Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

An Attempt to Open a School for Muslims in Geneva: Medrese-i Şarkiyye and Its Educational Program

Year 2017, Volume 6, Issue 5, 2760 - 2774, 10.12.2017

Abstract

There are various studies on the schools which are opened by foreign or non- Muslims in our educational history. However, studies on schools that opened by Muslim Turks in Europe or other non- Muslim regions are very limited. In addition there are no studies on attempts to open schools by Muslims in abroad. The subject of this study is the Medrese-i Şarkiyye, which is Ahmet Kâmi Bey’s attempt to open a school in Geneva. This study contains information about school’s program, which contains detailed information on the topics such as the purpose of the school, registration requirements, lessons, fees and daily and annual schedule. It is understood that the school is considered as a preparatory school and the dormitory function has come to the forefront when the program examined. Although the program is available, it is not possible to reach the information on whether the school opened or not. 

References

 • Akpınar, Burhan, “Modernleşme aracı olarak yurt dışı öğrenciler: Bitmeyen Serüven”, Eğitime Bakış 34, (2015), s. 4-10
 • Anameriç, Hakan, Rujkancı, Fatih “XI.-XIV. Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde Eğitim”, Tarih İncelemeleri Dergisi 2, C. 23, (2008).
 • Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 1978.
 • Bilim, Cahit, “Osmanlılarda Avrupa’ya Öğrenci Gönderilmesi”, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1, C. 1, (1999),
 • BOA, DH. SAİD. 77.156/ 307
 • BOA, ŞD. 1095/113
 • BOA, Y. MTV.205/110
 • BOA, Y. PRK. HR. 29/4.
 • BOA, Y.MTV. 205/58
 • BOA, Y. PRK. 29/4
 • BOA, Y.PRK. MF.4/51
 • BOA, HR. SYS. 1763/3
 • BOA, BEO.1625/121811
 • Bozkurt, Gülnihal, “II. Meşrutiyet Osmanlı Zabıtlarında Bulgar Azınlıklarının Kilise ve Okul Sorunları”, OTAM 4, (1993).
 • Bozkurt, Güvenç, “Dil Kültür Bağlantısı”, Çağdaş Türk Dili (Kültür Eğitim Özel Sayısı), (1992).
 • Çetin, Altan, “İrfan Ordusunun Temelleri Türklerde Medreseler (Karahanlı, Selçuklu ve Beylikler Devri Medreseleri)” Dini Araştırmalar 5, C.2, (1999),
 • Doğan, İsmail, “Tanzimat döneminde Azınlıkların Eğitimi ve Bazı Tespitler”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, C. 24, (1991).
 • Ergin, Osman Nuri, Türkiye Maarif Tarihi, C.1, İstanbul: Eser Matbaası, 1977.
 • Ergün, Mustafa, “Türk Eğitiminin Batılılaşmasını Belirleyen Dinamikler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 17, erişim tarihi 05.09.2017, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-17/turk-egitiminin-batililasmasini-belirleyen-dinamikler.
 • Ertürk, Selahattin, Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Meteksan Yayınları, 1979.
 • Gökberk, Macit, Değişen Dünya Değişen Dil, İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1980.
 • Gökçe, Feyyat – Nilüfer Oğuz, “Mınorıty And Foreıgn Schools On The Ottoman Educatıon System”. e-International Journal of Educational Research 1, C.1, (2010).
 • Gözütok, F. Dilek, “Öğretmen Eğitiminde Meslek Formasyonu Öğretiminin Öğretim Elemanı Davranışına Yansıması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988.
 • Haydaroğlu, İlknur, “Osmanlı Devleti’nde yabancı okullarda Denetim ve Cumhuriyet Döneminde Yansımaları”, Tarih Araştırmaları Dergisi 39, C. 25, (2006).
 • İleri, İlay, “Osmanlı Devleti’nde Azınlıkların Eğitimi (II. Ve III. Bölüm)”, OTAM 23, (2008).
 • Kanlıdere, Ahmet, İttihat ve Terakki’nin gölgede kalmış simalarından Doktor İshak Sukûtî (1868-1902), Tarihçiliğe adanmış bir ömür Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Kaplan, Mehmet, Kültür ve Dil, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2005.
 • Karal, E. Ziya, Osmanlı Tarihi, C. 1, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1964.
 • Kayadibi, Fahri, “Anadolu Selçuklular Döneminde Ahi Teşkilatında Eğitim”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, 2000.
 • Kınal, Firuzan, “Çivi Yazısının doğuşu ve Gelişmesi”, Tarih Araştırmaları Dergisi, (1969).
 • Sevgi, Ahmet, “Kültürel Değerlerimiz ve Mehmet Akif”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2000): 7
 • Tevetoğlu, Fethi, “İshak Sükuti”, Türk Ansiklopedisi, Ankara: 1972, c. XX, s. 236.
 • Tezcan, Mahmut, Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 1985.

