duyusal öğeler ses, renk ve ışığın tüketicilerin kalite algısı ve içgüdüsel satın alma davranışları üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dinçer, B. & Dinçer, C. (2011). Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Ziyareti ve Davranışı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15, 317-331.
 • El-Adly, M. I. & Eid, R. (2015). Measuring the perceived value of malls in a non-Western context: the case of the UAE. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(9), 849-869.
 • Erciş, A. (2014). Rasyonel Seçim Teorisi. Mehmet İsmail Yağcı & Serap Çabuk (Ed.), Pazarlama Teorileri, (s.35-64) içinde. İstanbul: Mediacat.
 • Fiore, A. M. & Kim, J. (2007). An integrative framework capturing experiential and utilitarian shopping experience. International Journal of Retail & Distribution Management, 35(6), 421-442.
 • Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 39-50, DOI: 10.2307/3151312.
 • Gallarza, M. G., Gil‐Saura, I. & Holbrook, M. B. (2011). The value of value: Further excursions on the meaning and role of customer value. Journal of Consumer Behaviour, 10(4), 179-191.
 • Gallarza, M. G., Ruiz-Molina, M. E. & Gil-Saura, I. (2016). Stretching the value-satisfaction-loyalty chain by adding value dimensions and cognitive and affective satisfactions: a causal model for retailing. Management Decision, 54(4), 981-1003.
 • Garg, R., Rahman, Z. & Qureshi, M. N. (2014). Measuring customer experience in banks: scale development and validation. Journal of Modelling in Management, 9(1), 87-117.
 • Gilboa, S., Vilnai‐Yavetz, I. & Chebat, J. C. (2016). Capturing the multiple facets of mall experience: developing and validating a scale. Journal of Consumer Behaviour, 15(1), 48-59.
 • Girişken, Y. (2015). Kadın ve Erkeklerin Alışveriş Deneyimi Sırasındaki Tutum Ve Davranışlarına İlişkin Keşfedici Bir Araştırma. Siyasal/Journal of Political Sciences, (53), 123-136.
 • Haj-Salem, N., Chebat, J. C., Michon, R. & Oliveira, S. (2016). Why male and female shoppers do not see mall loyalty through the same lens? The mediating role of self-congruity. Journal of Business Research, 69(3), 1219-1227.
 • Haque, A., & Rahman, S. (2009). Exploring Customers' Shopping Experience through Shopping Center Branding in Malaysia. Journal of Management Research, 9(3), 167.
 • Hirschman, E. C. (1986). The effect of verbal and pictorial advertising stimuli on aesthetic, utilitarian and familiarity perceptions. Journal of Advertising, 15(2), 27-34.
 • Hirschman, E. C. & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic consumption: emerging concepts, methods and propositions. The Journal of Marketing, 92-101.
 • Holbrook, M. B., Chestnut, R. W., Oliva, T. A. & Greenleaf, E. A. (1984). Play as a consumption experience: The roles of emotions, performance, and personality in the enjoyment of games. Journal of Consumer Research, 11(2), 728-739.
 • İbicioğlu, D. D. H. (2005). Alışveriş Merkezleri: Demografik Etkenler ve Tüketici Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 43-55.
 • Karadeniz, M., Captain, N., Pektaş, A. P. G. Ö. E., Topal, Y. K. & Gr. L. J. (2013). The Effects Of Experiential Marketing And Service Quality On Customer Satisfaction And Costomer Loyalty at Shopping Centers. Journal of Naval Science and Engineering, 9(1), 46-66.
 • Keng, C. J., Huang, T. L., Zheng, L. J. & Hsu, M. K. (2007). Modeling service encounters and customer experiential value in retailing: An empirical investigation of shopping mall customers in Taiwan. International Journal of Service Industry Management, 18(4), 349-367.
