Journal of the Human and Social Science Researches
Cover Image
e-ISSN 2147-1185 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com

253.762

1.257.846

Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad] is an international, peer-reviewed multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of Social Science. Available online and published four times a year, the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings and discussions of all fields of Social Science.

Dear Academicians, in 2018, the adoption of the articles will be carried out according to the new rules and principles. Your articles will be sent to the referees after the Editor's Review, Plagiarism Scan. In addition, the ethics committee report will be requested in the questionnaires.

Journal of the Human and Social Science Researches

e-ISSN 2147-1185 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Mustafa YİĞİTOĞLU | http://www.itobiad.com
Cover Image

253.762

1.257.846

Journal of the Human and Social Science Researches [itobiad] is an international, peer-reviewed multidisciplinary journal dedicated to publishing scholarly articles on all aspects of Social Science. Available online and published four times a year, the journal aims to become one of the leading platforms in the world for new findings and discussions of all fields of Social Science.

Dear Academicians, in 2018, the adoption of the articles will be carried out according to the new rules and principles. Your articles will be sent to the referees after the Editor's Review, Plagiarism Scan. In addition, the ethics committee report will be requested in the questionnaires.

Volume 8 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Jenerik
  Pages 781 - 792
  İtobiad İTOBİAD
 2. Richard Bach’ın “Martı” Adlı Öyküsü Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Demokratik Birey Olma ve Öğretmenin Etik Tutumlarına İlişkin Görüşleri
  Pages 793 - 817
  Pınar KIZILHAN
 3. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin İşletme Faaliyet Süresine Etkisi
  Pages 818 - 835
  Metin İNCE
 4. Aristophanes’in Komedyalarındaki Perikles, Sokrates ve Kleon Karakterlerinin Politik Bir Değerlendirmesi
  Pages 836 - 859
  Deniz KUNDAKÇI
 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Grubu Bulunan Partilerin Programlarında Çevre ve Sürdürülebilirlik Kavramlarının Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 860 - 896
  İmam Bakır KANLI, Metin EROL
 6. Reviewing the Concepts of “the Modern Child” and “Small Adult”— A Plea for “Third World Small Adults’ Literature” as an Alternative to “Children’s Literature”
  Pages 897 - 915
  Devrim Çetin GÜVEN
 7. Ortak İç-grup Kimliği, Gruplararası Temas ve Algılanan TehditlerinSuriyeli Bireylere Yardım Etme Niyeti Üzerine Etkisi
  Pages 916 - 938
  Meltem GÜLER
 8. Seçim Kampanyalarının Profesyonelleşmesi: AK Parti ve CHP’nin 2011 Genel Seçim Kampanyalarının Analizi
  Pages 939 - 964
  Mustafa BÖLÜKBAŞI, Elçin MACAR
 9. Tekrarlanan Cinsel İstismar Mağduriyeti ve Okul Ortamında Yapılması Gerekenler
  Pages 965 - 990
  Nilüfer KOÇTÜRK
 10. Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Geçen Boy ve Yer Adlarının Dil ve Kültür Açısından Önemi
  Pages 991 - 1006
  Enver KAPAĞAN, Bünyamin ŞAKAR
 11. Leibniz-Clarke Tartışmasında Zaman
  Pages 1007 - 1029
  Aykut KÜÇÜKPARMAK
