Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İsra ve Miraç’ta Süleyman Mâbedi ve Mescid-i Aksa’nın Varlığı Meselesi

Year 2017, Volume 6, Issue 1, 641 - 651, 05.04.2017

Abstract

Yahudi Kutsal Kitabı’nda Kral Davut’un yapmak istediği; fakat oğlu Kral Süleyman tarafından inşa edilen ve kendi ismiyle adlandırılan bu tapınak, hiç şüphesiz dün olduğu gibi bugünde önemini muhafaza etmektedir. Yahudiler açısından Süleyman Mabedi ne denli önemli ise Müslümanlar için de o denli önemlidir. Zira, etrafının mübarek kılındığı bu belde ve mabed İslam’ın en önemli üç mescidinden biri olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber’in İsra ve Miraç hadisesinde söz konusu mekân, bu yer olarak bilinmektedir. Mâbedin tarihi süreç içerisinde varlığı meselesi hiç şüphesiz tartışmalı mevzular arasındadır. M.S. 70 yıllarında Herod yönetimince mabedin tahribi ve 132 senesinde ise Romalılarca tamamen yıkılmasıyla bu bölgede herhangi bir tapınağın mevcut olmadığı bilgiler çeşitli kişilerce söylenmektedir. Bilhassa İslam’ın Peygamberi Hz. Muhammed’in İsra ve Miraç bahsinde söz konusu olan Mescid-i Aksa’nın yokluğu hususundaki iddialara karşın çeşitli malumatlar aktarılarak konu üzerine ifade edilen bazı tartışmalara açıklık getirmeye çalışılmıştır.

References

 • Ackroyd, Peter R. Exile and Restoration/A Study of Hebrew Thought of the Sixth Century B.C., Philadelphia: TheWestminster Press, 1975.
 • Agus, A., “Judaism”, Historical Atlas of the Religions of the World, Newyork: Macmillan Publishing Co. 1974, ss. 147-148.
 • Alalu, Suzan, Yahudilikte Kavram ve Değerler, İstanbul: Gözlem Gazetecilik ve Yayın A.Ş, 2001.
 • Bozkurt, Nebi, “Kur’an ve Sünnet’te Mescid Kavramı”, Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami-İlmi Toplantı, Üsküdar, 18-19 Ekim 2008, ss. 85-92.
 • Buhari, "Fazlü'ş-şalat fi mescidi Mekke ve'l-Medine", 6, "Hac", 26, "Enbiya,", 8, 40; Müslim, "Hac", 288, "Mesacid", 2; Nesai, "Mesacid", 3
 • Buhari, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmâil, el-Câmiu’s-Sahîh, Kitâbu ehâdisi’l-enbiyâ, 60/10.
 • Christopher, Hollis, Brownrigg, Ronald, Holy Places, New York: Frederick A. Praeger Publisher,1969.
 • Duckworth, H. T. F., The Church of the Holy Sepulchre, London: Hodder and Stoughton,1922.
 • Genç İlahiyat Programı, Konuk: Şaban Ali Düzgün, 02.11.2015), https://www.youtube.com/watch?v=wbooiBJRDJY (28.03.2017)
 • Grintz, Yehoshua, “Temple, First Temple”, EJd, Celil Roth (ed.), Jerusâlem: Keter Publishing House,1978.
 • Güç, Ahmet, “Mâbed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi DİA, c.XXVII, ss. 276-280.
 • Güç, Ahmet, Dinlerde Mabet ve İbadet, 2. Basım, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005.
 • Hamevi, Ebu Abdullah Şehabeddin Yakut b. Abdullah Yakut 626/1229), Mıı'cemü'I-Bııldan I, 3, tahkik: Ferid Abdü'l-Aziz el-Cündi, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, t.y, Beyrut.
 • Hamidullah, Muhammed, el-Vesâikü’s-Siyâsiyye li’l-Ahdi’n-Nebevî ve’l-Hilâfeti’r-Râşide, 5. bsk., Beyrut, Dârü’n-Nefâis, 1985.
 • Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, Çev. Mehmet Yazgan, İstanbul: Beyan Yay, 2004.
 • Harman, Ö. Faruk, “Kudüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2002, c. XXVI, ss. 323-327.
 • Hasanoğlu, Eldar, “Tanah’a Göre Kudüs’ün Kutsallaşma Süreci”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24/2, 2015: 127.
 • Hoglund, Kenneth G., Achamenid Imperial Administration in Syria-Palestine and the Missions of Ezra and Nehemiah, Atlanta: Scholars Press, 1992.
 • İbn Kesir, Tefsirü’l-Kur’âni’l-Azîm, thk. Seyyid Muhammed Seyyid vd., Kahire, Dârü’l-Hadîs, 2002, c. V.
 • Schiffman,Lawrence H., From Text to Tradition, a History of Judaism in Scond Temple and Rabbnic Times, USA: Ktav Publishing House, 1991.
 • Spence-Jones, H. D. M., The Early Christians in Rome, (NewYork: John Lane Comp. 1911), s. 77.
 • Yiğitoğlu, Mustafa, Yahudilikte Tanrı’nın Yeri: Semavi Mabed, İstanbul: Bayem Ajans, 2011.
 • Yonah, Michael Avi, “Temple, Second Teple, From the Roman Conquest until the Destruction”, EJd, Celil Roth (ed.), Jarusâlem: Keter Publishing House Jerusâlem Ltd 1978, s. 960.

