Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Bir İsimlendirme Problemi: Dinî Danışmanlık

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 1057 - 1077, 30.06.2018
https://doi.org/10.15869/itobiad.397297

Abstract

Dinî danışmanlık, Batı/Hıristiyan dünyasında uygulama alanı üzerinden ortaya çıkmıştır. Sınırları belirlenmiş bir kavramsallaştırmanın ürünü olan bu isim, bir meslek alanı olarak tanımlandığı süreçte isimlendirme problemiyle yüzleşmiştir. Batı/Hıristiyan toplumunun teorik ve pratik açıdan uzun yıllar süren tecrübesi, profesyonelleşmeyi beraberinde getirmiş, süreçte farklı isimlendirmeler kullanılsa da, profesyonel boyutlar söz konusu olduğunda hizmetin dinî danışmanlık olarak isimlendirilmesi bu uzun sürecin nihai noktası olmuştur. Bu makalede, ilk olarak Batı/Hıristiyan toplumda ortaya çıkan dinî danışmanlığın, nasıl bir içerikle tanımlandığı ve bir meslek olarak ne ifade ettiği kavram analizi yoluyla ortaya konulmuştur. Daha sonra, Türkiye’de henüz meslekî bir tanımlama olarak karşılığı olmamakla birlikte, din eğitimi alanında bu başlıkla üretilen bazı bilimsel çalışmalardan hareketle kavramsal boyut ortaya konularak isimlendirme problemi gündeme getirilmiştir.

