Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1864 - 1888 2018-09-30

Comparison of Foundation and State Universities in the Context of Foreign Trade Entrepreneurship
Dış Ticaret Girişimciliği Potansiyeli Bağlamında Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması

Metin SAYGILI [1] , Ahmet Yağmur ERSOY [2]

66 164

The goal of this study is to analyze foreign trade entrepreneurship tendency and foreign trade entrepreneurship awareness of foreign trade students from foundation universities and state universities who are considered as potential foreign trade entrepreneurs. This study was designed according to a quantitative research method. Study data was collected from 278 students with convenience sampling method.

Results show that 70 % of foundation university students are entrepreneur candidates who want to start their own business. Approximately 65 % of the students who are studying on state university emphasize that they would work toward private sector. Foreign trade entrepreneurship tendency of foundation university students is stronger than that of state university students. 

Bu araştırmanın amacı, potansiyel dış ticaret girişimcisi olarak ele alınan ve üniversitelerin (kamu[1] ve vakıf[2]) uluslararası ticaret bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin dış ticaret girişimciliğine yönelik eğilimlerini ve dış ticaret girişim farkındalıklarını incelemektir. Bu araştırma, nicel araştırma yöntemine göre tasarlanmış bir araştırmadır. Araştırmanın verileri kolayda örnekleme yöntemi benimsenerek 278 öğrenciden elde edilmiştir.

Araştırmanın sonuçları, vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin % 70’nin kendi işletmesini kurmak isteyen girişimci adayı olduğunu ortaya koymaktadır. Kamu üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık %65’i ise özel sektöre yönelmenin daha uygun olduğunu vurgulamışlardır. Dış ticaret girişimcilik eğilimi vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerde kamu üniversitesine göre daha yüksek düzeydedir.

 

