Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Glass Ceiling Syndrome And Talent Management: A Conceptional Assessment

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 3264 - 3281, 30.12.2021
https://doi.org/10.15869/itobiad.903765

Abstract

In our age, the steps of women employees, together with increasing the importance given to human resources, and the steps they have thrown to rise themselves. Therefore, the place of women in business life is increasing. But their numbers are not that high in top management areas. Although there are various reasons for this situation, glass ceiling barriers can be listed among the most important reasons. Glass ceiling barriers are; barriers arising from individual facttors (multi-role play, women’s personal preferences and perceptions), barriers arising from social factors (professional distinction, stereotypes) and barriers arising from organizational factors (organization culture, organizational policies, lack of mentors, inability to participate in informal networks). In this framework, glass ceiling syndrome is the invisible obstacles that my female personnel have reached after reaching a certain stage in their careers. In order to increase their success graphics, businesses need to select personnel at the right time and at the right time, to train them and to be placed in relevant units according to their capabilities. This is explained by another concept of the study , talent management. Talent management is to employ the right person, the right status. The main aim of the study is to conceptually deal with the relationship between glass ceiling syndrome and talent management and to search the related literature. When the researches in the literature are examined, it has been observed that the relationship between glass ceiling syndrome and talent management has not been studied together. In this study, a framework is drawn on the theoretical relationship between glass ceiling syndrome and talent management. The general result obtained in the study is; By completing each other with these human resources practices, the success, organizational commitment and job satisfaction of the business connected to the motivation of the employees can be increased and accordingly, the success of the business may increase.

