Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1705 - 1725 2018-09-30

Evaluation of Kuşu Citizens' Struggle for Seeking Rights Within the Scope of Law No. 6360 As a Civilian Resistance Movement
Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi

Samed KURBAN [1] , Hatice AKMAN [2]

118 186

The Law no. 6360 has brought about several important amendments in Turkey at the local government level. Within the scope of law, according to results of 2011 Address-Based Population Census System detected by the Turkey Statistical Institute, the legal entity of Kuşu town whose population has gone below 2,000 was removed and converted into a village. With the intention of re-establishing legal entity, the residents of the town established a formation called “Kuşu Köy Olmasın Platformu” ('Don't Let Kuşu Become a Village' Platform) and they displayed civil disobedience by not voting in one local election, two elections of mukhtar, two general elections and one presidential election. Citizens, who carried out various civil protest actions, showed their reaction to this decision, which did not reconcile with their personal conviction. In the study, the struggle for the rights of Kuşu town will be analyzed within the framework of contributions of platform members. 

6360 sayılı Kanun, Türkiye’de yerel yönetim seviyesinde birçok önemli değişikliği beraberinde getirmiştir. Kanun kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi sonuçlarına göre, nüfusu 2.000'in altına düşen Kuşu beldesinin tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülmüştür. Tüzel kişiliğinin yeniden kurulması istemiyle “Kuşu Köy Olmasın Platformu” isminde oluşum meydana getiren belde sakinleri, bir yerel seçim, iki muhtarlık ara seçimi, iki genel seçim ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere, sandığa gitmeyerek sivil itaatsizlik örneği sergilemişlerdir. Çeşitli sivil protesto eylemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, vicdani kanaatleri ile bağdaştıramadıkları bu karara karşı tepkilerini göstermiştir. Çalışmada, platform üyelerinin katkıları çerçevesinde Kuşu beldesinin hak arama mücadelesi ele alınacaktır. 

