Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Uluslararası Göç ve İslamofobinin Bir “Yeni Irkçılık” Çeşidi Olarak Yükselişi

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 3091 - 3109, 30.12.2021
https://doi.org/10.15869/itobiad.896444

Abstract

Uluslararası göç olgusu, günümüzde diğer göç çeşitlerinden daha fazla ön planda olan bir sorundur. Son dönemde yaşanan çeşitli krizler nedeniyle artan insan hareketliliğinin, özellikle müreffeh ve ekonomik olarak gelişmiş Batı ulus devletlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum ise farklı din, dil, etnik köken ve kültürden daha fazla insanın karşılaşmasına ve uyum sorunları yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca bu gelişmeler Batı toplumlarında azınlık olan Müslümanların günlük yaşamlarını derinden etkilemektedir. İslamofobi temelinde yabancı düşmanlığından bir "yeni ırkçılığa" dönüşen süreçte, Müslümanlar artık uyumsuz ve tehlikeli bir dinin mensupları olarak görülmektedir. Bu gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde, çalışmanın konusu uluslararası göç olgusunun sonuçlarından biri olarak farklı dinlerden insanların karşılaşmalarındaki dinamiklerin, günümüzde yaşamlarına ve anlayışlarına olan etkilerinin analiz edilmesidir. Bu çalışmanın amacı ise uluslararası göçün sonuçlarından biri olan İslamofobinin yükselişini ve "yeni ırkçılığa" dönüşme nedenlerini tarihsel gelişmelerle birlikte değerlendirmektir. Karşılaştırmalı tarihsel sosyolojik analiz yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın en önemli bulguları, uluslararası göç olgusunun farklı kültür, dil, etnik köken ve dinlerden insanları, daha yüksek sosyoekonomik düzeye sahip Batı toplumlarında daha çok bir araya getirdiği ve özellikle aşırı sağ partiler ve medya gibi iç dinamiklerle entegrasyon sorunlarının daha çözümsüz hale geldiğidir. Özellikle Batı toplumlarında, tarihsel krizler ve gelişmeler bağlamında, Müslüman göçmenler, yabancı düşmanlığı ve bir tür yeni-kültürel ırkçılıkla daha fazla karşılaşmaktadır. Bu durum İslamofobiden İslam karşıtlığına doğru gelişen tehlikeli bir süreci görünür kılmaktadır.

