Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Girişimcilik Eğilimi; Bir Kamu Üniversitesinin İİBF’sinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinde Bir Araştırma

Year 2016, Volume 5, Issue 7, 2120 - 2133, 29.10.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı bir kamu üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesine bağlı farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini çeşitli faktörler açısından incelemektir. Tanımlayıcı modelde tasarlanan araştırma için gereken veriler kolayda örnekleme yolu ile belirlenen 240 öğrenciden anket tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemek için “Girişimcilik Ölçeği” (Yılmaz ve Sünbül, 2009) kullanılmıştır. Öğrencilerin girişimcilik düzeylerini belirlemede tanımlayıcı istatistiklerden; çeşitli faktörler açısından farklılıkları ortaya koymak için bağımsız grup t-testi ve tek yönlü ANOVA analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre; 24-26 yaş grubundaki öğrencilerin diğer gruplardaki öğrencilere göre girişimcilik eğilimlerinin daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. Diğer faktörler (bölüm ve girişimcilik dersini almış olmak) itibariyle öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık belirlenememiştir.  

References

 • Akkaya, T., Yıldız, E. ve Akın, Y.K. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8):108-122.
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler Ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6:1-11.
 • Berglund, K. H. ve Karl W. (2006). Creativity Among Entrepreneurship Students: Comparing Engineering And Business Education. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning. 16 (5): 366-79.
 • Bozkurt, Ö., Aslan, Z. ve Göral, M. (2011). Yükseköğretimde Verilen Girişimcilik Eğitiminin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Teknik Program Ve Sosyal Program Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, 27-29 Mayıs.
 • Büyüköztürk, Ş. 2004. Veri Analizi El Kitabı. 4. Baskı. Pegema Yayıncılık. Ankara
 • Bygrave, W. ve Maria M. (2000). The Social Dynamics Of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(3): 25-36.
 • Collins, O. F., ve Moore, D. G. (1964). The Enterprising Man (Vol. 1). Michigan State Univ Pr.
 • Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Ölçeklerde Güvenirlik Ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (3): 211-216.
 • Hisrich, R. D., ve Peters, M. P. (1992). Entrepreneurship: Starting, Developing, And Managing A New Enterprise. McGraw-Hill/Irwin.
 • İrmiş, A. (2003). Kırgızistan Bişkek’teki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5:136-52.
 • Kalaycı, Ş., (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti. 2.Baskı. Ankara
 • Kılıç, R., Keklik, B., ve Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2):423-435.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 9(2): 209-226.
 • Maya, İ. Ç., Uzman, E. ve Işık, H. (2012). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Farklı Kaynaklardan Algıladıkları Sosyal Desteğin Yordaması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(1):23-48.
 • McClelland, D. C. (1961) The Achieving Society. Princeton, N.J.: D. Van Nostrand
 • Pan, V. L., ve Akay, C. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Education Sciences, 9(6): 125-138.
 • Reynolds, P. D., ve White, S. B. (1997). The Entrepreneurial Process: Economic Growth, Men, Women, And Minorities. Praeger Pub Text.
 • Stevenson, H. H., ve Jarillo, J. C. (2007). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. In Entrepreneurship (pp. 155-170). Springer Berlin Heidelberg.
 • Stevenson, H. H. ve Sahlman, W. A. (1989). The Entrepreneurial Process. Small Business And Entrepreneurship, 94-157.
 • Taysı, K. ve Canbaz, S. (2014). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Electronic Journal of Vocational Colleges, May/Mayıs 2014: 59-67.
 • Venkataraman, S. (1997). The Distinctive Domain Of Entrepreneurship Research. Advances İn Entrepreneurship, Firm Emergence And Growth, 3(1): 119-138.
 • Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2): 195-203.
 • Zimmer, C. (1986). Entrepreneurship Through Social Networks. The art and science of entrepreneurship. Ballinger, Cambridge, MA

Entrepreneurship Tendency; A Research On Senior Grade Students In Economics And Administrative Science Faculty In One Public University

