Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Use of Social Media in Police Department: The Instagram Case

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 3568 - 3584, 30.12.2021
https://doi.org/10.15869/itobiad.953000

Abstract

Social media stands out as an important means of communication at the individual and institutional levels with its high prevalence and impact as well as many features it offers. It is an important tool especially for informing, monitoring, and directing the masses. It is significant that this tool is used by the police department having the mission of ensuring individuals’ safety of life and property, preventing criminal activities, fighting criminals, and ensuring social peace. In this regard, this study aims to examine the content of the posts by the Instagram account (a part of social media) of the Turkish Police Department. To this end, 1,903 posts made by the Police Department on its official Instagram account between February 20, 2016 and February 20, 2021 were subjected to content analysis through numbers, percentages, calculation, ranking, and comparison.
The results show that the Police Department used social media for purposes such as promoting the institution, informing the public and raising their awareness on issues such as traffic rules, road condition, public health, violence, and disability, and making community policing and citizen-police solidarity visible. 60% of the shares involve institutional information, and 54% of the followers interact with the shares. While the institutional information shares from the Instagram account have received the fewest likes though they are most in number, the contents of the criminal incidents shared the least have received the most likes. This is followed by posts about community policing and informative posts, respectively.
Within the scope of the aim of improving cooperation with citizens in the fight against crime and criminals, the Police Department should make formal arrangements and create expert teams for the more effective use of social media. Since there are very few studies on the subject in the national (Turkish) literature, this study is anticipated to contribute to the literature.

References

 • Akyazı, A. (2015). Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medyada Çocuğa Yönelik Şiddetin Yansıması. D Yengin (Der.), Sosyal Medya Araştırmaları (s.45-56) içinde. İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Altuntaş, F. (2011). Toplum Destekli Polislikte Yeni Bir Boyut: Suç ve Suçlularla Mücadelede Sosyal Medya Platformları. 7-8 Ekim Suç Önleme Sempozyumu, 361-371.
 • Altuntaş, F. (2014). Sosyal Medyanın Gücü: Kamu Sektörü ve Güvenlik Güçlerinde Sosyal Medya Kullanımı. Konya: Çizgi Kitapevi Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma-Yöntem, Teknik ve İlkeler. 13. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Chen, Y., Chen, H. & Xu, L. (2016). Social Media and eBusiness: Cultural Impacts on the Influence Process in Consumer Communities. Materials Science and Engineering, 142: 1-10. doi:10.1088/1757-899X/142/1/012134
 • Cheung, M. K. C. & Lee, K. O. M. (2009). Understandimg the Sustainability of a Virtual Community: Model Development and Empirical Test. Journal of Information Science, 35(3): 279-298. doı:10.1177/0165551508099088
 • Crump, J. (2011). What Are the Police Doing on Twitter? Social Media, the Police and the Public, Policy & Internet, 3(4): 1-27. doi:10.2202/1944-2866.1130
 • Çalışkan, M. & Mencik, Y. (2015). Değişen Dünyanın Yeni Yüzü: Sosyal Medya. Akademik Bakış Dergisi- Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 50: 254-277. http://www.akademikbakis.org.
 • Digital (2020). We Are Social, https://wearesocial.com/digital-2020, Erişim Tarihi: 21.03.2021.
 • Erkayhan, Ş. (2013). Küresel ve Yerel Ölçekte Ağ Kültürü ve Sosyal Medya, C., Bilgili & G., Şener (Ed.), Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2- Kültür, Kimlik, Siyaset (s.15-38) içinde. 2. Baskı, İstanbul: Grafik Tasarım Yayıncılık.
 • Fuchs, C. (2008). Internet and Society: Social Theory in The Information Age. NewYork: Routledge.
 • Fuchs, C. (2011). An Alternative View of Privacy on Facebook. Information, 2: 140-165. doi:10.3390/info2010140
 • Gafuroğulları, D. (2015). Sosyalleşme Olgusu ve Tüketim Toplumunda Pinterest Kullanımı, D Yengin (Der.), Sosyal Medya Araştırmaları (s.149-184) içinde. İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Geray, H. (2002). İletişim ve Teknoloji Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Graham, M. & Avery, E. (2013). Government Public Relations and Social Media: An Analysis of the Perceptions and Trends of Social Media Use at the Local Government Level. Public Relations Journal, 7 (4): 1-21.
 • Gülaslan, T. (2018). Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı ve Yönetimi. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • Harmancı, F. M. & Baycan, C. (2014). Güvenlik Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı, Harmancı, F. M., Gözübenli, M. & Alaç, A.E. (Ed.), Güvenlik Sektöründe İnsan İlişkileri (s. 83-110) içinde. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Bahar, 32: 151-175.
 • Hu, X., Rodgers, K. & Lovrich, N.P. (2020). Public Preferences Regarding Police Facebook Posts: A Macro-Level Analysis. Police Practice and Research, 21(3): 227-245. doi: 10.1080/15614263.2018.1531753
 • Karakiza, M. (2015). The Impact of Social Media in The Public Sector. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175: 384 – 392. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1214
 • Kazaz, M. & Tümen, E. (2013). Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Örneği. 1. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiri Kitabı, Konya: UNİKOP, s. 89-97.
 • Manavcıoğlu, K. (2009). İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örneği. M. Yağbasan (Ed.), Sosyal medya ve Etik Sempozyumu Bildiri Kitabı (s.63-72) içinde. Elazığ: Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge, Mass: The MIT Press.
 • Mavnacıoğlu, K. (2018). Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi. İstanbul: Beta Yalıncılık
 • Neuman, W. L. (2020). Toplumsal Araştırma Yöntemleri- Nicel ve Nitel Yaklaşımlar Cilt-2. 8. Baskı, (Ö. Akkaya Çev.), Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Onar Çambay, S. (2015). Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2): 237-247.
 • Özçetin, D. ve Özçetin, B. (2015). Polis ve Sosyal Medya: Türkiye’de İl Emniyet Müdürlüklerinin Twitter Kullanımı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Folklor/Edebiyat Dergisi, Lefkoşe, 21(83): 19-48.
 • Sanlav, Ü. (2014). Sosyal Medya Savaşları. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Telli Yamamoto, G. ve Karamanlı Şekeroğlu, Ö. (2014). Sosyal Medya ve Blog. İstanbul: Kriter Yayın Evi.

