Journal of the Human and Social Science Researches
Cover Image
e-ISSN 2147-1185 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com

Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad] is an international, peer-reviewed multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of Social Science. Available online and published four times a year, the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings and discussions of all fields of Social Science.

Dear Academicians, in 2018, the adoption of the articles will be carried out according to the new rules and principles. Your articles will be sent to the referees after the Editor's Review, Plagiarism Scan. In addition, the ethics committee report will be requested in the questionnaires.

Journal of the Human and Social Science Researches

e-ISSN 2147-1185 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Cover Image

253.148

1.157.297

Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad] is an international, peer-reviewed multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of Social Science. Available online and published four times a year, the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings and discussions of all fields of Social Science.

Dear Academicians, in 2018, the adoption of the articles will be carried out according to the new rules and principles. Your articles will be sent to the referees after the Editor's Review, Plagiarism Scan. In addition, the ethics committee report will be requested in the questionnaires.

itobiad Last Issue
Volume 8 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Generic
  Pages 1 - 11
  İTOBİAD İTOBİAD
 2. Satışların Maliyetinin BOBİ FRS Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Örnek Olay Çalışması
  Pages 12 - 22
  Seçkin GÖNEN
 3. Makedonya’da Türk Edebiyatı ve Avni Engüllü
  Pages 23 - 40
  Zeki GÜREL
 4. TÜBİTAK 4004 “Küçük Bilim insanları Elâzığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi
  Pages 41 - 63
  Gonca KEÇECİ, Fikriye KIRBAĞ ZENGİN, Burcu ALAN
 5. TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması
  Pages 64 - 90
  Suat TÜRKOĞUZ, Ali Günay BALIM, Vefa BARDAKÇI
 6. Öğretmenlerin Psikolojik Okul İklimi Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 91 - 109
  Abdullah MERT, Gizem ÖZDEMİR
 7. Türkiye’de Bankacılık ve Finans Eğitiminin Kalitesini İyileştirmek İçin, Yapılması Gerekenler Hakkında Çeşitli Öneriler
  Pages 110 - 125
  Murat KESEBİR, Bülent GÜNCELER
 8. Camilerde Aktif Görev Yapan Din Adamlarının Ses Eğitimi Farkındalıkları
  Pages 126 - 150
  Berna ÖZKUT, Cenk ÇÖL, Yıldırım AKTAŞ
 9. Mimarın Mesleki Kimlik Algısının Boyutları
  Pages 151 - 162
  Beyza ONUR IŞIKOĞLU
 10. Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Araştırma: ABD, Japonya ve Fransa Örneği
  Pages 163 - 182
  Pelin YANTUR, Ali Poyraz GÜRSON
 11. Duygusal Zekâ ve Sporcularda Duygusal Zekâ Kullanımı
  Pages 183 - 200
  Ahmet DAĞ, İhsan SARI
 12. Seramik-Sofra Adabı Etkileşimi ve Politik Söylem Aracı Olarak 18.yy Porselen Yemek Takımları
  Pages 201 - 233
  Ersoy YILMAZ
 13. Matematik Öğretmen Adaylarının, Matematiği Anlamanın Ne İfade Ettiğine Yönelik Olarak Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 234 - 248
  Ebru KÜKEY, Tayfun TUTAK
