Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 6, Sayfalar 1683 - 1697 2016-10-25

Alamut’ta Sünnî Bir Şeyh: III. Hasan Nev Müselman
A Sunnı Sheikh in Alamut: III. Hasan Nev Muselman

Fatih GÜZEL [1]

413 1072


İslâm dünyasında siyasî ve itikadî ihtilaflara bağlı olarak ortaya çıkan Bâtınîler, uzun yıllar İslâm dünyasında kurulu düzeni sarsan, yıkıcı faaliyetlerde bulunmuşlar, pek çok değerli devlet ve din adamına suikastlar düzenleyip, topluma dehşet saçmışlardır. Bâtınîler, mevcut siyasî ve dinî düzeni yıkmak ve kendi görüşlerini kabul ettirmek için her türlü yolu mubah saymışlar, hiçbir grup hatta Yahudiler ve Hristiyanlar dahi onlar kadar Müslümanlara zarar verememiştir. Ancak 607/1210 yılında Alamut Şeyhi olan Celaleddin III. Hasan kendisinden önceki şeyhlerin itikadı olan Şiî-İsmailî inancını reddederek Sünnî İslâm inancını benimsediğini ilan etmiş, kendisine Abbâsî halifesi Nâsır li-Dinillâh tarafından “Nev Müselman- Yeni Müslüman” lakabı verilmiştir. Bu makalemizin konusunu Celaleddin III. Hasan Nev Müselman’ın hayatı ve Alamut şeyhliği dönemindeki faaliyetleri oluşturmaktadır.


Batiniyya which arised due to political and creed disputes in the Islamic World,  was engaged in an activities that demolishing established order; terrorized society by assassinating plenty of valuable statesman and cleric long years. Batiniyya accepted licit for all ways to destroy existing political and religious order and to sell on their opinions. Even Jews and Christians could not damage Muslims as they did. However, Celaleddin III. Hasan who became Alamut Sheikh in 670/1210, refused Shiite-Ismaili belief which is creed of sheiks before him and declared that he adopted Sunni Islam belief. He was nicknamed as “nev müselman-new muslim” by Abbasid caliph Al-Nasir li-Din Allah. The subject of this article is Celaleddin III. Hasan The New Muslim’s life and activities in period of his Alamut Seikh.