References

 • Akçapar, Ş. K. (2015). Uluslararası Göç Alanında Güvenlik Algılamaları ve Göçün İnsani Boyutu. S. G. I. Öner ve N. A. Ş. Öner (Editörler), Küreselleşme Çağında Göç-Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: İletişim Yayınları, pp.563-75.
 • Balibar, E. and Wallerstein, I. (1991). Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. Verso, London.
 • Bartram, D., Poros, Maritsa V. &Monforte, P. (2019). Göç Meselesinde Temel Kavramlar. Çev. Itır Ağabeyoğlu Tuncay. Ankara: Hece Yayınları.
 • Canatan, K. (2007). İslamofobi ve Anti-Semitizm: Kavramsal ve Tarihsel Bir Yaklaşım. K. Canatan ve Ö. Hıdır (Editörler), Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm. Ankara: Eski Yeni Yayınları, pp.19-62.
 • Castles S; and Miller M. J. (2014) The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Palgrave Macmillan.
 • Cesari,j. (2015). Batı’da İslamofobi: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Arasında Bir Mukayase. J.I.Esposito ve İ.Kalın (Editörler), İslamofobi, 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu. (Çev. İ. Eriş) . İstanbul: İnsan Yayınları, pp.63-92.
 • Elmas, F.Y. and Kutlay, M. (2011). Avrupa’yı Bekleyen Tehlike: Aşırı Sağın Yükselişi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu(USAK) Analiz, No:11.
 • Er, T. and Ataman, K. (2008). İslamofobi ve Avrupa’da Birlikte Yaşama Tecrübesi Üzerine. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume:17, No:2, pp. 747-770.
 • Esposito, J.L. and Kalın İ. (2015). İslamofobi, 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu. (Çev. İsmail Eriş). İstanbul: İnsan Yayınları. Evkuran, M. (2012). Bir kimlik politikası olarak İslamofobi. O. Alacahan ve B. Duman (Editörler). İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi. Ankara: Kemal İbn-i Hümam Vakfı Yayınları. pp. 203-217.
 • Gaziev, R. and Özel Özcan M. S. (2020). Aşırı Sağın Yükselişi ve Almanya İçin Alternatif Partisi (AFD). ASBİDER C.7 (21), pp.76-89.
 • Green, T. H. (2015). The Fear of Islam: An Introduction to Islamophobia in the West. Minneapolis: Fortress Press.
 • Halliday, F. (1999). ‘Islamophobia’ reconsidered. Ethnic and Racial Studies, 22(5), pp.892-902.
 • Hıdır, Ö. (2007). Anti-İslamizm ve Ati-Semitizm: Tarihsel ve Kavramsal Farklılıklar Benzerlikler. K. Canatan ve Ö. Hıdır (Editörler). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm. Ankara: Eski Yeni Yayınları, pp.63-99.
 • Hıdır, Ö. (2015). 11 Eylül Sonrasında Avrupa’da (Müslüman) Göçmenler ve “İslamofobi- Göçmenfobi. K. Canatan, M. Birinci, İsmail Çağlar vd.(Editörler), 29-30 Mayıs 2015 İstanbul: Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, pp.271-284.
 • Kalın, İ. (2015). İslamofobi ve çok kültürlülüğün sınırları, J.L. Esposito, J. L. ve İ. Kalın (Edi.). İslamofobi 21. yüzyılda çoğulculuk sorunu. İstanbul: İnsan Yayınları,pp.39-57.
 • Kalın, İ. (2016). Ben, Öteki ve Ötesi. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Karslı, N. (2013). İslamofobi’nin Psikolojik Olarak İncelenmesi. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Volume: 13, No:1, 2013, pp.75-100.
 • Kaya, A. (2017). Avrupa’da Popülist Sağın Yükselişi: Çeşitlilik ve Birlik İçerisinde Kaybolmak. (Çev. Ö. Cihan). Eleştirel Miras: Avrupa’da kimliklerin gerçekleştirilmesi ve temsil edilmesi (CoHERE). Çalışma Paketi 2. Kritik Analiz Aracı (Critical Analysis Tool, CAT) 2. (Orijinal Metin: http://cohere-ca.ncl.ac.uk/#/grid/141)
 • Kaya, E. E. and Durgun, Ş. (2020). Irkçılığın Dönüşümü: Kavramsal ve Kuramsal Bir Analiz. Akademik Hassasiyetler Dergisi, 13, pp.79-102.
 • Kepenek, B. (Temmuz 2016). Avrupa’da İslam düşmanlığı, Temmuz 2016 Raporu. Diaspora Araştırmaları Merkezi. http://diam.sakarya.edu.tr/sites/diam.sakarya.edu.tr/file/AVRUPA_da_islamofobi_temmuz1.pdf
 • Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. Demography Volume: 3, No: 1, pp. 47-57.
 • Noi, A. Ü. (2007). Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik. İstanbul: IQ kültür Sanat Yayıncılık.
 • Öner, S. (2014). Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni ‘Öteki’ler ve Türkiye’nin AB Üyeliği. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Volume:13, No:1. pp.163-184.
 • Perruchoud, R; and Redpath, J. (2004) Uluslararası Göç Hukuku: Göç Terimleri Sözlüğü, Uluslararası Göç Örgütü. Erişim: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf
 • Sarıaslan, F. K. (2018). İslamofobi, Batı Literatüründe İslam Algısı ve İslamofobi. İstanbul: Onto Yayıncılık.
 • Sumbas, A. (2009) Batı Avrupa’da Yükselen Yeni Irkçılık Üzerine Bir Deneme, Alternatif Politika, Eylül 2009, Volume: 1, No:2, pp. 260-281
 • Taguieff, Pierre A. (1999), The New Cultural Racism in France. Martin Bulmer and John Solomos (Eds). Racism. Oxford University Press Inc. New York, pp.206-213.
 • Taş, M. (1999). Avrupa’da Irkçılık. İstanbul: İmge Yayınevi.
 • Uzuncayır, C. (2014). Göçmen Karşıtlığından İslamofobiye Avrupa Aşırı Sağı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. Volume: 2. No: 2., pp.131-147.
 • Yazan, Y. (2019). Avrupa Birliği’nin Yasadışı Göç Politikası: Türkiye Örneği Çerçevesinde İnsan Hakları Sorunsalı. Milenyum Yayınları.
 • Yılmaz, F. (2008). Avrupa’da Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı. Ankara: Usak Yayınları.
 • Yüksel, M. (2014). İslamofobi’nin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm Ya da Batı ve Öteki. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Volume: 72, No:1, pp.189-200. Web Addresses
 • IOM, (2020). World Migration Report. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
 • UNHCR, (2020). Refugee Statistics. https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/
 • UNHCR, (2020). What is a refugee?. https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a refugee/#:~:text=A%20refugee%20is%20someone%20who,in%20a%20particular%20social%20group
 • UNHCR, (2020). Asylum-seekers. https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html
 • PEW, (2017). The changing global religious landscape. https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-05_projectionsupdate_natinc310px/

