Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1779 - 1806 2018-09-30

Tendency of Using Bank Loans on Individuals Who Have Taken Institutional Religion Education (Sakarya Province Example)
Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği)

Abdullah İNCE [1] , Tuğba ERULTUNCA [2] , Seyra KILIÇSAL [3] , Aykut Hamit TURAN [4]

157 189

In Turkey, the years 1980-1990 were the period when the religious people tried to occupy public space with their own identities and lifestyles. In this study, the tendency of the individuals who can be defined religious due to their education and profession to use bank loans is sociologically connected with the educational level and occupational independence of the tendency to use credit. Sample data is composed of the academic staff of the Faculty of Theology at Sakarya University, the Imam-Hatip, Mezzin-Kayyim, Koranic Teacher, Religious Culture Teachers and IHL Vocational Teachers in the Sakarya City central provinces. A quantitative approach has been adopted in the research and its survey has been administered face to face. To increase the validity of the study, a questionnaire was applied to 563 people. The data were analyzed by SPSS version 20.0.

Türkiye’de 1980’lerden itibaren neo-liberal politikaların uygulanmasıyla ekonomik büyüme yaşanmış, bu durum dindar kesimin tüketim davranışlarında değişikliğe sebep olmuştur. Ayrıca 1980’li -1990’lı yıllar, dindar kesimin kendi kimlikleri ve yaşam tarzlarıyla kamusal alanda yer edinmeye çalıştıkları dönemdir. 2000’li yıllarda küresel ekonomiyle bütünleşme süreci hızlanmış ve yeni tüketim normları benimsenmiştir. Bu çalışmada, aldıkları eğitim ve meslekleri sebebiyle dindar olarak tanımlanabilecek bireylerin, banka kredisi kullanma eğilimleriyle kredi kullanma eğiliminin eğitim düzeyi ve meslek bağımsız değişkenleriyle ilişkisi sosyolojik olarak ortaya konmaktadır. Çalışmanın evreni, lise, üniversite ve lisansüstü düzeyde din eğitimi almış bireylerden oluşmaktadır. Örneklemi Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademik personeli, Sakarya ili merkez ilçelerinde görev yapan İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Kur’an Kursu Öğreticisi, Din Kültürü Öğretmenleri ve İHL Meslek Dersleri öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada nicel yaklaşım benimsenmiş olup, uygulamalı-survey (tarama) araştırmasıdır. Bu kapsamda %3 hata payıyla 516 kişiye anket uygulanması gereklidir. Ancak çalışmanın geçerliliğini arttırmak amacıyla 563 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler Spss 20.0 programıyla analiz edilmiştir.

 • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017, Ocak 31. (2018, Ocak, 31) Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 24638. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24638
 • Arslan, Ö., & Karan, M. B. (2009). Türkiye'de Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredi Riskinin Değerlendirilmesi. Ankara: Dijital Basımevi.
 • Aydın, N., & Şahin, C. (2009, Ekim). Demografik Faktörlerin Tüketici Kredisi Kullananların Temerrüde Düşmesi Üzerindeki Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi(44), 49-58. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/426659
 • Aydıner Boylu, A., Günay, G., & Terzioğlu, G. (2007, Ağustos 15). Ailelerin Bankalarca Sağlanan Tüketici Kredilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergi, 1-11. Erişim adresi: http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/aabgggt.pdf
 • Aytekin, H. (2008). Ansiklopedik Bankacılık ve Finansal Terimler Sözlüğü. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Ayverdi, İ. (2010). Misalli Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: Kubbealtı Lügatı.
 • Bahadır, A. (2010). Dindarlığı Etkileyen Faktörler. H. Hökelekli içinde, Din Psikolojisi (s. 94-116). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Bayraktar, M. (1995, Temmuz). Kadınların Çalışma Durumu ve Tüketim Davranışları. Standart Dergisi, 34(403), s. 88-97. Erişim adresi: https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/7012/29072015163704-2.pdf
 • Bird, E.J., Hagstrom, P.A. ve Wild, R. (1997), Credit Cards and The Poor. Institute for Research on Poverty (Discussion Paper. No.1148-97).Danes, S.M. ve Hira, T.K., Knowledge, Beliefs, and Practices in the Use of Credit Cards. Home Economics Research Journal. 18, 223-235. doi:10.1177/1077727X900180030:4
 • Gökçe, B. (1992). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Savaş Yayınları.
 • Hanehalkı İş Gücü İstatistikleri, 2012, Mayıs, 15. (2018, Ocak, 31). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 10878. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10878
 • HaneHalkı İş Gücü İstatistikleri, 2014, Eylül. ( 2018, Şubat 10). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 1614. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16014
 • Hökelekli, H. (2010). Din, Dindarlık ve Boyutları. H. Hökelekli içinde, Din Psikolojisi (s. 25-45). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.İstatistik Göstergeler 1923-2013., 2014, Aralık. (2018, Şubat 10). Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=160İş Gücü İstatistikleri, 2018, Ocak, 15. (2018, Ocak 31). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27691
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Koç, M. (2010). Demografik Özellikler İle Dindarlık Arasındaki İlişki: Yetişkinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 217-248. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/143661
 • Odabaşı, Y. (2009). Tüketim Kültürü. İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Orçan, M. (2014). Osmanlı'dan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü. Harf Eğitim Yayıncılık: Ankara.
 • Püsküllüoğlu, A. (2003). Öz Türkçe Sözlük. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Seyyar, A. (2007). İnsan ve Toplum Bilimleri Terimleri (Ansiklopedik Sosyal Bilimler Sözlüğü). Sakarya: Değişim Yayınları.
 • Subaşı, N. (2014). Din Sosyolojisi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Şakar, B. (2006). Banka Kredileri ve Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Şen, H. (2012). Toplumsal Değişme ve Küreselleşme. N. Suğur içinde, Sosyolojiye Giriş (s. 55-71). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Tellan, D. (2009). Tüketim Kavramını Anlamlandırmak: Tarihi ve Sosyolojisi. B. Dağtaş, & E. Dağtaş içinde, Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları (s. 76-100). Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe Sözlük. (H. Eren, N. Gözaydın, İ. Parlatır, T. Tekin, & H. Zülfikar, Dü) Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Türkiye Bankalar Birliği, 2017, Eylül. (2018, Ocak, 31). Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi. Erişim adresi: https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7488/TBB_Sektor_Degerlendirmesi_Eylul_17.pdf
 • Türkiye Bankalar Birliği, 2017, Eylül. (2018, Şubat, 10). Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri. Erişim adresi: https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/879/Tuketici_Kredileri-Eylul_2017.pdf
 • Türkiye Bankalar Birliği, 2017, Haziran. (2018, Ocak, 31). Türkiye'de Bankacılık Sektörü 1960-2016. Erişim adresi: https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7452/Turkiye'de_Bankacilik_Sektoru_1960-2016.pdf
 • Ulu, Mustafa. (2013). “Dindarlığın Tanımı, Boyutları Ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma -Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği-“ (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Yanıklar, C. (2006). Tüketimin Sosyolojisi. İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Yastı, H. (1998). Kamu Kurumlarında Çalışan Personelin Tüketici Kredisi Kullanma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma. (Yüksek lisans tezi). Şubat 10, 2018 tarihinde YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Yılmaz, M. (2015). Türkiye'de Kırsal Nüfusun Değişimi ve İllere Göre Dağılımı (1980-2012). Doğu Coğrafya Dergisi, 20(33), 161-188. Erişim adresi: http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunidcd/article/download/5000046128/5000081525
 • Zarakolu, A. (1977). Para Kredi ve İktisadi Faaliyetler. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği.
 • Zhu, L.Y. ve Meeks, C.B. (1994), Effects of Low Income Families' Ability and Willingness to Use Consumer Credit on Subsequent Outstanding Credit Balances. Journal of Consumer Affairs. 28, 403-425. doi: 10.1111/j.1745-6606.1994.tb00859.x
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6135-5743
Yazar: Abdullah İNCE (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim DKAB Eğitimi Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6955-4739
Yazar: Tuğba ERULTUNCA
Kurum: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4587-613X
Yazar: Seyra KILIÇSAL
Kurum: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8855-4643
Yazar: Aykut Hamit TURAN
Kurum: Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad422052, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1779 - 1806}, doi = {10.15869/itobiad.422052}, title = {Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği)}, key = {cite}, author = {ERULTUNCA, Tuğba and KILIÇSAL, Seyra and TURAN, Aykut Hamit and İNCE, Abdullah} }
APA İNCE, A , ERULTUNCA, T , KILIÇSAL, S , TURAN, A . (2018). Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1779-1806. DOI: 10.15869/itobiad.422052
MLA İNCE, A , ERULTUNCA, T , KILIÇSAL, S , TURAN, A . "Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği)". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1779-1806 <http://www.itobiad.com/issue/37678/422052>
Chicago İNCE, A , ERULTUNCA, T , KILIÇSAL, S , TURAN, A . "Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği)". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1779-1806
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği) AU - Abdullah İNCE , Tuğba ERULTUNCA , Seyra KILIÇSAL , Aykut Hamit TURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.422052 DO - 10.15869/itobiad.422052 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1779 EP - 1806 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.422052 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.422052 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği) %A Abdullah İNCE , Tuğba ERULTUNCA , Seyra KILIÇSAL , Aykut Hamit TURAN %T Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği) %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.422052 %U 10.15869/itobiad.422052
ISNAD İNCE, Abdullah , ERULTUNCA, Tuğba , KILIÇSAL, Seyra , TURAN, Aykut Hamit . "Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği)". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1779-1806. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.422052