Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Opinions of Science Teachers and 8th Grade Students Regarding TEOG Exam Anxiety (The Case of Kars Province)

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 718 - 741, 30.06.2018
https://doi.org/10.15869/itobiad.376591

Abstract

Study investigates the opinions of 8th grade students and science teachers at secondary schools in Kars regarding the anxiety towards TEOG.  The sampling consisted of 1297 8th grade students and 50 science teachers from 35 secondary schools in Kars. The students and teachers choosen through simple probability sampling (random) were asked questions regarding their anxiety toward science questions in TEOG. Main problems and concepts were constatively determined using explanatory and inferential codes emerged in the analysis of the forms of opinions. Findings suggests; most of the teachers and students stated that if the exam was conducted twice a year, in two separate days, in few sessions with breaks in between, the anxiety would decrease. Despite, it was also found out that students were afraid of running out of time, anxious towards the possible science questions on simple machines, mitosis and meiosis division, DNA and genetics code, electricity, light and sound. 

References

 • Ateş, Ö. T. (2016). TEOG sınavına hazırlanan öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. İnternational Journal Of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 2(1), 124-138.
 • Atila M. E., & Özeken Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,34(1), 124-140.
 • Akçöltekin, A., & Doğan, S. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin kaygılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 13-29.
 • Akgün, A. (1976). Üniversiteye hangi öğrenciler nasıl alınmalı? Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bal, Ö. (2011). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(2), 200-209.
 • Batur, Z., Başar, M., & Şaşmaz, E. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavının (TEOGS) öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(14), 37-53.
 • Birinci, D.K. (2014). Merkezi sistem ortak sınavlarında ilk deneyim: Matematik Dersi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 8-15.
 • Çepni, S., & Çoruhlu, T. Ş. (2010). Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan hizmet içi eğitim kursundan öğretime yansımalar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 117-128.
 • Çepni, S. (1997). Lise fizik-1 ders kitabında öğrencilerin anlamakta zorluk çektikleri anahtar kavramların tespiti. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(15), 86-96.
 • Doğan, E., & Demir, S.B. (2015). Examination of the relation between teog score and school success in terms of various variables. Journal of Education and Training Studies, 3(5), 113-121.
 • EARGED (2010). Seviye Belirleme Sınavlarının değerlendirilmesi. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Erol, H. (2016). TEOG sınavında “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi” ile ilgili sorulan sorular hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 548-567.
 • Gençdoğan, B. (2006). Lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyuneğicilik düzeyleri ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 153-164.
 • Görmez, M., & Coşkun, D.(2015). 1. yılında temel eğitimden ortaöğretime geçiş reformunun değerlendirilmesi. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Yayınları, 114.
 • Gündoğdu, K., Kızıltaş, E., & Çimen, N. (2010). Seviye belirleme sınavına (SBS) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği). İlköğretim Online, 9(1). Duman, G. K. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ve ana-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Hanımoğlu, E., & İnanç, B.Y. (2011). Seviye belirleme sınavına girecek olan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, mükemmeliyetçilik ve anne-baba tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 351-366.
 • Ilgaz, G. (2006). İlköğretim 11. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları ve kullandıkları öğrenme stratejileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (2nd ed.). NY: Pearson/Allyn & Bacon. Karaca, M., Bektaş, O., & Armağan, F. Ö. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlarda sorulmayan fen bilimleri konularına yönelik görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1).
 • Karakaş, A. C. (2013). Paylaşma tutumlarının sınav kaygısı-gelecek kaygısı ile ilişkisi (Sakarya ili örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 135-157.
 • Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S., & Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci dönem teog sınavı fen ve teknoloji sorularının bazı kriterlere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(21), 225-232.
 • Kazan, K., Karaman, K., Akçalı, B.Y., & Şişmanoğlu, E. (2015). Assessment of teog examination success: topsis multi-criteria decision-making method practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 915 – 924
 • Karaca, M., Bektaş, O., & Armağan, F. Ö. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlarda sorulmayan fen bilimleri konularına yönelik görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63-86.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Mallow, J. V., & Greenburg, S. L. (1983). Sciences anxiety and sciences learning. The Physics Teacher, 21(2), 95-99.
 • Metin, M. (2013). Öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurların farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 67-83.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. CA: Sage.
 • Özkan, Y. Ö., Güvendir, M. A., & Satıcı, D. K. (2016).Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavının uygulama koşullarına ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1160-1180.
 • Özkan, M., & Özdemir, E.B. (2014). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi, 7(10), 441-453.
 • Öztürk, F. Z., & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454.
 • Özkan, E., & Karataş, İ.H. (2016). Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin öğrenci görüşlerinin analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 225-234.
 • Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi: Sakarya.
 • Şad, S. N., & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online Dergisi, 15(1), 53-76.
 • Yerlikaya, İ. (2014). Devlet ve özel ortaokul öğrencilerinin umutsuzluk düzeyinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(8), 865-877.
 • Zorlu, Z., & Zorlu, F. (2015). Fen ve teknoloji dersinde öğrenme ortamına yönelik öğrencilerin düzeyleri ve öğretmenlerin görüşleri. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 103-114.