Emniyet Teşkilatında Sosyal Medya Kullanımı: Instagram Örneği

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 3568 - 3584, 30.12.2021
https://doi.org/10.15869/itobiad.953000

Abstract

Yaygınlığının ve etkisinin yüksekliği ve birçok özelliği ile bireysel ve kurumsal düzeyde önemli bir iletişim yöntemi olarak öne çıkan sosyal medya, özellikle kitlerin bilgilendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirmesinde önemli bir araçtır. Bu aracın, bireylerin can ve mal güvenliğini sağlama, suç teşkil eden faaliyetlere engel olma, suçlularla mücadele etme ve toplumsal huzuru sağlama misyonuna sahip emniyet teşkilatı tarafından da kullanılması önem arz etmektedir. Araştırma, sosyal medyanın bir parçası olan Emniyet Teşkilatı Instagram hesabından yapılan paylaşımların içerik yönünden incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, Emniyet Teşkilatının resmi Instagram hesabında 20 Şubat 2016- 20 Şubat 2021 tarihleri arasında yaptığı 1.903 paylaşım; sayı yüzde, hesaplama, sıralama ve mukayese yöntemleri kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur.
Sonuçlar, Emniyet Teşkilatının sosyal medyayı, kurum tanıtımı yapma, trafik kuralları, yol durumu, halk sağlığı, şiddet, engellilik gibi konularda halkı bilgilendirme ve farkındalık yaratma, toplum destekli polislik ve vatandaş-polis dayanışmasını görünür kılma gibi görev alanına yönelik amaçlarla kullanıldığını, paylaşımların %60’ının kurumsal bilgilendirme içerikli yapıldığını ve takipçilerin %54’ünün yapılan paylaşımlarla etkileşim içerisinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca Instagram hesabında, hesapta en fazla yer verilen kurumsal bilgi paylaşımlarının en az beğeniyi aldığı, en az paylaşımın yapıldığı suç olay bilgisine yönelik içeriklerin ise en fazla beğeniyi aldığı ve bunu sırasıyla, toplum destekli polislik ile bilgilendirici nitelikteki paylaşımların izlediği saptanmıştır.
Emniyet Teşkilatının, suç ve suçluyla mücadelede vatandaşla işbirliğini geliştirme amacı kapsamında, sosyal medyayı daha etkili kullanabilmesine yönelik olarak; konu ile ilgili formel düzenlemeler yapması ve uzman ekipler oluşturması yararlı olacaktır. Ulusal literatürde konuya ilişkin çalışmaların çok az olması sebebiyle yapılan bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Akyazı, A. (2015). Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medyada Çocuğa Yönelik Şiddetin Yansıması. D Yengin (Der.), Sosyal Medya Araştırmaları (s.45-56) içinde. İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Altuntaş, F. (2011). Toplum Destekli Polislikte Yeni Bir Boyut: Suç ve Suçlularla Mücadelede Sosyal Medya Platformları. 7-8 Ekim Suç Önleme Sempozyumu, 361-371.
 • Altuntaş, F. (2014). Sosyal Medyanın Gücü: Kamu Sektörü ve Güvenlik Güçlerinde Sosyal Medya Kullanımı. Konya: Çizgi Kitapevi Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma-Yöntem, Teknik ve İlkeler. 13. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Chen, Y., Chen, H. & Xu, L. (2016). Social Media and eBusiness: Cultural Impacts on the Influence Process in Consumer Communities. Materials Science and Engineering, 142: 1-10. doi:10.1088/1757-899X/142/1/012134
 • Cheung, M. K. C. & Lee, K. O. M. (2009). Understandimg the Sustainability of a Virtual Community: Model Development and Empirical Test. Journal of Information Science, 35(3): 279-298. doı:10.1177/0165551508099088
 • Crump, J. (2011). What Are the Police Doing on Twitter? Social Media, the Police and the Public, Policy & Internet, 3(4): 1-27. doi:10.2202/1944-2866.1130
 • Çalışkan, M. & Mencik, Y. (2015). Değişen Dünyanın Yeni Yüzü: Sosyal Medya. Akademik Bakış Dergisi- Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 50: 254-277. http://www.akademikbakis.org.
 • Digital (2020). We Are Social, https://wearesocial.com/digital-2020, Erişim Tarihi: 21.03.2021.
