Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1592 - 1611 2018-09-30

Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi
The Importance of Social Activities in The Motivation Of University Students

Halime GÖKTAŞ KULUALP [1]

208 302

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin okul hayatına motive olmalarında sosyal etkinliklerin önemine odaklanmaktadır. Öğrencilerin sosyal etkinlik tutumlarının onların motivasyonları üzerindeki etkisi, 395 üniversite öğrencisinden anket yöntemiyle elde edilen veriler aracılığıyla belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin sosyal etkinliklere yönelik tutumlarının onların motivasyon düzeyleri üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi bulunmaktadır. Ayrıca, sosyal etkinliklere yönelik olumlu tutumlar ile içsel motivasyon düzeyleri ve özdeşleşmiş dışsal motivasyon düzeyleri arasında ve sosyal etkinliklere yönelik olumsuz tutumlar ile içe yansıtılmış dışsal motivasyon düzeyi, motivasyonsuzluk düzeyi ve özdeşleşmiş dışsal motivasyon düzeyi arasında anlamlı ve olumlu yönde bir ilişkinin bulunduğu da tespit edilmiştir.  Çalışma, literatüre sağladığı katkı yanında, eğitim sisteminin kalitesinin artırılmasında önemli bir unsur olan motive edici araçlara dikkat çekmesi açısından uygulamaya da katkı sağlamaktadır. Araştırma sonuçları, okul yöneticilerinin düzenledikleri sosyal etkinliklerin öğrencilerinin başarısını artırdığı için uzun vadede okullarını tercih edilen, takdir gören, okul akademik başarı sıralamalarında kendi okullarını ön sıraya yükselten bir etken olduğunu göstermiştir.

This study aims to determine the influence of university students' attitudes towards social activities on their motivations. For this purpose, questionnaires were obtained from 395 university students. According to research findings, the attitudes of students towards social activities have a meaningful and positive impact on their motivation levels. It has also been found that there is a positive relationship between positive attitudes towards social activities and levels of internal motivation and identified external motivation levels, negative attitudes toward social activities, externalized motivation level, motivationlessness level and identified external motivation level. The study contributes to the application by focusing on the motivating tools which are an important element in the quality of education. Based on the findings of the analysis, it can be said that the school which organizes more social activities will give more successful students, will be the preferred and appreciated school which will be in the academic order.

