Journal of the Human and Social Science Researches
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-1185 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com


Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad] is an international, peer-reviewed multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of Social Science. Available online and published four times a year, the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings and discussions of all fields of Social Science.

Dear Academicians, in 2018, the adoption of the articles will be carried out according to the new rules and principles. Your articles will be sent to the referees after the Editor's Review, Plagiarism Scan. In addition, the ethics committee report will be requested in the questionnaires.

Journal of the Human and Social Science Researches

e-ISSN 2147-1185 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Cover Image


Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad] is an international, peer-reviewed multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of Social Science. Available online and published four times a year, the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings and discussions of all fields of Social Science.

Dear Academicians, in 2018, the adoption of the articles will be carried out according to the new rules and principles. Your articles will be sent to the referees after the Editor's Review, Plagiarism Scan. In addition, the ethics committee report will be requested in the questionnaires.

Volume 8 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Jenerik
  Pages 1459 - 1469
  İtobiad İTOBİAD
 2. Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları
  Pages 1470 - 1503
  Emel TÜZEL İŞERİ , Temel ÇALIK
 3. II. Abdülhamid Döneminde Yemen Zeydîlerinin Osmanlı Hilâfetine Bakışı
  Pages 1504 - 1525
  Yasemin BARLAK
 4. Dünya Miras Alanı Safranbolu’nun Alan Yönetim Planının Geliştirilmesi Sürecinde; Tema, Hedef ve Eylemlerin Belirlenmesi
  Pages 1526 - 1544
  Çiğdem BOGENÇ , Mehmet SABAZ
 5. Sağlık Çalışanlarının Üniversitelere Geçiş Süreçlerini Etkileyen Unsurlar
  Pages 1545 - 1558
  Nükhet BAYER , Ece ZEYBEK YILMAZ , Ayhan BAYRAM
 6. Mediating Role of Emotional Quotient in the Relationship between Life Satisfaction and Resilience
  Pages 1559 - 1576
  Mehmet TAŞKIRMAZ , Canan Gamze BAL
 7. Fotoğrafta Gözetleme Olgusu Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1577 - 1595
  Mustafa Çağatay GÖKTAN
 8. Özbekistan’da Sovyetler Dönemi Kur’an-ı Kerim Tercüme Faaliyetleri (Şark Yulduzı Dergisi Örneği)
  Pages 1596 - 1612
  Yunus ABDURAHİMOĞLU
 9. Pazarlama 1.0’dan Pazarlama 4.0’a Doğru Değişim
  Pages 1613 - 1633
  Esma DURUKAL
 10. Samsun Yöresi Halk Müziği Örneklerinin Müzikal ve Edebi Yönden İncelenmesi
  Pages 1634 - 1653
  Levent ÖZER , Attila ÖZDEK , Soner ALGI
 11. Din-Mezhep Bağlamında Memlûk Sultanlığı ile İlhanlı Devleti İlişkisi
  Pages 1654 - 1665
  Hatice GÜLER
 12. Son Dönem Çağatay Türkçesinde “-AdUrGAn” Yapısının Mahiyeti ve İşlevleri
  Pages 1666 - 1687
  Ümit EKER
 13. Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi
  Pages 1688 - 1708
  Murat KÜRKCÜ , Hilal COŞKUN ÖNAL
 14. 2018 Genel Seçimleri Odaklı TV’de Yayımlanan Siyasal Reklamların Çekicilikler Bağlamında Analizi
  Pages 1709 - 1742
  Çiğdem ÇALAPKULU , Yasin BOZDEMİR
 15. Bireysel Kimliğin Oluşumu ve Toplumsal Düzenin Temel Unsurları Açısından Naḥl Sûresi 90. Ayete Dair Bir Değerlendirme
  Pages 1743 - 1764
  Nurullah DENİZER
 16. Tarih Bilinci ve Kelam İlmindeki Muhtasar Teliflerin İslam Eğitim Geleneğindeki Yeri
  Pages 1765 - 1787
  İbrahim Halil ERDOĞAN
