Year 2016, Volume 5, Issue 8, Pages 3099 - 3124 2016-12-25

Life of Shu’ba b. al-Hajjaj and Place Of Hadith Science
Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri

Erdoğan Köycü [1]

759 2668

The hadiths of our Prophet (p.b.u.h.) including verbal,verb and adjectives were preserved by his companions and written by some.In the period of Tabii, they had deliberately kept the hadiths which they had narrated from the prophet’s companions,hadiths and sent them to Tabii at-Tabii.These hadiths recorded in the period of Tadvin (compilation) were separated into chapters in the period of Tasnif (classification) and artifacts such as Musnad, Jami, Sunan.Many of these works have been delivered to daylight.Many hadith scholars who have tried to separate sahih hadiths from the sakim hadiths of the hadiths and tried to preserve them have grown.Shu’ba is one of the most prominent scholars of the period of the Hadith Methods and Hadith Sciences, especially in Carh and Ta'dîl. From this point of view, we did this research in order to show his ideas about Hadith Method and Hadith Science and to contribute to these sciences.  

Peygamberimiz’in (s.a.s.) söz, fiil ve takrirlerinden oluşan hadisler, Ashâb tarafından hıfzedilmiş ve bazıları tarafından yazılmıştır. Tâbiûn döneminde ise hadis ravileri Sahâbe-i Kirâm’dan rivayet ettikleri hadisleri titizlikle hıfz edip; yazarak Tebeu’t-Tabiîn’e ulaştırmışlardır. Tedvîn döneminde kayda geçen bu hadisler, tasnîf döneminde bablara ayrılarak Müsned, Câmi, Sünen gibi eserler ortaya çıkmıştır. Bu eserlerden pek çoğu günümüze kadar ulaştırılmıştır. Hadislerin sahihinin sakiminden ayrılması ve muhafazası konusunda gayret sarf etmiş pek çok hadis âlimi yetişmiştir. Hadis âlimlerinin gayretleri neticesinde hadis müdevvenâtı günümüze kadar ulaşmıştır. Şu’be, Hadis Usûlü ve Hadis İlimleri’nde özellikle Cerh ve Ta’dîl İlmi’nde devrinin en ileri gelen âlimlerinden biridir. Bu açıdan onun Hadis Usûlü ile ilgili fikirlerini ve bu ilimlere katkısını ortaya koyabilmek için bu araştırmayı yaptık.

  • Abdulhayy b. İmâd,Şezarâtu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb,I-VIII, Mektebetu’l-Kudsî, Mısır: Matbaatu’s-Sıdkı’l-Hayriyye, 1350.
  • Ahmed b. Hanbel, Kitâbu’l-İlel ve Ma’rifeti’r-Ricâl,I-II,(Neşr:Talat Koçyiğit,İsmail Cerrahoğlu), İstanbul: el-Mektebetu’l-İslâmiyye, 1987.
  • Alî b.Abdullah b.Ca’fer el-Medînî,el-İlel,(Tah:Mustafâ el-A’zamî), Beyrut: el- Mektebetu’l-İslâmî, 1980.
  • Alî El-Kârî,el-Esrâru’l-Merfûa fî Ahbâri’l-Mevdûa,(Tah.Muhammed Es-Sabbâğ), Beyrut: Muessesetu’r-Risâle, 1971.
  • El-Bağdâdî Ebû Bekr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Erdoğan Köycü
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { itobiad274035, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {3099 - 3124}, doi = {10.15869/itobiad.274035}, title = {Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri}, key = {cite}, author = {Köycü, Erdoğan} }
APA Köycü, E . (2016). Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (8), 3099-3124. DOI: 10.15869/itobiad.274035
MLA Köycü, E . "Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 3099-3124 <http://www.itobiad.com/issue/25175/274035>
Chicago Köycü, E . "Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 3099-3124
RIS TY - JOUR T1 - Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri AU - Erdoğan Köycü Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.15869/itobiad.274035 DO - 10.15869/itobiad.274035 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3099 EP - 3124 VL - 5 IS - 8 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.274035 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.274035 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri %A Erdoğan Köycü %T Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri %D 2016 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 5 %N 8 %R doi: 10.15869/itobiad.274035 %U 10.15869/itobiad.274035
ISNAD Köycü, Erdoğan . "Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 / 8 (December 2016): 3099-3124. https://doi.org/10.15869/itobiad.274035