References

 • Altaş, N. (1997). Hastanelerde din ve moral hizmetleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Altaş, N. (2000). Dinî danışmanlığın teorik temelleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 41(41), 327-350.
 • Altaş, N. ve Köylü, M. (2012). Dinî danışmanlık ve din hizmetleri. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
 • Benner, D. G. (2003). The uniqueness of pastoral counseling. Dvaid G. Benner (Ed.) Strategic Pastoral Counseling A Short Term Structured Model (s.31-47) içinde. Michigan: Baker Academic.
 • Bruder, E. E. (1962). The minister's authority in pastoral care. Pastoral Psychology, 13(7), 17-24.
 • Bullis, R. K. ve Mazur, C. S. (1993). Legal issues and religious counseling. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.
 • Casteel, J.L. (1964). Pastoral care for laymen in the world, Journal of Pastoral Psycholog, 15(9), 37-48.
 • Carey, L. B. ve Cohen, J. (2015). Pastoral and spiritual care, Henk ten Have (Ed.) Encyclopedia of Global Bioethics (s. 1–14) içinde, Springer.
 • Cebeci, S. (2010). Bir din eğitimi yaklaşımı olarak dinî danışma ve rehberlik, Değerler Eğitimi Dergisi, 8 (19), 53-69.
 • Clinebell, H. (1953). Basic types of pastoral care&counseling. Nashville:Abingdon Press.
 • Cole Jr, A. H. (2010). What makes care pastoral?. Pastoral Psychology, 59(6), 711-723.
 • Danziger, K. (1997). Naming the mind-how psychology found its language. London: Sage.
 • Dayrat, B. (2005), Towards integrative taxonomy. Biological Journal of the Linnean Society, 85, 407–415. doi:10.1111/j.1095-8312.2005.00503.x
 • De Queiroz, K. & Gauthier, J. (1990). Phylogeny as a central principle in taxonomy: phylogenetic definitions of taxon names, Systematic Zoology, 39, 307-322.
 • Doehring, C. (2015), The practice of pastoral care: a postmodern approach, Luisville: Westminister John Knox Press.
 • Dombeck, M. T. (1998). The spiritual and pastoral dimensions of care in interprofessional contexts. Journal of interprofessional care, 12(4), 361-372.
 • Esed, M. (2002). Kur’an Mesajı. İstanbul: İşaret Yayınları.
 • Foskett, J. (1992). Ethical issues in counselling and pastoral care. British Journal of Guidance & Counselling, 20(1), 39-50.
 • Foskett, J. ve Jacobs, M. (1997). Pastoral counseling. S. Palmer & G. Mcmah (Ed.), Handbook of Counselling (s.317-332) içinde. London: Routledge.
 • Graham, L.K. ve Whitehead, J.C. (2011). The role of pastoral theology in the theological education for the formation of pastoral counselors, Duane R. Bidwell&Joretta L.Marshall (Ed.) The Formation of Pastoral Counselors-Challenges and Opportunities (s.9-27) içinde, New York: Routledge.
 • Görgülü, E. (2017). Business naming practices in turkey: the foreign effect. LITERA, 27 (2), s.27-43. DOI: 10.26557/iulitera.364796.
 • Hill, P. C., Pargament, K. I., Hood, R. W., McCullough Jr, M. E., Swyers, J. P., Larson, D. B. ve Zinnbauer, B. J. (2000). Conceptualizing religion and spirituality: points of commonality, points of departure. Journal for the theory of social behaviour, 30(1), 51-77.
 • Hill, P. C. ve Pargament, K. I. (2008). Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: ımplications for physical and mental health research, Psychology of Religion and Spirituality, 1, 3–17.
 • Hiltner, S. (1959), Christian Shepherd, The Journal of Pastoral Psychology 10 (2), 47-54.
 • Hunter, R. J. (2010), Pastoral care and counseling (comparative terminology), Glenn H. Asquith Jr. (Ed.) The Concise Dictionary of Pastoral Care and Counseling, Nashville: Abingdon Press.
 • Jaberi, A., Momennasab, M., Yektatalab, S. vd. (2017), Spiritual health: a concept analysis, Journal of Religion and Healthm 56(1), 1-24.
 • Jackson, G.E. (1964). The pastoral counselor: his identity and work, Journal of Religion and Health, 3(3), 250-270.
 • Jorjorian, A.D. (1972). Reflections upon and definitions of pastoral counseling, Pastoral Psycholog, 23 (224), 7-15.
 • King, S.D. (2010). Biblical pastoral care and counseling, Glenn H. Asquith Jr. (Ed.) The Concise Dictionary of Pastoral Care and Counseling (s.2) içinde, Nashville: Abingdon Press.
