Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Investigation of Exercises and Related Songs in Baglama Textbooks Used in Fine Arts High Schools in Terms of Target Behavior

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 3853 - 3867, 30.12.2021
https://doi.org/10.15869/itobiad.983442

Abstract

The book, method and educational information used in instrument teaching provide an integrity in terms of affective, psychomotor and cognitive skills that the student will gain. The proportional and balanced content of the books used as material in education and training results in high reliability.
In this study, it is aimed to examine and analyze the problems that arise in terms of transferring the position, curtain, local attitude, articulation and ornaments to the practice and folk songs in the instrument training binding books of fine arts high schools. The study group of the research consists of the instrument education of the fine arts high school 9.10.11.and 12th grade binding textbooks. In the research, data was collected with the scanning model and the program for the target behaviors in the instrument education books of the fine arts high school was followed and what gains were aimed to be achieved by the document analysis method.
As a result of the researches in the instrument training books of the fine arts high school, the majority of the exercises are in la (open string) axis position in a distorted order, but no folk featured are in the la (open string) axis position, while the fret sounds are being taught, some frets are in correct proportion in the exercises and folk songs. Some of the microtonal sounds specific to our music are not given enough, and among the four regional attitudes given in the section of local chant manners, the most practice and folk songs are in the zeybek style, which is in a numerical balance, and the zeybek style is more important than the other three regional styles. It is concluded that the size is proportional but the remaining ornamentation and articulations are not sufficiently included.

References

 • Açıkalın, G. (2018). Güzel Sanatlarda Bağlama Eğitiminin İncelenmesi. Yüksek Lisans tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Avcı, E.& Yılmaz, G.& Çiçekçioğlu, Ş.& Özcanlı, Y. (2019). ORTAÖĞRETİM Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi Bağlama 9 Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Avcı, E.& Yılmaz, G.& Çiçekçioğlu, Ş.& Özcanlı, Y. (2019). ORTAÖĞRETİM Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi Bağlama 10 Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Avcı, E.& Yılmaz, G.& Çiçekçioğlu, Ş.& Özcanlı, Y. (2019). ORTAÖĞRETİM Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi Bağlama 11 Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Avcı, E.& Yılmaz, G.& Çiçekçioğlu, Ş.& Özcanlı, Y. (2019). ORTAÖĞRETİM Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi Bağlama 12 Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Bircan, O. (2010). Kemane İcrasında Yay Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haliç Üniversitesi.
 • Daniel, R. (2004). Innovations in piano teaching: a small‐group model for the tertiary level, Music Education Research, 6:1, 23-43. doi.org/10.1080/1461380032000182911
 • Demirkaya, E.(2015). Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Bireysel Çalgı Bağlama Derslerinde Konya Tavrının Öğretilme Durumu, Konya
 • Kurtuldu, K. (2007). Bilgiyi işleme modeline dayalı enstrüman eğitiminde genel öğrenme stratejilerinin yeri ve görsel imajlar oluşturma yönteminin kullanılabilirlik düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Özdek, A. (2005). Bağlama’nın II. Kademe Sınıflarındaki Müzik Eğitiminde Kullanımına Yönelik Bir Çalışma, Konya.
 • Özdek, A. (2015) “Bağlama Öğretimine Dönük Basılı Materyallerde Görece Notasyona İlişkin Bilgi ve Uyarılar” (36-54). II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri(GUSBAG 8-10 Nisan 2015) Bildiri Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları. Sivas
 • Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Güzel Sanatlar Liselerinde Kullanılan Bağlama Ders Kitaplarındaki Alıştırma ve İlgili Türkülerin Hedef Davranış Bakımından İncelenmesi

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 3853 - 3867, 30.12.2021
https://doi.org/10.15869/itobiad.983442

