Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Yöreye Ve Yöre Halkına Yönelik Algılarının Ölçülmesi

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 3012 - 3032, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.261766

Abstract

Bu çalışmada Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Besni ve yöre halkına yönelik algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 347 öğrenciye anket uygulanmıştır. Bu çerçevede değişkenler (cinsiyet, sınıf, Besni’de kaldığı yer, ailenin yaşadığı yer ve aylık ortalama harcama tutarı) ile öğrencilerin yöre hakkındaki genel algıları, sosyal yaşantı imkanlarına yönelik algıları,  giyim ve beslenme ürünlerine yönelik algıları, ulaşım imkanlarına yönelik algıları ve ev sahiplerinin tutumuna yönelik algıları arasındaki farklılıkları tespit etmek amacıyla farklılık testleri (İndepnedent T Testi, One-Way Anova Testi) uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda cinsiyet, sınıf ve Besni’de kalınan yer değişkenleri ile “Üniversite Öğrencilerinin Yöreye Yönelik Algıları Ölçeği” alt boyutları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

References

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 6.Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Çatalbaş, N. (2007). Üniversite-Yerel Ekonomi İlişkisinde Kutuplaşma Teorisi İyi Bir Model Olabil mi?, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 90-101.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Gürkaymak, M.R. & Kasımoğlu, M. (2004). Türkiye’de Üniversite-Komşu Çevre Etkileşimi: İşbirliği İçin Bir Ön Çalışma, Amme İdaresi Dergisi, 37(3), 147-162.
 • Işık, Ş. (2008). Türkiye’de üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(3),159-181.
 • Meydan, C. & Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi, AMOS Uygulamaları, 2.Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Nakip, M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri, 3.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Özbay, G.(1997). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Özbay, Ö. (2013). Üniversite Ve Sosyal Çevresi: Niğde Üniversitesi ve Niğde, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 1-63.
 • Özdemir, A. & Özgüner, M. (2014). Besni Halkının Besni Meslek Yüksekokulu ve Öğrencilerine Bakış Açısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ- Sempozyum-2014), 3-4 Nisan 2014, Adıyaman.
 • Özgür, G., Gümüş, A. & Durdu, B. (2010). Evde ve Yurtta Kalan Öğrencilerinde Yaşam Doyumu. Psikiyatr Hemşireliği Dergisi, 1 (1), 25-32.
 • Öztürk, S., Torun, İ. & Özkök, Y.(2011). Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 145-158.
 • Sekaran, U., (1992). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Second Edition, John Wiley & Sons, 450.
 • Sevüktekin, M., Nargeleçekenler, M. & Çetin, I. (2012). Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profil Araştırması, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 99 – 128.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Ekinoks.
 • Torun, İ., Öztürk, S. & Gelibolu, L. (2009). Yöre Halkının Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri: Kars Kafkas Üniversitesi Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, 169-189.
 • Yavuzçehre, P. (2016). Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 235-250.
 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (2000). Öğrencilerin Yurt ve Üniversitede Yaşadıkları Sorunlar. Yurtkur Yayınları, Ankara.

The Survey of Perception of The University Students on The Area Where They Study And The People Living There

Year 2016, Volume 5, Issue 8, 3012 - 3032, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.261766

Abstract

This study aimed to measure of Besni and the perception of the local people Adıyaman University Besni Vocational School students. In this context, the survey was applied to 347 students. Variables in this framework (gender, class, where he stayed in Besni, where the family lived, and the average monthly spending amount) and with the general perception of the local students’ perceptions of the social life of the facility, perceptions of their clothing and nutritional products, perceptions of the possibility of transportation and tests for differences in perceptions and attitudes of the landlord for access to this framework in order to idetify differences between the perceptions (Independent T Test, One-Way Anova) was performed. As a result of this study of gender, class and Besni will remain in place with variables “Perception Scale for University Students in the Region” there were significant differences between sub-dimensions. 

References

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 6.Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Çatalbaş, N. (2007). Üniversite-Yerel Ekonomi İlişkisinde Kutuplaşma Teorisi İyi Bir Model Olabil mi?, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 90-101.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Gürkaymak, M.R. & Kasımoğlu, M. (2004). Türkiye’de Üniversite-Komşu Çevre Etkileşimi: İşbirliği İçin Bir Ön Çalışma, Amme İdaresi Dergisi, 37(3), 147-162.
 • Işık, Ş. (2008). Türkiye’de üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(3),159-181.
 • Meydan, C. & Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi, AMOS Uygulamaları, 2.Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Nakip, M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri, 3.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Özbay, G.(1997). Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Özbay, Ö. (2013). Üniversite Ve Sosyal Çevresi: Niğde Üniversitesi ve Niğde, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 1-63.
 • Özdemir, A. & Özgüner, M. (2014). Besni Halkının Besni Meslek Yüksekokulu ve Öğrencilerine Bakış Açısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu (ADYÜ- Sempozyum-2014), 3-4 Nisan 2014, Adıyaman.
 • Özgür, G., Gümüş, A. & Durdu, B. (2010). Evde ve Yurtta Kalan Öğrencilerinde Yaşam Doyumu. Psikiyatr Hemşireliği Dergisi, 1 (1), 25-32.
 • Öztürk, S., Torun, İ. & Özkök, Y.(2011). Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 145-158.
 • Sekaran, U., (1992). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Second Edition, John Wiley & Sons, 450.
 • Sevüktekin, M., Nargeleçekenler, M. & Çetin, I. (2012). Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profil Araştırması, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 99 – 128.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Ekinoks.
 • Torun, İ., Öztürk, S. & Gelibolu, L. (2009). Yöre Halkının Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri: Kars Kafkas Üniversitesi Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, 169-189.
 • Yavuzçehre, P. (2016). Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 235-250.
 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (2000). Öğrencilerin Yurt ve Üniversitede Yaşadıkları Sorunlar. Yurtkur Yayınları, Ankara.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Mert ÖZGÜNER
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Aydın ÖZDEMİR
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2413-9440
Türkiye

Publication Date December 25, 2016
Application Date October 31, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 8

Cite

APA Özgüner, M. & Özdemir, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Yöreye Ve Yöre Halkına Yönelik Algılarının Ölçülmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 3012-3032 . DOI: 10.15869/itobiad.261766
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.