Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Review of TV Series in the Context of Verbal Violence and Marginalization Against the Low-Income Group

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 3243 - 3263, 30.12.2021
https://doi.org/10.15869/itobiad.912783

Abstract

In the social structure, income inequality may create a disadvantageous situation in terms of verbal violence and marginalization. People in the low-income group are more exposed to humiliation and marginalization in this sense. Media content, which is a visual representation of social life, and especially popular TV series, may have verbal violence and marginalizing elements in terms of themes and dialogues. These negative representations in the TV series may cause the aforementioned social problems to be considered normal and trigger overlooking or ignoring them.
As the research sample, the TV series named “Fatmagül’ün Suçu ne? (What is Fatmagül’s Fault?)” broadcasted on Kanal D (Channel D) between the years 2010 – 2012 has been analyzed in the context of verbal violence and marginalization through qualitative research method and survey model. According to the results of the analysis, it has been determined that people in the low-income group are humiliated and marginalized in some scenes and dialogues in the series. It has been observed that people with a low financial profile living in the provinces are subjected to verbal violence and injustice by wealthy people, and from time to time they have been forced to remain silent in the face of these injustices. Again, it was clear that especially the weak position of women in society has been emphasized in the series as well as women having to confront the issue of marginalization even more. The subject’s gender creates a significant difference in the context of negative events to be experienced. As a result; ın the series, Fatmagül and other low-income people are exposed to oppressive behaviors and injustices. Additionally, it is observed that women are always in a less favorable position than men in society.

References

 • Adler, A. (1983). Kişilik Bozuklukları ve Toplumsal Bütünleşme. (Çev. Belkıs Çorakçı). İstanbul: Say Yayınları.
 • Adorno, W. T. (2011). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. (Çev. Nihat Ülner- Musatafa Tüzel-Elçin Gen). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. DEUHFED. 9(1), 23-28.
 • Benjamin, W. (2002). Pasajlar.(Çev. Ahmet Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Berg, B. L. & amp; Lune, H. (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Çev. Asım Arı). Konya: Eğitim Yayınları.
 • Bourdieu ,P. (2015). Eril Tahakküm. (Çev. Bediz Yılmaz). İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Dostoyevski, F. ( 2018 ). Suç ve Ceza. (Çev. Hasan Ali Ediz). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Durkheim, E. (2013). Toplumbilimin YöntemKuralları. (Çev. Özer Ozankaya). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Eagleton, T. (2016). İyimser Olmayan Umut. (Çev. Emine Ayhan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Elias, N. (2000). Zaman Üzerine. (Çev. Veysel Atayman). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2012). Bilme İstenci Üzerine Dersler. (Çev. Kerem Eksen).İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Freud, S. (20. 00). Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları Bir Yanılsamanın Geleceği. (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Fromm, E. (1995). Umut Devrimi. (Çev. Şemsa Yeğin). İstanbul: Payel Yayınları.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Herman, E. S. & Chomsky, N. (2012). Rızanın İmalatı Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. İstanbul: Bgst Yayınları.
 • İnce, M. , Yılmaz, M . (2020). Türk Sinemasında Din Adamlarının Sunumu: Kemal Sunal Filmlerindeki Dini Karakterler Üzerine Bir İnceleme . Journal of Humanities and Tourism Research , 10 (3) , 726-741.
 • Kalafat Çat, A. (2018). Digital Games and Violence. Childrens Consumption of Digital Media. ( Ed. Gülşah Sarı). Igi Global: Pennsylvania
 • Kant, I. (2013). Eğitim Üzerine. (Çev. Ahmet Aydoğan). İstanbul: Say Yayınları.
 • Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi . Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 170-189.
 • Koçak, M. C. & Küçük, O. (2020). İnternet ve Sosyal Medya Haberlerinde Ötekinin (Suriyeli Sığınmacılar) Konumlandırılışı: Konya Örneği. Journal of humanities and tourism research (Online) , Vol.10, 275-288.
 • Koçak, M. C. , Küçük, O. & Toprak, Ö. (2020). Toplumsal Yaşamda ve Sosyal Medyada Kötülüğün Konumlandırılışı: Konya Örneği. Journal of humanities and tourism research (Online) , vol.10, 762-774.
 • Nair, S. & Thomas, P. (2012). A Thematic study on the cause and effects of Television Violence on. 2nd International Conference on Social Science and Humanity, 31, 186-190.
 • Prior, L. (2004). Doing Things with Documents. SS. 76-94, (Ed). Silverman, D. (2004). Qualitative Research: Theory, Method and Practice. London: Sage Publications.
 • Ryan, M. & Kellner, D. (2010). Çağdaş Hollwywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası. (Çev. Elif Özsayar). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Taylan A. (2015). Nitel ve Nicel Araştırmalarda Evren ve Örneklem Seçimi ve Sorunları. İletişim Araştırmalarında Yöntemler Uygulama ve Örneklerle, Besim Yıldırım (Ed.), Konya: Literatürk.
 • Truffault, F. (1987). Hitchcock. (Çev. İlyas Hızlı). İstanbul: AFA Yayınları.
 • Wartella, E. (1997). The Context Of Televısıon Violence. Needham Heights,MA: Allyn and Becom.
 • Williams, R. (2003). Televizyon,Teknoloji ve Kültürel Biçim. (Çev. Ahmet Ulvi Türkbağ).Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Wollen, P. (2000). Sinemada Göstergeler ve Anlam. (Çev. Zafer Aracagök ve Bülent Doğan). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Zizek, S. (2005). Yamuk Bakmak Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş. İstanbul: Metis Yayınaları.
 • https://www.kanald.com.tr/diziler/guncel/fatmagulun-sucu-ne/bolum/fatmagulun-sucu-ne-7-bolum ,(Access: 02.01.2021)
 • https://www.kanald.com.tr/fatmagulunsucune/19-bolum/8698 , (Access: 08.01.2021)
 • https://www.kanald.com.tr/fatmagulunsucune/20-bolum/8763 , (Access: 08.01.2021)
 • https://www.kanald.com.tr/fatmagulunsucune/22-bolum/8883 , (Access: 09.01.2021)
 • https://www.kanald.com.tr/fatmagulunsucune/2-bolum/7716, (Access: 10.01.2021)
 • https://www.kanald.com.tr/fatmagulunsucune/3-bolum/7778 , (Access: 10.01.2021)
 • https://www.teve2.com.tr/diziler/guncel/fatmagulun-sucu-ne/bolumler/fatmagulun-sucu-ne-33-bolum, (Access: 10.01.2021)
 • https://www.beyazperde.com/filmler/film-250943/ (Access: 11.05.2021)

