Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 1497 - 1515 2018-09-30

Reflective Thinking Skills of Elementary School Students to Solve Problems, Social Studies and Academic Achievements
İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları

Kamil UYGUN [1] , Cemal BİLGİÇ [2]

214 333

The aim of this research is to examine the relationship between the reflective thinking skills of primary school students for problem solving and the academic achievement scores obtained from the social studies class. Survey model was used in this research. The sample of the study consists of 305 students, 156 girls and 149 boys, who are studying in 5 different secondary schools in Afyonkarahisar province. Reflective thinking skills of students based on problem solving were examined by academic achievement in social studies class and some variables. As a data tool, "Reflective Thinking Scale for Problem Solving" was used. In the analysis of the data, frequency, percentage, standard deviation, average, t-test and ANOVA were used as statistics.  There was a significant difference according to gender, book reading habits and school report grades, but no significant difference was found in other variables.

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile sosyal bilgiler dersinden elde ettikleri akademik başarı puanları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Afyonkarahisar ilindeki 5 ayrı ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencisi 156 kız, 149 erkek toplam 305 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin problem çözmeye dayalı yansıtıcı düşünme becerileri, sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıları ile bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Değişkenler; cinsiyet, kardeş sayısı, yetişme yeri, kitap okuma alışkanlığı, anne-baba mesleği, ailenin sosyo-ekonomik durumu ve anne-baba eğitim durumudur. Veri aracı olarak “Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistik olarak frekans, yüzde, standart sapma ve ortalama kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasındaki verilerin incelenmesinde t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasındaki verilerin analizinde ise tek yönlü (one way) Anova testi kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyet, kitap okuma alışkanlığı ve karne notlarına göre anlamlı fark bulunurken diğer değişkenlerde anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 • Aydın, M., ve Çelik, T. (2013).Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (34), 169-131.
 • Baş, G., Kıvılcım, Z. S. (2012).Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik ve Geometri Derslerindeki Akademik Başarıları Ara¬sındaki İlişki. 27-30 Haziran. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık. Dewey, J. (1910). How We Think. Boston, MA: D.C. Heath & Company.
 • Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of The Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Boston, MA: D.C. Heath and Company.
 • Gencel, E., Candan, D. (2014). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4 (8), 56-68.
 • Gedik, H., Akhan, N. E., & Kılıçoğlu, G. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri. Mediterranean Journal of Humanities, 4 (2), 113-130.
 • Güneş, K. (2015). Bilim Sanat Merkezi Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri, Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Matematik Başarılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kızılkaya, G., Aşkar, P. (2009). Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, (34) 154, 82-92.
 • Saygılı, G., & Atahan, R. (2014). Üstün Zekâlı Çocukların Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 181-192.
 • Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in The Professions. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Sünbül, A. M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Konya Eğitim Akademi Yayınları
 • Tok, Ş. (2008). Fen Bilgisi Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. İlköğretim Online, 7(3), 557-568.
 • Uygun, K., Çetin T. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yansıtıcı Düşünme Uygulamalarının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünver, G. (2003). Yansıtıcı Düşünme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8971-328X
Yazar: Kamil UYGUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1111-4180
Yazar: Cemal BİLGİÇ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { itobiad384593, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1497 - 1515}, doi = {10.15869/itobiad.384593}, title = {İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları}, key = {cite}, author = {UYGUN, Kamil and BİLGİÇ, Cemal} }
APA UYGUN, K , BİLGİÇ, C . (2018). İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1497-1515. DOI: 10.15869/itobiad.384593
MLA UYGUN, K , BİLGİÇ, C . "İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1497-1515 <http://www.itobiad.com/issue/37678/384593>
Chicago UYGUN, K , BİLGİÇ, C . "İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2018): 1497-1515
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları AU - Kamil UYGUN , Cemal BİLGİÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15869/itobiad.384593 DO - 10.15869/itobiad.384593 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1497 EP - 1515 VL - 7 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.384593 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.384593 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları %A Kamil UYGUN , Cemal BİLGİÇ %T İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları %D 2018 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 7 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.384593 %U 10.15869/itobiad.384593
ISNAD UYGUN, Kamil , BİLGİÇ, Cemal . "İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarıları". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 / 3 (Eylül 2018): 1497-1515. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.384593