 • Kesari, B. & Atulkar, S. (2016). Satisfaction of mall shoppers: A study on perceived utilitarian and hedonic shopping values. Journal of Retailing and Consumer services, 31, 22-31.
 • Khare, A. & Rakesh, S. (2011). Retailing in Indian malls: Antecedents to retailers’ preferences for mall-store space. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 21(2), 187-200.
 • Kim, W. G. & Moon, Y. J. (2009). Customers’ cognitive, emotional, and actionable response to the servicescape: A test of the moderating effect of the restaurant type. International Journal of Hospitality Management, 28(1), 144-156.
 • KPMG (2018, 31 Mayıs). Sektörel Bakış. Erişim adresi: https://assets .kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/02/sektorel-bakis-2018.pdf.
 • Martin, C. A. & L.W. Turley. (2004). Malls and Consumption Motivation: An Exploratory Examination of Older Generation Y Consumers, International Journal of Retail & Distribution Management, 32(10), 464-475.
 • Mathwick, C., Malhotra, N. & Rigdon, E. (2001). Experiential value: conceptualization, measurement and application in the catalog and Internet shopping environment☆ 1. Journal of Retailing, 77(1), 39-56.
 • Mencarelli, R. & Lombart, C. (2017). Influences of the perceived value on actual repurchasing behavior: Empirical exploration in a retailing context. Journal of Retailing and Consumer Services, 38, 12-21.
 • Michon, R., Chebat, J.-C., & Turley, L. (2005). Mall atmospherics: the interaction effects of the mall environment on shopping behavior. Journal of Business Research, 58(5), 576-583. doi:10.1016/j.jbusres.2003.07.004. Nicholls, J., Li, F., Mandokovic, T., Roslow, S. & Kranendonk, C. (2000), US-Chilean mirrors: shoppers in two countries, Journal of Consumer Marketing, 17(2), 106-19.
 • Nsairi, Z.B. (2012). Managing browsing experience in retail stores through perceived value: implications for retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(9), 676-698.
 • Oh, H., Fiore, A. M., & Jeoung, M. (2007). Measuring experience economy concepts: Tourism applications. Journal of travel research, 46(2), 119-132.
 • Özkan, B., Ayşenur, E. F. E. & Çakmak, A. Ç. Müşterilerin Bilişsel, Hedonik, Sosyal ve Etik Açıdan Deneyimsel Değer Algılamalarının Karşılaştırılması: GRATİS Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 6(5), 2323-2350.
 • Pine, B. J. & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, 76, 97-105.
 • Ruiz, F. (1999), Image of suburban shopping malls and two-stage versus uni-equational modelling of the retail trade attraction: an empirical application, European Journal of Marketing, 33 (5/6), 512-30.
 • Sanchez, J., Callarisa, L., Rodriguez, R. M. & Moliner, M. A. (2006). Perceived value of the purchase of a tourism product. Tourism Management, 27(3), 394-409.
 • Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. Journal of Marketing management, 15(1-3), 53-67.
 • Sheth, J. N., Newman, B. I. & Gross, B. L. (1991). Why we buy what we buy: A theory of consumption values. Journal of Business Research, 22(2), 159-170.
 • Shobeiri, S., Mazaheri, E. & Laroche, M. (2018). Creating the right customer experience online: The influence of culture. Journal of Marketing Communications, 24(3), 270-290.
 • Simpeh, K. N., Simpeh, M., Nasiru, I. & Tawiah, K. (2011). Servicescape and customer patronage of three star hotels in Ghana’s metropolitan city of Accra. European Journal of Business and Management, 3(4), 119-131.
 • Singh, H.& Prashar, S. (2014). Anatomy of shopping experience for malls in Mumbai: A confirmatory factor analysis approach. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(2), 220-228.
 • Sit, J., Merrilees, B. & Birch, D. (2003). Entertainment-seeking shopping centre patrons: the missing segments. International Journal of Retail & Distribution Management, 31(2), 80-94.
