İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches

e-ISSN 2147-1185 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Kapak Resmi

130.770

448.083
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. itobiad’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları itobiad’a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”

Değerli Akademisyenler,  2018'de yeni kural ve esaslara göre makalelerin kabulü gerçekleştirilecektir. 
Yazılarınız, Editör İncelemesi, İntihal Taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. Ayrıca anketlerde etik kurulu  raporu istenecektir.
Cilt 6 - Sayı 5 - Eki 2017
 1. Jenerik
  Sayfalar 2168 - 2178
  itobiad itobiad
 2. Devletler Arasında Diplomasi İlişkilerinin Yürütülmesinde Genel Yetkili Organların Rolü ve Ayrıcalıkları
  Sayfalar 2179 - 2192
  Nasıh Sarp ERGÜVEN
 3. İngiltere’nin Yeni Başkent Ankara’yı Kabullen(emeye)işi ve İngiliz Büyükelçilik Binasının İnşası
  Sayfalar 2193 - 2227
  Ufuk ERDEM
 4. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İkna Edici Yazma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 2228 - 2246
  Mustafa Onur KAN, Alev ERBAŞ
 5. Tek Parti Döneminde “The New History Society” Cemiyetine Türkiye'nin Yaklaşımı
  Sayfalar 2247 - 2261
  İrşad Sami YUCA
 6. Modern Resmin Gelişiminde Vollard Sanat Galerisi ve Ambroise Vollard
  Sayfalar 2262 - 2274
  Anıl Ertok ATMACA
 7. Ahlaki Olgunluk Kavramı Üzerine Kuramsal Bir Çözümleme
  Sayfalar 2275 - 2298
  İshak TEKİN
 8. HAYVAN TASVİRLİ HAT ESERLERİ
  Sayfalar 2299 - 2322
  Fatih ÖZKAFA
 9. Müşterilerin Bilişsel, Hedonik, Sosyal ve Etik Açıdan Deneyimsel Değer Algılamalarının Karşılaştırılması: GRATİS Örneği
  Sayfalar 2323 - 2350
  Bekir ÖZKAN, Ayşenur EFE, Ali Çağlar ÇAKMAK
 10. JİNEKOLOJİK KANSERLER FARKINDALIK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 2351 - 2367
  Nursel ALP DAL, Gül ERTEM
 11. SA 8000: 2014 Sosyal Sorumluluk Standardına Göre Çalışma Yaşamının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 2368 - 2378
  Barış ÖZTUNA
 12. BEJAN MATUR ÇEVİRİLERİNDEN ÖRNEKLERLE METAFORİK BİR YENİDEN YAZMA EYLEMİ OLARAK ŞİİR ÇEVİRİSİ
  Sayfalar 2379 - 2398
  Göksenin ABDAL
 13. Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Sosyal Dışlanma Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 2399 - 2413
  Kübra KÜÇÜKŞEN
 14. Boş Zaman Faaliyeti Olarak Akıllı Telefonlar ve Sosyal Yaşam Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 2414 - 2434
  Ömer Şükrü YUSUFOĞLU
 15. Kant'ta Analitik Yargıların Doğası Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 2435 - 2444
  Mehmet ARSLAN
 16. Öğretim Elemanlarının İşi Erteleme Davranış Düzeyleri ile A-Tipi Kişilik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 2445 - 2458