 • Burton, K. (2012). A Study of Motivation: How to Get Your Employess Moving, Indiana: SPEA Honors Thesis Spring Indiana University.
 • Claudia, C. (2014), “The Role Of Extracurrıcular Activities And Their Impact On Learnıng Process”, Management, 26(125): 1143-1148.
 • Craft, S. W. (2012). “The Impact Of Extracurricular Activities On Student Achievement At The High School Level”. The University of Southern Mississippi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Deci, L., E. (1972). “Intrinsic Motivation, Extrinsic Reinforcement, and Inequity”, Journal of Personality and Social Psychology, 22(1), 113-120.
 • Durakan, E., Can, S., ve Gök, A. (2007). “Bir Rekreasyon Faaliyeti Olarak-Üniversitelerarası Müsabakalara Katılan Sporcu Öğrencilerin Liderlik Davranışlarının (Anlayış Gösterme Boyutunda) Karşılaştırılması”, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2(1), 23-30.
 • Erçevik, B., ve Önal, F. (2011). “Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları”, Megaron 6(3), 151-161.
 • Erdem, R., A., (1997). “İçerik Kuramları ve Eğitim Yönetimine Katkıları”, PAÜ. Eğitim Fak.Dergisi, 3, 68-77.
 • Erdem, R., A., (1998). “Süreç Kuramlarının Eğitim Yönetimine Katkıları”, PAÜ. Eğitim Fak.Dergisi, 4, 50-58.
 • Ertek, G. (2012). “Üniversite Öğrencileri için Motivasyon Yöntemleri”, https://www.researchgate.net/publication/235685985 (erişim tarihi 09.12.2017).Göktaş, Kulualp H. (2015). “Algılanan Örgütsel Destek, Yönetimin Açıklığı ve İş Tatmininin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi”, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Zonguldak.
 • Gömleksiz, M., N., ve Serhatlıoğlu, B. (2013).“Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyon Düzeylerine İlişkin Görüşleri”, TSA, 3, 99-128.
 • Acar, Z., ve Gündüz, N. (2017). “Participation Motivation for Extracurricular Activities: Study on Primary School Students”. Universal Journal of Educational Research, 5(5), 901-910.
 • Görkem, D. (2012). “İlköğretim öğrencilerinin sosyal etkinliklere katılma durumlarının akademik başarılarına etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, İzmir.
 • Gündüz, N., Keskin, M. T., & Erduğan, F. (2017). “Investigation of Participation Motivations in Exercises of Students Participating in Archery in Extra Curricular Activities”, Universal Journal of Educational Research, 5(10): 1764-1771.
 • Hansen, J.M. , A. Wallman , D. Teshome, S.K. Sporrong (2017). “A Study on Student Environment, Extracurricular Activities, Motivation And Academic Achievements” Research in Social and Administrative Pharmacy, 13 (3):e10.
 • Ibietan, J. (2010). “Theories of Personnel Motivation in Organisations”, Multidisciplinary Journal of Research Development, 15(2), 1-10.
 • Kara, A. (2008). “İlköğretim Birinci Kademede Eğitimde Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması”, Ege Eğitim Dergisi, C (9), Sayı (2), 59-78.
 • Kılıç, M., ve Şener, G. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler ve Yapısal Kısıtlamalar”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 220-227.
 • Kızanlıklı, M., M., (2014). “Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Rekreasyon Eğitiminin Yapısı”, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), SI(1), 46-60. Kline, Rex B. (2011); Principles and Practice of Structural Equation Modeling, 3th Edition, The Guilford Press, New York.
 • Kopelman, E., R., Prottas, J., D., ve Davis, L., A. (2008). “Douglas McGregor's Theory X and Y: Toward a Construct-valid Measure”, Journal of Managerial Issues, XX(2), 255-270.
 • Lawler, E., E., ve Suttle, L., j. (1973). “Expectancy Theory and Job Behavior”, Organizational Behavior and Human Performance 9, 482-503.Lunenburg, C., F. (2011). “Expectancy Theory of Motivation: Motivating by Altering Expectations”, Internatıonal Journal of Management, Business, and Administration, 15(1), 1-6.
 • Massoni, E. (2011). “Positive Effects of Extra Curricular Activities on Students”, ESSAI, 9, 84-87.
 • Ada, Ş., Akan, D., Ayık, A., Yıldırım, İ., ve Yalçın, S. (2013). “Öğretmenlerin Motivasyon Etkenleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 151-166.
 • Meydan, Cem H. ve Harun Şeşen (2011); Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Özkan, S., ve Yılmaz, E. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları (Bandırma Örneği)”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.
 • Raeisi, M., Hadadi, N., Faraji, R., ve Salehian, H., M. (2012). “McClelland’s motivational needs: A case study of physical education teachers in West Azarbaijan”, European Journal of Experimental Biology, 2 (4), 1231-1234.
 • Royle, T., M., ve Hall, T., A. (2012). “The Relationshıp Between Mcclelland’s Theory of Needs, Feeling Individually Accountable, and Informal Accountability for Others”, International Journal of Management and Marketing Research, 5(1), 21-42.
 • Saygılı, G., Atay, E., Eraslan, M., ve Hekim, M. (2015). “Düzenli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 161-170.
 • Schumacker, Randall E. ve Richard G. Lomax (2004); A Beginner’s Guide to Structural Equation Modelling, 2nd Edition, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
