Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1620 - 1641 2018-09-30

Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarının Programın Ögeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Comparative Analysis of Turkish and US’ California State Native Language Curriculum in the Context of Elements of the Curriculum

Halil TAŞ [1]

94 262

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Anadili Öğretim Programı ile ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarını, programın ögeleri bağlamında karşılaştırmaktır. Araştırmanın veri kaynağını, 2017 Türkiye Anadili Öğretim Programı ile 2007 ve 2010 ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programları oluşturmaktadır. Tarama modeli niteliğinde betimsel bir çalışma olan bu araştırmada veriler, doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Öğretim programları, yatay yaklaşıma uygun olarak karşılaştırılarak aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar saptanmıştır. Ulaşılan bulgular sistematik olarak yorumlanmış, bulguların olası nedenleri belirtilirken çok boyutlu ve alanyazın destekli tartışmalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programları arasında programın ögeleri bağlamında birçok benzerlik bulunduğu; Türkiye Anadili Öğretim Programının daha kapsamlı ve daha detaycı hazırlanmasına karşın, ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarında daha kısa ve daha yalın bir tarzın benimsendiği; Türkiye Anadili Öğretim Programının daha merkeziyetçi ve daha şekilci olduğu, ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarında ise yerelliğin daha baskın olduğu ve bölgesel farklılıklara daha çok vurgu yapıldığı tespit edilmiştir.

The aim of this study is to compare Turkey Native Language Education Program with the US’ California State Native Language Program in the context of elements of the curriculum.  Curriculums. The data source of research constitutes 2017 Turkish Native Language Curriculum and 2007-2010 USA California State Native Language Curriculums. In this research, which is a descriptive study in the nature of screening model, data were collected by the method of document analysis. Curriculums were compared according to the horizontal approach. The similarities and differences between them were also determined. According to this research, Turkish Native Language Curriculum is more extensive and meticulous; USA California State Native Language Curriculums are shorter and leaner; while Turkish Native Language Curriculum is more centralist and more formalist and USA California State Native Language Curriculums focus more on locality and regional differences.

