Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1569 - 1581 2018-09-30

Hope and Goal Orientation Relation on Secondary Education Students
Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki

Abdulkadir BERBER [1]

115 222

The aim of this research is to examine the relation between hope, emotion regulation and goal orientation. The research is a descriptive study in the form of relational screening model. The research included 1448 secondary education students of 9th, 10th, 11th and 12nd grade. A hope scale and goal orientation scale were used in the research. For data analysis, an arithmetic mean and standard deviation, Anova, Correlation analysis among the descriptive statistics were used. According to the results obtained from the research, there were significance difference among three types of school means in goal orientation and performance orientation*Bu araştırma birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.



Bu araştırmanın amacı, umut ve başarı (amaç) yönelimi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmaya 9., 10., 11. ve 12. sınıf düzeyinde 1448 ortaöğretim öğrencisi katılmıştır. Araştırmada umut ölçeği ve başarı (amaç) yönelimi ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden aritmetik ortalama ve standart sapma, Anova, Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrenme yönelimli ve performans yönelimi puanlarında kız meslek lisesi ve imam hatip lisesi öğrencileri lehine anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Amaca ilişkin motivasyon, amaca ulaşmada farklı yollar belirleme ve öğrenme yönelimi arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur.

 • Akın, Ahmet. ve Bayram Çetin (2007). Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 1-12
 • Akman, Y. ve Korkut, F. (1993). Umut ölçeği üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9., 193-202.
 • Aydın, Solmaz (2014). Öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimleri ve akademik öz-yeterliklerinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(2), p. 221-230
 • Başören, Mehmet (2015). Lise öğrencilerinin matematik dersine katılımının, duygu düzenleme, algılanan araçsallık, umut ve başarı değişkenleriyle olan ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Başören, Mehmet (2016). Lise öğrencilerinin duygu dışavurumunu bastırma, bilişsel yeniden değerlendirme ve öznel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: bir model önerisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Buluş, Mustafa (2011). Öğretmen adaylarında bireysel farklılıklar perspektifinden amaç yönelimleri, denetim odağı ve akademik Başarı. Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri. 11(2), 529-546.
 • Büyüköztürk, Şener. Çokluk, Ömay ve Nilgün Köklü. (2014). Sosyal Bilimler İçin İstatistik (14. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (16. Baskı). Ankara: Pegem AkademiCan, Abdullah. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (4. Baskı) Ankara: Pegem
 • Canıdemir, Amine (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ve başarı amaç yönelimlerinin akademik başarı ile ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Demir, Tazegül. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma öz yeterlilik algısı ve başarı yönelimi türleri ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bililmleri Enstitüsü.
 • Karasar, Niyazi. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları
 • Kemer, Gülşah ve Gökhan Atik (2005). Kırsal ve il merkezinde yaşayan lise öğrencilerinin umut düzeylerinin aileden algılanan sosyal destek düzeyine göre karşılaştırılması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 21, 161-168.
 • Oral, Tuncay ve Sevgi Özgüngör (2015). Ergenlerde kimlik statülerinin başarı amaç yönelimlerini yordama gücü. İlköğretim Online, 14 (1), 1-12.
 • Özer, Bilge U. ve Esin Tezer (2008). Umut ve olumlu-olumsuz duygular arasındaki ilişkiler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 23, 81-86.
 • Pintrich, P. R. (2000a). An Achievement Goal Theory Perspective on İssues in Motivation Terminology, Theory and Research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92-104.
 • Pintrich, P. R. (2000b). The Role of Goal Orientation in Self-Regulated Learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, ve M. Zeidner, (Eds.), Handbook of Self-Regulation: Theory, Research, and Applications (pp. 451-502). San Diego, CA: Academic Press.
 • Roeser, Robert W., Midgley, Carol, & Urdan, Timothy C. (1996). Perceptions of the school psychological environment and early adolescents’ psychological and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88, 408-422.
 • Sarı, Serkan Volkan (2011). Lise son sınıf öğrencilerinin mesleğe karar verme öz yeterliliklerini yordamada umut, kontrol odağı ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik özelliklerinin rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Karadeniz teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, Mustafa., Aydın, Betül., Sarı, Serkan Volkan., Kaya, Sezen ve Havva Pala (2012). Öznel iyi oluşu açıklamada umut ve yaşamda anlamın rolü. Kastamonu Eğitim Dergisi. 20(3), 827-836.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4835-3986
Yazar: Abdulkadir BERBER
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad426898, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1569 - 1581}, doi = {10.15869/itobiad.426898}, title = {Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {BERBER, Abdulkadir} }
APA BERBER, A . (2018). Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1569-1581. DOI: 10.15869/itobiad.426898
MLA BERBER, A . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1569-1581 <http://www.itobiad.com/issue/37678/426898>
Chicago BERBER, A . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1569-1581
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki AU - Abdulkadir BERBER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.426898 DO - 10.15869/itobiad.426898 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1569 EP - 1581 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.426898 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.426898 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki %A Abdulkadir BERBER %T Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.426898 %U 10.15869/itobiad.426898
ISNAD BERBER, Abdulkadir . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Umut ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişki". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1569-1581. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.426898