 • Lartey, E. (2003). In living color: an ınterculturel approach to pastoral care and counseling, Philedelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Mattson, D.L. (1994), Religious counseling: to be used, not feared, Counseling and Values 38, 187-192.
 • McClure, B. (2014). Pastoral care, Bonnie J. Miller-McLemore (Ed.) In The Wiley Blackwell Companion to Practical Theology, New York: Wiley Blackwell.
 • McDonald, D. A. (2000). Spirituality: description, measurement, and relation to the five factor model of personality. Journal of personality, 68(1), 153-197.
 • McNeill, J.T. (1951). A History of the cure of souls, London: HarperCollins Publishers.
 • Mills, L.O. (2010), Pastoral care. Glenn H. Asquith Jr. (Ed.), The Concise Dictionary of Pastoral Care and Counseling (s.836-844) içinde, Nashville: Abingdon Press.
 • Murphy, J. M. (1974). The pastor and the pastoral counselor, Journal of Religion and Health, 13(1), 42-46.
 • Nystul, M.S. (2011), Introduction of counseling-an art and science perspective (4th Edition), New Jersey: Pearson.
 • O'Connor, T.S.J. (2003). Pastoral counseling and pastoral care: is there a difference?, Journal of Pastoral Care & Counseling, 57(1), 3-14.
 • Oates, W. (1974), Pastoral counseling, Philadelphia:The Westminster Press.
 • Ok, Ü. (1997). Dinsel danışmanlığın teorik çatısı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ok, Ü. (2013), Din psikolojisinin kullanım alanları: dinî danışmanlık ve rehberlik. Erzurum: ATA-AÜF.
 • Oman, D. (2013). Defining religion and spirituality , Paloutzian, R. F. & Park, C. L. (Ed.) Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (s.23-47) içinde, New York: Guilford Press.
 • Patton, J. (1993). Pastoral care in context-an ıntroduction to pastoral care, Luisville: Westminister John Knox Press.
 • Pargament, K. I. ve Zinnbauer, B. J. (2005). Religiousness and spirituality , Paloutzian, R. F. & Park, C. L. (Ed.) Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (s.35-37) içinde, New York: Guilford Press.
 • Pruyser, P. W. (1976). The minister as diagnostician: Personal problems in pastoral perspective. Westminster John Knox Press.
 • Selçuk, M. (1998). 2000’li Yıllara Girerken İrşad Anlayışımız Üzerine Bazı İlk Düşünceler, Uluslararası II. Din Şurası, Ankara, 458-467.
 • Snodgrass J.L. (2015). Pastoral counseling: a discipline of unity and diversity, Elizabeth A. Maynard, Jill L. Snodgrass (Ed.) Understanding Pastoral Counseling (s.1-15) içinde, New York: Springer Publishing Company.
 • Stone, H.W. (1996). Theological context for pastoral caregiving- word in deed, New York: The Haworth Pastoral Press.
 • Townsend, L. (2009). Introduction to pastoral counseling, Nashville: Abingdon Press.
 • Tunçel, H. (2009). Halkla ilişkilerin adlandırma sorunsalı üzerine bir değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi 14, s.109-123.
 • Uğurlu Bakar, H.S. (2016). Dinî danışmanlık eğitimi: AAPC akreditasyon kriterlerinin Türkiye açısından değerlendirilmesi. Ali Ayten, Mustafa Koç ve Nuri Tınaz (Ed.) Manevî Danışmanlık ve Rehberlik I (s. 259-280) içinde, İstanbul: Dem Yayınları.
 • Uğurlu, H.S. (2017), Dinî danışmanlık eğitimi: Amerika örneği ve Türkiye gereksinim çözümlemesi üzerine nitel bir araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.
 • Van Wagner, C.A. (1983). The AAPC: the beginning years,1963-1965, The Journal of Pastoral Care 37 (3), 163-179.
 • Van Wagner, C.A. (1992). AAPC: in historical perspective 1963-1991, Ed. Allison Stokes, AAPC.
 • Winter, G. (1957). Pastoral counseling or pastoral care. Pastoral Psychology, 8(1), 16-24.
 • Woodruff, C.R. (2002). Pastoral counseling: an American perspective, British Journal of Guidance&Counselling 30 (1), 93-101.
 • Worthington Jr. E.L. (1986). Religious counseling: A review of published empirical research. Journal of Counseling and Development, 64, 421–431.
 • Zinnbauer, B. J., Pargament, K. I., Cole, B., Rye, M. S., Butter, E. M., Belavich, T. G. vd. (1997). Religion and spirituality: Unfuzzying the Fuzzy, Journal of the Scientific Study of Religion, 36(4), 549–564.
 • Zinnbauer, B.J., Pargament, K.I., Scott, A.B. (1999). The Emerging Meanings of Religiousness and Spirituality: Problems and Prospects, Journal of Personality 67(6), 889-919.