References

 • Alayoğlu, N. (2010). İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem: Yetenek Yönetimi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 68-97.
 • Altunoğlu, A., Atay, H. ve Terlemez, B. (2015). İnsan kaynakları bakış açısından yetenek yönetimi: Bankacilik sektörü uygulama örneği. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 37(1), 47-70.
 • Altuntuğ, N. (2009). rekabet üstünlüğünün sürdürülmesinde yeteneklerin rolü: Yetenek yönetim yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 445-460.
 • Atlı, D. (2017). Yetenek yönetimi. İstanbul: Abaküs Yayınları.
 • Bayık, H. (2015). Diyanet işleri başkanlığında yetenek yönetiminin çalışan performansına etkisi: Yedi bölge örneği. (Yüksek lisans tezi), Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara.
 • Bingöl, D., Aydoğan, E., Şenel, G. ve Erden, P. (2011). Cam tavan sendromu ve kadinlarin hiyerarşik yükselmelerindeki engeller: tc. enerji ve tabii kaynaklar bakanliği ankara merkez teşkilati örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 12(1), 115-132.
 • Büyükyaprak, F. (2015). Çalışan kadın personelin kariyer gelişimi engellerinden cam tavan sendromu: Miili Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı örneği. (Yüksek lisans tezi), Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara.
 • Cotter, D. A., Hermsen, J. M., Ovadia, S., and Vanneman, R. (2001). The Glass Ceiling Effect. Social forces, 80(2), 655-681.
 • Çağıran Kendirli, H. ve Bahadır, M. (2018). Hizmet sektöründe gelir unsurunun iş motivasyonuna ve aile içi huzura etkisi: Kastamonu Üniversitesi örneği. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (2) , 995-1016 . DOI: 10.21733/ibad.478127
 • Çağıran Kendirli, H. ve Şenöz, A. (2019). Hizmet sektöründe kadın girişimciler: Çorum araştırması. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 4 (1) , 93-118 . DOI: 10.21733/ibad.507223
 • Çayan, D. (2011). Yetenek yönetiminin çalışanların performansı üzerine etkileri ve Niğde sağlık sektöründe bir uygulama. (Yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Çelik, M. ve Zaim, A. H. (2011). Yetenek yönetimi yaklaşımı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (20), 33-38.
 • Deemer, C., Fredericks, N. (2003). Cam Tavan Üstünde Dans. (Çev: S. Özer). Optimist Yayınları.
 • Doğan, S., ve Demiral, A. G. Ö. (2008). Insan Kaynakları Yönetiminde Çalişanların Kendilerine Doğru Yolculuk Yöntemi: Yetenek Yönetimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3).
 • Downs, Y. and Swailes, S. (2013). A Capability Approach to Organizational Talent Management. Human Resource Development International, 16(3), 267-281.
 • Erel, Ö. G. ve Yalçın, M. (2014). İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi. MediaCat.
 • Fettahlıoğlu, Ö., O., ve Çelik, A. (2007). Kariyer Yönetiminde Güncel Bir Kavram Olarak Cam Tavan Sendromu ve Kadın Yöneticiler Boyutu, Kariyer Yönetimi ve Insan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., and González-Cruz, T. F. (2013). What is the Meaning of ‘Talent’in the World of Work?. Human Resource Management Review, 23(4), 290-300.
 • Güner, M. B. (2016). Çalışanların yetenek yönetimi algısının iş motivasyonuna etkisi. (Yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
 • Hoşgör, H., Hoşgör, D. G. ve Memiş, K. (2016). Sosyo-Demografik özellikler ile cam tavan sendromu arasındaki ilişki ve farklılıkların incelenmesi: sağlık çalışanları örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 345-362.
 • Iles, P., Preece, D., and Chuai, X. (2010). Talent Management as a Management Fashion in HRD: Towards a Research Agenda. Human Resource Development International, 13(2), 125-145.
 • Karcıoğlu, F., ve Leblebici, Y. (2014). Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri:" Cam Tavan Sendromu" Üzerine Bir Uygulama. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 28(4).
 • Korkmaz, H. (2014). Yönetim Kademelerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrimciliği ve Cam Tavan Sendromu. Akademik Sosyal Araştırmacılar Dergisi, 2(5), 1-14.
 • Kulualp, H. G. (2015). Stratejik Insan Kaynakları Yönetiminde Cam Tavan Sendromu Engellerini Aşmak. Kamu-İş, 14(1), 99-123.
 • Lockwood, N. (2004). The Glass Ceiling: Domestic and International Perspectives. HR Magazine.
 • Mizrahi, R. ve Aracı, H. (2010). Kadın yöneticiler ve cam tavan sendromu üzerine bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 149-156.
 • Mucha, R. T. (2004). The Art and Science of Talent Management. Organization Development Journal, 22(4), 96-100.
 • Öğüt, A. (2006). Türkiye’de Kadın Girişimciliğin ve Yöneticiliğin Önündeki Güçlükler: Cam Tavan Sendromu. Selçuk Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 56-78.
 • Örücü, E., Kılıç, R., ve Kılıç, T. (2007). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir Ili Örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(2), 117-135.
 • Özer, A. M., Sökmen, A., Akçakaya, M., Özaydın M. M. (2017). İnsan Kaynakları Yönetimi. Gazi Kitabevi.
 • Öztürk, A. (2017). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Algısı Üzerine Kavramsal Bir Araştırma. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1(1).
 • Sezen, B. (2008). Örgütlerde kadın çalışanların karşılaştıkları cam tavan engeli: orta ve büyük ölçekli otel işletmelerinde bir araştırma. (Yüksek lisans tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Şahin, Ö. (2015). Yetenek yönetimi ve yenilik performansı ilişkisi: Konaklama işletmelerinde bir araştırma. (Doktora tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Şimşek, M. Ş., ve Öge, H. S. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eğitim Akademi Yayınları.
 • Tansley, C. (2011). What Do We Mean By the Term “Talent” in Talent Management? Industrial and Commercial Training, 43(5), 266-274.
 • Taşkın, E. (2012). Kadın yöneticilerin cam tavan algısının cam tavanı aşma stratejilerine etkisi: Bursa örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (33), 19-34.
 • Tükeltürk, Ş. A., ve Perçin, N. Ş. (2008). Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler. Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2).
 • Tunç, S. (2016). Kadın çalışanların cam tavan engelleri ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişki: Eskişehir bankacılık sektöründe bir uygulama. (Yüksek lisans tezi) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ulrich, D.,and Smallwood, N. (2012). What is Talent? Michigan Ross School of Business, (63), 55-61.
 • Yıldız, S. (2014). Türkiye’de cam tavan sendromunun varlığı üzerine bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 72-90.

Cam Tavan Sendromu ve Yetenek Yönetimi: Kavramsal Bir Değerlendirme

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 3264 - 3281, 30.12.2021
https://doi.org/10.15869/itobiad.903765