 • Apan, A. (2016) Bütünşehir modeli ve taşra yönetimine etkileri, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 25 (1), 1-24.
 • Arendt, H. (2014) Sivil itaatsizlik, Coşar, Y. (çev.) Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik içinde Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 79-121.
 • Arıkboğa, E. (2015) Büyükşehir yönetim sistemi: büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Görmez, K. (der.) Yerel Yönetimler içinde, 187-223.
 • Aygün, T. (2006) Efendiliğin Reddi Sivil İtaatsizlik ve Doğrudan Eylem, Versus Kitap, İstanbul.
 • Belediye Kanunu. (2005, 13 Temmuz) Resmî Gazete (Sayı: 25874), Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf.
 • Belli, A. ve Aydın, A. (2017) 6360 sayılı kanun ve yerelde merkezileşme, The Journal of Academic Social Science Studies, 55, 401-413.
 • Betz, J. (1970) Can civil disobedience be justified?, Social Theory and Practice, 1 (2), 13-30.
 • CHP’nin referandumundan “kapatılmasın” çıktı (2012, Ekim) haber7com, Erişim adresi: http://www.haber7.com/yerel-yonetimler/haber/940777-chpnin-referandumundan-kapatilmasin-cikti.
 • Cohen, C. (1970) Defending civil disobedience, The Monist, 54 (4), 469-487.
 • Conant, R. W. (1968) Rioting, insurrection and civil disobedience, The American Scholar, 37 (3), 420-433.
 • Çelebi, A. (2011) Demokrasinin derinleşmesi: bir yöntem olarak sivil itaatsizlik, Cogito, 67, 80-96.
 • Çiner, C. U. (2009) Subsidiarite ilkesi üzerine değinmeler, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform içinde, TODAİE Yayınları, Ankara, 367-374.
 • Çöpoğlu, M. (2017) 6360 Sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları, Der Yayınları, İstanbul.
 • Deprem Simav'ın Nüfusunu da Vurdu (2012, Ocak) haber7com, Erişim adresi: https://www.haberler.com/deprem-simav-in-nufusunu-da-vurdu-3308595-haberi/.
 • Eryılmaz, B. (2016) Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Fortas, A. (1968) Concerning Dissent And Civil Disobedience, The New American Library. New York.
 • Galtung, J. (2014) Gandhi ve alternatif hareket teoride satyagraha: normlar, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik içinde, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 216-231.
 • Goswami, L. (1987) Legal obligation and the limits of civil disobedience, Journal of the Indian Law Institute, 29 (2), 164-186.
 • Köy Kanunu (1924, 18 Mart) Resmî Gazete, (Sayı: 68) Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf.
 • Köy Olmak İstemeyen Belde Halkından "Sandığa Gitmeme" Kararı (2013, Kasım) Erişim adresi: https://www.haberler.com/koy-olmak-istemeyen-belde-halkindan-sandiga-5313091-haberi/.
 • Kuşu Köy Olmasın Platformu Faaliyet Raporu (2016) Kuşu Köy Olmasın Platformu, Erişim adresi: http://kusulular.blogspot.com.tr/2015/10/kasm-2013-kasm-2015-kusu-koy-olmasin.html.
 • Kuşu'da "evet" oyları rekor kırdı (2017, Nisan) Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/kusuda-evet-oylari-rekor-kirdi-40429478.
 • Jenco, L. K. (2011) Thoreau’nun demokrasi eleştirisi, Cogito, 67, 97-126.
 • Marantz, H. (1978) Civil disobedience and social order, II Politico, 43 (3), 410-421.
 • Martin, R. (1970) Civil disobedience, Ethics, 80 (2), 123-139.
 • Naidu, M. V. (2005) Civil disobedience: what? when? how?, Peace Research, 37 (2), 5-10.
 • Oktay, T. (2016) 6360 sayılı kanuna dayalı büyükşehir belediye reformunu anlama ve anlamlandırma, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 71-131.
 • On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2012, 6 Aralık) Resmî Gazete (Sayı: 28489), Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6360.pdf
 • Özer, M. A. ve Akçakaya M. (2015) Yerel Yönetimler Mali Boyut, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Power, P. F. (1972) Civil disobedience as a functional opposition, The Journal of Politics, 34(1), 37-55.
 • Rawls, J. (2011) Sivil itaatsizliğin gerekçelendirilmesi, Cogito, 67: 167-181.
 • Simav depremi dünyada nadir rastlanılan bir durum (2011, Ekim) Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/simav-depremi-dunyada-nadir-rastlanilan-bir-durum-gundem-1449442/.
 • Thoreau, H.D. (1965) Walden and Sivil Disobedience. Airmont Publishing Company, Inc, New York.
 • Thoreau, H.D. (1967) The Variorum Civil Disobedience. Twayne Publishers, Inc, New York.
 • Thoreau, H.D. ve Gandhi, M.K. (2015) Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş. (C. H. Arslan ve F. Ünsal, Çev.) Vadi Yayınları, İstanbul.
 • Thoerau, H.D. (2016) Sivil İtaatsizlik. Çeviren: C. Turan, Çev.) Say Yayınları, İstanbul.
 • Trichardt, AP and Trichardt HC. (1986) Civil disobedience and jurisprudence, The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 19 (3), 357-409.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982, 9 Kasım) T.C. Resmî Gazete (Sayı: 17863), Erişim adresi:http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2709&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch.
 • Türkiye'nin Yeni Sloganı "Kuşu Köy Olmasın" (2015, Nisan) Simav'ın Sesi, Erişim adresi: https://www.facebook.com/kusu.koy.olmasin/photos/a.345506808933121.1073741827.345503792266756/459061460910988/?type=3&theater.
 • Yıllara ve cinsiyete göre il/ilçe merkezleri ve belde/köyler nüfusu, 1927-2017, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Zashin, E. M. (1972) Civil Disobedience and Democracy, The Free Press, New York.
 • Zülfikar, C., Kamer, Y. ve Vuran, E. (2011). 19 Mayıs 2011 Kütahya-Simav Depremi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü.
 • 2011 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr.
 • 2011-2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr.
 • 2012 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu (2013, Haziran) T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Erişim adresi: http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/YAYINLAR/FAAL%C4%B0YET%20RAPORLARI/2012_faaliyet_raporu.pdf.
 • 2013 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu (2014, Haziran) T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Erişim adresi: http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/YAYINLAR/FAAL%C4%B0YET%20RAPORLARI/2013_faaliyet_raporu.pdf.
 • 6360 Sayılı Kanun Tasarısı (2012, 8 Ekim) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, (Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-649/4099.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6002-1573
Yazar: Samed KURBAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1743-7543
Yazar: Hatice AKMAN
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad413436, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1705 - 1725}, doi = {10.15869/itobiad.413436}, title = {Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KURBAN, Samed and AKMAN, Hatice} }
APA KURBAN, S , AKMAN, H . (2018). Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1705-1725. DOI: 10.15869/itobiad.413436
MLA KURBAN, S , AKMAN, H . "Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1705-1725 <http://www.itobiad.com/issue/37678/413436>
Chicago KURBAN, S , AKMAN, H . "Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1705-1725
RIS TY - JOUR T1 - Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi AU - Samed KURBAN , Hatice AKMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.413436 DO - 10.15869/itobiad.413436 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1705 EP - 1725 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.413436 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.413436 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi %A Samed KURBAN , Hatice AKMAN %T Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.413436 %U 10.15869/itobiad.413436
ISNAD KURBAN, Samed , AKMAN, Hatice . "Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1705-1725. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.413436