A Problem of Naming: Religious Counseling

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 1057 - 1077, 30.06.2018
https://doi.org/10.15869/itobiad.397297

Abstract

Religious counseling has emerged out of the application field in the West, which is predominantly Christian. The name of religious counseling, which is the result of a restricted conceptualization, faces the problem of naming in the process of being defined as an area of profession. The long experience of the Western/Christian society in both theoretical and practical aspects has brought with professionalism. Although various title have been given throughout, the naming of the service as religious counseling has been final with regard to professional dimensions. This study deal with how the concept of religious counseling that emerged firstly in the Western/Christian society, is defined and what it means as a profession through a conceptual analysis.  Then, although not yet defined as a profession in Turkey, with reference to some scientific studies conducted under this title in the field of religious education, the problem of naming in this regard is discussed presenting the conceptual dimensions.

References

 • Altaş, N. (1997). Hastanelerde din ve moral hizmetleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Altaş, N. (2000). Dinî danışmanlığın teorik temelleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 41(41), 327-350.
 • Altaş, N. ve Köylü, M. (2012). Dinî danışmanlık ve din hizmetleri. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
 • Benner, D. G. (2003). The uniqueness of pastoral counseling. Dvaid G. Benner (Ed.) Strategic Pastoral Counseling A Short Term Structured Model (s.31-47) içinde. Michigan: Baker Academic.
 • Bruder, E. E. (1962). The minister's authority in pastoral care. Pastoral Psychology, 13(7), 17-24.
 • Bullis, R. K. ve Mazur, C. S. (1993). Legal issues and religious counseling. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press.
 • Casteel, J.L. (1964). Pastoral care for laymen in the world, Journal of Pastoral Psycholog, 15(9), 37-48.
 • Carey, L. B. ve Cohen, J. (2015). Pastoral and spiritual care, Henk ten Have (Ed.) Encyclopedia of Global Bioethics (s. 1–14) içinde, Springer.
 • Cebeci, S. (2010). Bir din eğitimi yaklaşımı olarak dinî danışma ve rehberlik, Değerler Eğitimi Dergisi, 8 (19), 53-69.
 • Clinebell, H. (1953). Basic types of pastoral care&counseling. Nashville:Abingdon Press.
 • Cole Jr, A. H. (2010). What makes care pastoral?. Pastoral Psychology, 59(6), 711-723.
 • Danziger, K. (1997). Naming the mind-how psychology found its language. London: Sage.
 • Dayrat, B. (2005), Towards integrative taxonomy. Biological Journal of the Linnean Society, 85, 407–415. doi:10.1111/j.1095-8312.2005.00503.x
 • De Queiroz, K. & Gauthier, J. (1990). Phylogeny as a central principle in taxonomy: phylogenetic definitions of taxon names, Systematic Zoology, 39, 307-322.
 • Doehring, C. (2015), The practice of pastoral care: a postmodern approach, Luisville: Westminister John Knox Press.
 • Dombeck, M. T. (1998). The spiritual and pastoral dimensions of care in interprofessional contexts. Journal of interprofessional care, 12(4), 361-372.
 • Esed, M. (2002). Kur’an Mesajı. İstanbul: İşaret Yayınları.
 • Foskett, J. (1992). Ethical issues in counselling and pastoral care. British Journal of Guidance & Counselling, 20(1), 39-50.
 • Foskett, J. ve Jacobs, M. (1997). Pastoral counseling. S. Palmer & G. Mcmah (Ed.), Handbook of Counselling (s.317-332) içinde. London: Routledge.
 • Graham, L.K. ve Whitehead, J.C. (2011). The role of pastoral theology in the theological education for the formation of pastoral counselors, Duane R. Bidwell&Joretta L.Marshall (Ed.) The Formation of Pastoral Counselors-Challenges and Opportunities (s.9-27) içinde, New York: Routledge.
 • Görgülü, E. (2017). Business naming practices in turkey: the foreign effect. LITERA, 27 (2), s.27-43. DOI: 10.26557/iulitera.364796.
 • Hill, P. C., Pargament, K. I., Hood, R. W., McCullough Jr, M. E., Swyers, J. P., Larson, D. B. ve Zinnbauer, B. J. (2000). Conceptualizing religion and spirituality: points of commonality, points of departure. Journal for the theory of social behaviour, 30(1), 51-77.
 • Hill, P. C. ve Pargament, K. I. (2008). Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: ımplications for physical and mental health research, Psychology of Religion and Spirituality, 1, 3–17.
 • Hiltner, S. (1959), Christian Shepherd, The Journal of Pastoral Psychology 10 (2), 47-54.
 • Hunter, R. J. (2010), Pastoral care and counseling (comparative terminology), Glenn H. Asquith Jr. (Ed.) The Concise Dictionary of Pastoral Care and Counseling, Nashville: Abingdon Press.
 • Jaberi, A., Momennasab, M., Yektatalab, S. vd. (2017), Spiritual health: a concept analysis, Journal of Religion and Healthm 56(1), 1-24.
 • Jackson, G.E. (1964). The pastoral counselor: his identity and work, Journal of Religion and Health, 3(3), 250-270.
 • Jorjorian, A.D. (1972). Reflections upon and definitions of pastoral counseling, Pastoral Psycholog, 23 (224), 7-15.