Abstract

Çağımızda insan kaynaklarına verilen önem derecesinin artması ile birlikte kadın çalışanların kendilerini geliştirmek ve yükselmek için atmış oldukları adımlar da kendini göstermektedir. Bu yüzden kadınların iş yaşamındaki yeri giderek artış göstermektedir. Fakat üst düzey yönetim alanlarında sayıları o kadar yüksek değildir. Bu durumun çeşitli nedenleri bulunmakla birlikte en önemli nedenleri arasında cam tavan engelleri gösterilebilir. Cam tavan engelleri ise; bireysel faktörlerden kaynaklanan engeller (çoklu rol üstlenme, kadınların kişisel tercih ve algıları), toplumsal faktörlerden kaynaklanan engeller (mesleki ayrım, stereotipler) ve örgütsel faktörlerden kaynaklanan engeller (örgüt kültürü, örgüt politikaları, mentor eksikliği, informal iletişim ağlarına katılamamama) şeklinde ifade edilebilir. Bu çerçevede çalışmada cam tavan sendromu, kadın personellerin kariyerlerinde belli bir aşamaya ulaştıktan sonra önlerine çıkartılan görünmez engellerdir. İşletmeler, başarı grafiklerinde artış sağlamak için doğru anda ve doğru zamanda personel seçiminde bulunması, onların eğitilmesi ve kabiliyetlerine göre ilgili birimlere yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu da çalışmanın bir diğer kavramı olan yetenek yönetimi kavramı ile açıklanmaktadır. Yetenek yönetimi ise doğru anda, doğru insanı, doğru statüde istihdam etmektir. Çalışmanın temel amacı cam tavan sendromu ile yetenek yönetimi arasındaki ilişkiyi kavramsal olarak ele almak ve konuyla ilgili literatür taraması yapmaktır. Literatürde yapılan araştırmalar incelendiğinde cam tavan sendromu ile yetenek yönetimi ilişkisinin bir arada çalışılmamış olduğu görülmüştür. Bu da çalışmaya özgün değer katmaktadır. Bu çalışmada da cam tavan sendromu ve yetenek yönetimi arasındaki teorik ilişki üzerine bir çerçeve çizilmiştir. Çalışmada elde edilen genel sonuç ise; insan kaynakları uygulamaları ile bu iki kavram birbirini tamamlayarak çalışanların motivasyonuna bağlı işletmenin başarısı, örgütsel bağlılığı ve iş tatmini artırılabilir ve buna bağlı olarak da işletmenin başarısı da yükselebilir, olarak ifade edilmiştir.