 • Aksöz, E. O., Adaçay, F. R., Kozak, R., Esen, E. ve H. Bakır (2012); Dış Ticarette Girişimcilik, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 1(1).
 • Arslan, K. (2002); Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6,1-11.
 • Basu, A. ve M. Virick, (2015); Assessing Entrepreneurial Intentions Amongst Students: A Comparative Study, Peer-Reviewed Papers, 79-86.
 • Bernstein, A. (2011). Nature vs Nurture: Who is Interested in Entrepreneurship Education? A Study of Bussiness and Technology Undergraduates Based on Social Cognitive Career Theory, Phd, The George Washington University.
 • Bozkurt, Ö. (2006); Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi, Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, ss. 93-111.Bozkurt, Ö. Ç. (2011); Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler”. Detay Yayınları.
 • Bozkurt, Ö. Ç. (2014); Planlanmış Davranışlar Teorisi Çerçevesinde Öğrencilerin Girişimci Olma Niyetlerinin İncelenmesi, Journal of Economic Research, Vol: 3, No: 1.
 • Bozkurt, Ö. ve K. Erdurur (2013); Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma. Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, Cilt:8, sayı:2.Börü, D. (2006); Girişimcilik Eğilimleri Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Brenner, O. C., Charles D. Pringle, and Jeffrey H. Greenhaus (1991); Perceived Fulfillment of Organizational Employment Versus Entrepreneurship: Work Values and Career Intentions of Business College Graduates, Journal of Small Business Management.29(3), 62-74.
 • Brinks, M. ve P. Vale (1990). Entrepreneurship and Economic Change, Mcgrow-Hill Book Company.Bygrave, W.D. ve Hofer, C.W. (1991); Theorizing About Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (2), 13–21.
 • Ceylan, Y. (2012); Zorunlu Göç ve Suç İlişkisi: Muş İli Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 32, s.1-18.
 • Chen, Y. F. ve Lai, M. Chuan (2010); Factors Influencing the Entrepreneurial Attitude of Taiwanese Tertiary-Level Business Students, Social Behavior and Personality, 38 (1),p. 1-12.
 • Doğan, N. (2013); Türkiye’de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi.
 • Doygun, U. ve M. Saygılı (2017); Dış Ticaret Girişimciliği Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencileri Örneği, 4. Uluslararası 3600 Gençlerle Öğrenci Kongresi. Bildiriler Kitabı, s.163-173,24-25 Nisan, Manisa, Türkiye.
 • Ersoy (2017); Foreign Trade Entrepreneurship: Concept, Scope And Theory. The Most Recent Studies In Science And Art, Edited by: Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Salim Hızıroğlu, Robert L. Elliott AND Dilek Atik, Volme 1, Chapter 73, ss.947-954, Ankara, Gece Kitaplığı.
 • Ersoy, A. Y. ve M. Saygılı (2017). Dış Ticaret Girişim Farkındalığı Ve Dış Ticaret Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma, 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 06-11 Eylül, Köstence, Romanya.
 • Ersungur, Ş.M. ve İ.N. Yalman (2009); Bölgesel Kalkınmada İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Sivas İlinde Bir Uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:10, sayı: 1, s. 81-98.
 • Girginer, N. ve N. Uçkun (2004); İşletmecilik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-26 Kasım, Eskişehir, pp.783-795.
 • Göçer, I., Bulut, S. ve M.M. Dam (2012); Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye'nin İhracat Performansına Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz, Business And Economics Research Journal, Cilt:3, sayı: 2, s. 21.
 • Gürol, M. A. (2006). Küresel Arenada Girişimci Ve Girişimcilik, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Hart, M. ve R. Harrison (1992); Encouraging Enterprise in Northern Ireland: Constraints and Opportunities, Irish Business and Administrative Research, 13,104–116.
 • Hisrich, R.D. ve M. P. Peters (2002); Entrepreneurship, Mc.Graw-Hill Irwin, USA.
 • Hisrich, R.D. ve M.P. Peters (1989), Entrepreneurship: Starting, Developing, And Managing A New Enterprise, Homewood, IL: BPI, Irwin Mcgraw-Hill.
 • Ismail, M., Khalid, S.A., Othman, M., Jusoff, K., Abdul Rahman, N., Mohamed Kassim, K. and Shekh Zain, R. (2009); Entrepreneurial Intention among Malaysian Undergraduates, International Journal of Business and Management, Vol:4, No:10, 54-60.
 • İşcan, Ö. F. ve E. Kaygın (2011); Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2). 275-286.
 • İşcan, Ö.F. ve E. Kaygın (2011); Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 443-462.
 • Karahan, M. ve İ. Ulusoy (2010); Hatay İli Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesi’, EKEV Akademi Dergisi, Cilt:14, sayı: 1, s. 367-379.
 • Karakaş, A. F. (2012); İşletme Ve Mühendislik Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğiliminin Karşılaştırılması: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitsesi. Çanakkale.
 • Keleş, H. N. (2013); Girişimcilik Eğiliminin Kuşak Farkına Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Ekim, Yıl:13, Sayı:26.
 • Khuong, M.N. ve N.H. Ann (2016); The Factors of Affecting Entrepreneurial Intention of the Students of Vietnam National University- A Mediation Analysis of Perception toward Entrepreneurship, Journal of Economics, Business and Management, Vol:4, No: 2.
 • Kılıç, R., Keklik, B. ve N. Çalış (2012); Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı:2, 423-435.
 • Kirzner, I. M. (1973); Competition and Entrepreneurship, Chicago, IL: University of Chicago Press. Koe, W.L., Sa’ari, J.R.,
 • Majid, I.A. ve K. Ismail (2012); Determinants of Entrepreneurial Intention of Millennial Generation, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 197-208.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt: 14, Sayı: 2.
 • Kourilsky, M. L. ve W. B. Walstad (1998); Entrepreneurship and Female Youth: Knowledge, Attitudes, Gender Differences, and Educational Practices, Journal of Business Venturing, 13 (1), 77–88.
 • Lee, M. S. ve J. S. Peterson (2000); Culture, Entrepreneurial Orientation and Global Competitiveness, Journal of World Business, 35 (4), 401-416.
