Journal of the Human and Social Science Researches
Submission Date
Start: June 10, 2021
End: August 25, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2147-1185 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Mustafa Süleyman ÖZCAN | http://www.itobiad.com


Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad] is an international, peer-reviewed multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of Social Science. Available online and published four times a year, the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings and discussions of all fields of Social Science. Dear Academicians, in 2018, the adoption of the articles will be carried out according to the new rules and principles. Your articles will be sent to the referees after the Editor's Review, Plagiarism Scan. In addition, the ethics committee report will be requested in the questionnaires.


Journal of the Human and Social Science Researches

e-ISSN 2147-1185 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Mustafa Süleyman ÖZCAN | http://www.itobiad.com
Cover Image


Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad] is an international, peer-reviewed multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of Social Science. Available online and published four times a year, the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings and discussions of all fields of Social Science. Dear Academicians, in 2018, the adoption of the articles will be carried out according to the new rules and principles. Your articles will be sent to the referees after the Editor's Review, Plagiarism Scan. In addition, the ethics committee report will be requested in the questionnaires.


Volume 10 - Issue 1 - Mar 30, 2021
 1. Karmaşıklık İktisadı: Teorik Bir İnceleme
  Pages 12 - 27
  Baki ÜNAL
 2. Diaspora Kimliğinin Yönü Üzerindeki Anlaşmazlık Olarak Gürcistan’daki Çeçen-Kistlerde Tasavvuf-Selefilik Tartışması
  Pages 28 - 51
  Keisuke WAKİZAKA
 3. Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Mecburi Yürütülen Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri
  Pages 52 - 84
  Fatih BALAMAN, Sevil HANBAY TİRYAKİ
 4. Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Bir Belirleyicisi Olarak Uluslararası Göç Üzerine Ampirik Bir Analiz
  Pages 85 - 108
  Gökhan DEMİRTAŞ, Şule Yüksel ÇAKIRCA, Ebuzer AKSEL
 5. Korku Endeksi (VIX) ile Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki İlişkinin Analizi: Yatırımcı Duyarlılığı Üzerine Bir Çalışma
  Pages 109 - 132
  Dilara ÇONKIR, Ekrem MERİÇ, Ethem ESEN
 6. Kamu Diplomasisi Bağlamında Türkiye’nin Ulus Markalama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 133 - 150
  Faruk YAZAR
 7. How Deep is the European Union’s Economic and Political Cooperation with Algeria? The Impact of the European Agreements
  Pages 151 - 169
  Dilara SÜLÜN
 8. Kavram Karikatürlerinin Derse Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 170 - 186
  Engin DEMİR
 9. A Study on Green Purchasing Attitudes of Public Employees: Sample of Düzce Province
  Pages 187 - 206
  Abdülvahap BAYDAŞ, Serhat ATA, Ali Ulaş DURU
 10. Öğretmen Görüşleri Bağlamında Okullarda Gürültü Kirliliği Sorunsalı, Teknolojik ve Eğitsel Çözüm Önerileri
  Pages 207 - 230
  Yemliha COŞKUN
 11. Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Göreli Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Etkinliğinin Analizi
  Pages 231 - 246
  Vildan Saba CENİKLİ
 12. Ergenlerde Ahlaki Olgunluk, Aile Aidiyeti ve Ergen-Ebeveyn İlişkilerinin İncelenmesi
  Pages 247 - 265
  Arzu ÖZYÜREK, Gizem BASAR
 13. Genetik Algoritma Kullanımı ile Farklı Getiri Ölçümlerindeki Yatırım Optimizasyonu Problemi
  Pages 266 - 288
  Elif ACAR
 14. Z Kuşağı ve İnternetten Alışveriş İlgilenimleri
  Pages 289 - 311
  Özlem ALTUN, İrem KARATAŞ
 15. Türk Sinemasında Yeni Hayatın Eşiği: Haydarpaşa Garı Üzerine Değerlendirmeler
  Pages 312 - 324
  Mustafa AÇA, Mustafa DİNÇ
 16. Osmanlı Kapitalist Üretimi Örneği: XIX. Yüzyıl Bursa İpek Manüfaktürleri
  Pages 325 - 344
  Cumali BOZPİNAR
 17. II. Meşrutiyet Dönemi Siyasal Gelişmelerinin Türkiye Demokrasi Tarihine Etkileri
  Pages 345 - 368
  Oğuz KAAN
 18. Siyasetin Dönüşümü: Siyaset Arenasında 65 Yaş ve Üstü Seçmenin Rolü, ABD ve Britanya Örnekleri
