PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Psikolojik İyi-Oluş ve Sosyal Destek ile İlişkisi

Year 2016, Volume 5, Issue 4, 1035 - 1046, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.85603

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımlarının, psikolojik iyi-oluş ve algıladıkları çok boyutlu sosyal destek ile olan ilişkisini değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 213’ü kız ve 96’sı erkek olmak üzere toplam 309 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Üniversite öğrencilerinin tümü eğitim fakültesinin farklı bölümlerine devam eden öğrencilerdir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği, Psikolojik İyi-Oluş Ölçeği ve Algılanan Çok Boyutlu Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar psikolojik iyi-oluşun, internetin aşırı kullanımının; psikolojik iyi-oluş ve arkadaştan alınan sosyal desteğin internetin olumsuz sonuçlarının anlamlı birer yordayıcısı olduğunu göstermiştir.

References

 • Akın, A. & İskender, M. (2011). Internet Addiction and Depression, Anxiety and Stress. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 138-148.
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18(5), 553–575.
 • Caplan, S. E. (2003). Preference for Online Social Interaction: A Theory of Problematic Internet Use. Communication Research, 30(6), 625-648.
 • Caplan, S. E. (2005). A Social Skill Account of Problematic Internet Use. Journal of Communication, 55, 721-736.
 • Caplan, S., Williams, D., & Yee, N. (2009). Problematic Internet use and psychosocial well-being among MMO players. Computers in Human Behavior. 25(6), 1312-1319.
 • Ceyhan, A. A. (2011). İnternet Kullanma Temel Nedenlerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ve Algıladıkları İletişim Beceri Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 59-77.
 • Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. & Gürcan, A., (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 387-416.
 • Chen, X., Li, F. H.,&Long, L. L. (2007). Prospective study on the relationship between social support and internet addiction. Chinese Mental Health Journal, 21(4), 240-243.
 • Christakis, D. A., Moreno, M. M., Jelenchick, L., Myaing, M. T., & Zhou, C. (2011). Problematic internet usage in US college students: a pilot study. BMC Medicine, 9:77.
 • Çağır, G. & Gürcan, U. (2010). Lise ve üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri ile algılanan iyilik halleri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 70-85.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17 (2), 187-195.
 • Denizci, Ö. M. (2009). Bilişim toplumu bağlamında internet olgusu ve sosyopsikolojik etkileri. Marmara İletişim Dergisi, 15, 47-63.
 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143–156.
 • Durak-Batıgün, A. & Hasta, D. (2010). İnternet bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 213-219.
 • Kıran-Esen, B. & Gündoğdu, M. (2010). The Relationship between Internet Addiction, Peer Pressure and Perceived Social Support among Adolescents. The International Journal of Educational Researchers, 2(1), 29-36.
 • Kim, K., Ryu, E., Chon, M.Y., Yeun, E.J., Choi, S.Y., Seo, J.S. & Nam, B.W. (2006). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 43, 185–192.
 • Mitchell, K. J., Sabina, C., Finkelhor, D., & Wells, M. (2009). Index of Problematic Online Experiences: Item Characteristics and Correlation with Negative Symptomatology. Cyber Psychology & Behavior, 12.
 • Morahan-Martin, J. & Schumacher, P. (2003). Loneliness and social uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 19, 659–671.
 • Oktan, V. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, yalnızlık ve algılanan sosyal destek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 281-292.
 • Öztürk, Ö., Odabaşıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. & Kalyoncu, A. (2007). İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. Bağımlılık Dergisi, 8, 36-41.
 • Rotsztein, B. (2003). Problem Internet use and locus of control among college students: Preliminary findings. Poster presented at The 35th Annual Conference of the New England Educational Research Organization Portsmouth, New Hampshire.
 • Spada, M. M., Langston, B., Nikcevic, A. V., & Moneta, G. B. (2008). The role of metacognitions in problematic internet use. Computers in Human Behavior, 24, 2325–2335.
 • Üneri, Ö. Ş. & Tanıdır, C. (2011). Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 265-272.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior, 1(3), 237-244.