 • Luthje, C. ve N. Franke (2003); The ‘Making’ Of An Entrepreneur: Testing A Model of Entrepreneurial Intent Among Engineering Students at MIT”, R&D Management, 33 (2), 135- 147.
 • McBurney, R. (1987); Texts Leave Students Ignorant of Entrepreneurship”, 10 (October), 9.
 • Mok, K. H. (2005); Fostering Entrepreneurship: Changing Role of Government and Higher Education Governance in Hong Kong, Research Policy, 34, 537-554.
 • Mueller, L. S. ve S. A. Thomas (2000);Culture and Entrepreneurial Potential: A Nine Country Study of Locus of Control and Innovativeness; Journal of Business Venturing, 16, 51-75.
 • Naktiyok, A. (2004); İç girişimcilik. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Obschonka, M., Silbereisen, R.K. ve E. Schmitt-Rodermund (2010); Entrepreneurial Intention a Develpomental Outcome, Journal of Vocational Behavior, 77, 63-72.
 • Okudan, E. G. ve Rzasa E. S. (2006); A Project-Based Approach to Entrepreneurial Leadership Education, Technovation, 26, 195-210.
 • Ören K.ve M. Biçkes (2011); Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri: Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3): 67-68.
 • Özdemir, A., Saygılı, M. ve K. Yıldırım (2016); Risk Alma Eğilimi ve Başarma İhtiyacının Girişimcilik Potansiyeline Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Business Science, Cilt: 4, sayı: 2, s. 121-141.
 • Parnell, A. J., Crandall, W. ve M. Menefee (1995); Examining the Impact of Culture on Entrepreneurial Propensity: An Empirical Study of Prospective American and Egyptian Entrepreneurs, Academy of Entrepreneurship Journal. 1 (1), 39-53.
 • Ronstadt, R. C. (1984); Entrepreneurship: Text, Cases, and Notes, Lord Publishing.
 • Sánchez, J.C. ve B.R. Hernández-Sánchez (2014); Gender, Personel Traits, Entrepreneurial Intentions, Business and Manangement Research, Vol: 3, No:1.
 • Sexton, L. D. (1988); The Field of Entrepreneurship: Is it Growing or Just Getting Bigger?, Journal of Small Business Management, July, 5-8.
 • Shane, S. ve S. Venkataraman (2000); The Promise Of Entrepreneurship As A Field Of Research’, Academy of Management Review, Vol: 25, no.1, pp. 217-226.
 • Souitaris V., Zerbinati, S. ve A. Al-Laham (2007); Do Entrepreneurship Programs Raise Entrepreneurial Intention of Science and Engineering Students? The Effect of Learning, Inspiration, and Resources, Journal of Business Venturing 22, 566- 591.
 • Stevenson, H. H., Roberts M., Grousbeck J., Harold I. I. ve A. Bhide (1985); New Business Ventures And The Entrepreneur (2nd ed.), Homewood, Ill.: R.D. Irwin.
 • Timuroğlu, M.K. ve S. Çakır (2014); Girişimcilerin Yeni Bir Girişim Yapma Niyetlerinin Risk Alma Eğilimi ile İlişkisi, Journal of Economics and Administrative Sciences, Vol:16, Issue:2.
 • Türkmen, A. (2007); Girişimcilik Ve Girişimcilik Kültürü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Projesi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye.
 • Wang, K. C. ve P. Wong(2004); Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore, Technovation, 24, 163–172. Wickham, A. P. (2006); Strategic Entrepreneurship, Financial Times Prentice Hall, UK.
 • Yılmaz, E. ve A. Sünbül (2009); Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:21, sayı:1, s.195-203.
 • Zain, Z.M., Akram, A.M., ve E.K. Ghani (2010); Entrepreneurial Intention Among Malaysian Business Students, Canadian Social Science, Vol: 6, No:3, 34-44.
 • Zhao, F. (2005); Exploring The Synergy Between Entrepreneurship And Innovation, International Jaurnal Of Entrepreneurial Behaviour Research, Vol: 11, no.1, pp. 25-41.
 • Zhao, H, Seibert, S.E. ve G.T Lumpkin. (2010). The Relationship of Personality to Entrepreneurial Intentions and Performance: A Meta-Analytic Review, Journal of Management 36.2, 381-404.
 • Zimmerer, W. T. ve M. N. Scarborough (2005). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Pearson Prentice Hall, USA, 2005.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=107448 (Erişim tarihi: 01.06.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6920-822X
Yazar: Metin SAYGILI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7865-6574
Yazar: Ahmet Yağmur ERSOY
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad435955, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1864 - 1888}, doi = {10.15869/itobiad.435955}, title = {Dış Ticaret Girişimciliği Potansiyeli Bağlamında Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {SAYGILI, Metin and ERSOY, Ahmet Yağmur} }
APA SAYGILI, M , ERSOY, A . (2018). Dış Ticaret Girişimciliği Potansiyeli Bağlamında Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1864-1888. DOI: 10.15869/itobiad.435955
MLA SAYGILI, M , ERSOY, A . "Dış Ticaret Girişimciliği Potansiyeli Bağlamında Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1864-1888 <http://www.itobiad.com/issue/37678/435955>
Chicago SAYGILI, M , ERSOY, A . "Dış Ticaret Girişimciliği Potansiyeli Bağlamında Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1864-1888
RIS TY - JOUR T1 - Dış Ticaret Girişimciliği Potansiyeli Bağlamında Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması AU - Metin SAYGILI , Ahmet Yağmur ERSOY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.435955 DO - 10.15869/itobiad.435955 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1864 EP - 1888 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.435955 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.435955 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Dış Ticaret Girişimciliği Potansiyeli Bağlamında Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması %A Metin SAYGILI , Ahmet Yağmur ERSOY %T Dış Ticaret Girişimciliği Potansiyeli Bağlamında Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.435955 %U 10.15869/itobiad.435955
ISNAD SAYGILI, Metin , ERSOY, Ahmet Yağmur . "Dış Ticaret Girişimciliği Potansiyeli Bağlamında Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırılması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1864-1888. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.435955