 17. Osmanlı’da Mahkeme ve Kadın: Mahkemede Kadınların Taraf Olduğu Konular (1732-1733)
  Pages 1788 - 1812
  Sibel KAVAKLI KUNDAKÇI
 18. The Effect Of Liquidity On Liabilities: An Application In Automotive Companies
  Pages 1813 - 1829
  Faruk DAYI , Reşit ÇETİNKAYA
 19. Kamu Düzeni, İdare ve Tarihsel Bakiye Dolayımıyla Ezeli ve EbediÖte(de)ki: Afrika
  Pages 1830 - 1850
  Barış AYDIN , Fatih Fuat TUNCER
 20. Türkiye ve Azerbaycan Örnekleminde Büyümenin, Enerji ve Dış Ticaret Dinamikleri
  Pages 1851 - 1874
  Güller ŞAHİN , Ali KONAK
 21. Harf İnkılâbı Ekseninde Türk Aydınının Arap Harflerine ve Hat Sanatına Bakışı
  Pages 1875 - 1905
  Fatih ÖZKAFA
 22. Küresel Rekabetçilik ile Ekonomik Özgürlük Arasındaki İlişkinin Binary Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi
  Pages 1906 - 1930
  Murat GÜNDÜZ , Mehmet SOYER
 23. Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1931 - 1948
  Metin ÖZKARAL , Büşra YAŞAR
 24. Çevresel Gerontoloji Bağlamında ‘Yerinde Yaşlanma’nın Temel Belirleyicileri ve Aktif Yaşlanma Süreciyle İlişkisi
  Pages 1949 - 1966
  İhsan ÇAPCIOĞLU , Ahmed Hamza ALPAY
 25. Satın Alma Sürecinde Marka Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Adıyaman Üniversitesi Örneği
  Pages 1967 - 1990
  Ramazan ASLAN , Abdurrahman ÖZBEYAZ
 26. Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
  Pages 1991 - 2009
  Mehmet Ali POLAT
 27. Türkiye’de Konut Kira Fiyatlarının Hedonik Tahmini
  Pages 2010 - 2026
  Rüştü YAYAR , Mücella BURSAL
 28. Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinlerin Yapısal ve Eğitsel İlkeler Açısından İncelenmesi
  Pages 2027 - 2056
  Tuncay TÜRKBEN
 29. Tüketim Bağlamında Dijital Kadın Dergilerinde Haber-Reklam İlişkisi: Marie Claire Türkiye Örneği
  Pages 2057 - 2080
  Hüseyin KAZAN
 30. Açığa Satış Fiyatının Belirleyicileri: Borsa İstanbul Mali Endeksi (XUMAL) Üzerinde Bir Uygulama
  Pages 2081 - 2098
  Nida ABDİOĞLU , Sinan AYTEKİN
 31. Romantizm Akımının Karşıtlığı İçinde Abdülhak Hâmit Tarhan’ın Hacle Adlı Kitabında Yaşama Yeniden Tutunması
  Pages 2099 - 2109
  Ali ALGÜL
 32. Yahudiliğin Tek İbadet Merkezi Kudüs müydü?
  Pages 2110 - 2127
  Dursun Ali AYKIT , Merve YETİM
 33. Makroekonomik Göstergeler Üzerinden Uluslararası Para Fonu Küresel Bölge Gruplarının Kompozisyonu
  Pages 2128 - 2140
  Gökhan Oruç ÖNALAN
 34. Milliyetçilik Anlayışının; Atatürk Dönemi Türk Yönetim Sistemine Yansımaları
  Pages 2141 - 2156
  Gökmen KANTAR
 35. Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi
  Pages 2157 - 2176
  Ferhat APAYDIN
 36. ABD'nin Avrupa Enerji Pazarına Yönelik İzlediği Dış Politika: Kaya Gazı Devrimi ve Avrupa Pazarında Rus Hâkimiyetine Karşı LNG Hamlesi
  Pages 2177 - 2202
  Efe SIVIŞ
 37. Spor Sponsorluğu ile Marka İmajı ve Marka Değeri Arasındaki İlişki: Nicel Bir Araştırma
  Pages 2203 - 2228
  Elif DENİZ
 38. Şakerim Kudayberdiulı’nın Şiirlerinde Düşünme Hâlleri
  Pages 2229 - 2242
  Mustafa KUNDAKCI , Yılmaz BACAKLI
 39. Avrupa Birliği Ülkelerinde Karbon Dioksit Emisyonu Politikaları Başarılı Olabilir mi? Kırılmalı Birim Kök Analizi
  Pages 2243 - 2255
  Selim YILDIRIM
 40. Comparative Analysis of The Competitiveness of Turkey's Iron-Steel Industry
  Pages 2256 - 2271
  Hayrettin KESGİNGÖZ , Serkan DİLEK , Muharrem YELDAN
 41. Sosyal Sermaye ve İnovasyonun Belirleyicileri; Düzce İli İçin Bir İnceleme
  Pages 2272 - 2296
  Recep KOÇ , Bekir Sami OĞUZTÜRK
 42. Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis
  Pages 2297 - 2350
  Ayhan Nuri YILMAZ , Gökmen KILIÇOĞLU
 43. Yayın Esasları
  Pages 2351 - 2355
  İtobiad İTOBİAD
Indexes and Platforms
Twitter Account
itobiad

13999

II. International Congress of Human and Social Sciences Research

13874