Year 2017, Volume 6, Issue 4, Pages 152 - 171 2017-10-09

Perceptions of Counselors About Occupational Ethics: Investigation on Special Workers
Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme

Fatma Ebru İKİZ [1] , Gözde ŞENSOY [2] , Kemal BALKAN [3] , Hande AKIMAN [4]

280 2285

The purpose of the study is to examine the knowledge and attitudes of counselors who provide psychological help in private institutions and organizations. Qualitative interviews were conducted with 16 volunteer counselors. Semi-structured questions were designed to determine the level of knowledge about the rules that counselors should obey for occupational ethics; the ethical dilemmas they have experienced; the sources they ask for help against ethical dilemmas, the level of knowledge about the situations that they should violate the confidentiality and their attitudes towards multiple relationships with the client. Responses were evaluated by content analysis techniques. The results indicated that the most important professional ethic principle is confidentially. The most experienced ethical dilemmas are about confidentially and competence. It is argued that the confidentially of the client may be violated if there is a vital danger.             

Psikolojik danışmanlar, meslek hayatları boyunca etik karar vermeyi gerektiren durumlarla sıklıkla karşılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, özel kurum ve kuruluşlarda psikolojik yardım hizmeti veren danışmanların meslek etiği konusunda bilgi ve tutumlarını incelemektir. Araştırma kapsamında, aktif olarak psikolojik danışma hizmeti vermekte olan gönüllü 16 danışmanla nitel görüşmeler yapılmıştır. Danışmanlara yöneltilen yarı yapılandırılmış sorular, danışmanların meslek etiğine yönelik uyması gereken kurallara dair bilgi düzeyini; yaşadığı etik ikilemleri; etik ikilemlerle karşılaştığında başvurduğu kaynakları; gizliliği ihlal etmesi gereken durumlar hakkındaki bilgi düzeyini ve danışanla çoklu ilişkilere dair tutumlarını belirlemeye yönelik oluşturulmuştur. Katılımcıların cevapları içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar, en önemli mesleki etik ilkenin gizlilik olduğunu ortaya koymaktadır. Etik ikilem yaşanan konuların da en çok gizlilik ve yetkinlik konularında olduğu; etik ikilem yaşandığında süpervizyon gruplarından ve meslektaşlardan yardım arandığı saptanmıştır. Hayati tehlike arz eden durumlarda danışan gizliliğinin ihlal edilebileceği ileri sürülmektedir.