 14. Transkafkasya Kurganlarından Bazı Buluntuların Sembolik İfadeleri
  Pages 249 - 269
  Anar AZİZSOY
 15. Engelli Bireylerin Çalışma Hayatında Maruz Kaldıkları Duygusal Yükler: Sakarya İli Örneği
  Pages 270 - 291
  Serdar ORHAN, Sezgin UYSAL
 16. Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 292 - 313
  Ahu COŞKUN ÖZER
 17. En iyi Öğretmenim Doğa: Okul öncesinde Doğa Temelli Eğitim Uygulamaları Projesi Kapsamında Hazırlanan Öğretmen Etkinlikleri
  Pages 314 - 331
  Zeynep TEMİZ, Güliz KARAARSLAN SEMİZ
 18. The Middle-Income Trap: Evidences from Fragile Five Economies
  Pages 332 - 344
  Gökhan KARHAN
 19. Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi
  Pages 345 - 358
  İnci Merve ALTAN, Murat YILDIRIM
 20. Ekonomik Belirsizlik ve Doğurganlık Hızı Arasındaki İlişki: Türkiye için ARDL Analizi
  Pages 359 - 381
  Arif İĞDELİ
 21. Tesettürlü Üniversite Öğrencilerinin Tesettür Giyim Alışverişlerinde Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 382 - 407
  Elif DENİZ
 22. Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı
  Pages 408 - 430
  Reyhan ATASÜ TOPÇUOĞLU
 23. Assumptions on Gender Equality in the Narrative of Secularism
  Pages 431 - 446
  Hesna Serra AKSEL
 24. Türkiye ve OECD Ülkelerinin Vergi Ödeme Sürelerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Modellenmesi
  Pages 447 - 471
  Meltem İRTEŞ GÜLŞEN
 25. Enflasyon ve Stagflasyon Olgularına Yönelik Çözüm Politikaları ve Türkiye Örneği
  Pages 472 - 489
  Oğuz BAL
 26. Hadislerde Kinayeli Kullanım
  Pages 490 - 514
  Avnullah Enes ATEŞ, Abdullah AYDIN
 27. Representations of countries in the international media: The case of Turkey in the BBC
  Pages 515 - 536
  Şebnem CANSUN, Engin ARIK
 28. Kuşeyrî’nin Letâifü’l-İşârâtı Bağlamında Kalbin İdraki
  Pages 537 - 558
  Bedriye REİS
 29. Yabancı Uyruklu Öğrenciler ile Türk Öğrencilerin Birbirleri Hakkındaki Eğitim Algılarının Karşılaştırılması
  Pages 559 - 580
  Özge ÇELİK
 30. Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen “Doğada Bilim Yapıyorum!” TÜBİTAK 4004 Projesinin Değerlendirilmesi
  Pages 581 - 607
  Ayşegül KINIK TOPALSAN, Zeynep TÜRK, Gül GÜLER
 31. Ortaokul Öğrencilerinin Evrensel Değerlere Yönelik Tutum Düzeylerinin Bir Yordayıcısı Olarak Okul İklimi
  Pages 608 - 623
  Osman ÇEPNİ, Ali Çağatay KILINÇ, Tevfik PALAZ
 32. Firm Leverage, Agency Costs and Firm Performance: An Empirical Research on Service Firms in Turkey
  Pages 624 - 636
  İsmail KALASH
 33. Tüsterî’den (Ö.283) Konevî’ye (Ö.673) İşârî Fatiha Yorumları: Tefsir’den Müşâhede Yöntemine Yorumlamanın Seyri
  Pages 637 - 670
  Tuğrul TEZCAN
 34. Somut Olmayan Kültürel Miras ile İlişkisi Bağlamında Etnik Turizm
  Pages 671 - 684
  Oğuz DİKER
 35. Kuvvetler Ayrılığına Yenilikçi Bir Bakış: Dörtlü Kuvvet Önerisi
  Pages 685 - 710
  Süleyman AKDEMİR
 36. Kentsel Mekân Tasarımında Tematik Projelere Yeni Yaklaşımlar ve Eskişehir Örneği
  Pages 711 - 734
  Mehmet NUHOĞLU, Meryem GEÇİMLİ
 37. Octavio Paz’ın Yazınsal Yaklaşımı ve Çeviriye İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 735 - 748
  Göksenin ABDAL
 38. Türkiye'de Uzlaşma Müessesi Uygulama Sonuçlarının İncelenmesi (2012-2018) (makale)
  Pages 749 - 775
  Hayrettin TÜLEYKAN, Kürşad Efrail ASLAN
 39. Yayın Esasları
  Pages 776 - 780
  İtobiad İTOBİAD