International Migration and The Rise of Islamophobia as A "New Racism" Type

Year 2021, Volume 10, Issue 4, 3091 - 3109, 30.12.2021
https://doi.org/10.15869/itobiad.896444

Abstract

The phenomenon of international migration is a problem that is more prominent than other types of migration today. It is observed that human mobility, which has increased due to various crises in the recent period, is especially concentrated in the prosperous and economically developed Western nation-states. This situation causes more people from different religions, languages, ethnic origins and cultures to meet and experience adaptation problems. In addition, these developments deeply affect the daily lives of Muslims, who are a minority in Western societies. In the process that evolved from xenophobia to a "new racism" based on Islamophobia, Muslims are now seen as members of an incompatible and dangerous religion. When evaluated together with these developments, the subject of the study is to examine the effects of dynamics in the encounters of people from different religions on their lives and understandings, which is one of the results of the phenomenon of international migration today. This study aims to analyze the rise of Islamophobia, one of the consequences of international migration, and the reasons for its transformation into "new racism" together with historical developments. A comparative historical sociological analysis method has been adopted. The most important findings of the study are that the phenomenon of international migration compares people from different cultures, languages, ethnic origins and religions more in Western societies with a higher socioeconomic level and makes integration problems more unsolved, especially with internal dynamics such as the far-right and the media. Especially in Western societies, in the context of historical crisis and developments of Muslim immigrants, xenophobia and a kind of new-cultural racism are more frequently encountered. This situation makes visible a dangerous process developing from Islamophobia to anti-Islamism.      