TV Dizlerinin Alt Gelir Grubuna Yönelik Sözlü Şiddet ve Ötekileştirme Bağlamında İncelenmesi

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 3243 - 3263, 30.12.2021
https://doi.org/10.15869/itobiad.912783

Abstract

Toplumsal yapı içinde gelir eşitsizliği, sözlü şiddet ve ötekileştirme bakımından dezavantajlı bir durum meydana getirebilmektedir. Alt gelir gurubuna sahip kimseler bu anlamda aşağılama ve ötekileştirmeye daha çok maruz kalmaktadır. Toplumsal yaşamın görsel bir temsili olan medya içerikleri ve özellikle popüler olan dizi türü, teması ve diyalogları bakımından sözlü şiddet ve ötekileştirici unsurlara sahip olabilmektedir. Dizilerdeki bu olumsuz temsiller ise bahsi geçen toplumsal problemlerin sıradanlaşması veya görmezden gelinmesini tetikleyebilmektedir.
Araştırmanın örneklemi olan ve Kanal D ekranlarında 2010-2012 zaman diliminde yayınlanmış “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisi sözlü şiddet ve ötekileştirme bağlamında nitel araştırma yöntemi ve tarama modeli yoluyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; dizinin bazı bölümlerindeki sahneler ve diyaloglarla alt gelir gurubundaki kişilerin aşağılandığı, küçük görüldüğü ve ötekileştirildiği tespit edilmiştir. Dizide taşrada yaşayan ve maddi anlamda düşük profile sahip kişilerin varlıklı kişiler tarafından sözlü şiddete maruz kaldıkları, haksızlığa uğradıkları ve zaman zaman bu haksızlıklar karşısında susmak zorunda bırakıldıkları görülmektedir. Yine, özellikle kadının toplum içindeki zayıf konumunun diziye de yansıdığı ve ötekileştirme sorunuyla daha çok yüzleşmek durumunda kaldığı anlaşılmıştır. Öznenin cinsiyeti yaşanacak olumsuzluklar bağlamında anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır. Sonuç olarak, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinin bazı bölümlerindeki sahneler ve diyaloglar yoluyla alt gelir gurubuna sahip kişiler ve avantajsız konumda olanların sözlü şiddet ve ötekileştirmeye maruz kaldıkları anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: TV, TV Dizileri, Sözlü Şiddet, Ötekileştirme, Alt Gelir Grubu