 • Srivastava, M. & Kaul, D. (2016). Exploring the link between customer experience–loyalty–consumer spend. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 277-286.
 • Swait, J. & Sweeney, J. C. (2000). Perceived value and its impact on choice behavior in a retail setting. Journal of Retailing and Consumer Services, 7(2), 77-88.
 • Sweeney, J. C. & Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. Journal of Retailing, 77(2), 203-220.
 • Şekerkaya, A. & Cengiz, E. (2010). Kadın tüketicilerin alışveriş merkezi tercihlerinin belirlenmesi ve bir pilot araştırma. Öneri, 9(34),41–55.
 • Terblanche, N.S. (1999). The perceived benefits derived from visits to a super regional shopping centre: An exploratory study. South Africa Journal of Business Management, 30(4), 141– 6.
 • Triantafillidou, A. & Siomkos, G. (2013). Summer camping: An extraordinary, nostalgic, and interpersonal experience. Journal of Vacation Marketing, 19(3), 197-208.
 • Tsai, S. P. (2010). Shopping mall management and entertainment experience: a cross-regional investigation. The Service Industries Journal, 30(3), 321-337.
 • Turley, L.W. & R.E. Milliman. (2000). Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental Evidence, Journal of Business Research, 49(2), 193-211.
 • Wakefield, K.L. & Baker, J. (1998).Excitement at the Mall: Determinants and effects on shopping response. Journal of Retailing. 74(4),515–539.
 • Varshneya, G. & Das, G. (2017). Experiential value:Multi-item scale development and validation. Journal of Retailing and Consumer Services, 34.
 • Yan, R. N. & Eckman, M. (2009). Are lifestyle centres unique? Consumers' perceptions across locations. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(1), 24-42.
 • Yoon, S. & Oh, J. C. (2016). A cross‐national validation of a new retail customer equity model. International Journal of Consumer Studies, 40(6), 652-664.
 • Yuan, Y. H. E. & Wu, C. K. (2008). Relationships among experiential marketing, experiential value, and customer satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(3), 387-410.
 • Zeithaml, V. A., Berry, L. L. & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. The Journal of Marketing, 31-46.
 • Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. The Journal of Marketing, 2-22.
 • Zhuang, E., A.S.L. Tsang, N. Zhou, F.Li & J.A.F. Nicholls. (2006). Impacts of Situational Factors on Buying Decisions in Shopping Malls. European Journal of Marketing, 40(1/2), 17-41.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9856-3914
Yazar: İnci DURSUN
Kurum: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0001-9139-0451
Yazar: Cansu GÖKMEN KÖKSAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Mehmet TIĞLI
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad443677, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1940 - 1968}, doi = {10.15869/itobiad.443677}, title = {Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü}, key = {cite}, author = {DURSUN, İnci and TIĞLI, Mehmet and GÖKMEN KÖKSAL, Cansu} }
APA DURSUN, İ , GÖKMEN KÖKSAL, C , TIĞLI, M . (2018). Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1940-1968. DOI: 10.15869/itobiad.443677
MLA DURSUN, İ , GÖKMEN KÖKSAL, C , TIĞLI, M . "Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1940-1968 <http://www.itobiad.com/issue/37678/443677>
Chicago DURSUN, İ , GÖKMEN KÖKSAL, C , TIĞLI, M . "Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1940-1968
RIS TY - JOUR T1 - Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü AU - İnci DURSUN , Cansu GÖKMEN KÖKSAL , Mehmet TIĞLI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.443677 DO - 10.15869/itobiad.443677 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1940 EP - 1968 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.443677 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.443677 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü %A İnci DURSUN , Cansu GÖKMEN KÖKSAL , Mehmet TIĞLI %T Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.443677 %U 10.15869/itobiad.443677
ISNAD DURSUN, İnci , GÖKMEN KÖKSAL, Cansu , TIĞLI, Mehmet . "Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1940-1968. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.443677