Cenevre’de Müslümanlar İçin Bir Okul Açma Teşebbüsü: Medrese-i Şarkiyye ve Programı

Year 2017, Volume 6, Issue 5, 2760 - 2774, 10.12.2017

Abstract

Eğitim tarihimizde bakıldığında Türkiye’de açılan yabancı okullar ve gayrimüslimlerin açtığı okullara ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmış iken yurt dışında Müslüman Türklerin açtıkları ya da açmaya teşebbüs ettikleri okullara ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada Ahmet Kâmi Bey’in İsviçre’nin Cenevre şehrinde açmaya teşebbüs ettiği Medrese-i Şarkiyye adlı okul hakkında, okula ilişkin hazırlanan program üzerinden bilgi verilmiştir. Hazırlanan programda açılmak istenen okulun amacı, kayıt şartları, verilecek dersler, ücretler, günlük ve yıllık program gibi konularda detaylı bilgi verilmiştir. Programa bakıldığında, okulun hazırlık okulu mahiyetinde olduğu ve daha ziyade yurt işlevi göreceği; dil eğitiminin yanı sıra öğrencilere gitmek istedikleri fakülte programlarına yönelik seçmeli derslerin öğretileceği anlaşılmaktadır. Programda ayrıca İslami ve kültürel değerlerin kaybedilmemesi amacıyla eğitim verileceğine de vurgu yapılmıştır. Programı elimizde olsa da bahsi geçen okulun açılıp açılmadığına ilişkin bilgiye ise ulaşılamamıştır. 

References

 • Akpınar, Burhan, “Modernleşme aracı olarak yurt dışı öğrenciler: Bitmeyen Serüven”, Eğitime Bakış 34, (2015), s. 4-10
 • Anameriç, Hakan, Rujkancı, Fatih “XI.-XIV. Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde Eğitim”, Tarih İncelemeleri Dergisi 2, C. 23, (2008).
 • Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 1978.
 • Bilim, Cahit, “Osmanlılarda Avrupa’ya Öğrenci Gönderilmesi”, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1, C. 1, (1999),
 • BOA, DH. SAİD. 77.156/ 307
 • BOA, ŞD. 1095/113
 • BOA, Y. MTV.205/110
 • BOA, Y. PRK. HR. 29/4.
 • BOA, Y.MTV. 205/58
 • BOA, Y. PRK. 29/4
 • BOA, Y.PRK. MF.4/51
 • BOA, HR. SYS. 1763/3
 • BOA, BEO.1625/121811
 • Bozkurt, Gülnihal, “II. Meşrutiyet Osmanlı Zabıtlarında Bulgar Azınlıklarının Kilise ve Okul Sorunları”, OTAM 4, (1993).
 • Bozkurt, Güvenç, “Dil Kültür Bağlantısı”, Çağdaş Türk Dili (Kültür Eğitim Özel Sayısı), (1992).
 • Çetin, Altan, “İrfan Ordusunun Temelleri Türklerde Medreseler (Karahanlı, Selçuklu ve Beylikler Devri Medreseleri)” Dini Araştırmalar 5, C.2, (1999),
 • Doğan, İsmail, “Tanzimat döneminde Azınlıkların Eğitimi ve Bazı Tespitler”, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, C. 24, (1991).
 • Ergin, Osman Nuri, Türkiye Maarif Tarihi, C.1, İstanbul: Eser Matbaası, 1977.
 • Ergün, Mustafa, “Türk Eğitiminin Batılılaşmasını Belirleyen Dinamikler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 17, erişim tarihi 05.09.2017, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-17/turk-egitiminin-batililasmasini-belirleyen-dinamikler.
 • Ertürk, Selahattin, Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Meteksan Yayınları, 1979.
 • Gökberk, Macit, Değişen Dünya Değişen Dil, İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1980.
 • Gökçe, Feyyat – Nilüfer Oğuz, “Mınorıty And Foreıgn Schools On The Ottoman Educatıon System”. e-International Journal of Educational Research 1, C.1, (2010).
 • Gözütok, F. Dilek, “Öğretmen Eğitiminde Meslek Formasyonu Öğretiminin Öğretim Elemanı Davranışına Yansıması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988.
 • Haydaroğlu, İlknur, “Osmanlı Devleti’nde yabancı okullarda Denetim ve Cumhuriyet Döneminde Yansımaları”, Tarih Araştırmaları Dergisi 39, C. 25, (2006).
 • İleri, İlay, “Osmanlı Devleti’nde Azınlıkların Eğitimi (II. Ve III. Bölüm)”, OTAM 23, (2008).
 • Kanlıdere, Ahmet, İttihat ve Terakki’nin gölgede kalmış simalarından Doktor İshak Sukûtî (1868-1902), Tarihçiliğe adanmış bir ömür Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Kaplan, Mehmet, Kültür ve Dil, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2005.
 • Karal, E. Ziya, Osmanlı Tarihi, C. 1, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1964.
 • Kayadibi, Fahri, “Anadolu Selçuklular Döneminde Ahi Teşkilatında Eğitim”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, 2000.
 • Kınal, Firuzan, “Çivi Yazısının doğuşu ve Gelişmesi”, Tarih Araştırmaları Dergisi, (1969).
 • Sevgi, Ahmet, “Kültürel Değerlerimiz ve Mehmet Akif”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2000): 7
 • Tevetoğlu, Fethi, “İshak Sükuti”, Türk Ansiklopedisi, Ankara: 1972, c. XX, s. 236.
 • Tezcan, Mahmut, Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 1985.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Muhammet Ahmet TOKDEMİR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Abdulkadir COŞKUN
Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Türkiye

Publication Date December 10, 2017
Application Date September 26, 2017
Acceptance Date December 3, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 5

Cite

APA Tokdemir, M. A. & Coşkun, A. (2017). Cenevre’de Müslümanlar İçin Bir Okul Açma Teşebbüsü: Medrese-i Şarkiyye ve Programı . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2760-2774 . Retrieved from http://www.itobiad.com/en/pub/issue/31500/339942
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.