Year 2016, Volume 5, Issue 5, Pages 1400 - 1418 2016-07-01

LGBT Bireylere Yönelik HIV İle İlgili Güvenli Olmayan Cinsel Davranışların Belirlenmesi

Eda YAKIT [1] , Anahit Margirit COŞKUN [2]

1289 1779

Öz

Araştırmamız, LGBT bireylerin HIV konusundaki bilgi düzeyleri ve güvenli olmayan cinsel davranışlarını belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmamız, tanımlayıcı tipte bir çalışma olup,  Haziran 2013 ile Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi,  İstanbul ilindeki çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 95 ‘i seks işçisi ve 71 ‘i seks işçisi olmayan toplam 166 LGBT bireyden oluşmuştur. Veriler 24 soruluk anket formu kullanılarak elde edilmiştir. İstatistiki değerlendirme, SPSS 16,0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmamıza katılan LGBT bireylerin yaş ortalaması, 26,89±8,4 ve %32,3 (n=70) üniversite mezunu idi. Katılımcıların sadece %22.3’ü (n=37), HIV bilgi sorularından tam puan aldı. Araştırmamıza katılan LGBT bireylerin yalnız %51,8'inin (n=86) hayatları boyunca en az bir kez HIV testi yaptırdıkları belirlendi. HIV’den korunmada, gerekli önlemlerin alınmadığı ve güvenli cinsel davranışlar sergilenmediği saptandı.

Summury

Our research has been carried out in purpose to determine the level of knowledge on HIV and unsafe sexual behaviors of LGBT individuals.Our research is a descriptive study which was conducted between June 2013 and September 2014. 95 volunteers of sex workers and 71 non-sex workers at Istanbul who accepted to participate,consists in total of 166 LGBT individuals.Data were obtained using a 24-item questionnaire. Statistical evaluation was carried out with SPSS 16.0 software package. The average age of LGBT individuals participating in our study,was 26.89±8.4 and 32.3% of them were university graduates. Only 22.3% of participants get full points in HIV knowledge questions.It has been determined that only 51.8% LGBT individuals who participated our research made an HIV test at least once in their lives.It is detected that  necessary precautions and safe sexual behavior which is neccesery in preventation of HIV has not been founded.

LGBT bireyler, HIV bilgi düzeyi, güvenli olmayan cinsel davranışlar
 • AIDS Savaşım Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı. (2010). İncinebilir Gruplara Yönelik HIV ile İlgili Biyo-Davranış Araştırması. İstanbul.
 • Averting HIV and AIDS.(2014). Global HIV&AIDS epidemic. http://www.avert.org/global-hiv-aids-epidemic.htm Erişim tarihi:02.12.2014.
 • Bahar Z. (2004) Hemşireler: AIDS’le Damgalanmaya ve Ayrımcılığa Karşı. AIDS Dergisi, 21;23-28.
 • Baliunas D., Rehm J., Irving H., Shuper P. (2010) Alcohol consumption and risk of incident human immunodeficiency virus infection: a metaanalysis. International Journal of Public Health, 55(3):159-166.
 • Balseven Odabaşı A. (2009) Ankara İli Genelevlerinde Çalışan Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları, Mesleksel Riskleri, Uğradıkları Şiddet ve İstismar Bağlamında Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Bilge)
 • Collumbien M., Chow J., Qureshi A.A., Rabbani A., Hawkes S. (2008) Multiple risks among male and transgender sex workers in Pakistan. Journal of LGBT Health Research, 4(2-3):71-79.
 • Çimen S., Bahar Z., Öztürk C., Bektaş M. (2013) Türk ve Danimarkalı hemşirelik öğrencilerinin HIV/AIDS’li bireylere bakım vermeye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (3):139-143.
 • Diehl A., Leite Vieira D., Rassool G.H., Cristina Pillon S. (2014) Sexual risk behaviors in non-injecting substance-dependent Brazilian patients. Adicciones, 26(3):208-220
 • Durex Network.(2005). The Face of Global Sex 2005: The challenges of unprotect sex. Durex Global Sex Survey Report. p:19.
 • Eliason J.M., DeJoseph J., Dibble S., Deevey S., Peggy C. (2011) Lesbıan, gay, bısexual, transgender and queer/quest,oning nurses' experiences in the work place. Journal of Professional Nursing, 27(4): 237–244.
 • Folch C., Fernández-Dávila P., Ferrer L., Soriano R., Díez M., Casabona J. (2014) High prevalence of drug consumption and sexual risk behaviors in men who have sex with men. [abstarct] Medicina Clinica, pii: S00257753(14)00582-X. doi: 10.1016/j.medcli.2014.04.030.
 • Gupta P.P., Verma R.K., Tripathi P., Gupta S., Pandey A.K. (2014) Knowledge and awareness of HIV/AIDS among students of a technical institution. [abstract] International Journal of Adolescent Medicine and Health, pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2014-0027/ijamh-2014- 0027.xml.
 • ICON Insitut Kamu Sektörü, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Antwerp Tropikal Tıp Enstitüsü. (2007) Türkiye’de Cinsel Yolla Bulaşan Önemli Enfeksiyonlar ve HIV ile İlgili Hizmet Araştırması, Final Raporu. Ankara.
 • İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı. (2011). Seks İşçileri ve Yasaları Türkiye’de yasaların Seks İşçilerine Etkileri ve Öneriler. İstanbul. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği. Seks İşçiliği: Mitler ve Gerçekler. Ankara 2013.
 • LGBT Hakları Platformu. (2008). LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu. Ankara.
 • Lorway R., Hwang S.D., Reza-Paul S., Pasha A., Rahman S.H., Moses S, Blanchard J. (2011) Sex in the city: privacy-making practices, spatialized intimacies and the environmental risks of men-who-have-sex-with-men in South India. Health Place, 17(5):1090-1097.
 • Mayock P., Bryan A., Carr N., Kitching K. (2008). Supporting LGBT lives: A study of mental health and well-being.
 • National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (2005). Sexual orientation and alcohol use disordes.http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Social/Module10GSexualOri entation/Module10G.html Erişim tarihi: 03.12.2014
 • .Nazik E., Arslan S,, Özdemir F,, Apay S. (2012) Turkish nursing students’ attitudes about patients living with HIV/AIDS. Sex Disabil, 30:433-439.
 • Ndabarora E., Mchunu G. (2014) Factors that influence utilization of HIV/AIDS prevention methods among university students residing at a selected university campus. Sahara Journal, 11(1):202-10.
 • Obedin-Maliver J. et all (2011) Lesbian, gay, bisexual, and transgender related content in under graduate medical education. The Journal of the American Medical Association, 306(9):971-977.
 • Operario D., Soma T., Underhill K.(2008) Sex work and HIV status among transgender women: systematic review and metaanalysis. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 48 (1): 97­103.
 • Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği. (2009). Seks İşçilerinde HIV/AIDS Araştırması ve HIV Testi Projesi Değerlendirme Raporu. Ankara.
 • Ramcharan P. (2006) Ethical challenges and complexities of including vulnerable people in research: Some pre-theoretical consideration. J Intellectual&Developmental Disability, 31(3): 183-185.
 • Sun C.J., García M., Mann L., Alonzo J,, Eng E,. Rhodes S.D. (2014) Latino sexual and gender ıdentity minorities promoting sexual health within their social networks: process evaluation findings from a lay health advisor intervention. [abstract] Health Promotion Practice,1524839914559777.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. (2009). Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi. Ankara.
 • Thomas S. (2004). Competent care of the transgendered patient: Nurses as advocates university of vermont department of nursing skthomas@zoo.uvm.edu Erişim tarihi: 04.07.2013.
 • Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni. (2013) İstatistiklerle Gençlik, Sayı: 16055.
 • UNAIDS (2014). Global AIDS Response Progress Reporting 2014. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/GARPR_2014_guideli nes_en_0.pdf Erişim tarihi: 05.12.2014
 • UNGASS Indicators Country Report. (2008). Turkey Ministry of Health. http://data.unaids.org/pub/Report/2008/turkey_2008_country_progress_repo rt_en.pdf Erişim tarihi: 05.12.2014.
 • United Nations Office on Drugs and Crime. (2010). UNODC annual report 2010. http://www.unodc.org/unodc/en/aboutunodc/annualreport.html?ref=menutop Erişim Tarihi: 30.12.2014.
 • Weiser S.D., Leiter K., Heisler M., McFarland W., Percy-de Korte F., DeMonner S.M., Tlou S., Phaladze N., Iacopino V., Bangsberg D.R. (2006) A population-based study on alcohol and high-risk sexual behaviors in Botswana. PLoS Medicine, 3(10):392.
 • Williams, A.B., Wang, H., Burgess, J., Wu, C., Gong, Y., Li Y. (2006) Effectiveness of an HIV/AIDS educational programme for Chinese nurses. Journal of Advanced Nursing, 53(6):710–720.
Journal Section Articles
Authors