Abstract

Çalgı öğretiminde kullanılan kitap, metot ve eğitsel bilgiler öğrenciye kazandıracağı duyuşsal, devinişsel ve bilişsel beceriler açısından bir bütünlük arz eder. Eğitim ve öğretimde materyal olarak kullanılan kitapların içeriksel yapısının oranlı ve dengeli olması güvenirliğin de yüksek olması sonucunu doğurur.
Bu araştırmada, güzel sanatlar liseleri çalgı eğitimi bağlama kitaplarında yer alan pozisyon, perde, yöresel tavır, artikülasyon ve süslemelerin, süslemelerle ilgili teorik boyutların alıştırma ve türkülerde hangi düzeyde uygulandığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu güzel sanatlar lisesi çalgı eğitimi 9.10.11.ve 12. Sınıf bağlama ders kitapları oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli ile veriler toplanıp, güzel sanatlar lisesi çalgı eğitimi kitaplarında hedef davranışlara yönelik nasıl bir program izlendiği, hangi kazanımlarının sağlamasının amaçlandığı doküman analizi yöntemiyle tespit edilmiştir.
Güzel sanatlar lisesi çalgı eğitimi bağlama kitaplarında yapılan araştırmalar sonucunda alıştırmaların büyük çoğunluğunun bozuk düzeninde la (açık tel) eksenli pozisyonda olduğu fakat yer verilen hiçbir türkünün la(açık tel) eksenli pozisyonda olmadığı, perde sesleri öğretilirken bazı perdelerin alıştırma ve türkülerde doğru oranlı olduğu ancak bazı müziğimize özgü bazı mikrotonal seslere yeterince yer verilmediği, yöresel tezene tavırları kısmında verilen dört yöre tavrı içerisinde en fazla alıştırma ve türkülerin sayısal bir dengede olan zeybek tavrında olup zeybek tavrının diğer üç yöre tavrına göre daha fazla önemsendiği, artikülasyon ile süsleme kısmında legato artikülasyonunun alıştırma ve türkü boyutunun oranlı olduğu fakat geriye kalan süsleme ve artikülasyonlara yeterince yer verilmediğini sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Açıkalın, G. (2018). Güzel Sanatlarda Bağlama Eğitiminin İncelenmesi. Yüksek Lisans tezi, İstanbul: Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Avcı, E.& Yılmaz, G.& Çiçekçioğlu, Ş.& Özcanlı, Y. (2019). ORTAÖĞRETİM Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi Bağlama 9 Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Avcı, E.& Yılmaz, G.& Çiçekçioğlu, Ş.& Özcanlı, Y. (2019). ORTAÖĞRETİM Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi Bağlama 10 Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Avcı, E.& Yılmaz, G.& Çiçekçioğlu, Ş.& Özcanlı, Y. (2019). ORTAÖĞRETİM Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi Bağlama 11 Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Avcı, E.& Yılmaz, G.& Çiçekçioğlu, Ş.& Özcanlı, Y. (2019). ORTAÖĞRETİM Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Eğitimi Bağlama 12 Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Bircan, O. (2010). Kemane İcrasında Yay Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haliç Üniversitesi.
 • Daniel, R. (2004). Innovations in piano teaching: a small‐group model for the tertiary level, Music Education Research, 6:1, 23-43. doi.org/10.1080/1461380032000182911
 • Demirkaya, E.(2015). Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Bireysel Çalgı Bağlama Derslerinde Konya Tavrının Öğretilme Durumu, Konya
 • Kurtuldu, K. (2007). Bilgiyi işleme modeline dayalı enstrüman eğitiminde genel öğrenme stratejilerinin yeri ve görsel imajlar oluşturma yönteminin kullanılabilirlik düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Özdek, A. (2005). Bağlama’nın II. Kademe Sınıflarındaki Müzik Eğitiminde Kullanımına Yönelik Bir Çalışma, Konya.
 • Özdek, A. (2015) “Bağlama Öğretimine Dönük Basılı Materyallerde Görece Notasyona İlişkin Bilgi ve Uyarılar” (36-54). II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri(GUSBAG 8-10 Nisan 2015) Bildiri Kitabı. Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları. Sivas
 • Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Beliz Ziyade AKBAŞ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4177-5772
Türkiye


Yavuz Selim KALELİ (Primary Author)
Necmettin Erbakan Üniversitesi
0000-0001-5713-7399
Türkiye


Attila ÖZDEK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7214-5928
Türkiye

Early Pub Date December 21, 2021
Publication Date December 30, 2021
Application Date August 16, 2021
Acceptance Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 4

Cite

APA Akbaş, B. Z. , Kaleli, Y. S. & Özdek, A. (2021). Güzel Sanatlar Liselerinde Kullanılan Bağlama Ders Kitaplarındaki Alıştırma ve İlgili Türkülerin Hedef Davranış Bakımından İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 10 (4) , 3853-3867 . DOI: 10.15869/itobiad.983442
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.