Year 2016, Volume 5, Issue 7, 2120 - 2133, 29.10.2016

Abstract

The purpose of this study is to examine students’ entrepreneurship tendency in different departments of economics and administrative science faculty in public university. Data was collected by questionnaires from 240 students through easy sampling designed as a descriptive model research. To determine the level of student entrepreneurship "Entrepreneurship Scale" (Yilmaz and Sünbül, 2009) was used. Descriptive statistics analysis (independent samples t-test and One-way Anova) were applied to determine the level of entrepreneurship and demonstrate the differences in terms of various factors. Research results have shown that they have the entrepreneurial tendency. In addition, it was found to be more entrepreneurial tendencies male students compared to female students; 24-26 age group students compared to other groups. Other factors, departments and entrepreneurship courses to be taken, not identified as a significant difference between the groups.            

References

 • Akkaya, T., Yıldız, E. ve Akın, Y.K. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8):108-122.
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler Ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6:1-11.
 • Berglund, K. H. ve Karl W. (2006). Creativity Among Entrepreneurship Students: Comparing Engineering And Business Education. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning. 16 (5): 366-79.
 • Bozkurt, Ö., Aslan, Z. ve Göral, M. (2011). Yükseköğretimde Verilen Girişimcilik Eğitiminin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Teknik Program Ve Sosyal Program Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, 27-29 Mayıs.
 • Büyüköztürk, Ş. 2004. Veri Analizi El Kitabı. 4. Baskı. Pegema Yayıncılık. Ankara
 • Bygrave, W. ve Maria M. (2000). The Social Dynamics Of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(3): 25-36.
 • Collins, O. F., ve Moore, D. G. (1964). The Enterprising Man (Vol. 1). Michigan State Univ Pr.
 • Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Ölçeklerde Güvenirlik Ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (3): 211-216.
 • Hisrich, R. D., ve Peters, M. P. (1992). Entrepreneurship: Starting, Developing, And Managing A New Enterprise. McGraw-Hill/Irwin.
 • İrmiş, A. (2003). Kırgızistan Bişkek’teki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Yapılan Bir Çalışma. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5:136-52.
 • Kalaycı, Ş., (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd.Şti. 2.Baskı. Ankara
 • Kılıç, R., Keklik, B., ve Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2):423-435.
 • Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 9(2): 209-226.
 • Maya, İ. Ç., Uzman, E. ve Işık, H. (2012). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Farklı Kaynaklardan Algıladıkları Sosyal Desteğin Yordaması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(1):23-48.
 • McClelland, D. C. (1961) The Achieving Society. Princeton, N.J.: D. Van Nostrand
 • Pan, V. L., ve Akay, C. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Education Sciences, 9(6): 125-138.
 • Reynolds, P. D., ve White, S. B. (1997). The Entrepreneurial Process: Economic Growth, Men, Women, And Minorities. Praeger Pub Text.
 • Stevenson, H. H., ve Jarillo, J. C. (2007). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. In Entrepreneurship (pp. 155-170). Springer Berlin Heidelberg.
 • Stevenson, H. H. ve Sahlman, W. A. (1989). The Entrepreneurial Process. Small Business And Entrepreneurship, 94-157.
 • Taysı, K. ve Canbaz, S. (2014). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Electronic Journal of Vocational Colleges, May/Mayıs 2014: 59-67.
 • Venkataraman, S. (1997). The Distinctive Domain Of Entrepreneurship Research. Advances İn Entrepreneurship, Firm Emergence And Growth, 3(1): 119-138.
 • Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2): 195-203.
 • Zimmer, C. (1986). Entrepreneurship Through Social Networks. The art and science of entrepreneurship. Ballinger, Cambridge, MA

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

İbrahim AKSEL


Zübeyir BAĞCI

Publication Date October 29, 2016
Application Date October 29, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 7

Cite

APA Aksel, İ. & Bağcı, Z. (2016). Girişimcilik Eğilimi; Bir Kamu Üniversitesinin İİBF’sinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinde Bir Araştırma . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Scientific Cooperation For Future International Conference Special Issue] October- 2016 , 2120-2133 . Retrieved from http://www.itobiad.com/en/pub/issue/24659/260254
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.