References

 • Akçapar, Ş. K. (2015). Uluslararası Göç Alanında Güvenlik Algılamaları ve Göçün İnsani Boyutu. S. G. I. Öner ve N. A. Ş. Öner (Editörler), Küreselleşme Çağında Göç-Kavramlar, Tartışmalar. İstanbul: İletişim Yayınları, pp.563-75.
 • Balibar, E. and Wallerstein, I. (1991). Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. Verso, London.
 • Bartram, D., Poros, Maritsa V. &Monforte, P. (2019). Göç Meselesinde Temel Kavramlar. Çev. Itır Ağabeyoğlu Tuncay. Ankara: Hece Yayınları.
 • Canatan, K. (2007). İslamofobi ve Anti-Semitizm: Kavramsal ve Tarihsel Bir Yaklaşım. K. Canatan ve Ö. Hıdır (Editörler), Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm. Ankara: Eski Yeni Yayınları, pp.19-62.
 • Castles S; and Miller M. J. (2014) The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Palgrave Macmillan.
 • Cesari,j. (2015). Batı’da İslamofobi: Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Arasında Bir Mukayase. J.I.Esposito ve İ.Kalın (Editörler), İslamofobi, 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu. (Çev. İ. Eriş) . İstanbul: İnsan Yayınları, pp.63-92.
 • Elmas, F.Y. and Kutlay, M. (2011). Avrupa’yı Bekleyen Tehlike: Aşırı Sağın Yükselişi. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu(USAK) Analiz, No:11.
 • Er, T. and Ataman, K. (2008). İslamofobi ve Avrupa’da Birlikte Yaşama Tecrübesi Üzerine. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume:17, No:2, pp. 747-770.
 • Esposito, J.L. and Kalın İ. (2015). İslamofobi, 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu. (Çev. İsmail Eriş). İstanbul: İnsan Yayınları. Evkuran, M. (2012). Bir kimlik politikası olarak İslamofobi. O. Alacahan ve B. Duman (Editörler). İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi. Ankara: Kemal İbn-i Hümam Vakfı Yayınları. pp. 203-217.
 • Gaziev, R. and Özel Özcan M. S. (2020). Aşırı Sağın Yükselişi ve Almanya İçin Alternatif Partisi (AFD). ASBİDER C.7 (21), pp.76-89.
 • Green, T. H. (2015). The Fear of Islam: An Introduction to Islamophobia in the West. Minneapolis: Fortress Press.
 • Halliday, F. (1999). ‘Islamophobia’ reconsidered. Ethnic and Racial Studies, 22(5), pp.892-902.
 • Hıdır, Ö. (2007). Anti-İslamizm ve Ati-Semitizm: Tarihsel ve Kavramsal Farklılıklar Benzerlikler. K. Canatan ve Ö. Hıdır (Editörler). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm. Ankara: Eski Yeni Yayınları, pp.63-99.
 • Hıdır, Ö. (2015). 11 Eylül Sonrasında Avrupa’da (Müslüman) Göçmenler ve “İslamofobi- Göçmenfobi. K. Canatan, M. Birinci, İsmail Çağlar vd.(Editörler), 29-30 Mayıs 2015 İstanbul: Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, pp.271-284.
 • Kalın, İ. (2015). İslamofobi ve çok kültürlülüğün sınırları, J.L. Esposito, J. L. ve İ. Kalın (Edi.). İslamofobi 21. yüzyılda çoğulculuk sorunu. İstanbul: İnsan Yayınları,pp.39-57.
 • Kalın, İ. (2016). Ben, Öteki ve Ötesi. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Karslı, N. (2013). İslamofobi’nin Psikolojik Olarak İncelenmesi. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Volume: 13, No:1, 2013, pp.75-100.
 • Kaya, A. (2017). Avrupa’da Popülist Sağın Yükselişi: Çeşitlilik ve Birlik İçerisinde Kaybolmak. (Çev. Ö. Cihan). Eleştirel Miras: Avrupa’da kimliklerin gerçekleştirilmesi ve temsil edilmesi (CoHERE). Çalışma Paketi 2. Kritik Analiz Aracı (Critical Analysis Tool, CAT) 2. (Orijinal Metin: http://cohere-ca.ncl.ac.uk/#/grid/141)
 • Kaya, E. E. and Durgun, Ş. (2020). Irkçılığın Dönüşümü: Kavramsal ve Kuramsal Bir Analiz. Akademik Hassasiyetler Dergisi, 13, pp.79-102.
 • Kepenek, B. (Temmuz 2016). Avrupa’da İslam düşmanlığı, Temmuz 2016 Raporu. Diaspora Araştırmaları Merkezi. http://diam.sakarya.edu.tr/sites/diam.sakarya.edu.tr/file/AVRUPA_da_islamofobi_temmuz1.pdf
 • Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. Demography Volume: 3, No: 1, pp. 47-57.
 • Noi, A. Ü. (2007). Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik. İstanbul: IQ kültür Sanat Yayıncılık.
 • Öner, S. (2014). Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni ‘Öteki’ler ve Türkiye’nin AB Üyeliği. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Volume:13, No:1. pp.163-184.
 • Perruchoud, R; and Redpath, J. (2004) Uluslararası Göç Hukuku: Göç Terimleri Sözlüğü, Uluslararası Göç Örgütü. Erişim: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf
 • Sarıaslan, F. K. (2018). İslamofobi, Batı Literatüründe İslam Algısı ve İslamofobi. İstanbul: Onto Yayıncılık.
 • Sumbas, A. (2009) Batı Avrupa’da Yükselen Yeni Irkçılık Üzerine Bir Deneme, Alternatif Politika, Eylül 2009, Volume: 1, No:2, pp. 260-281
 • Taguieff, Pierre A. (1999), The New Cultural Racism in France. Martin Bulmer and John Solomos (Eds). Racism. Oxford University Press Inc. New York, pp.206-213.
 • Taş, M. (1999). Avrupa’da Irkçılık. İstanbul: İmge Yayınevi.
 • Uzuncayır, C. (2014). Göçmen Karşıtlığından İslamofobiye Avrupa Aşırı Sağı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. Volume: 2. No: 2., pp.131-147.
 • Yazan, Y. (2019). Avrupa Birliği’nin Yasadışı Göç Politikası: Türkiye Örneği Çerçevesinde İnsan Hakları Sorunsalı. Milenyum Yayınları.
 • Yılmaz, F. (2008). Avrupa’da Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı. Ankara: Usak Yayınları.
 • Yüksel, M. (2014). İslamofobi’nin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm Ya da Batı ve Öteki. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Volume: 72, No:1, pp.189-200. Web Addresses
 • IOM, (2020). World Migration Report. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
 • UNHCR, (2020). Refugee Statistics. https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/
 • UNHCR, (2020). What is a refugee?. https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a refugee/#:~:text=A%20refugee%20is%20someone%20who,in%20a%20particular%20social%20group
 • UNHCR, (2020). Asylum-seekers. https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html
 • PEW, (2017). The changing global religious landscape. https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/pf_17-04-05_projectionsupdate_natinc310px/

Details

Primary Language English
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Emine Erden KAYA (Primary Author)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-1225-2382
Türkiye


Merve Suna ÖZEL ÖZCAN
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9027-3990
Türkiye

Early Pub Date December 21, 2021
Publication Date December 30, 2021
Application Date March 16, 2021
Acceptance Date June 27, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 4

Cite

APA Kaya, E. E. & Özel Özcan, M. S. (2021). International Migration and The Rise of Islamophobia as A "New Racism" Type . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 10 (4) , 3091-3109 . DOI: 10.15869/itobiad.896444
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.