References

 • Alayoğlu, N. (2010). İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem: Yetenek Yönetimi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 68-97.
 • Altunoğlu, A., Atay, H. ve Terlemez, B. (2015). İnsan kaynakları bakış açısından yetenek yönetimi: Bankacilik sektörü uygulama örneği. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 37(1), 47-70.
 • Altuntuğ, N. (2009). rekabet üstünlüğünün sürdürülmesinde yeteneklerin rolü: Yetenek yönetim yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 445-460.
 • Atlı, D. (2017). Yetenek yönetimi. İstanbul: Abaküs Yayınları.
 • Bayık, H. (2015). Diyanet işleri başkanlığında yetenek yönetiminin çalışan performansına etkisi: Yedi bölge örneği. (Yüksek lisans tezi), Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara.
 • Bingöl, D., Aydoğan, E., Şenel, G. ve Erden, P. (2011). Cam tavan sendromu ve kadinlarin hiyerarşik yükselmelerindeki engeller: tc. enerji ve tabii kaynaklar bakanliği ankara merkez teşkilati örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 12(1), 115-132.
 • Büyükyaprak, F. (2015). Çalışan kadın personelin kariyer gelişimi engellerinden cam tavan sendromu: Miili Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı örneği. (Yüksek lisans tezi), Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara.
 • Cotter, D. A., Hermsen, J. M., Ovadia, S., and Vanneman, R. (2001). The Glass Ceiling Effect. Social forces, 80(2), 655-681.
 • Çağıran Kendirli, H. ve Bahadır, M. (2018). Hizmet sektöründe gelir unsurunun iş motivasyonuna ve aile içi huzura etkisi: Kastamonu Üniversitesi örneği. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (2) , 995-1016 . DOI: 10.21733/ibad.478127
 • Çağıran Kendirli, H. ve Şenöz, A. (2019). Hizmet sektöründe kadın girişimciler: Çorum araştırması. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 4 (1) , 93-118 . DOI: 10.21733/ibad.507223
 • Çayan, D. (2011). Yetenek yönetiminin çalışanların performansı üzerine etkileri ve Niğde sağlık sektöründe bir uygulama. (Yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Çelik, M. ve Zaim, A. H. (2011). Yetenek yönetimi yaklaşımı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (20), 33-38.
 • Deemer, C., Fredericks, N. (2003). Cam Tavan Üstünde Dans. (Çev: S. Özer). Optimist Yayınları.
 • Doğan, S., ve Demiral, A. G. Ö. (2008). Insan Kaynakları Yönetiminde Çalişanların Kendilerine Doğru Yolculuk Yöntemi: Yetenek Yönetimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3).
 • Downs, Y. and Swailes, S. (2013). A Capability Approach to Organizational Talent Management. Human Resource Development International, 16(3), 267-281.
 • Erel, Ö. G. ve Yalçın, M. (2014). İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi. MediaCat.
 • Fettahlıoğlu, Ö., O., ve Çelik, A. (2007). Kariyer Yönetiminde Güncel Bir Kavram Olarak Cam Tavan Sendromu ve Kadın Yöneticiler Boyutu, Kariyer Yönetimi ve Insan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., and González-Cruz, T. F. (2013). What is the Meaning of ‘Talent’in the World of Work?. Human Resource Management Review, 23(4), 290-300.
 • Güner, M. B. (2016). Çalışanların yetenek yönetimi algısının iş motivasyonuna etkisi. (Yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi, İstanbul.
 • Hoşgör, H., Hoşgör, D. G. ve Memiş, K. (2016). Sosyo-Demografik özellikler ile cam tavan sendromu arasındaki ilişki ve farklılıkların incelenmesi: sağlık çalışanları örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 345-362.
 • Iles, P., Preece, D., and Chuai, X. (2010). Talent Management as a Management Fashion in HRD: Towards a Research Agenda. Human Resource Development International, 13(2), 125-145.
 • Karcıoğlu, F., ve Leblebici, Y. (2014). Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri:" Cam Tavan Sendromu" Üzerine Bir Uygulama. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 28(4).
 • Korkmaz, H. (2014). Yönetim Kademelerinde Kadına Yönelik Cinsiyet Ayrimciliği ve Cam Tavan Sendromu. Akademik Sosyal Araştırmacılar Dergisi, 2(5), 1-14.
 • Kulualp, H. G. (2015). Stratejik Insan Kaynakları Yönetiminde Cam Tavan Sendromu Engellerini Aşmak. Kamu-İş, 14(1), 99-123.
 • Lockwood, N. (2004). The Glass Ceiling: Domestic and International Perspectives. HR Magazine.
 • Mizrahi, R. ve Aracı, H. (2010). Kadın yöneticiler ve cam tavan sendromu üzerine bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 149-156.
 • Mucha, R. T. (2004). The Art and Science of Talent Management. Organization Development Journal, 22(4), 96-100.
 • Öğüt, A. (2006). Türkiye’de Kadın Girişimciliğin ve Yöneticiliğin Önündeki Güçlükler: Cam Tavan Sendromu. Selçuk Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 56-78.
 • Örücü, E., Kılıç, R., ve Kılıç, T. (2007). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir Ili Örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(2), 117-135.
 • Özer, A. M., Sökmen, A., Akçakaya, M., Özaydın M. M. (2017). İnsan Kaynakları Yönetimi. Gazi Kitabevi.
 • Öztürk, A. (2017). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Algısı Üzerine Kavramsal Bir Araştırma. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1(1).
 • Sezen, B. (2008). Örgütlerde kadın çalışanların karşılaştıkları cam tavan engeli: orta ve büyük ölçekli otel işletmelerinde bir araştırma. (Yüksek lisans tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Şahin, Ö. (2015). Yetenek yönetimi ve yenilik performansı ilişkisi: Konaklama işletmelerinde bir araştırma. (Doktora tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Şimşek, M. Ş., ve Öge, H. S. (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eğitim Akademi Yayınları.
 • Tansley, C. (2011). What Do We Mean By the Term “Talent” in Talent Management? Industrial and Commercial Training, 43(5), 266-274.
 • Taşkın, E. (2012). Kadın yöneticilerin cam tavan algısının cam tavanı aşma stratejilerine etkisi: Bursa örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (33), 19-34.
 • Tükeltürk, Ş. A., ve Perçin, N. Ş. (2008). Turizm Sektöründe Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Kariyer Engelleri ve Cam Tavan Sendromu: Cam Tavanı Kırmaya Yönelik Stratejiler. Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2).
 • Tunç, S. (2016). Kadın çalışanların cam tavan engelleri ile algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişki: Eskişehir bankacılık sektöründe bir uygulama. (Yüksek lisans tezi) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ulrich, D.,and Smallwood, N. (2012). What is Talent? Michigan Ross School of Business, (63), 55-61.
 • Yıldız, S. (2014). Türkiye’de cam tavan sendromunun varlığı üzerine bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 72-90.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Funda CİVEK (Primary Author)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8300-6402
Türkiye


Tolga ULUSOY
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4365-0877
Türkiye

Early Pub Date December 21, 2021
Publication Date December 30, 2021
Application Date March 26, 2021
Acceptance Date October 18, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 4

Cite

APA Civek, F. & Ulusoy, T. (2021). Cam Tavan Sendromu ve Yetenek Yönetimi: Kavramsal Bir Değerlendirme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 10 (4) , 3264-3281 . DOI: 10.15869/itobiad.903765
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.