  Pages 369 - 383
  Berfin VARIŞLI
 19. Mikro Teoriler Bağlamında Çift Gelirli Ailelerde Hane İçi İş Bölümü
  Pages 384 - 412
  Sümeyra ÜNALAN TURAN
 20. Çin Rüyasının Gerçekleşmesinde İnovasyonun Önemi: Büyüme ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
  Pages 413 - 437
  Ferhat ÖZBAY, Mustafa ARICAN, Bekir Sami OGUZTURK
 21. Ar-Ge, Patent ve İleri Teknoloji İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkileri: OECD Ülkeleri İçin Dinamik Panel Veri Analizi
  Pages 438 - 460
  İbrahim DAĞLI, Zeynep EZANOĞLU
 22. The Importance of Sophisticated Product Export Related Sector and In Country Export: Nano Calcite Example
  Pages 461 - 477
  İbrahim ÖZAYTÜRK, Ruhan İRİ
 23. An Examination of Repurchase Intentions of the Corporate Segment Customers' from Their Main Bank within the Scope of Customer Satisfaction, Trust, and Switching Barriers
  Pages 478 - 505
  Berrin Arzu EREN
 24. İşletme Lisans Öğrencilerinde Girişimcilik Düşüncesinin Değişimi 2005 ve 2020 Karşılaştırması
  Pages 506 - 536
  Yahya FİDAN, Sabahattin ÇETİN, Engin YURDASEVER
 25. Algılanan Hizmet Kalitesi, Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişki: Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Örneği
  Pages 537 - 567
  Ayhan DAĞDEVİREN
 26. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri: Gazi Üniversitesi Örneği
  Pages 568 - 589
  Gulsum YILDIRIM
 27. Otizmli Kardeşe Sahip Çocukların Yapısal Aile Terapisi Bağlamında Değerlendirilmesi
  Pages 590 - 604
  Mehmet YILMAZ, Uğur ATALAR
 28. Political Participation of Youth in Turkey: Social Media as a Motivation
  Pages 605 - 625
  Özge ÖZ DÖM, Yılmaz BİNGÖL
 29. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Dinleme/İzleme Becerisini Ölçmeye Yönelik Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Pages 626 - 645
  Kadir KAPLAN
 30. Geleneksel Tedavi Uygulamaları Kapsamında Sağaltım Ocakları ve Tedavi Yöntemleri
  Pages 646 - 670
  Sinan YILMAZ, Zehra KORKMAZ
 31. Pedagojik ve Didaktik Bağlamda Tanbur Öğretim Yöntemlerinin Analizi
  Pages 671 - 705
  Betül YAŞAYANCAN
 32. Şizofrenili Bireylere Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi
  Pages 706 - 727
  Abdurrahman MENGİ, Murat CANCAN, Yusuf ALPDOĞAN
 33. Robert Rauschenberg’in Kombine Serisi’nde (1954-1964) Buluntu Nesnelerin Dönüşümü
  Pages 728 - 753
  Tuğba RENKÇİ TAŞTAN
 34. Pandeminin Almanya’daki Bilgi Teknolojileri Şirketlerine Etkisine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 754 - 774
  Muhammed Ali YETGİN
 35. Perspectives of the EU Membership for Ukraine: the main Challenges and Threats
  Pages 775 - 800
  Igor TSEPENDA, İhor HURAK
 36. Kriz İletişiminde Sosyal Medya: Koronavirüs Krizinde Fahrettin Koca’nın Twitter Kullanımı
  Pages 801 - 818
  Adem SARI, Mustafa ÖZTUNÇ
 37. Osmanlı Devleti’nde Kaime ve Döviz Kuru Piyasalarında Rassal Yürüyüş Hipotezi’nin Analizi
  Pages 819 - 848
  Mehmet ÇETİN
 38. Kuruluştan Günümüze Türk Hava Yolları’nın Dönüşümüne Yönelik Bir İnceleme
  Pages 849 - 876
  Eyüp Bayram ŞEKERLİ
 39. Persuading Consumers to Pay More by Using Anchoring Manipulations in Stores: An Interdisciplinary Experiment on Merchandising and Anchoring Theory
  Pages 877 - 911
  Hüseyin Çağatay KARABIYIK, Mahmut Nevfel ELGÜN
 40. Understanding Food Prices in Turkey: An In-Depth Interview Approach
  Pages 912 - 937
  Sefa IŞIK, Fatih Cemil ÖZBUĞDAY
 41. Pilot Karar Verme Davranışı: Rasyonel mi? Doğal mı?
  Pages 938 - 959
  Burcu ERİKCİ, Okan YAŞAR
 42. Gelin-Kaynana İlişkilerinin Medyadaki Temsili: Zuhal Topal’la Sofrada Örneği
  Pages 960 - 986
  Elif BAŞ, Ecem ÇEBİ
 43. Türkçe Sözlüklerde Etiketleme Sorunları Üzerine
  Pages 987 - 1021
  Mehmet KAHRAMAN
 44. Kastamonu Yöresi Geleneksel Müzik Pratiklerinde Meytar ve İşlevleri
  Pages 1022 - 1032
  Beril ÇAKMAKOĞLU
 45. Âşık Tarzı Müzik Geleneğine Paralel Yorumlar: Barış Manço
  Pages 1033 - 1048
  Sevilay ÇINAR
 46. Sahih Rivayetlere Göre Hz. Peygamber'in (sav) Hayatı
  Pages 1049 - 1054
  Eyüp KURT
Submission Date
Start: June 10, 2021
End: August 25, 2021
Indexes and Platforms
YouTube

Info: İtobiadTV

itobiad

20935

Instagram Account

 itobiad

Twitter Account