Year 2016, Volume 5, Issue 4, 1035 - 1046, 11.04.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.85603

Abstract

References

 • Akın, A. & İskender, M. (2011). Internet Addiction and Depression, Anxiety and Stress. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 138-148.
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18(5), 553–575.
 • Caplan, S. E. (2003). Preference for Online Social Interaction: A Theory of Problematic Internet Use. Communication Research, 30(6), 625-648.
 • Caplan, S. E. (2005). A Social Skill Account of Problematic Internet Use. Journal of Communication, 55, 721-736.
 • Caplan, S., Williams, D., & Yee, N. (2009). Problematic Internet use and psychosocial well-being among MMO players. Computers in Human Behavior. 25(6), 1312-1319.
 • Ceyhan, A. A. (2011). İnternet Kullanma Temel Nedenlerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ve Algıladıkları İletişim Beceri Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 59-77.
 • Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. & Gürcan, A., (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 387-416.
 • Chen, X., Li, F. H.,&Long, L. L. (2007). Prospective study on the relationship between social support and internet addiction. Chinese Mental Health Journal, 21(4), 240-243.
 • Christakis, D. A., Moreno, M. M., Jelenchick, L., Myaing, M. T., & Zhou, C. (2011). Problematic internet usage in US college students: a pilot study. BMC Medicine, 9:77.
 • Çağır, G. & Gürcan, U. (2010). Lise ve üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri ile algılanan iyilik halleri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 70-85.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17 (2), 187-195.
 • Denizci, Ö. M. (2009). Bilişim toplumu bağlamında internet olgusu ve sosyopsikolojik etkileri. Marmara İletişim Dergisi, 15, 47-63.
 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143–156.
 • Durak-Batıgün, A. & Hasta, D. (2010). İnternet bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 213-219.
 • Kıran-Esen, B. & Gündoğdu, M. (2010). The Relationship between Internet Addiction, Peer Pressure and Perceived Social Support among Adolescents. The International Journal of Educational Researchers, 2(1), 29-36.
 • Kim, K., Ryu, E., Chon, M.Y., Yeun, E.J., Choi, S.Y., Seo, J.S. & Nam, B.W. (2006). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 43, 185–192.
 • Mitchell, K. J., Sabina, C., Finkelhor, D., & Wells, M. (2009). Index of Problematic Online Experiences: Item Characteristics and Correlation with Negative Symptomatology. Cyber Psychology & Behavior, 12.
 • Morahan-Martin, J. & Schumacher, P. (2003). Loneliness and social uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 19, 659–671.
 • Oktan, V. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, yalnızlık ve algılanan sosyal destek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 281-292.
 • Öztürk, Ö., Odabaşıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. & Kalyoncu, A. (2007). İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. Bağımlılık Dergisi, 8, 36-41.
 • Rotsztein, B. (2003). Problem Internet use and locus of control among college students: Preliminary findings. Poster presented at The 35th Annual Conference of the New England Educational Research Organization Portsmouth, New Hampshire.
 • Spada, M. M., Langston, B., Nikcevic, A. V., & Moneta, G. B. (2008). The role of metacognitions in problematic internet use. Computers in Human Behavior, 24, 2325–2335.
 • Üneri, Ö. Ş. & Tanıdır, C. (2011). Bir Grup Lise Öğrencisinde İnternet Bağımlılığı Değerlendirmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 265-272.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior, 1(3), 237-244.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Aslı UZ BAŞ


F. Selda ÖZ SOYSAL


Ferda AYSAN This is me

Publication Date April 11, 2016
Application Date October 29, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 4

Cite

APA Uz Baş, A. , Öz Soysal, F. S. & Aysan, F. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Psikolojik İyi-Oluş ve Sosyal Destek ile İlişkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , , 1035-1046 . Retrieved from http://www.itobiad.com/en/pub/issue/22155/238010
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.