  Ali AKSU, Nejat İRA, Münevver YALÇINKAYA, Aslı YURTTAŞ
 17. Mukaddimetü İbni's-Salâh İsimli Eser Üzerine Yapılan Çalışmalar
  Sayfalar 2459 - 2474
  Ali ARSLAN
 18. Muhammed İkbal Ve Mehmed Ākif’in Düşüncesinde Kur’an
  Sayfalar 2475 - 2493
  Davut ŞAHİN
 19. İslam’ın Yardımlaşma ve Dayanışma Prensibinin Sosyal Hayata Aksettirilmesinde Ahiliğin Rolü: Fütüvvetnâmeler Ekseninde
  Sayfalar 2494 - 2511
  Abdulkadir KIYAK
 20. Yaşlı Bakım Teknikerliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleklerine Yönelik Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 2512 - 2521
  Ali Ramazan BENLİ, Ece ACAR
 21. Dinî Danışmanlık Eğitimi: Amerika Örneği
  Sayfalar 2522 - 2545
  Havva Sinem UĞURLU
 22. Kişilerarası Gönüllü Dijital Gözetim ve Gençlik: Gündelik İlişkilere Yansımaları Bağlamında Siyasal ve Dinsel Kimliklerin İfşası
  Sayfalar 2546 - 2573
  Serdar ÜNAL
 23. İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Örgütsel Adalet Algıları Üzerine Ampirik Bir Çalışma
  Sayfalar 2574 - 2593
  Fahri ÖZSUNGUR
 24. 19. Yüzyılın Birinci Yarısında Aşiretler ve Demografik Yapı : Bayezid Sancağı
  Sayfalar 2594 - 2612
  Hakan KAYA
 25. Postmodern Dönemin İki Önemli Kavramı Folklor ve Büyülü Gerçekçilik Ekseninde Kilama Pepûgî (Guguk Kuşunun Şarkısı) Romanı
  Sayfalar 2613 - 2629
  İlyas AKMAN
 26. Evlilikte Algılanan Sorun Çözme Becerileri ve Evlilik Doyumu
  Sayfalar 2630 - 2646
  Meryem VURAL BATIK, Melek KALKAN
 27. Yükseköğretimde Öğretimsel Algı ve Uygulamalar Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 2647 - 2669
  Özge Ceren ÇELİK, Ülker AKKUTAY
 28. Batılı kaynakların penceresinden 19. yüzyılda Kuzey Kafkasyalıların Ruslara karşı verdiği bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi
  Sayfalar 2670 - 2690
  Muhacir Murat YEŞİL
 29. Kobi’lerin İhracat Piyasalarında Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Algıları: Gaziantep’teki KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 2691 - 2709
  İbrahim ÇÜTÇÜ, Aydın ÖZDEMİR, Hayrettin ERKAN
 30. Kendini Bilme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 2710 - 2728
  İbrahim DEMİRCİ, Ali Haydar ŞAR
 31. Nazar Olgusunun Sosyal Medyaya Yansıması: Sosyal Medyada Nazardan Korunma Pratikleri Olarak Etiketler (Hashtagler) Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 2729 - 2759
  Ayda SABUNCUOĞLU İNANÇ, Ezgi SAATÇIOĞLU
 32. Cenevre’de Müslümanlar İçin Bir Okul Açma Teşebbüsü: Medrese-i Şarkiyye ve Programı
  Sayfalar 2760 - 2774
  Muhammet Ahmet TOKDEMİR, Abdulkadir COŞKUN
 33. Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur'an'da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi
  Sayfalar 2775 - 2794
  Yusuf AĞKUŞ, Abdullah ALTUNCU
 34. Yapay Yağış: Yağmur Bombası Hakkında Fıkhî Bir Değerlendirme
  Sayfalar 2795 - 2821
  Pehlul DÜZENLİ
 35. İbn Ebî Hatim’in Ilelu’l-Hadis’inde Sülûkü’l-Cadde üzerinde örnekler
  Sayfalar 2822 - 2846
  Khaled AL ALİ
 36. Artırılmış Gerçeklik Eğitim Uygulaması İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonlarını Etkiler Mi?
  Sayfalar 2847 - 2857
  Nezih ÖNAL
 37. Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî’de Yer Verdiği Rivayetlerin Kaynak Değeri
  Sayfalar 2858 - 2891
  İlyas CANİKLİ
 38. Nevâdir Kültüründe Nahivciler
  Sayfalar 2892 - 2907
  Mehmet Nafi ARSLAN
 39. E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğinin Göz İzleme Yöntemi İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 2908 - 2928
  Duygu MUTLU BAYRAKTAR
 40. ‘‘el-Va´d ve’l-Va´îd’’ İlkesi Temelinde Ebû Ali el-Cübbâî’ye Göre İhbât ve Tekfîr
  Sayfalar 2929 - 2940
  Hasan TÜRKMEN
 41. Hanbelî Akaidinin Teşekkülü
  Sayfalar 2941 - 2962
  Zübeyir BULUT
 42. Çok Partili Siyasal Hayatın İlk Yıllarında Liberal Bir Çıkış: Hür Fikirler Dergisi ve Ali Fuad Başgil
  Sayfalar 2963 - 2979
  Atıl Cem ÇİÇEK, Gökbörü ÖNALP
 43. Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretiminde Öğrencilerin Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımına ve Yapılandırmacı Yaklaşıma İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 2980 - 3002
  Ebru KORKMAZ, Tayfun TUTAK
 44. Okul Öncesi Öğretmen Adayları ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Özyeterlik İnançlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 3003 - 3022
  Fatma YAŞAR EKİCİ
 45. Selefi Düşüncenin Batıda İslamofobiye Etkisi
  Sayfalar 3023 - 3046
  Furat AKDEMİR
 46. İnsani Müdahale Sorunu Bağlamında Egemenlik ve Kozmopolitanizm
  Sayfalar 3047 - 3064
  Tuğba BAĞBAŞLIOĞLU
 47. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Kaygıları ile Yazma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 3065 - 3075
  Berna ÜRÜN KARAHAN
 48. Ortaöğretim Tarih Derslerinde Tarihi Filmlerin Değer Eğitiminde Kullanımı
  Sayfalar 3076 - 3099
  Sezai ÖZTAŞ
 49. İslam Ahlâk Düşüncesinde Erdemler: Şehrezûrî Örneği
  Sayfalar 3100 - 3121
  Fatih AYDIN
 50. Ravzatu’l-Ukûl Adlı Eserde Geçen Mesel Örneklerine Dair Bir İnceleme
  Sayfalar 3122 - 3139
  Aladdin GÜLTEKİN
 51. Ömer Nasûhî Bilmen’in Hayatı ve Büyük İslâm İlmihâli Adlı Eseri Bağlamında Hadis İlmi’ndeki Yeri
  Sayfalar 3140 - 3167
  Erdoğan KÖYCÜ
 52. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Entegrasyonu (Karabük Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 3168 - 3192
  Y. Sinan ZAVALSIZ, Emine GÜNDAĞ
 53. Vejetaryenlerde Enerji Alımı
  Sayfalar 3193 - 3202
  Hülya DEMİR, S. Ceyla SERAN
 54. Sûfîlerin Tevhid Anlayışı Ve Boyutları
  Sayfalar 3203 - 3227
  İbrahim IŞITAN
 55. Bâkî Dîvânı’nda Bahçe ve Unsurlarının Anlamsal İlişkileri
  Sayfalar 3228 - 3251
  Fırat SEVİNÇ
 56. 7E Modeline göre düzenlenmiş İngilizce Öğretim Programının 11. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce dersindeki Başarılarına ve Kalıcı Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 3252 - 3265
  Onur KÖKSAL, Eda ERCAN DEMİREL
 57. İnsan Onuru – Şûrâ İlişkisi: Kur’an ve Sünnet Bağlamında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 3266 - 3290
  Tuğrul TEZCAN
 58. KOBİ Kredileri ile İhracat ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Ampirik Analizi
  Sayfalar 3291 - 3302
  Mehmet APAN, Mehmet İSLAMOĞLU
 59. Hansel ve Gretel Adlı Masalın Greimas’ın Eyleyenler Modeline Göre İncelenmesi
  Sayfalar 3303 - 3315
  Dursun DEMİR
 60. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 3316 - 3325
  Berna ÜRÜN KARAHAN
 61. Cumhuriyet Dönemi Çeviri Çocuk Masallarında Kültürel Değişim (Eski Harfli Çocuk Yıldızı Dergisi Örneği)
  Sayfalar 3326 - 3397
  Nurgül KARAYAZI