Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretiminde Öğrencilerin Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımına ve Yapılandırmacı Yaklaşıma İlişkin Görüşleri

Year 2017, Volume 6, Issue 5, 2980 - 3002, 18.12.2017

Abstract

Bu araştırma ortaokul 7.sınıf düzeyindeki Dönüşüm Geometrisi konusunun gerçekçi matematik eğitimine (GME) dayalı etkinliklerle işlenmesi ile Yapılandırmacı yaklaşımla işlenmesi sonucuna ait her iki yaklaşıma dair öğrenci görüşünü belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Çalışma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Hatay ili Antakya ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören toplam 38 öğrencidir. Deney ve kontrol gruplarında belirlemede öğrencilerin bir yıl önceki karne puanları yardımıyla denk olan sınıflar seçilmiştir. GME’ ye yönelik öğrenci görüşleri Ersoy (2013)’un geliştirdiği öğrenci görüş formu (ÖGF) ile alınmıştır. Ayrıca mevcut ÖGF’nin gerekli uzman görüşleri alınarak yeniden uyarlanması sonucu KG’nin Yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşleri alınmıştır. Dersler deney grubunda (DG) GME yaklaşımına yönelik hazırlanan etkinliklerle, kontrol grubunda (KG) ise MEB’in ortaokul matematik ders kitabındaki etkinliklerle şekillenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları GME ile işlenen derslerin birçok öğrenci tarafından daha eğlenceli, kalıcı, merak uyandırıcı bulunduğu buna rağmen soru çözmeye alışkın öğrencilerin ise bu yaklaşımdan sıkıldığını ortaya koymuştur. 

References

 • Akkaya, R. (2010). Olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki kavramların GME ve yapılandırmacılık kuramına göre bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Akyüz, M. (2010). GME (rme) yönteminin ortaöğretim 12. sınıf matematik (integral ünitesi) öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik ögretiminde teknolojik modern ögretim yaklasimlari. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (1).
 • Altun, M. (2005). Egitim fakülteleri ve ilköğretim matematik öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Altun, M. (2005). Egitim fakülteleri ve ilköğretim matematik öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Arseven, A. (2010). Gerçekçi matematik öğretiminin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, G. N. (2014). GMEnin ilkokul 3. sınıf öğrencilerine kesirlerin öğretiminde başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Yayıncılık.
 • Bakker, A. (2004). Design research in statistics education: on sembolizing and computer tools. Published Doctoral Dissertation, Freudethal Institute Utrecht, The Netherlands: CD-B Press.
 • Bıldırcın, V. (2012). GME yaklaşımının (GME) ilköğretim beşinci sınıflarda uzunluk, hacim ve alan kavramlarının öğretimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-447.
 • Can, M. (2012). İlköğretim 3. sınıfta ölçme konusunda GME yaklaşımının öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Çakır, Z. (2011). GME yönteminin ilköğretim 6. sınıf düzeyinde cebir ve alan konularında öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Gravemeijer, K. & Streefland, L. (1990). Developing realistic mathematics education. Utrecht: Freudenthal Institute.
 • Gravemeijer, K., & Doorman, M. (1999). Context problems in realistic mathematics education: A calculus course as an example. Educational Studies in Mathematics, 39 (1-3), 111-129. Web:http://www.staff.science.uu.nl/~doorm101/proo/docs/ESM-artikel.pdf adresinden 11.05.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Gür, H. (2006). Matematik öğretimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Heuvel-Panhuizen, M. V. D. (2003). The didactical use of models in realistic mathematics education: An example from a longitudinal trajectory on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54(1), 9-35. Web:http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/2003_heuvel_panhuizen_model.pdf adresinden 25.07.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Kaylak, S. (2014). GMEne dayalı ders etkinliklerinin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Korkmaz, C. ve Şahin, M. (2013). 2009 Pisa başarılarına göre ülkelerin genel ve insani gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (22), 225-247.
 • Kurt, E. S. (2015). GMEnin Uzunluk Ölçme Konusunda Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Tüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Miles, M., & Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (2th Edition), America: Person Education.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016a). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-PISA. 21. 07. 2016 tarihinde http://pisa.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016b). Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması-TIMSS. 21. 07. 2016 tarihinde http://timss.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB-EARGED (2005). PISA 2003 Projesi-Ulusal Nihai Rapor. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Web:http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22 adresinden 21.07.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim matematik dersi (1-5 sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Nelissen, J. M. C. (1999). Thinking skills in realistic mathematics. In J. H. M. Hamers, J. E. H.
 • Van Luit & B. Csapo (Eds.), Teaching and learning thinking skills (pp189-213). Lisse: The Netherlands: Swets and Zeitlinger publishers. Web: http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/6259.pdf adresinden 20.07.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Özçelik, A. (2015). 7. Sınıf yüzdeler ve faiz konusunun GMEne dayalı olarak işlenmesinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Özdemir, E. (2008). GMEne dayalı olarak yapılan yüzey ölçüleri ve hacimler ünitesinin öğretiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretime yönelik öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ünal, Z. A. (2008). GMEnin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Üzel, D. (2007). GME destekli eğitimin ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Yetkin, D. ve Daşcan, Ö. (2006). İlköğretim programı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