Author: Eda YAKIT

Author: Anahit Margirit COŞKUN

Bibtex @ { itobiad257205, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {1400 - 1418}, doi = {10.15869/itobiad.53947}, title = {LGBT Bireylere Yönelik HIV İle İlgili Güvenli Olmayan Cinsel Davranışların Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {YAKIT, Eda and COŞKUN, Anahit Margirit} }
APA YAKIT, E , COŞKUN, A . (2016). LGBT Bireylere Yönelik HIV İle İlgili Güvenli Olmayan Cinsel Davranışların Belirlenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (5), 1400-1418. DOI: 10.15869/itobiad.53947
MLA YAKIT, E , COŞKUN, A . "LGBT Bireylere Yönelik HIV İle İlgili Güvenli Olmayan Cinsel Davranışların Belirlenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 1400-1418 <http://www.itobiad.com/issue/24264/257205>
Chicago YAKIT, E , COŞKUN, A . "LGBT Bireylere Yönelik HIV İle İlgili Güvenli Olmayan Cinsel Davranışların Belirlenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 1400-1418
RIS TY - JOUR T1 - LGBT Bireylere Yönelik HIV İle İlgili Güvenli Olmayan Cinsel Davranışların Belirlenmesi AU - Eda YAKIT , Anahit Margirit COŞKUN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.15869/itobiad.53947 DO - 10.15869/itobiad.53947 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1400 EP - 1418 VL - 5 IS - 5 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.53947 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.53947 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Human and Social Science Researches LGBT Bireylere Yönelik HIV İle İlgili Güvenli Olmayan Cinsel Davranışların Belirlenmesi %A Eda YAKIT , Anahit Margirit COŞKUN %T LGBT Bireylere Yönelik HIV İle İlgili Güvenli Olmayan Cinsel Davranışların Belirlenmesi %D 2016 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 5 %N 5 %R doi: 10.15869/itobiad.53947 %U 10.15869/itobiad.53947
ISNAD YAKIT, Eda , COŞKUN, Anahit Margirit . "LGBT Bireylere Yönelik HIV İle İlgili Güvenli Olmayan Cinsel Davranışların Belirlenmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 / 5 (July 2016): 1400-1418. https://doi.org/10.15869/itobiad.53947