Fen Bilgisi Öğretmenleri İle 8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavındaki Kaygılarına Yönelik Görüşleri (Kars İli Örneği)

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 718 - 741, 30.06.2018
https://doi.org/10.15869/itobiad.376591

Abstract

Araştırmada Kars İl merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri ve fen bilgisi öğretmenlerinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı ile ilgili kaygıları incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Kars İl merkezindeki 35 ortaokuldan 1297 8. sınıf öğrencisi ile 50 fen bilgisi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma tarama modelindedir. Basit olasılıklı (rastgele) örnekleme yoluyla belirlenmiş öğretmen ve öğrencilere TEOG sınavındaki kaygılarına yönelik görüşme soruları sorularak bu konu hakınndaki düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine yönelik formların analizinde ortaya çıkan açıklayıcı ve çıkarımsal kodlar kullanılarak ana sorunlar ve temalar betimsel olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen ve öğrencilerin çoğunun sınavın yılda iki kez, iki günde, birkaç oturumda yapılması ve oturumlar arası molaların olması durumlarında sınav kaygısının azalabileceği şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Fakat öğrencilerin sınavda zamanı yetiştirememe kaygılarının olduğu, basit makineler, mitoz ve mayoz bölünme, DNA ve genetik kod, elektrik, ışık ve ses gibi fen bilimleri üniteleriyle ilgili sınavda çıkabilecek sorulara yönelik kaygı yaşadıkları belirlenmiştir.

References

 • Ateş, Ö. T. (2016). TEOG sınavına hazırlanan öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. İnternational Journal Of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 2(1), 124-138.
 • Atila M. E., & Özeken Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,34(1), 124-140.
 • Akçöltekin, A., & Doğan, S. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine ilişkin kaygılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 13-29.
 • Akgün, A. (1976). Üniversiteye hangi öğrenciler nasıl alınmalı? Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bal, Ö. (2011). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(2), 200-209.
 • Batur, Z., Başar, M., & Şaşmaz, E. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavının (TEOGS) öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(14), 37-53.
 • Birinci, D.K. (2014). Merkezi sistem ortak sınavlarında ilk deneyim: Matematik Dersi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 8-15.
 • Çepni, S., & Çoruhlu, T. Ş. (2010). Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan hizmet içi eğitim kursundan öğretime yansımalar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 117-128.
 • Çepni, S. (1997). Lise fizik-1 ders kitabında öğrencilerin anlamakta zorluk çektikleri anahtar kavramların tespiti. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(15), 86-96.
 • Doğan, E., & Demir, S.B. (2015). Examination of the relation between teog score and school success in terms of various variables. Journal of Education and Training Studies, 3(5), 113-121.
 • EARGED (2010). Seviye Belirleme Sınavlarının değerlendirilmesi. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Erol, H. (2016). TEOG sınavında “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi” ile ilgili sorulan sorular hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 548-567.
 • Gençdoğan, B. (2006). Lise öğrencilerinin sınav kaygısı ile boyuneğicilik düzeyleri ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 153-164.
 • Görmez, M., & Coşkun, D.(2015). 1. yılında temel eğitimden ortaöğretime geçiş reformunun değerlendirilmesi. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Yayınları, 114.
 • Gündoğdu, K., Kızıltaş, E., & Çimen, N. (2010). Seviye belirleme sınavına (SBS) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği). İlköğretim Online, 9(1). Duman, G. K. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ve ana-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Hanımoğlu, E., & İnanç, B.Y. (2011). Seviye belirleme sınavına girecek olan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, mükemmeliyetçilik ve anne-baba tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 351-366.
 • Ilgaz, G. (2006). İlköğretim 11. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları ve kullandıkları öğrenme stratejileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (2nd ed.). NY: Pearson/Allyn & Bacon. Karaca, M., Bektaş, O., & Armağan, F. Ö. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlarda sorulmayan fen bilimleri konularına yönelik görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1).
 • Karakaş, A. C. (2013). Paylaşma tutumlarının sınav kaygısı-gelecek kaygısı ile ilişkisi (Sakarya ili örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 135-157.
 • Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S., & Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci dönem teog sınavı fen ve teknoloji sorularının bazı kriterlere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(21), 225-232.
 • Kazan, K., Karaman, K., Akçalı, B.Y., & Şişmanoğlu, E. (2015). Assessment of teog examination success: topsis multi-criteria decision-making method practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 915 – 924
 • Karaca, M., Bektaş, O., & Armağan, F. Ö. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlarda sorulmayan fen bilimleri konularına yönelik görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63-86.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Mallow, J. V., & Greenburg, S. L. (1983). Sciences anxiety and sciences learning. The Physics Teacher, 21(2), 95-99.
 • Metin, M. (2013). Öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurların farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 67-83.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. CA: Sage.
 • Özkan, Y. Ö., Güvendir, M. A., & Satıcı, D. K. (2016).Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavının uygulama koşullarına ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1160-1180.
 • Özkan, M., & Özdemir, E.B. (2014). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi, 7(10), 441-453.
 • Öztürk, F. Z., & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454.
 • Özkan, E., & Karataş, İ.H. (2016). Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin öğrenci görüşlerinin analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 225-234.
 • Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi: Sakarya.
 • Şad, S. N., & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online Dergisi, 15(1), 53-76.
 • Yerlikaya, İ. (2014). Devlet ve özel ortaokul öğrencilerinin umutsuzluk düzeyinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(8), 865-877.
 • Zorlu, Z., & Zorlu, F. (2015). Fen ve teknoloji dersinde öğrenme ortamına yönelik öğrencilerin düzeyleri ve öğretmenlerin görüşleri. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 103-114.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Emine Hatun DİKEN (Primary Author)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3922-2535
Türkiye

Publication Date June 30, 2018
Application Date January 9, 2018
Acceptance Date April 12, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Diken, E. H. (2018). Fen Bilgisi Öğretmenleri İle 8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavındaki Kaygılarına Yönelik Görüşleri (Kars İli Örneği) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 718-741 . DOI: 10.15869/itobiad.376591
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.