Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Bireylerin Kent Seçimlerini Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği Üzerinden Bir İnceleme

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 2564 - 2589, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281831

Abstract


Ortak bir dünyada yaşadığımız gerçeği günümüzde en çok duyulan cümlelerinin başında gelmektedir. Dünyanın küçülerek ortak bir yer haline gelmesi zaman-mekân sıkışması teorileri ile birlikte küreselleşmenin mekân ile olan bağını gündeme getirmiştir. Bu durum sadece devletler için değil değişimin canlı odağı olan kentlerde de net bir şekilde gözlenmektedir. Kent yaşamı değişirken kentin fiziksel mekânından kültürüne kadar birçok ögesi bu durumdan etkilenmektedir. Bazı kentler bu süreçte cazibe merkezi haline gelirken her kesimden nüfusu da kendilerine çekmektedir. Bireylerin yaşamak istedikleri/yaşadıkları kentleri seçerken yaptıkları tercihler içinde bulundukları süreç ile birlikte değişmektedir.

Bu makalenin amacı İzmir’de yaşayan bireylerin demografik özelliklerine göre kent ile ilgili görüşleri ve İzmir’de yaşama sebeplerini etkileyen faktörleri anket tekniği yöntemiyle tespit etmektir. Elde edilen veriler betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. Bulgulara göre demografik değerlerin kent yaşamı ve seçimi konusunda etkisinin azaldığı ve kentte yaşayan bireylerin tercih sebeplerinin birbirine benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.


References

 • Akkoyunlu, Kıvılcım, Sürdürülebilir Kent, Kent ve Politika: Antik Kentten Dünya Kentine, Der: Ayşegül Mengi, İmge Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Altuğ, Fevzi, Çevre Sorunları, Uludağ Üniversitesi Vakfı Yayını, Bursa, 1994.
 • Anwaer Maimaitiming, Zhang XiaoleI & Cao Huhua, Urbanization in Western China, Chinese Journal of Population Resources and Environment, 2013, 11:1, s.85.
 • Aslanoğlu, Rana, Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Asa Kitabevi, Bursa, 1998.
 • Cansever, Turgut, Şehir, Cogito: Kent ve Kültürü, Yapı Kredi Yayınları, Sayı: 8, Yaz, 1996, ss.125-131.
 • Chauncy D.Harris – Edward L. Ullman, Kentin Doğası, 20.Yüzyıl Kenti, Der. ve Çev.: Bülent Duru – Ayten Alkan, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.
 • Çınar, Tayfun, Dünya Kenti ve Toplumsal Kutuplaşma, (İstanbul Dünya Kenti Olmalı mı?), Yıllık 1997-1998, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, s. 74-92.
 • Ding Shouhai, Employment in Township Urbanization in China, Social Sciences in China, 2015, 36:2, s.153.
 • Eraydın, Ayda, Kentleşme, Kalkınma ve Nüfus, Türkiye’nin Nüfus ve Kalkınma Yazını: Eleştirel Bir Değerlendirme, TUBA Raporları, İstanbul, 2003.
 • Erik H. Martın, Christa Kelleher & Thorsten Wagener Has Urbanization Changed Ecological Streamflow Characteristics in Maine (USA)?, Hydrological Sciences Journal, 2012, 57:7, s.1338.
 • George C. S. Lın & Fangxin YI, Urbanization of Capital or Capitalization on Urban Land? Land Development and Local Public Finance in Urbanizing China, Urban Geography, 2011, 32:1, s.50.
 • Giddens, Anthony, Modernliğin Sonuçları, ( Çev.) Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2004.
 • Görmez, Kemal, Şehir ve İnsan, MEB Yayınları, İstanbul, 1991.
 • Gürpınar, Ergun, Kent ve Çevre Sorunlarına Genel Bir Bakış, Der Yayıncılık, İstanbul, 1993.
 • İsbir, Eyüp, Açma, Bülent, Kentleşme ve Çevre Sorunları, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:926, Eskişehir, 2002.
 • Kaixun, Sha, Tao Song, Xia Qi & Nengjun LuoO, Rethinking China’s urbanization: an institutional innovation perspective, Building Research & Information, 2006, 34:6, s.574.
 • Kam, Wing Chan, China’s Urbanization 2020: A New Blueprint And Direction, Eurasian Geography and Economics, 2014, 55:1, s.4.
 • Karaman, Zerrin, Toprak, Kent Yönetimi ve Politikası, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1988.
 • Kavruk, Hikmet, Anakente Bakış, Hizmet İş Sendikası Yayınları, Ankara, 2002.
 • Keleş, Ruşen, Kent ve Kültür Üzerine, Mülkiye Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 246, 2005.
 • Keleş, Ruşen, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, TDK Yayını, Ankara, 1980.
 • Oktay, Derya,. Kıbrıs’taki Kentler, Kentsel Politikalar ve Yeni Açılımlar 1, Der: Ayşegül Mengi, Kent Ve Politika: Antik Kentten Dünya Kentine, Ankara, İmge Yayınevi, 2007, s.187-214.
 • Sassen, Saskia, The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Pres., 1991.
 • Wirth, Louis, Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme, B. Duru, A. Alkan (Der.), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayını, Ankara, 2002.