 • American Counseling Association. (2014). ACA code of ethics: As approved by the ACA Governing Council. https://www.counseling.org/resources/aca-code-of-ethics.pdf adresinden edinildi (18.5.2017).
 • American School Counseling Association. (2016). Ethical Standards for School Counselors. https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/Ethics/EthicalStandards2016.pdf adresinden edinildi (18.5.2017).
 • Anderson, S. K., & Kitchener, K. S. (1996). Nonromantic, nonsexual posttherapy relationships between psychologists and former clients: An exploratory study of critical incidents. Professional Psychology: Research and Practice, 27(1), 183-293.
 • Balcı, S. (2017).Gizlilik ve Kayıtların Saklanması. F. E. İkiz (Ed). Meslek Etiği ve Yasal Konular (ss:108- 136). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Bond, T. (2013). Psikolojik danışma uygulamalarında etik ve standartlar. (B. Yeşilyaprak, Çev., 3. Basım). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • British Association of Counseling & Psychotherapy. (2010). Ethical Framework for Good Practice in Counselling & Psychotherapy. http://www.bacp.co.uk/ethical_framework/new_ef.php adresinden edinildi (1.06.2017).
 • Camadan, F. (2017). Etik İkilemler ve Karar Verme Modelleri. F. E. İkiz (Ed). Meslek Etiği ve Yasal Konular (ss:75-104). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Crenshaw, W. B. & Lichtenberg, J. W. (1993). Child abuse and limits of confidentially: Forewarning Practices. Behavioral Sciences and the Law, 11, 181-192.
 • Dailor, A. N., & Jacob, S. (2011). Ethically challenging situations reported by school psychologists: Implications for training. Psychology in the Schools, 48(6), 619-631.
 • Hartley, M. T., & Cartwright, B. Y. (2015). Analysis of the reported ethical complaints and violations to the Commission on Rehabilitation Counselor Certification, 2006–2013. Rehabilitation Counseling Bulletin, 58(3), 154-164.
 • Dallesasse, S. L. (2010). Managing nonsexual multiple relationships in university counseling centers: Recommendations for graduate assistants and practicum students. Ethics & Behavior, 20(6), 419-428.
 • Erdur-Baker, Ö. Ve Çetinkaya, E. (2007). Etik: Davranışta Kırılma Noktası.. R. Özyürek, F. Korkut Owen & D. W. Owen(Eds.), Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler (ss: 163-182, cilt: 1). Ankara: Nobel yayınları.
 • Ergene, T. (2004). Ethical Dilemmas in Psychological Counseling: ethical decision making process. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (15), 49-55.
 • Even, T. A., & Robinson, C. R. (2013). The impact of CACREP accreditation: A multiway frequency analysis of ethics violations and sanctions. Journal of Counseling & Development, 91(1), 26-34.
 • Forester- Miller, H. ve Davis, T. (1996). A Practitioner's Guide to Ethical Decision Making. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2017, https://www.counseling.org/docs/ethics/practitioners_guide.pdf?sfvrsn=2
 • Herlihy, B., & Dufrene, R. L. (2011). Current and emerging ethical issues in counseling: A Delphi study of expert opinions. Counseling and Values, 56(1‐2), 10-24.
 • Hoose, W.H. (1986). Ethical Principles in Counseling. Journal of Counseling and Development, 64, 168-169.
 • İkiz, F.E. (2017). Meslek Etiği ve Yasal Konular. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • İkiz, F.E., Mete Otlu, B. Ve Arslan, Ü. (2017). Trainee Psychological Counselors’ Understanding of Ethics. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6(2), 10-17.
 • İşgüden, B. ve Çabuk, A. (2006). Meslek Etiği ve Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı Üzerindeki Etkileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 59-86.
 • Jennings, L., Sovereign, A., Bottorff, N., Mussell, M. P., & Vye, C. (2005). Nine ethical values of master therapists. Journal of Mental Health Counseling, 27(1), 32-47.
 • Kırel, Ç. (2000). Örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve bir uygulama çalışması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kitchener, K. S. (1986). Teaching Applied Ethics in Counselour Education: An Integration of Psychological Processes and Philosophical Analysis. Journal of Counseling and Development, 64, 306-310.
 • Kolay Akfert, S. (2012). Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler İle Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1791-1812.
 • Kuzgun, Y. (2011). Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 102-103.
 • Lindsay, G. ve Clarkson, P. (1999). Ethial Dilemmas of Psychotherapist. The Psychologist, 12, 182-185.
 • Neukrug, E., Milliken, T. & Walden, S. (2001). Ethical Complaints Made Against Credentialed Counselors: An Updated Survey of State Licensing Borards. Counselor Education & Supervision. 41 (1), 57-70.
 • Nigro, T. (2004). Counselors' experiences with problematic dual relationships. Ethics & Behavior, 14(1), 51-64.
 • Phelan, J. E. (2007). Membership expulsions for ethical violations from major counseling, psychology, and social work organizations in the United States: A 10-year analysis. Psychological Reports, 101, 145–152. Abstract retrieved from http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.101.1.145-152?journalCode=prxa
 • Pope, K. ve Vetter, A. V. (1992). Ethical Dilemmas Encountered by Members of the American Psychological Association: A National Survey. American Psychologist, 47(3), 397-411.
 • Poyrazlı, S., Doğan, S. ve Eskin, M. (2013). Counseling and psychotherapy in Turkey: Western theories and culturally inclusive methods. In Handbook of counseling and psychotherapy in an international context. R. Moodly, U.P. Gielen & R. Wu (Eds). Handbook of Counseling and Psychotherapy in an International Context (ss: 404-414). NY: Routledge.
 • Robson, M., Cook, P., Hunt, K., Alred, G., & Robson, D. (2000). Towards ethical decision-making in counselling research. British Journal of Guidance & Counselling, 28(4), 533-547.
 • Sadeghi, M., Fischer, J. M., & House, S. G. (2003). Ethical dilemmas in multicultural counseling. Journal of Multicultural Counseling and Development, 31(3), 179-192.
 • Sanders, R. K. (2016). Ethics and Values in Psychotherapy: Introduction to Special Issue. Journal of Psychology and Christianity, 35(4), 291-295.
 • Saunders, J. L., Barros-Bailey, M., Rudman, R., Dew, D. W., & Garcia, J. (2007). Ethical complaints and violations in rehabilitation counseling: An analysis of Commission on Rehabilitation Counselor Certification data. Rehabilitation Counseling Bulletin, 51(1), 7-13.
 • Savi Çakar, F. (2017) Psikolojik Danışmada Yetkinlik/Yeterlilik. F. E. İkiz (Ed). Meslek Etiği ve Yasal Konular (ss:158- 174). İstanbul: Lisans Yayıncılık. Sökmen, A. ve Tarakçıoğlu, S. (2011). Mesleki Etik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tarvydas, V. M., & Cottone, R. R. (2000). The code of ethics for Professional rehabilitation counselors: What we have and what we need. Rehabilitation Counseling Bulletin, 43, 188–196.
 • Taşdan, M. ve Yalçın, İ. (2007). Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Etik, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 99-107.
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (2011). Etik Kurallar Kitapçığı. http://www.pdr.org.tr/userfiles/file/etik.pdf adresinden 2 Haziran 2017’de erişildi.
 • Yıldırım, G., ve Kadıoğlu, S. (2007). Etik ve tıp etiği temel kavramları. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 29(2), 7-12.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0003-4381-1658
Author: Fatma Ebru İKİZ
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0003-1420-5771
Author: Gözde ŞENSOY
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-6623-0325
Author: Kemal BALKAN

Orcid: orcid.org/0000-0002-5709-1826
Author: Hande AKIMAN
Country: Turkey


Bibtex @research article { itobiad335114, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {152 - 171}, doi = {10.15869/itobiad.335114}, title = {Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {İKİZ, Fatma Ebru and ŞENSOY, Gözde and BALKAN, Kemal and AKIMAN, Hande} }
APA İKİZ, F , ŞENSOY, G , BALKAN, K , AKIMAN, H . (2017). Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 152-171. Retrieved from http://www.itobiad.com/issue/30702/335114
MLA İKİZ, F , ŞENSOY, G , BALKAN, K , AKIMAN, H . "Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (2017): 152-171 <http://www.itobiad.com/issue/30702/335114>
Chicago İKİZ, F , ŞENSOY, G , BALKAN, K , AKIMAN, H . "Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (2017): 152-171
RIS TY - JOUR T1 - Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme AU - Fatma Ebru İKİZ , Gözde ŞENSOY , Kemal BALKAN , Hande AKIMAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 171 VL - 6 IS - 4 SN - -2147-1185 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme %A Fatma Ebru İKİZ , Gözde ŞENSOY , Kemal BALKAN , Hande AKIMAN %T Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme %D 2017 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD İKİZ, Fatma Ebru , ŞENSOY, Gözde , BALKAN, Kemal , AKIMAN, Hande . "Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (October 2017): 152-171.