 • Akkuş, N. (2012). Kaliforniya Eğitim Sistemi. Özcan Demirel (Ed.), Gelecek İçin Eğitim kitabı içinde (s. 129-143), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Altıntaş, S. ve Görgen, İ. (2014). Türkiye İle Güney Kore’nin Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. NWSA-Education Sciences, 9 (2), 191-216.
 • Baş, M. (2017). 2009 ve 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programları ile 2017 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Karşılaştırması. Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1219-1258
 • Burns, M. (2015). About Teaching Mathematics A K–8 Resource. USA: Math Solutions Publications.
 • CCSO (2010). Common Core State Standards for English Language Arts. http://www.corestandards.org/the-standards/english-language-arts-standards adresinden 14 Ocak 2018 tarihinde indirilmiştir.
 • CDE (2009). English-Language Arts Content Standards for California Public Schools, Kindergarten Through Grade Twelve. Sacramento, CA: CDE Press.https://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/elacontentstnds.pdf
 • Çağlar, S. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İşledikleri Disiplin Suçları ve Aldıkları Disiplin Cezaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Çağlayan E. ve Kıratlı, A. D. (2017). Resim Bölümlerinde Uygulanan Eğitim Programları Hakkında Öğretim Elemanı Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (4), 780-793
 • Çebi, A. ve Durmuş, T. (2012). Türkiye İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı İle ABD Massachusetts İngilizce Eğitimi Çerçeve Programı’nın Karşılaştırılması. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. 2 (1), 110-121
 • Çebi, A. ve Karaçuha, E. A. (2015). Türkiye ile ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Eğitim İzlencelerinde İlk Okuma ve Yazma Öğretimi. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 28-47
 • Çelik, F. (2006). Türk Eğitim Sisteminde Hedefler ve Hedef Belirlemede Yeni Yönelimler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (7), 1-15.
 • Çubukçu, Z., Yılmaz, B. Y. ve İnci, T. (2016). Karşılaştırmalı Eğitim Programları Araştırma Eğilimlerinin Belirlenmesi – Bir İçerik Analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5 (1), 446-468.
 • Demirbaş, E. (2007). Cumhuriyet Dönemi Türkçe Öğretimiyle Günümüz Türkçe Öğretiminin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de Program Geliştirme Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (7), 27-43
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2017). Eğitimde Program Geliştirme, Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. ve Kaya, Z. (2012). Eğitim ile ilgili temel kavramlar. Demirel, Ö. ve Kaya, Z. (Ed.). Eğitim Bilimine Giriş içinde. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Dewey, J. (1939). Türkiye Maarifi Hakkında Rapor. İstanbul: Devlet Basımevi
 • Erdoğan, İ (2003). Karşılaştırmalı Eğitim: Türk Eğitim Bilimleri Çalışmaları İçinde Önemsenmesi Gereken Bir Alan. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,1 (3), 265-282
 • Erdoğan, T. ve Gök, B. (2011). Türkiye, Finlandiya ve İrlanda Anadili Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-19
 • Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı Eğitim. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü: http://www.egitim.aku.edu.tr/kegitim.pdf adresinden 08.01.2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Güçlü, N. ve Bayrakçı, M. (2004). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 51-64
 • Güzel, İ., Karataş, İ. ve Çetinkaya, B. (2010). Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1 (3), 309-325
 • Halat, S. ve Coşkun, M. V. (2017). Kanada’nın British Columbia Eyaleti ve Türkiye’deki Anadil Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. H. Ülper (Ed.). Türkçe Eğitimi Güncel Araştırmaları kitabı içinde (s. 82-104), Ankara: Pegem Akademi Yayınlcılık
 • Harmancı, F. M. (2015). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi. A. Balcı (Ed.). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri kitabı içinde (s. 31-40), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Kara, M. (2001). Türk ve Fransız Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Mamur, N. (2011). Görsel Sanatlar Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Alanlarına Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yaklaşımlarına İlişkin Yeterlikleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 9 (3), 597-626
 • Mermut, Ö. (2005). Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri (Almanya, Avusturya, İtalya, Finlandiya) ve Türkiye’deki İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Noah, H. J. (1984). The Use and Abuse of Comparative Education. Comparative Education Review, 28 (4), 550-562
 • Okur, M. (2005). Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Milli ve Modern Bir Eğitim Sistemi Oluşturma Çabaları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 199-217
 • Özata, M. (2017). Türk Amerikan İlişkileri (1971-1984). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Padem, S. (2016). İlkokul 1. Sınıf Anadil Öğretiminin Karşılaştırılması: Türkiye ve Avustralya. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (4), 340-347
 • PISA. (2015). PISA 2015 Ulusal Raporu. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf
 • Sarı, M. H. ve Tertemiz, N. (2017). İlkokul 4. Sınıfta Dienes İlkelerine Göre Yapılandırılmış Geometri Etkinliklerinin Öğrenci Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitim ve Bilim, 42 (190), 1-23. DOI: http://sci-hub.cc/10.15390/EB.2017.6161
 • Şahin, Ç. (2007). 1979 ile 2006 Yılları Arası Türkiye’deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. (2), 138-156.
 • Tarman, B. (2011). Development of Social Curriculum in Turkey and John Dewey’s Effect on The Modernization of Turkish Education. International Journal Education, 7 (1), 45-61
 • Topbaş, E. (2001). Türkiye ve Fransa’da Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Kurum Programlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu
 • Türkoğlu, A. (1984). Türkiye ve Fransa’da Lise Programlarının Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Ültanır, G. (1994). Alman, Avusturya ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi Kuram ve Teknikler. Ankara: Eylül Yayıncılık.
 • Yaman, H. ve Demirtaş, T. (2013). Ana Dili Öğretim Programlarının Temel Özellikleri. Dünyada Ana Dili Öğretimi –Program İncelemeleri- (Ed. Havva Yaman). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yaman, H. ve Göçen, G. (2014). Türkiye ve Singapur Anadili Öğretimi Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10 (4): 783-806
 • Yazıcı, H. ve Koca K. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. B. Tay ve A. Öcal (Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5219-1123
Yazar: Halil TAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad418880, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1620 - 1641}, doi = {10.15869/itobiad.418880}, title = {Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarının Programın Ögeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TAŞ, Halil} }
APA TAŞ, H . (2018). Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarının Programın Ögeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1620-1641. DOI: 10.15869/itobiad.418880
MLA TAŞ, H . "Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarının Programın Ögeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1620-1641 <http://www.itobiad.com/issue/37678/418880>
Chicago TAŞ, H . "Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarının Programın Ögeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1620-1641
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarının Programın Ögeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi AU - Halil TAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.418880 DO - 10.15869/itobiad.418880 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1620 EP - 1641 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.418880 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.418880 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarının Programın Ögeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %A Halil TAŞ %T Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarının Programın Ögeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.418880 %U 10.15869/itobiad.418880
ISNAD TAŞ, Halil . "Türkiye ve ABD Kaliforniya Eyaleti Anadili Öğretim Programlarının Programın Ögeleri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1620-1641. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.418880