In Teaching the Transformation Geometry Students’ Views to the Realistic Mathematics Education Approach and Constructing Approach

Year 2017, Volume 6, Issue 5, 2980 - 3002, 18.12.2017

Abstract

This research is a qualitative study to determine student opinion on both approaches of the processing of the Constructivist Approach and the processing of the Transformation Geometry topic at the middle school 7th grade level based on Realistic Mathematics Education activities. The study group is a total of 38 students who attended a secondary school in a southern city province in Turkey in the academic year of 2016-2017. The lessons were organized in the first group with the activities prepared for the Realistic Mathematics Education approach and in the second group with the activities in the National Education Ministry's secondary school mathematics textbook. Descriptive analysis technique was used in analyzing the data. Research findings reveal that while Realistic Mathematics Education courses are more entertaining, lasting and intriguing for many students, students who are accustomed to solving problems are bored with this approach. In addition, some proposals have been made as a result of the research.

References

 • Akkaya, R. (2010). Olasılık ve istatistik öğrenme alanındaki kavramların GME ve yapılandırmacılık kuramına göre bilgi oluşturma sürecinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Akyüz, M. (2010). GME (rme) yönteminin ortaöğretim 12. sınıf matematik (integral ünitesi) öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van, Türkiye.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik ögretiminde teknolojik modern ögretim yaklasimlari. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (1).
 • Altun, M. (2005). Egitim fakülteleri ve ilköğretim matematik öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Altun, M. (2005). Egitim fakülteleri ve ilköğretim matematik öğretmenleri için matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Arseven, A. (2010). Gerçekçi matematik öğretiminin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, G. N. (2014). GMEnin ilkokul 3. sınıf öğrencilerine kesirlerin öğretiminde başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Yayıncılık.
 • Bakker, A. (2004). Design research in statistics education: on sembolizing and computer tools. Published Doctoral Dissertation, Freudethal Institute Utrecht, The Netherlands: CD-B Press.
 • Bıldırcın, V. (2012). GME yaklaşımının (GME) ilköğretim beşinci sınıflarda uzunluk, hacim ve alan kavramlarının öğretimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 442-447.
 • Can, M. (2012). İlköğretim 3. sınıfta ölçme konusunda GME yaklaşımının öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Çakır, Z. (2011). GME yönteminin ilköğretim 6. sınıf düzeyinde cebir ve alan konularında öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Gravemeijer, K. & Streefland, L. (1990). Developing realistic mathematics education. Utrecht: Freudenthal Institute.
 • Gravemeijer, K., & Doorman, M. (1999). Context problems in realistic mathematics education: A calculus course as an example. Educational Studies in Mathematics, 39 (1-3), 111-129. Web:http://www.staff.science.uu.nl/~doorm101/proo/docs/ESM-artikel.pdf adresinden 11.05.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Gür, H. (2006). Matematik öğretimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Heuvel-Panhuizen, M. V. D. (2003). The didactical use of models in realistic mathematics education: An example from a longitudinal trajectory on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54(1), 9-35. Web:http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/2003_heuvel_panhuizen_model.pdf adresinden 25.07.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Kaylak, S. (2014). GMEne dayalı ders etkinliklerinin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Korkmaz, C. ve Şahin, M. (2013). 2009 Pisa başarılarına göre ülkelerin genel ve insani gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (22), 225-247.
 • Kurt, E. S. (2015). GMEnin Uzunluk Ölçme Konusunda Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Tüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Miles, M., & Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (2th Edition), America: Person Education.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016a). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-PISA. 21. 07. 2016 tarihinde http://pisa.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016b). Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması-TIMSS. 21. 07. 2016 tarihinde http://timss.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • MEB-EARGED (2005). PISA 2003 Projesi-Ulusal Nihai Rapor. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Web:http://pisa.meb.gov.tr/?page_id=22 adresinden 21.07.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim matematik dersi (1-5 sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Nelissen, J. M. C. (1999). Thinking skills in realistic mathematics. In J. H. M. Hamers, J. E. H.
 • Van Luit & B. Csapo (Eds.), Teaching and learning thinking skills (pp189-213). Lisse: The Netherlands: Swets and Zeitlinger publishers. Web: http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/6259.pdf adresinden 20.07.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Özçelik, A. (2015). 7. Sınıf yüzdeler ve faiz konusunun GMEne dayalı olarak işlenmesinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Özdemir, E. (2008). GMEne dayalı olarak yapılan yüzey ölçüleri ve hacimler ünitesinin öğretiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretime yönelik öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ünal, Z. A. (2008). GMEnin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Üzel, D. (2007). GME destekli eğitimin ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Yetkin, D. ve Daşcan, Ö. (2006). İlköğretim programı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ebru KORKMAZ
0000-0001-6250-3293
Türkiye


Tayfun TUTAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
orcid.org/0000-0002-0277-6377
Türkiye

Publication Date December 18, 2017
Application Date October 12, 2017
Acceptance Date December 17, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 5

Cite

APA Korkmaz, E. & Tutak, T. (2017). Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretiminde Öğrencilerin Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımına ve Yapılandırmacı Yaklaşıma İlişkin Görüşleri . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2980-3002 . Retrieved from http://www.itobiad.com/en/pub/issue/31500/343092
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.