 • Sevinç, H. (2015). “Kamu Çalışanlarının Motivasyonunda Kullanılan Araçlar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 944-964.
 • Shahrawat, A., ve Shahrawat, R. (2017). “Application of Maslow’s Hierarchy of Needs in a Historical Context: Case Studies of Four Prominent Figures”, Psychology, 8, 939-954.
 • Soyer, F., Can, Y., Güven, H., Hergüner, G., Bayansalduz, M., ve Tetik, B. (2010). “Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 225-239.
 • Şeker, E., S. (2015). “Motivasyon Teorisi (Motivation Theory)”, YBS Ansiklopedisi, 2(1), 22-26.
 • Akbaba, S. (2006). “Eğitimde Motivasyon”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13, 343-361.
 • Starnes, M.S. (2013). “Linking Extracurricular Involvement And Integration To College Life: A Survey of Second Semester Freshmen”,
 • Şimşek, Ömer Faruk (2007); Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları, Ekinoks Yayınları, Ankara.
 • Tan, H., T., ve Waheed, A. (2011). “Herzberg's motivation-hygiene theory and job satisfaction in the malaysian retail sector: the mediating effect of love of money”, Asian Academy of Management Journal, 16(1), 73-94.
 • Taormina, J., R., ve Gao, H., J.(2013). “ Maslow and the Motivation Hierarchy: Measuring Satisfaction of the Needs”, American Journal of Psychology, 126(2), 155-177.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. 4. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tekin, A., Ö., Baş, M., ve Gökdemir, A. (2016). “Konaklama İşletmesi Çalışanlarının Douglas Mcgregor’un X ve Y Teorilerine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(4), 81-91.
 • Ulukuş, S., K.(2016). “Motivasyon Teorileri ve Lider Yöneticilik Unsurlarının Bireylerin Motivasyonuna Etkisi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25, 247-262.
 • Yağmur, Y., ve İçigen, T., E. (2016). “ Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Süreci ve Rekreasyon Faaliyetlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(2), 227-242.
 • Yang, C., Hwang, M., ve Chen, Y. (2011). “An Empirical Study of The Existence, Relatedness, and Growth (ERG) Theory in Consumer’s Selection of Mobile Value-Added Services”, African Journal of Business Management, 5(19), 7885-7898.
 • Yenihan, B. (2015). “Örgüt Kültürünün Motivasyona Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(10), 170-183.
 • Anderson, J. C. ve Gerbing, D. W. (1988). Structural Equation Modeling In Practice: A Review And Recommended Two-Step Approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
 • Yıldırım, N. (2010). “The Views of Students and Education Staff about Social Activities Intended for Students Who Receive Education in Rural Areas and Evaluation of the Students in Terms of Self-Esteem”, Elementary Education Online, 9(3), 1080-1091.
 • Akyüz, H., ve Türkmen, M. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği” International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 4(SI 1), 340-357.
 • Annu, S., ve Sunita, M. (2013). “Impact of Extracurricular Activities on Students in Private School of Lucknow District”, International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2(6), 2319-7714.
 • Aypay, A., Aypay, A., ve Demirhan, G. (2009). “Öğrencilerin Üniversiteye Sosyal Uyumu Bir Üniversite Örneği”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 46-64.
 • Balcı, V., ve İlhan, A. (2006). “Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi” SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV(1), 11-18.
 • Byrne, Barbara M. (2010); Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications and Programming, 2nd Edition, Routledge Taylor and Francis Group, New York.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1485-3026
Yazar: Halime GÖKTAŞ KULUALP (Sorumlu Yazar)
Kurum: karabük üniversitesi, safranbolu turizm fakültesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad391011, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1592 - 1611}, doi = {10.15869/itobiad.391011}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi}, key = {cite}, author = {GÖKTAŞ KULUALP, Halime} }
APA GÖKTAŞ KULUALP, H . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1592-1611. DOI: 10.15869/itobiad.391011
MLA GÖKTAŞ KULUALP, H . "Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1592-1611 <http://www.itobiad.com/issue/37678/391011>
Chicago GÖKTAŞ KULUALP, H . "Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1592-1611
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi AU - Halime GÖKTAŞ KULUALP Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.391011 DO - 10.15869/itobiad.391011 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1592 EP - 1611 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.391011 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.391011 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi %A Halime GÖKTAŞ KULUALP %T Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.391011 %U 10.15869/itobiad.391011
ISNAD GÖKTAŞ KULUALP, Halime . "Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonunda Sosyal Etkinliklerin Önemi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1592-1611. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.391011