The Question of the Existence of Temple of Solomon and al-Masjid al-Aqsa at the Time of Isra and Miraj

Year 2017, Volume 6, Issue 1, 641 - 651, 05.04.2017

Abstract

The Jewish Holy Book refers to a temple which King David wished to build but erected by his son, King Solomon and named after him. As it was in the past, the temple enjoys a great significance in the eyes of Jews today. On the other hand, according to Muslims al-Masjid al-Aqsa (lit. the farthest mosque) is just as a religious value of utmost importance as the Temple of Solomon for Jews. It is due to the fact that the vicinity of the mosque of al-Aqsa is proclaimed holy by Qur’an and the mosque is third of the holiest mosques on earth as mentioned by the Prophet Muhammad (pbuh). Furthermore it is believed by Muslims that the miraculous journey of the Prophet known as Isra (lit. walking at night) and Miraj (lit. a vehicle of ascension) took place around this mosque. In the course of time the question of the existence of the temple of Solomon has been one of the highly controversial subjects between Jews and Muslims. Expressed by various scholars that there has been never a temple in this area since the complete demolition of the temple of Solomon that was destroyed by Herod’s rule in A.D. 70 by Romans in A.D. 132. This paper endeavors to clarify some arguments expressed on the subject in question by presenting a variety of information which deny the allegations about the mosque of al-Aqsa that is particularly mentioned in the miraculous journeys of the Prophet of Islam Muhammad (pbuh) called Isra and Miraj.

References

 • Ackroyd, Peter R. Exile and Restoration/A Study of Hebrew Thought of the Sixth Century B.C., Philadelphia: TheWestminster Press, 1975.
 • Agus, A., “Judaism”, Historical Atlas of the Religions of the World, Newyork: Macmillan Publishing Co. 1974, ss. 147-148.
 • Alalu, Suzan, Yahudilikte Kavram ve Değerler, İstanbul: Gözlem Gazetecilik ve Yayın A.Ş, 2001.
 • Bozkurt, Nebi, “Kur’an ve Sünnet’te Mescid Kavramı”, Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami-İlmi Toplantı, Üsküdar, 18-19 Ekim 2008, ss. 85-92.
 • Buhari, "Fazlü'ş-şalat fi mescidi Mekke ve'l-Medine", 6, "Hac", 26, "Enbiya,", 8, 40; Müslim, "Hac", 288, "Mesacid", 2; Nesai, "Mesacid", 3
 • Buhari, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmâil, el-Câmiu’s-Sahîh, Kitâbu ehâdisi’l-enbiyâ, 60/10.
 • Christopher, Hollis, Brownrigg, Ronald, Holy Places, New York: Frederick A. Praeger Publisher,1969.
 • Duckworth, H. T. F., The Church of the Holy Sepulchre, London: Hodder and Stoughton,1922.
 • Genç İlahiyat Programı, Konuk: Şaban Ali Düzgün, 02.11.2015), https://www.youtube.com/watch?v=wbooiBJRDJY (28.03.2017)
 • Grintz, Yehoshua, “Temple, First Temple”, EJd, Celil Roth (ed.), Jerusâlem: Keter Publishing House,1978.
 • Güç, Ahmet, “Mâbed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi DİA, c.XXVII, ss. 276-280.
 • Güç, Ahmet, Dinlerde Mabet ve İbadet, 2. Basım, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005.
 • Hamevi, Ebu Abdullah Şehabeddin Yakut b. Abdullah Yakut 626/1229), Mıı'cemü'I-Bııldan I, 3, tahkik: Ferid Abdü'l-Aziz el-Cündi, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, t.y, Beyrut.
 • Hamidullah, Muhammed, el-Vesâikü’s-Siyâsiyye li’l-Ahdi’n-Nebevî ve’l-Hilâfeti’r-Râşide, 5. bsk., Beyrut, Dârü’n-Nefâis, 1985.
 • Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, Çev. Mehmet Yazgan, İstanbul: Beyan Yay, 2004.
 • Harman, Ö. Faruk, “Kudüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2002, c. XXVI, ss. 323-327.
 • Hasanoğlu, Eldar, “Tanah’a Göre Kudüs’ün Kutsallaşma Süreci”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24/2, 2015: 127.
 • Hoglund, Kenneth G., Achamenid Imperial Administration in Syria-Palestine and the Missions of Ezra and Nehemiah, Atlanta: Scholars Press, 1992.
 • İbn Kesir, Tefsirü’l-Kur’âni’l-Azîm, thk. Seyyid Muhammed Seyyid vd., Kahire, Dârü’l-Hadîs, 2002, c. V.
 • Schiffman,Lawrence H., From Text to Tradition, a History of Judaism in Scond Temple and Rabbnic Times, USA: Ktav Publishing House, 1991.
 • Spence-Jones, H. D. M., The Early Christians in Rome, (NewYork: John Lane Comp. 1911), s. 77.
 • Yiğitoğlu, Mustafa, Yahudilikte Tanrı’nın Yeri: Semavi Mabed, İstanbul: Bayem Ajans, 2011.
 • Yonah, Michael Avi, “Temple, Second Teple, From the Roman Conquest until the Destruction”, EJd, Celil Roth (ed.), Jarusâlem: Keter Publishing House Jerusâlem Ltd 1978, s. 960.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Mustafa YİĞİTOĞLU
0000-0001-6308-1475
Türkiye

Publication Date April 5, 2017
Application Date April 5, 2017
Acceptance Date April 5, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 1

Cite

APA Yiğitoğlu, M. (2017). İsra ve Miraç’ta Süleyman Mâbedi ve Mescid-i Aksa’nın Varlığı Meselesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 641-651 . Retrieved from http://www.itobiad.com/en/pub/issue/27443/304179
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.