 • Erkayhan, Ş. (2013). Küresel ve Yerel Ölçekte Ağ Kültürü ve Sosyal Medya, C., Bilgili & G., Şener (Ed.), Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2- Kültür, Kimlik, Siyaset (s.15-38) içinde. 2. Baskı, İstanbul: Grafik Tasarım Yayıncılık.
 • Fuchs, C. (2008). Internet and Society: Social Theory in The Information Age. NewYork: Routledge.
 • Fuchs, C. (2011). An Alternative View of Privacy on Facebook. Information, 2: 140-165. doi:10.3390/info2010140
 • Gafuroğulları, D. (2015). Sosyalleşme Olgusu ve Tüketim Toplumunda Pinterest Kullanımı, D Yengin (Der.), Sosyal Medya Araştırmaları (s.149-184) içinde. İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Geray, H. (2002). İletişim ve Teknoloji Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Graham, M. & Avery, E. (2013). Government Public Relations and Social Media: An Analysis of the Perceptions and Trends of Social Media Use at the Local Government Level. Public Relations Journal, 7 (4): 1-21.
 • Gülaslan, T. (2018). Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı ve Yönetimi. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • Harmancı, F. M. & Baycan, C. (2014). Güvenlik Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı, Harmancı, F. M., Gözübenli, M. & Alaç, A.E. (Ed.), Güvenlik Sektöründe İnsan İlişkileri (s. 83-110) içinde. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Bahar, 32: 151-175.
 • Hu, X., Rodgers, K. & Lovrich, N.P. (2020). Public Preferences Regarding Police Facebook Posts: A Macro-Level Analysis. Police Practice and Research, 21(3): 227-245. doi: 10.1080/15614263.2018.1531753
 • Karakiza, M. (2015). The Impact of Social Media in The Public Sector. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175: 384 – 392. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.1214
 • Kazaz, M. & Tümen, E. (2013). Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Örneği. 1. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiri Kitabı, Konya: UNİKOP, s. 89-97.
 • Manavcıoğlu, K. (2009). İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örneği. M. Yağbasan (Ed.), Sosyal medya ve Etik Sempozyumu Bildiri Kitabı (s.63-72) içinde. Elazığ: Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi.
 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge, Mass: The MIT Press.
 • Mavnacıoğlu, K. (2018). Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi. İstanbul: Beta Yalıncılık
 • Neuman, W. L. (2020). Toplumsal Araştırma Yöntemleri- Nicel ve Nitel Yaklaşımlar Cilt-2. 8. Baskı, (Ö. Akkaya Çev.), Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Onar Çambay, S. (2015). Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2): 237-247.
 • Özçetin, D. ve Özçetin, B. (2015). Polis ve Sosyal Medya: Türkiye’de İl Emniyet Müdürlüklerinin Twitter Kullanımı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Folklor/Edebiyat Dergisi, Lefkoşe, 21(83): 19-48.
 • Sanlav, Ü. (2014). Sosyal Medya Savaşları. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Telli Yamamoto, G. ve Karamanlı Şekeroğlu, Ö. (2014). Sosyal Medya ve Blog. İstanbul: Kriter Yayın Evi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Abdullah KARAKAYA
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3214-6771
Türkiye


Abdüssamed UZ (Primary Author)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6924-4001
Türkiye

Early Pub Date December 21, 2021
Publication Date December 30, 2021
Application Date June 15, 2021
Acceptance Date December 6, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 4

Cite

APA Karakaya, A. & Uz, A. (2021). Emniyet Teşkilatında Sosyal Medya Kullanımı: Instagram Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 10 (4) , 3568-3584 . DOI: 10.15869/itobiad.953000
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.