References

 • Adler, A. (1983). Kişilik Bozuklukları ve Toplumsal Bütünleşme. (Çev. Belkıs Çorakçı). İstanbul: Say Yayınları.
 • Adorno, W. T. (2011). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. (Çev. Nihat Ülner- Musatafa Tüzel-Elçin Gen). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. DEUHFED. 9(1), 23-28.
 • Benjamin, W. (2002). Pasajlar.(Çev. Ahmet Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Berg, B. L. & amp; Lune, H. (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Çev. Asım Arı). Konya: Eğitim Yayınları.
 • Bourdieu ,P. (2015). Eril Tahakküm. (Çev. Bediz Yılmaz). İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Dostoyevski, F. ( 2018 ). Suç ve Ceza. (Çev. Hasan Ali Ediz). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Durkheim, E. (2013). Toplumbilimin YöntemKuralları. (Çev. Özer Ozankaya). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Eagleton, T. (2016). İyimser Olmayan Umut. (Çev. Emine Ayhan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Elias, N. (2000). Zaman Üzerine. (Çev. Veysel Atayman). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2012). Bilme İstenci Üzerine Dersler. (Çev. Kerem Eksen).İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Freud, S. (20. 00). Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları Bir Yanılsamanın Geleceği. (Çev. Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Fromm, E. (1995). Umut Devrimi. (Çev. Şemsa Yeğin). İstanbul: Payel Yayınları.
 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Herman, E. S. & Chomsky, N. (2012). Rızanın İmalatı Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. İstanbul: Bgst Yayınları.
 • İnce, M. , Yılmaz, M . (2020). Türk Sinemasında Din Adamlarının Sunumu: Kemal Sunal Filmlerindeki Dini Karakterler Üzerine Bir İnceleme . Journal of Humanities and Tourism Research , 10 (3) , 726-741.
 • Kalafat Çat, A. (2018). Digital Games and Violence. Childrens Consumption of Digital Media. ( Ed. Gülşah Sarı). Igi Global: Pennsylvania
 • Kant, I. (2013). Eğitim Üzerine. (Çev. Ahmet Aydoğan). İstanbul: Say Yayınları.
 • Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi . Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 170-189.
 • Koçak, M. C. & Küçük, O. (2020). İnternet ve Sosyal Medya Haberlerinde Ötekinin (Suriyeli Sığınmacılar) Konumlandırılışı: Konya Örneği. Journal of humanities and tourism research (Online) , Vol.10, 275-288.
 • Koçak, M. C. , Küçük, O. & Toprak, Ö. (2020). Toplumsal Yaşamda ve Sosyal Medyada Kötülüğün Konumlandırılışı: Konya Örneği. Journal of humanities and tourism research (Online) , vol.10, 762-774.
 • Nair, S. & Thomas, P. (2012). A Thematic study on the cause and effects of Television Violence on. 2nd International Conference on Social Science and Humanity, 31, 186-190.
 • Prior, L. (2004). Doing Things with Documents. SS. 76-94, (Ed). Silverman, D. (2004). Qualitative Research: Theory, Method and Practice. London: Sage Publications.
 • Ryan, M. & Kellner, D. (2010). Çağdaş Hollwywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası. (Çev. Elif Özsayar). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Taylan A. (2015). Nitel ve Nicel Araştırmalarda Evren ve Örneklem Seçimi ve Sorunları. İletişim Araştırmalarında Yöntemler Uygulama ve Örneklerle, Besim Yıldırım (Ed.), Konya: Literatürk.
 • Truffault, F. (1987). Hitchcock. (Çev. İlyas Hızlı). İstanbul: AFA Yayınları.
 • Wartella, E. (1997). The Context Of Televısıon Violence. Needham Heights,MA: Allyn and Becom.
 • Williams, R. (2003). Televizyon,Teknoloji ve Kültürel Biçim. (Çev. Ahmet Ulvi Türkbağ).Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Wollen, P. (2000). Sinemada Göstergeler ve Anlam. (Çev. Zafer Aracagök ve Bülent Doğan). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Zizek, S. (2005). Yamuk Bakmak Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş. İstanbul: Metis Yayınaları.
 • https://www.kanald.com.tr/diziler/guncel/fatmagulun-sucu-ne/bolum/fatmagulun-sucu-ne-7-bolum ,(Access: 02.01.2021)
 • https://www.kanald.com.tr/fatmagulunsucune/19-bolum/8698 , (Access: 08.01.2021)
 • https://www.kanald.com.tr/fatmagulunsucune/20-bolum/8763 , (Access: 08.01.2021)
 • https://www.kanald.com.tr/fatmagulunsucune/22-bolum/8883 , (Access: 09.01.2021)
 • https://www.kanald.com.tr/fatmagulunsucune/2-bolum/7716, (Access: 10.01.2021)
 • https://www.kanald.com.tr/fatmagulunsucune/3-bolum/7778 , (Access: 10.01.2021)
 • https://www.teve2.com.tr/diziler/guncel/fatmagulun-sucu-ne/bolumler/fatmagulun-sucu-ne-33-bolum, (Access: 10.01.2021)
 • https://www.beyazperde.com/filmler/film-250943/ (Access: 11.05.2021)

Details

Primary Language English
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Mevlüt Can KOÇAK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
0000-0002-9496-0541
Türkiye


Olgun KÜÇÜK (Primary Author)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU, GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-9471-3540
Türkiye

Early Pub Date December 21, 2021
Publication Date December 30, 2021
Application Date April 10, 2021
Acceptance Date October 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 4

Cite

APA Koçak, M. C. & Küçük, O. (2021). Review of TV Series in the Context of Verbal Violence and Marginalization Against the Low-Income Group . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 10 (4) , 3243-3263 . DOI: 10.15869/itobiad.912783
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.