Year 2018, Volume 7 , Issue 4, Pages 2344 - 2357 2018-12-30

Türkiye'nin Savunma Sanayi Alanındaki Gelişiminin Türk Dış Politikasına Olan Etkisi
The Reflectıons of Development of Defense Industry ın Turkey to Turkısh Foreıgn Polıcy

Latif PINAR [1]


Uluslararası politikanın en önemli aktörleri konumunda bulunan devletlerin, ulusal güvenliklerini koruyabilmek ve dış politik hedeflerine ulaşabilmek için, modern silah sistemleriyle donatılmış olan bir silahlı kuvvetlere sahip olmaları gerekmektedir. Devletlerin ifade edilen şekilde bir silahlı kuvvetlere sahip olabilmeleri ise, büyük ölçüde milli imkan ve kabiliyetler çerçevesinde oluşturulan ve kendi kendine yetebilen bir ulusal savunma sanayinin kurulup geliştirilmesine bağlıdır. Zira günümüz dünyasında devletlerin, diğer devletler tarafından üretilen yeni silah sistemlerini edinmeleri ya da edinmeleri halinde bu sistemleri istedikleri şekilde kullanabilmeleri oldukça zordur. Bu durum uluslararası sistem içerisinde yer alan diğer tüm devletler açısından olduğu gibi, coğrafi olarak son derece kritik bir noktada bulunan ve bu sebepten ötürü sürekli bir biçimde önemli risk ve tehditlerle karşılaşmak zorunda kalan Türkiye açısından da geçerlidir. Türkiye'nin ulusal savunma sanayine özel bir önem atfetmesi gerektiğini vurgulamak için kaleme alınan bu çalışma, yakın geçmişte meydana gelen dış politik olay ve gelişmeler ışığında, Türk Savunma Sanayi'nin gelişiminin Türk dış politikasına olan etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Being the most important actors of international politics, states need to have armed forces equipped with modern weapon systems to protect their national security and achieve their foreign political goals. To have the armed force as mentioned for a state depends on the establishment and development of a self-sufficient national defense industry, built mostly on national capabilities and possibilities. Because, in today's world, it is highly difficult for states to have newly developed weapon systems produced by other states and to use the systems the way they like when they have them. Like all other states in the international system, this is the case for Turkey which is geographically located in an extremely critical point and therefore faces continuous, significant risks and threats. This study, prepared to highlight Turkey’s need to attach special importance to the national defense industry, has the aim of searching the impact of the Turkish Defense Industry on Turkish foreign policy in the light of foreign politic events and development occurred in recent past.