 • King, S.D. (2010). Biblical pastoral care and counseling, Glenn H. Asquith Jr. (Ed.) The Concise Dictionary of Pastoral Care and Counseling (s.2) içinde, Nashville: Abingdon Press.
 • Lartey, E. (2003). In living color: an ınterculturel approach to pastoral care and counseling, Philedelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Mattson, D.L. (1994), Religious counseling: to be used, not feared, Counseling and Values 38, 187-192.
 • McClure, B. (2014). Pastoral care, Bonnie J. Miller-McLemore (Ed.) In The Wiley Blackwell Companion to Practical Theology, New York: Wiley Blackwell.
 • McDonald, D. A. (2000). Spirituality: description, measurement, and relation to the five factor model of personality. Journal of personality, 68(1), 153-197.
 • McNeill, J.T. (1951). A History of the cure of souls, London: HarperCollins Publishers.
 • Mills, L.O. (2010), Pastoral care. Glenn H. Asquith Jr. (Ed.), The Concise Dictionary of Pastoral Care and Counseling (s.836-844) içinde, Nashville: Abingdon Press.
 • Murphy, J. M. (1974). The pastor and the pastoral counselor, Journal of Religion and Health, 13(1), 42-46.
 • Nystul, M.S. (2011), Introduction of counseling-an art and science perspective (4th Edition), New Jersey: Pearson.
 • O'Connor, T.S.J. (2003). Pastoral counseling and pastoral care: is there a difference?, Journal of Pastoral Care & Counseling, 57(1), 3-14.
 • Oates, W. (1974), Pastoral counseling, Philadelphia:The Westminster Press.
 • Ok, Ü. (1997). Dinsel danışmanlığın teorik çatısı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ok, Ü. (2013), Din psikolojisinin kullanım alanları: dinî danışmanlık ve rehberlik. Erzurum: ATA-AÜF.
 • Oman, D. (2013). Defining religion and spirituality , Paloutzian, R. F. & Park, C. L. (Ed.) Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (s.23-47) içinde, New York: Guilford Press.
 • Patton, J. (1993). Pastoral care in context-an ıntroduction to pastoral care, Luisville: Westminister John Knox Press.
 • Pargament, K. I. ve Zinnbauer, B. J. (2005). Religiousness and spirituality , Paloutzian, R. F. & Park, C. L. (Ed.) Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality (s.35-37) içinde, New York: Guilford Press.
 • Pruyser, P. W. (1976). The minister as diagnostician: Personal problems in pastoral perspective. Westminster John Knox Press.
 • Selçuk, M. (1998). 2000’li Yıllara Girerken İrşad Anlayışımız Üzerine Bazı İlk Düşünceler, Uluslararası II. Din Şurası, Ankara, 458-467.
 • Snodgrass J.L. (2015). Pastoral counseling: a discipline of unity and diversity, Elizabeth A. Maynard, Jill L. Snodgrass (Ed.) Understanding Pastoral Counseling (s.1-15) içinde, New York: Springer Publishing Company.
 • Stone, H.W. (1996). Theological context for pastoral caregiving- word in deed, New York: The Haworth Pastoral Press.
 • Townsend, L. (2009). Introduction to pastoral counseling, Nashville: Abingdon Press.
 • Tunçel, H. (2009). Halkla ilişkilerin adlandırma sorunsalı üzerine bir değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi 14, s.109-123.
 • Uğurlu Bakar, H.S. (2016). Dinî danışmanlık eğitimi: AAPC akreditasyon kriterlerinin Türkiye açısından değerlendirilmesi. Ali Ayten, Mustafa Koç ve Nuri Tınaz (Ed.) Manevî Danışmanlık ve Rehberlik I (s. 259-280) içinde, İstanbul: Dem Yayınları.
 • Uğurlu, H.S. (2017), Dinî danışmanlık eğitimi: Amerika örneği ve Türkiye gereksinim çözümlemesi üzerine nitel bir araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.
 • Van Wagner, C.A. (1983). The AAPC: the beginning years,1963-1965, The Journal of Pastoral Care 37 (3), 163-179.
 • Van Wagner, C.A. (1992). AAPC: in historical perspective 1963-1991, Ed. Allison Stokes, AAPC.
 • Winter, G. (1957). Pastoral counseling or pastoral care. Pastoral Psychology, 8(1), 16-24.
 • Woodruff, C.R. (2002). Pastoral counseling: an American perspective, British Journal of Guidance&Counselling 30 (1), 93-101.
 • Worthington Jr. E.L. (1986). Religious counseling: A review of published empirical research. Journal of Counseling and Development, 64, 421–431.
 • Zinnbauer, B. J., Pargament, K. I., Cole, B., Rye, M. S., Butter, E. M., Belavich, T. G. vd. (1997). Religion and spirituality: Unfuzzying the Fuzzy, Journal of the Scientific Study of Religion, 36(4), 549–564.
 • Zinnbauer, B.J., Pargament, K.I., Scott, A.B. (1999). The Emerging Meanings of Religiousness and Spirituality: Problems and Prospects, Journal of Personality 67(6), 889-919.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Remziye EGE
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1495-5145
Türkiye


Havva Sinem UĞURLU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1526-9494
Türkiye

Publication Date June 30, 2018
Application Date February 21, 2018
Acceptance Date April 27, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Ege, R. & Uğurlu, H. S. (2018). Bir İsimlendirme Problemi: Dinî Danışmanlık . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 1057-1077 . DOI: 10.15869/itobiad.397297
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.