Factors Affecting the Urban Preferences of Individuals: A Review Over the City Izmir

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 2564 - 2589, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.281831

Abstract

The fact that we live in a common world is one of the most used phrases nowadays. The shrinking world to become a common place raised discussions around theories on time-space compression and the relation between globalization and environment. This isn’t a situation only for states but cities also observe the changes as they are in the centre of the changes. Many aspects of urban life, from physical environments to culture, are changing as people’s life styles in cities have been transformed. Some cities have become a centre of attraction, which take attention from many people having different cultural backgrounds during the occurrence of the change. Individuals’ choices on where to live have also changed. 

The objective of paper is to identify factors that influence people for why they choose to live in Izmir and their opinions about the city according to their demographic features. Study collected data via a questionnaire and findings are interpreted by a descriptive research model. 


References

 • Akkoyunlu, Kıvılcım, Sürdürülebilir Kent, Kent ve Politika: Antik Kentten Dünya Kentine, Der: Ayşegül Mengi, İmge Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Altuğ, Fevzi, Çevre Sorunları, Uludağ Üniversitesi Vakfı Yayını, Bursa, 1994.
 • Anwaer Maimaitiming, Zhang XiaoleI & Cao Huhua, Urbanization in Western China, Chinese Journal of Population Resources and Environment, 2013, 11:1, s.85.
 • Aslanoğlu, Rana, Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Asa Kitabevi, Bursa, 1998.
 • Cansever, Turgut, Şehir, Cogito: Kent ve Kültürü, Yapı Kredi Yayınları, Sayı: 8, Yaz, 1996, ss.125-131.
 • Chauncy D.Harris – Edward L. Ullman, Kentin Doğası, 20.Yüzyıl Kenti, Der. ve Çev.: Bülent Duru – Ayten Alkan, İmge Kitabevi, Ankara, 2002.
 • Çınar, Tayfun, Dünya Kenti ve Toplumsal Kutuplaşma, (İstanbul Dünya Kenti Olmalı mı?), Yıllık 1997-1998, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, s. 74-92.
 • Ding Shouhai, Employment in Township Urbanization in China, Social Sciences in China, 2015, 36:2, s.153.
 • Eraydın, Ayda, Kentleşme, Kalkınma ve Nüfus, Türkiye’nin Nüfus ve Kalkınma Yazını: Eleştirel Bir Değerlendirme, TUBA Raporları, İstanbul, 2003.
 • Erik H. Martın, Christa Kelleher & Thorsten Wagener Has Urbanization Changed Ecological Streamflow Characteristics in Maine (USA)?, Hydrological Sciences Journal, 2012, 57:7, s.1338.
 • George C. S. Lın & Fangxin YI, Urbanization of Capital or Capitalization on Urban Land? Land Development and Local Public Finance in Urbanizing China, Urban Geography, 2011, 32:1, s.50.
 • Giddens, Anthony, Modernliğin Sonuçları, ( Çev.) Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2004.
 • Görmez, Kemal, Şehir ve İnsan, MEB Yayınları, İstanbul, 1991.
 • Gürpınar, Ergun, Kent ve Çevre Sorunlarına Genel Bir Bakış, Der Yayıncılık, İstanbul, 1993.
 • İsbir, Eyüp, Açma, Bülent, Kentleşme ve Çevre Sorunları, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:926, Eskişehir, 2002.
 • Kaixun, Sha, Tao Song, Xia Qi & Nengjun LuoO, Rethinking China’s urbanization: an institutional innovation perspective, Building Research & Information, 2006, 34:6, s.574.
 • Kam, Wing Chan, China’s Urbanization 2020: A New Blueprint And Direction, Eurasian Geography and Economics, 2014, 55:1, s.4.
 • Karaman, Zerrin, Toprak, Kent Yönetimi ve Politikası, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1988.
 • Kavruk, Hikmet, Anakente Bakış, Hizmet İş Sendikası Yayınları, Ankara, 2002.
 • Keleş, Ruşen, Kent ve Kültür Üzerine, Mülkiye Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 246, 2005.
 • Keleş, Ruşen, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, TDK Yayını, Ankara, 1980.
 • Oktay, Derya,. Kıbrıs’taki Kentler, Kentsel Politikalar ve Yeni Açılımlar 1, Der: Ayşegül Mengi, Kent Ve Politika: Antik Kentten Dünya Kentine, Ankara, İmge Yayınevi, 2007, s.187-214.
 • Sassen, Saskia, The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Pres., 1991.
 • Wirth, Louis, Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme, B. Duru, A. Alkan (Der.), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayını, Ankara, 2002.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yasemin HAYTA
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Publication Date December 25, 2016
Application Date December 27, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 8

Cite

APA Hayta, Y. (2016). Bireylerin Kent Seçimlerini Etkileyen Faktörler: İzmir Örneği Üzerinden Bir İnceleme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2564-2589 . DOI: 10.15869/itobiad.281831
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.