  • Alnıak, M. O. (2001), Savunma Sanayii ve Tedarik Hakkında Düşünceler, Ankara, Genel Kurmay Basım Evi.Akalın, T. Z. ve Bıyıkoğlu, N. Türk Savunma Sanayi Tarihi, Ankara, İmge Yayıncılık.Akgül, A. (1986). Savunma Sanayi İşletmelerinin Yapısı ve Türk Savunma Sanayi, Ankara, Başbakanlık Basınevi.Akgül, A. (1987). Dünyada Savunma Harcamaları ve Savunma Sanayilerinin Yapısı, Ankara, Başbakanlık Basımevi.Arı, T. (2013). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa, MKM Yayıncılık.Arı, T. (2010). Uluslararası İlişkiler Teorileri, Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, Bursa, MKM Yayıncılık.Arıs, H. (2001). 15. Yıldönümünde Savunma Sanayinin: Dünü, Bugünü ve Yarını, Ankara, Mönch Türkiye Yayıncılık.Ateş, D. (2014). Uluslararası Politika Dünyayı Anlamak ve Anlatmak, Bursa, Dora Yayınları.Aydın, M. (2004). Uluslararası İlişkilerin "Gerçekçi" Teorisi: Kökeni, Kapsa-mı, Kritiği, Uluslararası İlişkiler, 1 (1), 33-60.Bingöl, O. ve Varlık, A. B. (2015). Türk Savunma Sanayinin Geleceği Sürdü-rülebilir ve Güçlü İhracat İçin Strateji Raporu-1, TASAM, Stratejik Rapor No: 71, 1-94.Brzezinski, Z. (2016). Büyük Satranç Tahtası, (Çev.Türedi Y.), İstanbul, İnkılap YayınlarıCarr, E. H. (2010). Yirmi Yıl Krizi 1919-1939, (Çev. Cemgil, C.), İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Dahl, R. A. (1957). The Concept of Power, Behavioral Science, 2 (3), 179-194.Donnelly, J. (2009). "Realizm", Uluslararası İlişkiler Teorileri, Ed. Burchill, S., Linklater, A. ve Diğerleri), (Çev. Aslan, A.), İstanbul, Küre Yayınları, 49-80.Gansler, J.S., (2011). Democracy's Arsenal Creating a Twenty-First-Century Defense Endüstry, London, The MIT Press.Goldstein, J. S. ve Pevehouse, J. C. (2015). Uluslararası İlişkiler, (Çev.) Haluk Özdemir, Ankara, BB101 Yayınları.Hasik, J. (2008). Arms and Innovations, Entrepreneurship and Alliances in the Twenty -First-Century Defense Industry, Chicago, The University of Chicago Press.Kamel, A. (2014). Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, İstanbul, İnkılap Yayı-nevi.Köseoğlu, A. M. (2010). Milli Savunma Sanayinde Yeniden Yapılanma ve Sosyal Politikalara Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-sü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Çalışma Ekono-misi ve Endüstri İlişkileri Programı Doktora Tezi.Mevlütoğlu, A. (2016). Türkiye'nin Savunma Reformu, SETA Analiz, İstan-bul, (164), 1-27.Morgenthau, H. J. (1970). Uluslararası Politika, (Çev.) Baskın Oran ve Ünal Oskay, Cilt 1, Ankara, Türkiye Siyasi İlimler Derneği Yayınları.Öztürk, İ. H. (2011). Savunma Sanayiinde Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik, Söyleşi Ekber Onuk, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müste-şarlığı, 2 (15), 26-32.Uslu, N. (2000). Türk-Amerikan İlişkileri, Ankara, 21. Yüzyıl Yayınları.Savunma Sanayi Müsteşarlığı, (2018). 2018-2022 Savunma Sanayi Sektörel Strateji Dokümanı, Şimşek, M. (1987). Üçüncü Dünya Ülkelerinde ve Türkiye'de Savunma Sanayi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Programı Doktora Tezi.Sönmezoğlu, F. (2014). Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Der Yayınları.Sönmezoğlu, Baklacıoğlu ve Terzi, XXI Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der Yayınları.Tanrısever, O. F. (2011). "Güvenlik", Devlet ve Ötesi, Uluslararası İlişkilerde Temel KAvramlar, (Der. Eralp, A.) İstanbul, İletişim Yayınları.Temiz, D. (2012). Ekonominin Önemli Bir Parçası: Savunma Sanayi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (33), 1-17.Viooti, P. R. ve Kauppi, M. V. (2014). Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, (Çev. Erozan, A. Ö.), Ankara, Nobel Yayıncılık.Williams, H., Wright, M. ve Evans, t. (2007). Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Teorisi Üzerine Bir Derleme, (Çev. İçen, A.), Ankara, Phoneix Yayınları, 273-288.Yavuzyılmaz, Ö. (2014). Türk Savunma Sanayinde Teknoloji Tedarik Stratejilerini Belirlemeye Yönelik Bir Model Önerisi, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Savunma Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Tezi.Yıldırım, B. (2017). Trump Dönemi ve Körfez Krizi Bağlamında Türkiye'nin Ortadoğu Politikası, ORMER Perspektif Serileri, (20), 1-8.Ziylan, A. (1999). Savunma Sanayi Üzerine, Ankara. Ziylan, A. (2001). Savunma Nerden Nereye, Türkiye'de Savunma Sanayi Tarihçesi, Ulusal Strateji Dergisi, 1-7.Ziylan, A. (2004). Ulusal Teknoloji Yeteneği ve Savunma Sanayi, Ankara, Savunma Sanayicileri Derneği Yayınları.Cumhuriyet, (07.10.2016). TSK'den Fırat Kalkanı Açıklaması, (Erişim Tarihi: 30.07.2018).http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/611568/TSK_den_Firat_Kalkani_aciklamasi.htmlMilliyet, (22.01.2018). Yerli ve Milli 'Zeytin Dalı' Operasyonu, (Erişim Tarihi: 30.07. 2018).http://www.milliyet.com.tr/yerli-ve-milli-zeytin-dali--ekonomi-2595491/Sabah, (27.09.2016). Fırat Kalkanı'nın !Milli Bomba'sı TÜBİTAK'tan, (Erişim Tarihi: 29.07. 2018).https://www.sabah.com.tr/gundem/2016/09/27/firat-kalkaninin-milli-bombasi-tubitaktanYeni Akit, (26.01.2018). Fırat Kalakanı ve Afrin'e Damga Vurdu! Sayıları 1000'i Aşıyor, (Erişim Tarihi: 29.07. 2018).https://www.yeniakit.com.tr/haber/firat-kalkani-ve-afrine-damga-vurdu-sayilari-1000i-asiyor-417719.htmlYeni Şafak, (23.01.2018). Yerli ve Milli 'Zeytin Dalı', (Erişim Tarihi: 30.07. 2018).https://www.yenisafak.com/ekonomi/yerli-ve-milli-zeytin-dali-3026208
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9957-4685
Author: Latif PINAR (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 11, 2018
Acceptance Date : October 28, 2018
Publication Date : December 30, 2018

APA Pınar, L . (2018). Türkiye'nin Savunma Sanayi Alanındaki Gelişiminin Türk Dış Politikasına Olan Etkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 7 (4) , 2344-2357 . DOI: 10.15869/itobiad.458822