 • Barthold, Vasilij Viladimiroviç, Halife- Sultan, çev. İlyas Kamalov, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2006.
 • Cüveynî Alaaddin Ata Melik, Tarih-i Cihan Güşa, çev. Mürsel Öztürk, Ankara: TTK Yayınları, 2013.
 • Ebü'l-Ferec, İbnü'l-İbrî Barhebracus Yuhanna, Abû'l-Farac Tarihi, trc. Ömer Rıza Doğrul, Ankara: TTK Yayınları, 1945.
 • Ebû Şâme, Şihabüddin Ebû Muhammed Abdurrahman b. İsmâil, Kitâbü Ravzateyn fî Ahbâri Devleteyn en-Nûriyye ve’s-Selâhiyye, thk. İbrahim Şemsüddin, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2002.
 • Ebuzziya Tevfik, Hasan bin Sabbah, Kostantiniye: Matbaa-i Ebüzziya, 1300.
 • Eyyübî, Muhammed b. Takıyyüddin Ömer İbn Şahinşah, Mizmârü’l-hakâik ve Sırrü’l-Halâik, thk. Hasan Hebeş, Kahire: el-Hey’etü’l-Mısriyyeti’l-Âmme li’l-Kitâb, 2005.
 • Faruk Ömer Fevzi, el-Hilafetü’l-Abbâsiyye: es-Sukût ve’l-İnhiyâr, Amman: Dârü’ş-Şürûk, 1998.
 • Daftary, Ferhad, İsmaililer: Tarihleri ve Öğretileri, çev. Erdal Toprak, İstanbul: Doruk Yayınları, 2005.
 • Hemedânî, Reşidüddin Ebü'l-Fazl b. Ebi'l-Hayr Fazlullah, Camiü't-Tevarih, yay. Ahmet Ateş, Ankara: TTK Yayınları, 1957.
 • İbnü’l-Esîr, İzzüddin b. Ebi’l-Hasen Ali b. Muhammed, el-Kâmil fi’t-Târîh, thk. Ebü’l-Fida’ Abdullah el-Kâdî, Beyrut: Dârü'l-İlmiyye, 1987.
 • İbnü'l-Furat, Nasırüddin Muhammed b. Abdürrahim b. Ali, Târîhu İbni'l-Furat, thk. Hasan Muhammed Şemma’, Basra: 1970.
 • İbnü'l-İmâd, Ebü'l-Felah Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed, Şezerâtü'z- Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, thk. Abdülkadir Arnaut, Mahmûd Arnaut, Beyrut: Dâru İbn Kesir, 1991.
 • İbnü’s-Sâî, Ebû Talib Taceddin Ali b. Enceb b. Osman, el-Câmiü’l-Muhtasar fi Unvâni’t-Tevârih ve Uyûni’s-Siyer, nşr. Mustafa Cevad, Bağdat: Matbaatü’s-Süryaniyye el-Katolikiyye, 1934.
 • İlhan, Avni, “Bâtıniyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1992, c. V, s. 190-191.
 • İmadüddin Katib Muhammed b. Muhammed b. Hamid el-İsfahani , Kitabu Tarihi Devleti Âli Selcuk, Bündari Muhtasarı Mısır: Şeriketü Tab’ı Kütübi’l-Arabiyye, 1318/ 1900.
 • Lochart, Laurence, “Hasan Sabbah ve Haşişiler”, çev. Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 26, (2006): 231-238.
 • Lewis, Bernard, Haşişiler Ortaçağ İslâm Dünyasında Terörizm ve Siyaset, çev. Ali Aktan, İstanbul: Sebil Yayınları, 1995.
 • Madelung, Wilferd, “İsmâilîlik: Eski ve Yeni Davet”, Dini Araştırmalar Dergisi 25, (2006): 281-294.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatih GÜZEL
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad257523, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {1683 - 1697}, doi = {10.15869/itobiad.257523}, title = {Alamut’ta Sünnî Bir Şeyh: III. Hasan Nev Müselman}, key = {cite}, author = {GÜZEL, Fatih} }
APA GÜZEL, F . (2016). Alamut’ta Sünnî Bir Şeyh: III. Hasan Nev Müselman. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (6), 1683-1697. DOI: 10.15869/itobiad.257523
MLA GÜZEL, F . "Alamut’ta Sünnî Bir Şeyh: III. Hasan Nev Müselman". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 1683-1697 <http://www.itobiad.com/issue/24073/257523>
Chicago GÜZEL, F . "Alamut’ta Sünnî Bir Şeyh: III. Hasan Nev Müselman". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (2016): 1683-1697
RIS TY - JOUR T1 - Alamut’ta Sünnî Bir Şeyh: III. Hasan Nev Müselman AU - Fatih GÜZEL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.15869/itobiad.257523 DO - 10.15869/itobiad.257523 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1683 EP - 1697 VL - 5 IS - 6 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.257523 UR - http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.257523 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Alamut’ta Sünnî Bir Şeyh: III. Hasan Nev Müselman %A Fatih GÜZEL %T Alamut’ta Sünnî Bir Şeyh: III. Hasan Nev Müselman %D 2016 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 5 %N 6 %R doi: 10.15869/itobiad.257523 %U 10.15869/itobiad.257523
ISNAD GÜZEL, Fatih . "Alamut’ta Sünnî Bir Şeyh: III. Hasan Nev Müselman". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 / 6 (Ekim 2016): 1683-1697. http://dx.doi.org/10.15869/itobiad.257523