 12. Sendikaların Güvencesiz İstihdam Süreçlerindeki Tepkileri Üzerine Bir Çalışma
  Pages 1030 - 1049
  Sinan ACAR
 13. Bir Akademisyenin Çocuk Edebiyatına Katkısı: Yeşil Gözlü Kardan Adam’da Bağlaşıklık, Bağdaşıklık ve Üst Yapı Görünümleri
  Pages 1050 - 1070
  İzzet ŞEREF, Beytullah KARAGÖZ, Goncagül KAŞAVEKLİOĞLU
 14. 9. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Alanındaki Çoktan Seçmeli Soruların Çözümü Öncesi, Esnası, Sonrasında Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin Belirlenmesi
  Pages 1071 - 1099
  Emine Hatun DİKEN, Nejla YÜRÜK
 15. Romantik İlişkilerde Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1100 - 1110
  Fatma Selda ÖZ SOYSAL, Aslı UZ BAŞ, Ferda AYSAN
 16. BRICS ve MIST Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları İle Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1111 - 1124
  Füsun ÇELEBİ BOZ, Ömer Faruk GÜLTEKİN, Turgut BAYRAMOĞLU
 17. Türkiye’de Gerçekleşen Terör Saldırılarının Olay Analizi: VIX Korku Endeksi, BIST 100 ve Kredi Temerrüt Swapları Üzerine Etkileri
  Pages 1125 - 1144
  Tolga ULUSOY, Selçuk KENDİRLİ
 18. Tanzimat Yazarlarında Sosyal Sınıf-Sanat Anlayışı İlişkisi: Bir Edebiyat Sosyolojisi Analizi
  Pages 1145 - 1172
  Cem Yılmaz BUDAN
 19. Richard Wright’ın Yeraltında Yaşayan Adam ve Bilge Karasu’nun Dehlizde Giden Adam Adlı Öykülerinde ‘Yeraltı’nın Anlamı
  Pages 1173 - 1187
  Abdurrahman KOLCU
 20. Hayâlî’nin “Satar” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcı Açıdan İncelenmesi
  Pages 1188 - 1202
  Fırat SEVİNÇ
 21. Etfal Dergisi’nde Bulunan ‘Baba-Oğul’ Adlı Metin Üzerine Bir Söylem Analizi: Bir Vatandaşlık Tasviri
  Pages 1203 - 1213
  Mehmet BAŞARAN, İsmail ÇELİK, Bilal SÖYLEMEZ
 22. Safranbolu'da Kültürel Miras, Müze Kent Alımlaması ve Kentin Folklorik Sürdürülebilirliği
  Pages 1214 - 1225
  Meltem ÖZKAN ALTINÖZ
 23. Küresel Liderlik Bağlamında Kültürel Farklılıkları Yönetmek
  Pages 1226 - 1238
  Zeliha TEKİN
 24. Farklı Müzik Kültürlerinde Mey Çalgısı ve İcracıları
  Pages 1239 - 1260
  Can DOĞAN
 25. İç Müşteri İlişkileri Yönetiminin İç Girişimciliğe Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1261 - 1288
  Erol TEKİN, Ahmet KARA
 26. Ateistlerde Olumsuz Tanrı Algısının Psiko-sosyal Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 1289 - 1312
  Derya GÜLFİL
 27. Ortadoğu’daki Terörün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi
  Pages 1313 - 1329
  Haydar KARADAĞ, Mustafa ŞİT
 28. Kronizm, Örgütsel Sapma Davranışını Tetikler mi? Bir Yerel Yönetim Çalışması
  Pages 1330 - 1345
  Kültigin AKÇİN
 29. The Impact of “Marital Relationships Enrichment Program for Couples in the Period of Transition to Parenthood” on Marital Satisfaction
  Pages 1346 - 1366
  Meryem VURAL BATIK, Melek KALKAN
 30. Elektrik Tüketimi, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Karbondioksit Emisyonunun Büyümeye Etkileri
  Pages 1367 - 1384
  Ahmet KAMACI
 31. Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlığı: Balıkesir Üniversitesi Örneği
  Pages 1385 - 1410
  Kutlu ERGÜN, Alpaslan SEREL
 32. Dış Ticarette Dikey Uzmanlaşma: Türkiye’de Endüstrilere Yönelik Bazı Tespitler
  Pages 1411 - 1436
  Reyhan ÖZEŞ ÖZGÜR, Mehmet ZANBAK
 33. Eşrefoğlu Rûmî'nin “Müzekki'n-Nüfûs” İsimli Eseri Bağlamında Tevekkül Anlayışı
  Pages 1437 - 1453
  Öncel DEMİRDAŞ
 34. Yayın Esasları
  Pages 1454 - 1458
  İtobiad İTOBİAD